Home

genealogie

mandala

mannenzaal

sacrale_dans

links

 

Genealogie van Pieter Gerritsz

 

Generatie I

 

I.           Pieter Gerritsz., geb. tussen 1545 en 1550, ovl. (hoogstens 35 jaar oud) circa 1580, relatie met Brechte Cornelisdr., geb. circa 1549.

             Uit deze relatie 3 kinderen:

1.          Trijntgen Pietersdr., geb. tussen 1575 en 1580, tr. (hoogstens 25 jaar oud) circa 1600 met Adriaen Pietersz. van Rossum.

2.          Cornelis Pietersz. de Groot, geb. circa 1580, ovl. (hoogstens 74 jaar oud) voor 27 nov 1654, volgt II.

3.          Jacob Pietersz., Hillegom.

 

             Brechte Cornelisdr., relatie (2) met Adriaen Claesz. Schenaert, geb. circa 1550.

             hoofdgeld 1623 Lisse.

             Uit deze relatie geen kinderen.

 

Generatie II

 

II.          Cornelis Pietersz. de Groot, alias 'Ghrote Kees, zn. van Pieter Gerritsz. (I) en Brechte Cornelisdr., geb. circa 1580, ovl. (hoogstens 74 jaar oud) voor 27 nov 1654, relatie met Marijtgen Willemsdr., ovl. voor 27 nov 1654.

             boedelscheiding 27-11-1654.

             Uit deze relatie 2 kinderen:

1.          Pieter Cornelisz., geb. circa 1610, ovl. (ongeveer 55 jaar oud) op 26 mei 1665, volgt III.

2.          Annetgen (jonge Annetgen) (de Groot), ovl. voor 23 dec 1644, relatie met Adriaen Willemsz. Hogeduijn, bakker, Noordwijk. Uit deze relatie een zoon.

"Noordwijk in den loop der eeuwen"  door J. Kloos, pag.170: Op 12 juni 1653 wordt voor 500 gulden zijn huis in Noordwijk aan Zee (waarschijnlijk na het overlijden van Cornelis Pietersz) verkocht aan een commissie om er een gasthuis in te vestigen. Na zeven jaar als zodanig dienst te hebben gedaan deed men het huis weer van de hand en kochten de gasthuismeesters een ander huis. 

             Marijtgen Willemsdr., relatie (1) met Leendert Engelsz..

             Uit deze relatie een dochter:

1.          Anna Leendertsdr., relatie met Cornelis Huijgen Warmenhoven, zn. van Huyg Jansz. Backer van Warmenhoven en Maritgen Adriaensdr. Casteleijn, geb. in 1601, bakker, schepen, ovl. (hoogstens 41 jaar oud) voor 12 jan 1642. Uit deze relatie een dochter.

 

Deze walvis is op 28 december 1614 bij Noordwijk gestrand.

Cornelis heeft dit spektakel beslist gezien.

Generatie III

 

 III.        Pieter Cornelisz. de Groot, zn. van Cornelis Pietersz. de Groot (II) en Marijtgen Willemsdr., geb. circa 1610, schipper, ovl. (ongeveer 55 jaar oud) op 26 mei 1665, relatie met Maritgen Willemsdr. de Haes, dr. van Willem Jeroensz. (de Haes) en Haeshen Florisdr., geb. circa 1610, ovl. (hoogstens 57 jaar oud) voor 7 aug 1667.

             Uit deze relatie 4 kinderen:

1.          Cornelis Pietersz., geb. circa 1640, ovl. (hoogstens 54 jaar oud) te Noordwijk voor 29 apr 1694, volgt IV.

2.          Jeroen Pietersz..

3.          Lijsbeth Pietersdr., trouwde te Noordwijk op 7 aug 1673 met Jan Jansz. van der Velde.

4.          Maertgen Pietersdr, trouwde te Haarlem als weduwe van Noordwijk (van Pieter Gerritsz.?) op 8 okt 1679 met Adriaen Andriesz. van Opmeer, afkomstig van Heemstede.

 

 

Generatie IV

 

 IV.        Cornelis Pietersz. de Groot, zn. van Pieter Cornelisz. de Groot (III) en Maritgen Willemsdr. de Haes, geb. circa 1640, schipper, biersteker, ovl. (hoogstens 54 jaar oud) te Noordwijk voor 29 apr 1694, tr. (resp. ongeveer 24 en minstens 18 jaar oud) te Noordwijk op 29 jul 1664 met Geertgen Joosten van Coningsbrugge, dr. van Joost Meesz.van Coningsbrugge en Maertge Dirckx de Roo, geb. voor 1646, ovl. (minstens 42 jaar oud) op 9 dec 1688.

             Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.          Maertje, geb. voor 1669, trouwde te Noordwijk op 15 nov 1688 met Cornelis Huygensz. van der Cluft.

2.          Marijtje, geb. circa 1669, trouwde te Noordwijk op 13 aug 1691 met Johannes (Jan) Gavry, zn van Jan Jansz. Gavrij de oude en Maertge Gerritsdr.van Sonnevelt.

3.          Aechje, geb. circa 1669.

             Zij is 8-10-1695 peettante bij de doop van haar neef Cnelis. Zij heet  dan Aecht Keese.

4.          Pieter Cornelisz., geb. circa 1670, ovl. (hoogstens 38 jaar oud) te Noordwijk voor 1708, volgt V.

5.          Joost, ged. te Noordwijk op 18 nov 1683, overl. te Batavia rond 1722.

              Hij was in 1708 met het schip De Mossel als soldaat naar Batavia vertrokken. In 1709 en 1710 wordt aan zijn schoonzus Jannetje Ariens respectievelijk 41 en 19 gulden betaald als betaling van borgstelling. Tot 1722 wordt jaarlijks de boekhouding van gages vermeld.

             Op 29 augustus 1729 wordt 339.18.14 gulden betaald aan Johannes Gavrij, getrouwd met Marritje Cornelis de Groot, zo voor hem zelf als gemachtigde van Cornelis Huijgen van der Cluft, getrouwd met Maertje Cornelis de Groot zijn volle zusters, ook voor Hendrik Cock, getrouwd met Geertje Pieters de Groot, van Arij Pieters de Groot, en van Jan Pieters de Groot, mitsgaders van Cornelis Pieters de Groot, zijn broeders kinderen, tesamen zijn erfgenamen

                   

.

Op 5 augustus 1667 verkoopt Cornelis Pietersz. met zijn mede-erfgenamen het huis van zijn ouders 'staende ende gelegen tot Noortwijck op Zee aande Voorstraat.' Het huis wordt verkocht voor vijfhonderd gulden, waarover de veertigste penning betaald moet worden. (Prov.Ga. Noordwijk van 1667)  

Op 18 april 1676 leent Cornelis Pietersz. vierhonderd Carolus gulden van Cornelis Joosten Westerbeeck met als onderpand 'huijs ende erve, staende ende gelegen in de voorseide heerl;ijcheijt van Noortwijck, opden houck van het oude marctvelt ende de Raethuijsstraat....' (Prov.Ga. Noordwijk van 1676)  Hij had dat geld nodig, want op27 mei 1676 koopt hij een huis, bierstekerij, erf en de helft van de sloot, die strekkende is tot in de Woensdagse Watering. Het huis met alles wat erbij hoort is gelegen in het Westeijnde, aan de voorzijde de Voorstraat, aan de achterzijde de sloot.  (Prov.Ga. Noordwijk van 1676)  

Op 9 december 1688 komt 's avonds laat, om half tien, notaris Adriaen Mens naar hun huis om een testament op te maken. Het gaat niet goed met Geertgen Joosten, want zij was 'sieckelijck te bedde leggende'. Maar beide echtelieden konden duidelijk wel beschikken over hun verstand en memorie. (ARA 's-Gravenhage, Not.A. no 6287)  

Op 5 juli 1689 ontbiedt hij 's morgens om half negen notaris Mens en de schepenen Claes Jansz. Heemskerck en Cornelis Langevelt. Cornelis is erg kwaad. Hij is die nacht van Haarlem thuisgekomen met een schuit vol goed bier. Hij heeft verzocht, in verband met de grote hitte, de schuit te mogen lossen, maar dat is hem door de deurwaarder en de dienaar van de pachter Jan van Dammen verhinderd. Mocht het bier bedorven zijn, dan protesteert Cornelis middels deze officiële verklaring. Na voorlezing verklaren de dienaren dat zij de opdracht hadden het bier niet aan te raken,  'nijet te reppen ofte roeren', (ARA 's-Gravenhage, Not.A. no 6288)  

Het zit Cornelis niet mee: een half jaar eerder is Geertgen gestorven, komt hij diep in de nacht thuis mag het bier niet gelost worden en dan zal er ook geen eten voor hem hebben klaar gestaan. Vier dagen na de herrie om het bedorven bier verschijnt Cornelis weer voor notaris Mens, maar nu met zijn dochter Marija. Zij sluiten een overeenkomst, waarin Cornelis Pietersz. aan zijn dochter overdraagt 'de dunnebieren neringe mette aencleve van dien...' Als tegenprestatie zal Marija 'haer vaders huijshoudinge wel ende naer behooren ende sulcx in alle getrouwigheijd moeten waernemen, sonder de minste huijr ofte loon daer voor te mogen genieten...' Zelf moet zij zorgen voor haar eigen kleding en reding. Wel mag zij haar vaders schuit, knecht  en paard gebruiken voor het bevrachten van het dunne bier. Voor elke rit naar Haarlem betaalt zij drie gulden, voor een rit naar Leiden een gulden en tien stuivers. (ARA 's-Gravenhage, Not.A. no 6288)  

De positie van de vrouw in de 16e, 17e en 18e eeuw.

Naar aanleiding van bovenstaande akte, waarin vader en dochter een overeenkomst aangaan, iets over de zelfstandige positie van de Nederlandse vrouw in vroegere tijden.

In het Jaarboek 2004 van het Centraal Bureau voor Genealogie, dat in zijn geheel is gewijd aan de positie van de vrouw, is een aantal interessante artikelen te lezen, waaruit onderstaand verhaal is samengesteld.

Hollandse vrouwen hebben door de eeuwen heen de reputatie gehad dat zij harde werkers waren, ondernemend en vrijgevochten, maar ook bazig en behept met een tomeloze schoonmaakwoede.

Erasmus bekritiseert  in 1528 de gemakzucht van de mannen met een loftuiting voor de vrouwen: “ .. en Holland heeft ontelbare vrouwen die met hun ijver hun luie en gemakzuchtige mannen onderhouden.”

In 1517 hield de Italiaan Antonio Beatis, secretaris van kardinaal d’Aragona , een dagboek bij. Over Holland zegt Beatis: “Hier zijn de mensen, behalve dat zij zindelijk zijn op hun kleren en hun lichaam. zo angstig bezorgd de vloeren in de huizen niet vuil te maken, dat zij voor alle deuren doeken hebben om de voeten af te vegen en dat zij de kamervloeren met zand bestrooien.” De vrouwen zijn groot, fris en gezond, blank en rose, van een levendige gelaatskleur, zonder dat zij poeder of kunstmiddelen gebruiken. Zij dragen fijne kousen en pantoffeltjes. Door boter en bier hebben zij slechte tanden, maar zij stinken niet, aldus Beatis. Even verder schrijft hij, dat de mensen in de Nederlanden eerlijk zijn, en de herbergen goed. “.. en de vrouwen zijn zo flink, dat zij zaken besturen, zelfs geldelijk beheer hebben en alles zelf doen. En bij het kopen op de markten als wel bij het verkopen en bij het openlijk uitoefenen van allerlei bedrijf zijn mannen en vrouwen zonder onderscheid bezig.”

Lodovico Guiccardini, een Florentijns edelman, noemt  in 1567 de Nederlandse vrouwen mooi, zedig en lieflijk. Dat komt volgens hem “omdat zij van jongsaf aan, naar ’s lands wijs, vrij met iedereen verkeren. Zo krijgen zij handigheid in van alles en nog wat, en zij blijven toch eerlijk en deugdzaam. Vrouwen lopen onbegeleid rond door de stad om hun zaken af te handelen, reizen zelfs naar andere landen zonder dat dit hun reputatie aantast. Zij zijn zeer sober en bedrijvig. Zij houden zich ook met koopmanschap onledig en gebruiken hun handen en hun tong in alle overige aangelegenheden, die eigenlijk mannenzaken zijn. Dit doen zij zo handig en zo ijverig dat in vele Nederlandse gewesten, zoals Holland en Zeeland, de mannen zich bijna volledig op hen verlaten. Het lijdt echter geen twijfel dat een dergelijke vrijheid van handelen de aangeboren heerszucht der vrouwen in de hand werkt. In de Nederlanden zijn zij dan ook te bazig en soms lastig en eigengereid.”

Waren  in vroeger tijden de vrouwen actief op economisch gebied, op juridisch gebied hadden zij  een ondergeschikte positie. Vrouwen dienden beschermd te worden.

In het Germaanse recht was de lichamelijke zwakheid van de vrouw reden voor haar ondergeschikte positie. Vanwege hun vermeende lichamelijke zwakheid droegen vrouwen geen wapens en hadden derhalve geen toegang tot de volksvergadering, die uitsluitend toegankelijk was voor gewapende leden.

Terwijl de algehele vrouwenvoogdij aan het eind van de Middeleeuwen in onbruik was geraakt, herontdekten rechtsgeleerden in de vroegmoderne tijd het Romeinse recht, dat hen argumenten verschafte om de vrouw vanwege haar beperkte geestelijke vermogens in een ondergeschikte positie te plaatsen. Dat zij hierbij selectief te werk gingen en voorbijgingen aan het feit dat het Romeinse recht helemaal geen vrouwenvoogdij kende is van grote invloed geweest op de latere positie en waardering van de vrouw.

Volgens Hugo de Groot, die zich op dat Romeinse recht baseerde, waren haar mindere geestelijke vermogens redenen om haar handelingsonbekwaam te achten. Een meisje stond onder voogdij van haar vader en de getrouwde vrouw was onderworpen aan de echtelijke macht van haar man, die de ‘aengeboren opperheid’ bezat. ‘Want het wijste komt altijd toe te gebieden,’ zo stelde Hugo de Groot. Hij verklaarde de ondergeschiktheid van vrouwen in de samenleving aldus: “Daer en boven alzoo doorgaens der wijven geslacht, als kouder ende vochtiger, minder bequaemheid heeft tot zaken, verstand vereisschende, als ’t geslacht der mannen, zoo is het mannelick gheslacht genoegzaem aengeboren eenige opperheid over de wijven.”  

Aanvankelijk werden in Holland alle vrouwen, zowel gehuwde als ‘bejaarde, ouderloose maagden, ofte weduwen’ als handelingsonbekwaam geacht. In de loop der tijd werd in Holland, in tegenstelling tot andere Europese landen, onderscheid gemaakt tussen gehuwde en ongehuwde vrouwen. Ongehuwde vrouwen en weduwen stonden niet langer onder voogdij. Wel gebeurde het vaak, dat een ongehuwde vrouw een gekozen voogd had, die voor haar optrad in juridische zaken. Deze voogdij had alleen betrekking op de zaak waarvoor hij als voogd optrad.

De herwaardering van de vrouwen is o.a. te danken aan de medicus Johan van Beverwijck, die in 1639 een betoog hield ‘Van de wtnementheyt des vrouwelicken geslachts’. De rechtsgeleerde Simon van Leeuwen meende dat het ouderwets was om te twijfelen aan de handelingsonbekwaamheid van de vrouw. Hij meende ‘dat ook de ingeschapen aart in vele soo swak niet en is, alsmen wel meent, soo dat ook in veele vrouwen het verstand grooter, in veele mannen wedrom kleiner bevonden wert, ja dat veele vrouwen den mannen in verstand en beleid van saaken boven gaan.’

Een aanzienlijk aantal getrouwde vrouwen in de Republiek leefde gedurende korte of langere tijd zonder man. Mannen vertrokken voor zaken naar een andere stad of hadden werk op zee. Of ze verdwenen voor een aantal jaren. Dan kon men een akte van procuratie op laten maken door een notaris of door de schepenen, die vrouwen machtigde om tijdens de afwezigheid van de man de zaken waar te nemen. Zo treedt Maritgen Willemsdr. de Haes (Zie III) op namens haar man.

 

Generatie V

 

 V.         Pieter Cornelisz. de Groot, zn. van Cornelis Pietersz. de Groot (IV) en Geertgen Joosten van Coningsbrugge, geb. circa 1670, ovl. (hoogstens 38 jaar oud) te Noordwijk voor 1708, tr. (resp. ongeveer 25 en minstens 20 jaar oud) te Noordwijk op 16 jan 1695, kerk.huw. te Noordwijk op 5 jan 1695 met Jannetje Ariensdr. Warmenhoven, dr. van Adriaan Jansz. van Warmenhoven en Gerritje Jansdr. Alckemade, geb. voor 1675, ovl. (minstens 72 jaar oud) te Noordwijk op 30 okt 1747.

             Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.          Cornelis (Cnelis), geb. te Noordwijk, ged. te Noordwijk op 8 okt 1695, volgt Genealogie Cornelis (Cnelis) de Groot.

             Onlangs, juni 2020, ben ik wat meer van deze Cornelis op het spoor gekomen. Teveel om tussen te voegen. Daarom volgt na deze genealogie zijn genealogie als supplement.

2.          Arie Pietersz., ged. te Amsterdam, Statie Geloof, Hoop en Liefde, op 23 okt 1698, ovl. (ongeveer 81 jaar oud) te Noordwijk op 23 aug 1780, volgt VIb.

3.          Johannes (Jan) de Groot, ged. te Amsterdam, Statie Geloof, Hoop en Liefde, op 10 feb 1701 (getuige: Jeroentje Ariens van Warmenhoven), Mr. timmerman, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) te Leiden op 5 sep 1768, begr. te Noordwijk op 7 sep 1768, otr. op 8 nov 1726, tr. (Burgerlijke Stand), kerk.huw. (ongeveer 25 jaar oud) (Oud-Katholiek) te Leiden op 24 nov 1726 met Margaretha Boudé, geb. te Koudekerck, ovl. te Leiden op 5 mei 1769.

4.          Maria, ged. te Amsterdam, Statie Geloof, Hoop en Liefde, op 1 jul 1703 (getuigen: Niessie Huijbert en Jan Sambeek), overleden vóór 1729.

5.          Agatha, ged. te Amsterdam, Statie Geloof, Hoop en Liefde, op 14 apr 1705 (getuige: Barber de Vadder), overleden vóór 1729.

6.          Geertje, gehuwd met Hendrik Cock. vermeld in 1729 als erfgenaam van haar oom Joost de Groot.

 

Interieur van de Statie 'Geloof, Hoop en Liefde

 

Generatie VI

 

 

VIb.       Arie Pietersz. de Groot, zn. van Pieter Cornelisz. de Groot (V)  en Jannetje Ariensdr. Warmenhoven, ged. te Amsterdam op 23 okt 1698 (getuigen: Joost Cornelis de Groot en Ariaentje Arents de Groot), Mr. timmerman, ovl. (ongeveer 81 jaar oud) te Noordwijk op 23 aug 1780, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 22 jaar oud) te Noordwijk op 10 okt 1723, kerk.huw. op 3 okt 1723 met Pieternelletje Jacobsdr. Ypenburg, dr. van Jacob Hendriksz. Ypenburg en Cornelia Jansdr. Gavrij, ged. te Noordwijk op 10 dec 1700 (getuige: Maritje Gerrits), ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Noordwijk op 21 aug 1770.

Op 6 juni 1734 is Arie de Groot betrokken bij een ongeval dat beschreven staat in het boek ‘Noordwijk aan zee en op de Geest’.

Vader en zoon Jan van Rijn de oude en Jan van Rijn de jonge zijn met hun koetswagen ‘op onbehoorlijke wijze, als rennende’ ingereden op de plezierwagen van Cornelis van Zuilen, waard in het Hof van Holland. Daarbij was het achterwiel losgeraakt waarna ook het voorwiel werd geraakt. De plezierwagen met daarin vier volwassenen en een kind kantelde.

Bij dit ongeval was de arm van Arie uit de kom geraakt, zodat hij zijn arm niet normaal kon gebruiken. Tijdens een rechtszaak op 28 juli 1734 eiste hij een schadevergoeding van 100 gulden en tevens de betaling van de rekening van de ‘ledezetter’ Pieter Roger en van de medicamenten in totaal 20 gulden. Niet bekend is of deze eis is gehonoreerd.

 

             Uit dit huwelijk 10 zonen:

1.          Pieter, ged. te Noordwijk op 31 jan 1725, begr. te Voorhout op 5 apr 1781, volgt VIIa.

2.          Hendrik, ged. te Noordwijk op 26 dec 1725 (getuigen: Leuntje Jacobs van Ypenburg en Jacob Hendriks van Ypenburg).

3.          Jan, ged. te Noordwijk op 30 apr 1728 (getuigen: Hendrick Kock en Suzanna Jacobs), ovl. (70 jaar oud) te Leiden, begr. te Noordwijk op 7 mrt 1799, otr. te Leiden op 13 jan 1758, tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 33 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Leiden op 28 jan 1758 met Johanna van der Storm, dr. van Petrus van der Storm en Joanna Provo, geb. te Delft, ged. te Delft op 12 okt 1724 (getuigen: Dominicus van der Storm en Anna van der Storm), ovl. (ongeveer 67 jaar oud) te Leiden op 29 aug 1792.

4.          Aalbert, ged. te Noordwijk op 26 mrt 1730, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) te Voorhout op 6 dec 1788, volgt VIIb.

5.          Jacobus, ged. te Noordwijk op 21 nov 1731, ovl. (ongeveer 89 jaar oud) te Noordwijk op 3 jan 1821, volgt VIIc.

6.          Hendrik, ged. te Noordwijk op 19 jul 1733 (getuigen: Cornelis Pieters de Groot en Leuntje Jacobs van Ypenburg).

7.          Hendrik, ged. te Noordwijk op 13 jul 1736, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) te Noordwijk op 16 jun 1795, volgt VIId.

8.          Arie, ged. te Noordwijk op 21 apr 1739 (getuigen: Hendrik Kok en Geertje de Groot), ovl. (ongeveer 2 maanden oud) te Noordwijk op 12 jul 1739.

9.          Cornelis, ged. te Noordwijk op 31 jan 1743, ovl. (ongeveer 39 jaar oud) te Noordwijk op 17 jun 1782, volgt VIIe.

10.        Adrianus, ged. te Noordwijk op 2 jun 1744 (getuigen: Hendrik Kok en Grietje de Groot), ovl. (ongeveer 7 weken oud) te Noordwijk op 22 jul 1744.

 

Generatie VII

 

 VIIa.     Pieter de Groot, zn. van Arie Pietersz. de Groot (VIb) en Pieternelletje Jacobsdr. Ypenburg, ged. te Noordwijk op 31 jan 1725 (getuige: Jannetje Ariens van Warmenhoven), timmerman, begr. te Voorhout op 5 apr 1781, tr. (ongeveer 27 jaar oud) te Noordwijk op 12 nov 1752 met Annitje Pietersdr. Hogeweg, dr. van Pieter Hogeweg en Machtelt van Straalen, ovl. te Noordwijk op 17 dec 1805.

             Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.          Adrianus, ged. te Sassenheim op 17 aug 1755 (getuigen: Jan Arisz. de Groot en Pieternel Jacobsdr. Ypenburg), ovl. (ongeveer 32 jaar oud) te Voorhout op 16 aug 1788.

2.          Maria, geb. te Voorhout, ged. te Sassenheim op 8 sep 1756 (getuige: Jan de Groot), begr. te Noordwijk op 30 dec 1761.

3.          Petrus (Pieter), geb. te Voorhout, ovl. (ongeveer 55 jaar oud) te Oegstgeest op 5 nov 1813, volgt VIIIa.

4.          Adrianus (Arie), geb. te Voorhout, ged. te Sassenheim op 28 mei 1761 (getuigen: Arie de Groot en Anna van der Storm), ovl. (ongeveer 27 jaar oud) te Voorhout op 16 aug 1788.

5.          Maria, geb. te Voorhout, ged. te Sassenheim op 25 feb 1767 (getuigen: Albert de Groot en Maria van Wouw), tr. (ongeveer 33 jaar oud) te Noordwijk op 4 mei 1800 met Jan van Leeuwen, geb. te Oegstgeest.

 

VIIb.     Aalbert de Groot, zn. van Arie Pietersz. de Groot (VIb) en Pieternelletje Jacobsdr. Ypenburg, ged. te Noordwijk op 26 mrt 1730 (getuigen: Jan de Groot en Geertie de Groot), Mr.scheepmaker, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) te Voorhout op 6 dec 1788, tr. (ongeveer 31 jaar oud) te Voorhout op 7 jun 1761, kerk.huw. te Leiden op 14 jun 1761 met Marijt van Wouw, geb. te 's-Gravenhage, ovl. te Voorhout op 14 nov 1795.

             Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.          Doodgeboren, geb. te Voorhout op 16 apr 1762.

2.          Adrianus (Arie), geb. te Voorhout, ovl. (ongeveer 83 jaar oud) te Noordwijk op 16 mrt 1847, volgt VIIIb.

3.          Doodgeboren, geb. te Voorhout op 24 dec 1764.

 

VIIc.     Jacobus de Groot, zn. van Arie Pietersz. de Groot (VIb) en Pieternelletje Jacobsdr. Ypenburg, ged. te Noordwijk op 21 nov 1731 (getuigen: Jan Jacobs en Cornelia Jans Gavrij), Mr. timmerman, Noordwijk, ovl. (ongeveer 89 jaar oud) te Noordwijk op 3 jan 1821, tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 22 jaar oud) te Noordwijk op 18 feb 1759 met Grietje Huibertsdr Heemskerken, dr. van Huibert Heemskerken en Neeltje (Aaltje) Jeroensdr. van Rhijn, geb. te Noordwijk, ged. te Noordwijk op 18 feb 1737, ovl. (ongeveer 87 jaar oud) te Noordwijk op 29 jun 1824.

             woont 1816 Huis no 91, Kerkstraat.

             Uit dit huwelijk 11 kinderen:

1.          Pieternelletje, ged. te Noordwijk op 16 feb 1760 (getuigen: Ari de Groot en Piternellitje Jacobs Ypenburg), naaister, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Noordwijk op 21 okt 1833, tr. (beiden ongeveer 21 jaar oud) te Noordwijk op 10 jun 1781 met Pieter van den Engh, geb. te Aarlanderveen circa 1760, ovl. (ongeveer 41 jaar oud) te Aarlanderveen op 1 okt 1801.

2.          Huibert, ged. te Noordwijk op 2 aug 1761, ovl. (ongeveer 56 jaar oud) te Noordwijk op 9 mei 1818, volgt VIIIc.

3.          Arie, ged. te Noordwijk op 3 feb 1763, ovl. (ongeveer 45 jaar oud) te Noordwijk op 27 jun 1808, volgt VIIId.

4.          Johannes Baptist, ged. te Noordwijk op 13 aug 1764, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) te 's-Gravenhage op 10 apr 1829, volgt VIIIe.

5.          Aaltje, ged. te Noordwijk op 10 feb 1766 (getuigen: Albertus de Groot en Maria van Wouw), ovl. (ongeveer 50 jaar oud) te Noordwijk op 15 apr 1816.

6.          Joanna, geb. te Noordwijk op 2 aug 1767, (getuigen: Hendrik Arisz. de Groot en Joanna van Berkel), ovl. (87 jaar oud) te Leiden op 11 dec 1854, tr. (resp. 30 en ongeveer 34 jaar oud) te Leiden op 5 mei 1798 met Johannes Overdijk, zn. van Philipus Overdijk en Johanna Starrenburg, ged. te Leiden op 25 mei 1763 (getuigen: Leender Starrenburg en Grietie Aardesoek), ovl. (ongeveer 54 jaar oud) te Leiden op 10 feb 1818.

7.          Jacobus, ged. te Noordwijk op 2 jun 1769 (getuigen: Bank Kapitein en Trijntje Heemskerke), ovl. (ongeveer 4 jaar oud) te Noordwijk op 27 jun 1773.

8.          Mareitje, ged. te Noordwijk op 23 jul 1771 (getuigen: Cornelis Arisz. de Groot en Mareitje Arisz. Kroon), ovl. (ongeveer 1 jaar oud) te Noordwijk op 21 jun 1773.

9.          Doodgeboren, geb. op 23 okt 1772.

10.        Doodgeboren, geb. te Noordwijk op 12 dec 1773.

11.        Doodgeboren, geb. te Noordwijk op 21 mrt 1778.

 

VIId.     Hendrik de Groot, zn. van Arie Pietersz. de Groot (VIb) en Pieternelletje Jacobsdr. Ypenburg, ged. te Noordwijk op 13 jul 1736 (getuigen: Leuntje Jacobs van Ypenburg en Hendrick van Anrae), grutter, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) te Noordwijk op 16 jun 1795, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 29 jaar oud) (1) te Noordwijk op 2 sep 1759 met Anna van Berkel, dr. van Paulus van Berckel en Jacobmijntje van Stralen, ged. te Delft op 19 feb 1730 (getuige: Helena Verstralen), ovl. (ongeveer 39 jaar oud) te Noordwijk op 5 apr 1769.

             Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.          Ari, ged. te Noordwijk op 23 feb 1761, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te Voorburg op 30 mrt 1837, volgt VIIIf.

2.          Jacoba, ged. te Noordwijk op 29 apr 1762 (getuigen: Piter Arisz de Groot en Antje Pitersze Hogeweg), ovl. (ongeveer 46 jaar oud) te Noordwijk op 27 jun 1808, tr. (resp. ongeveer 37 en ongeveer 25 jaar oud) (1) te Noordwijk op 28 jul 1799 met Hendrik Huibertsz. Mouritz, zn. van Huibert Gerritsz. Mouritz en Judith Dirksdr. van Jaarsveld, ged. te Reeuwijk op 6 sep 1773, ovl. (ongeveer 32 jaar oud) te Noordwijk op 3 feb 1806, tr. (resp. ongeveer 44 en ongeveer 57 jaar oud) (2) te Noordwijk op 20 jul 1806 met Leendert van Rijn, zn. van Arie Klaasz. van Rijn en Neeltje Leeendertsdr. Groenendijk, geb. te Rijnsburg, ged. te Oegstgeest op 2 aug 1748, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) te Noordwijk op 15 jan 1823.

3.          Johanna Maria (Anna), ged. te Noordwijk op 9 jun 1764 (getuigen: Jan Arisz. de Groot en Johanna van der Storm), ovl. (ongeveer 68 jaar oud) te Leiden op 9 sep 1832, relatie met Arnoldus Schuurman, zn. van Arend Schuurman en Johanna Houtendorp, geb. te Leiden op 19 jun 1758, broodbakkersknecht, ovl. (60 jaar oud) te Leiden op 23 jul 1818.

4.          Cornelia, ged. te Noordwijk op 14 feb 1766 (getuigen: Albert de Groot en Maria van Wouw).

5.          Jacobus, ged. te Noordwijk op 5 mrt 1768 (getuigen: Jacobus de Groot en Grietje Huibertze Heemskerke), ovl. (ongeveer 2 dagen oud) te Noordwijk op 7 mrt 1768.

 

             Hendrik de Groot, tr. (resp. ongeveer 33 en ongeveer 29 jaar oud) (2) te Lisse op 6 feb 1770 met Geertrui Cornelisdr. Harteveld, dr. van Cornelis Jansse Harteveld en Geertje Wilems, ged. te Sassenheim op 6 jan 1741, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) te Noordwijk op 3 jan 1800.

             Uit dit huwelijk een zoon:

1.          Jacob, ged. te Noordwijk op 14 nov 1775 (getuigen: Jacobus Arisz. de Groot en Grietje Huibersze Heemskerk), ovl. (ongeveer 61 jaar oud) te Noordwijk op 4 feb 1837, tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 33 jaar oud) te Noordwijk op 18 feb 1798 met Marijtje Kroon, dr. van Thijs Arendsz. Kroon en Geertje Klaasdr. van der Plas, ged. te Noordwijk op 29 apr 1764, ovl. (ongeveer 54 jaar oud) te Noordwijk op 16 apr 1819.

 

VIIe.     Cornelis de Groot, zn. van Arie Pietersz. de Groot (VIb) en Pieternelletje Jacobsdr. Ypenburg, ged. te Noordwijk op 31 jan 1743 (getuigen: Cornelis de Groot en Leuntie Ypenburg), Mr. timmerman, ovl. (ongeveer 39 jaar oud) te Noordwijk op 17 jun 1782, tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 30 jaar oud) te Noordwijk op 19 nov 1769 met Maria Arisdr. Kroon, dr. van Arend Jacobsz. Kroon en Marijtje Thijsdr. Bronsgeest, geb. te Noordwijk, ged. te Noordwijk op 13 nov 1739, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te Noordwijk op 13 feb 1811.

             Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.          Arie, ged. te Noordwijk op 10 feb 1772, ovl. (ongeveer 42 jaar oud) te Noordwijk op 2 okt 1814, volgt VIIIg.

2.          Arend, geb. te Noordwijk op 25 nov 1775, (getuigen: Jacob Kroon en Trijntje Kroon), ovl. (24 jaar oud) te Noordwijk op 5 sep 1800.

 

Generatie VIII

 

 VIIIa.    Petrus (Pieter) de Groot, zn. van Pieter de Groot (VIIa) en Annitje Pietersdr. Hogeweg, geb. te Voorhout, ged. te Sassenheim op 11 feb 1758 (getuigen: Gerrit van Velsen en Machteld van Stralen), bouwman, ovl. (ongeveer 55 jaar oud) te Oegstgeest op 5 nov 1813, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 34 jaar oud) (1) te Voorhout op 2 mrt 1783, kerk.huw. te Sassenheim op 2 mrt 1783 met Niesje van der Holst, dr. van Jacob Teunisse van der Holst en Jannetje Meese van der Klugt, ged. te Lisse op 28 mrt 1748, begr. te Oegstgeest op 16 jul 1787.

             Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.          Pieternelletje, geb. te Oegstgeest, ged. te Oegstgeest op 31 dec 1783 (getuigen: Arie_Pieterse de Groot en Antje Hogeweg), ovl. (ongeveer 18 jaar oud) te Oegstgeest op 5 mei 1802.

2.          Jacob, ged. te Oegstgeest op 1 apr 1785, ovl. (ongeveer 51 jaar oud) te Zoeterwoude op 11 jun 1836, volgt IXa.

3.          Arie, geb. te Oegstgeest, ged. te Oegstgeest op 1 apr 1786 (getuigen: Arie Aalberse de Groot en Marijtje Pieterse de Groot), ovl. (13 jaar oud) te Lisse, begr. te Oegstgeest op 21 dec 1799.

4.          Doodgeboren, geb. te Oegstgeest op 10 jul 1787, ovl. (één dag oud) op 10 jul 1787.

 

             Petrus (Pieter) de Groot, tr. (resp. ongeveer 30 en 29 jaar oud) (2) te Oegstgeest op 12 mei 1788 met Marijtje van der Lubbe, dr. van Govert van der Lubbe en Mariaentje van Velse, geb. te Wassenaar op 17 mrt 1759, ovl. (66 jaar oud) te Oegstgeest op 2 aug 1825.

             Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.          Petrus, geb. te Oegstgeest op 13 mrt 1789, ovl. (59 jaar oud) te Zoeterwoude op 17 jun 1848, volgt IXb.

2.          Ariaantje, geb. te Oegstgeest op 13 apr 1790, (getuigen: Leendert Govers van der Lubbe en Ariaantje van der Lubbe), ovl. (48 jaar oud) te Zoetermeer op 13 jun 1838, tr. (resp. 24 en 31 jaar oud) (1) te Oegstgeest op 13 mei 1814 met Dirk Adegeest, zn. van Cornelis Adegeest en Anna de Jong, geb. te Zoeterwoude op 16 feb 1783, ovl. (43 jaar oud) te Stompwijk op 5 nov 1826, tr. (resp. 37 en 28 jaar oud) (2) te Stompwijk op 8 jan 1828 met Leendert de Jong, zn. van Dirk de Jong en Lena van Dijk, geb. te Berkel op 26 jul 1799, bouwknecht, ovl. (29 jaar oud) te Stompwijk op 1 jul 1829.

3.          Albertus, geb. te Oegstgeest op 24 jun 1791, ovl. (58 jaar oud) te Rotterdam op 2 jul 1849, volgt IXc.

4.          Niessie (Agnes), geb. te Oegstgeest op 6 feb 1793, (getuigen: Crijn de Winter en Marijtje Sonneveld), ovl. (83 jaar oud) te Hillegom op 15 jun 1876, tr. (resp. 21 en ongeveer 29 jaar oud) te Oegstgeest op 13 mei 1814 met Lambertus Hulsmeijer, zn. van Pieter Hulsmeijer en Neeltje (Heiltje) van Diest, geb. te Hillegom circa 1785, bouwman, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te Hillegom op 25 nov 1856.

5.          Godefridus (Govert), ged. te Oegstgeest op 2 jul 1796, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Zoeterwoude op 11 mei 1863, volgt IXd.

6.          Joannes (Jan), ged. te Oegstgeest op 6 feb 1798, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) te Warmond op 10 mei 1866, volgt IXe.

7.          Arij, geb. te Oegstgeest op 11 feb 1801, (getuigen: Jan van Leeuwen en Joanna de Groot), ovl. (3 maanden oud) te Oegstgeest op 26 mei 1801.

 

VIIIb.     Adrianus (Arie) de Groot, zn. van Aalbert de Groot (VIIb) en Marijt van Wouw, geb. te Voorhout, ged. te Sassenheim op 21 mei 1763 (getuigen: Arie de Groot en Piternel IJpenburg), ovl. (ongeveer 83 jaar oud) te Noordwijk op 16 mrt 1847, tr. (resp. ongeveer 23 en 24 jaar oud) te Sassenheim op 10 sep 1786 met Joanna (Anna) Cassander (Kesandra), dr. van Caspar Cassander en Kaatje van den Bosch, geb. te Sassenheim op 18 jun 1762, (getuigen: Leendert Cazander en Geertruy Baarndz), ovl. (48 jaar oud) te Voorhout op 20 dec 1810.

             Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.          Lambertus, geb. te Voorhout, ged. te Sassenheim op 29 sep 1787 (getuigen: Albertus de Groot en Maria van Wouw).

2.          Albertus, geb. te Voorhout, ovl. (ongeveer 46 jaar oud) te Leiden op 30 dec 1835, volgt IXf.

3.          Casparus, geb. te Voorhout, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) te 's-Gravenhage op 27 jun 1858, volgt IXg.

4.          Maria, geb. te Voorhout, ged. te Sassenheim op 28 dec 1792 (getuigen: Arie Pieters de Groot en Maartje Ranke), ovl. (ongeveer 2 jaar oud) te Voorhout op 30 okt 1795.

5.          Adrianus, geb. te Voorhout, ged. te Sassenheim op 14 jul 1796 (getuigen: Arie de Groot en Marijtje de Groot), ovl. (ongeveer 24 jaar oud) te Voorhout op 29 sep 1820.

6.          Aloynus (Alewijn), geb. te Voorhout, ovl. (ongeveer 92 jaar oud) te Noordwijk op 9 sep 1890, volgt IXh].

7.          Maria, geb. te Voorburg, ged. te Sassenheim op 22 feb 1800 (getuigen: Matthias Schamper en Maria van Gelderen), ovl. (ongeveer 75 jaar oud) te Monster op 30 dec 1875, tr. (beiden ongeveer 23 jaar oud) (1) te Voorhout op 12 mrt 1823 met Jacobus van der Geest, zn. van Pieter van der Geest en Gerarda Jans van Oosten, geb. circa 1800, ovl. (ongeveer 29 jaar oud) te Veur op 12 mrt 1829, otr. (2) te Leiden op 10 dec 1841, tr. (resp. ongeveer 41 en 42 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Voorschoten op 24 dec 1841 met Petrus Visscher, zn. van Joes Visscher en Aagie van der Burg, geb. te Voorschoten op 31 jul 1799, ovl. (77 jaar oud) te Zoeterwoude op 1 jul 1877.

 

VIIIc.     Huibert de Groot, zn. van Jacobus de Groot (VIIc) en Grietje Huibertsdr Heemskerken, ged. te Noordwijk op 2 aug 1761 (getuigen: Huibert Janze Heemskerke en Cornelia van Leeuwen), timmermansknecht, dagloner, turftonder, ovl. (ongeveer 56 jaar oud) te Noordwijk op 9 mei 1818, tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 18 jaar oud) (1) te Lisse op 18 apr 1790 met Anna Stigter, dr. van Maarten Stigter en Marrigje Cornelisdr. Versluijs, ged. te Alphen aan de Rijn op 1 mei 1771, ovl. (ongeveer 27 jaar oud) te Noordwijk op 13 mrt 1799.

             woont 1818 Huis no 102 Oude Zeestraat. woont 1819 Huis no 102 Dwarskerkstraat.

             Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.          Margaretha, ged. te Lisse op 9 apr 1791, naaister, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) te Lisse op 7 mrt 1866, tr. (resp. ongeveer 28 en 37 jaar oud) (1) te Noordwijk op 30 apr 1819 met Jacob van den Berg, zn. van Pieter van den Berg en Guurtje Bakker, geb. te Noordwijk op 8 mrt 1782, boerenknecht, ovl. (54 jaar oud) te Noordwijk op 15 apr 1836, tr. (resp. ongeveer 47 en 62 jaar oud) (2) te Noordwijk op 25 aug 1838 met Maarten van der Wolff, zn. van Cornelis van der Wolff en Lena Maartens van Duikeren, geb. te Lisse op 26 apr 1776, arbeider.

2.          Martinus, ged. te Leiden op 16 sep 1792 (getuigen: Gerardus Stigter en Cornelia Claren), timmermansknecht, dagloner, turftonder.

3.          Jacobus, ged. te Noordwijk op 6 sep 1794, ovl. (ongeveer 84 jaar oud) te Noordwijk op 18 mrt 1879, volgt IXi.

4.          Maarten, ged. te Noordwijk op 19 feb 1797 (getuige: Cornelis Janmaat), ovl. (ongeveer 5 dagen oud) te Noordwijk op 24 feb 1797.

5.          Maria, ged. te Noordwijk op 15 feb 1799 (getuigen: Cornelis Janmaat en Jansie Stigter), ovl. (ongeveer 6 dagen oud) te Noordwijk op 21 feb 1799.

 

             Huibert de Groot, tr. (resp. ongeveer 38 en 19 jaar oud) (2) op 27 jul 1800 met Pietertje Boesaard (Passchier), dr. van Pieter Boesaard en Jannetje Passchier, geb. te Noordwijk op 1 jul 1781, ged. te Noordwijk op 1 jul 1781, ovl. (88 jaar oud) te Noordwijk op 27 apr 1870.

             Uit dit huwelijk 11 kinderen:

1.          Pieternelletje, ged. te Noordwijk op 2 okt 1801 (getuigen: Arie de Groot en Pieternelletje de Groot), ovl. (ongeveer 2 jaar oud) te Noordwijk op 5 dec 1803.

2.          Huijbert, geb. te Noordwijk op 25 nov 1802, ged. te Noordwijk op 25 nov 1802 (getuigen: Jacobus de Groot en Grietje Heemskerk), timmermansknecht, ovl. (21 jaar oud) te Noordwijk op 11 jul 1824.

3.          Joanna, ged. te Noordwijk op 4 jun 1804 (getuigen: Jan Overdijk en Antje de Groot), ovl. (ongeveer 2 jaar oud) te Noordwijk op 28 jun 1806.

4.          Joannes, ged. te Noordwijk op 15 nov 1805 (getuigen: Jacobus de Groot en Grietje Heemskerk), ovl. (ongeveer 20 dagen oud) te Noordwijk op 5 dec 1805.

5.          Anna, ged. te Noordwijk op 19 aug 1809, spinster, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) te Leiden op 11 jan 1875, tr. (resp. ongeveer 24 en 22 jaar oud) te Leiden op 13 feb 1834 met Jacobus Schouten, zn. van Petrus Schouten en Maria van der Stok, geb. te Leiden op 29 sep 1811, mandenmaker, ovl. (68 jaar oud) te Leiden op 4 nov 1879.

6.          Anna Maria, ged. te Noordwijk op 12 dec 1810, ovl. (ongeveer één week oud) te Noordwijk op 19 dec 1810.

7.          Johannis, ged. te Noordwijk op 12 mrt 1812, ovl. (ongeveer 6 jaar oud) te Noordwijk op 10 mrt 1819.

8.          Maria, geb. te Noordwijk op 12 aug 1813, dienstbaar, ovl. (67 jaar oud) te Leiderdorp op 27 sep 1880, tr. (resp. 29 en 31 jaar oud) te Leiderdorp op 4 mei 1843 met Jan de Vogel, zn. van Johannes de Vogel en Aagje Odijk, geb. te Leiderdorp op 19 feb 1812, arbeider, ovl. (68 jaar oud) te Zoeterwoude op 15 mei 1880.

9.          Petrus, geb. te Noordwijk op 16 aug 1815, ovl. (1 jaar oud) te Noordwijk op 22 jan 1817.

10.        Willem, geb. te Noordwijk op 6 dec 1816, ovl. (41 dagen oud) te Noordwijk op 16 jan 1817.

11.        Huibert, geb. te Noordwijk op 27 okt 1818, ovl. (64 jaar oud) te Aarlanderveen op 12 mrt 1883, volgt IXj.

 

             Pietertje Boesaard (Passchier), dr. van Pieter Boesaard en Jannetje Passchier, tr. (beiden 38 jaar oud) (2) te Noordwijk op 16 jun 1820 met Jan Duynhoven, zn. van Govert Pietersz. Duynhoven en Willemijntje Jansdr. Schravendijk, geb. te Noordwijk op 1 okt 1781, ovl. (69 jaar oud) te Noordwijk op 24 jan 1851.

 

VIIId.    Arie de Groot, zn. van Jacobus de Groot (VIIc) en Grietje Huibertsdr Heemskerken, ged. te Noordwijk op 3 feb 1763 (getuigen: Piter Arisz. de Groot en Antje Piterze Hogeweg), ovl. (ongeveer 45 jaar oud) te Noordwijk op 27 jun 1808, tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 25 jaar oud) te Haarlem op 22 mrt 1789 met Josina Goossens, dr. van Pieter Goossens en Geertrui Gesing (Zilvergeld), geb. te Haarlem, ged. te Haarlem op 13 mrt 1764, schoonmaakster, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) te Leiden op 29 jan 1840.

             Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.          Adrianus, geb. te Haarlem op 17 dec 1788, ovl. (72 jaar oud) te Ommen op 3 apr 1861, volgt IXk.

2.          Jacobus, ged. te Noordwijk op 3 jul 1790, ovl. (ongeveer 81 jaar oud) te Warmond op 21 feb 1872, volgt IXl.

3.          Petronella, ged. te Noordwijk op 16 okt 1791 (getuigen: Pieter van Rijn en Petronella de Groot), ovl. (ongeveer 82 jaar oud) te Noordwijk op 24 feb 1874, tr. (resp. ongeveer 17 en 20 jaar oud) te Noordwijk op 9 apr 1809 met Dirk Heythuizen, zn. van Jacob Heythuizen en Geertrui Joren, geb. te Noordwijk op 2 dec 1788, kleermaker, ovl. (56 jaar oud) te Noordwijk op 6 jan 1845.

4.          Mietje, ged. te Noordwijk op 9 feb 1793 (getuigen: Gerrit Goosen en Mietje Seegers), naaister, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te Oegstgeest op 20 feb 1869, tr. (resp. ongeveer 26 en 25 jaar oud) (1) te Leiden op 9 jul 1819 met Gideon Johannes Wetselaar, zn. van Paulus Wetselaar en Jacoba van der Henst, geb. te Leiden op 1 dec 1793, metselaar, ovl. (34 jaar oud) te Leiden op 15 dec 1827, tr. (resp. ongeveer 49 en 42 jaar oud) (2) te Leiden op 10 nov 1842 met Joachim Boetje, zn. van Hendrik Jochems Boetje en Tjietske Douwes, geb. te Sneek op 30 nov 1799, koopman, schipper, ovl. (58 jaar oud) te Leiden op 7 mei 1858.

5.          Johanna, ged. te Noordwijk op 14 feb 1795 (getuigen: Christiaan Lucas en Anna Gosens), ovl. (ongeveer 8 maanden oud) te Noordwijk op 14 okt 1795.

6.          Joanna, ged. te Noordwijk op 13 okt 1796 (getuigen: Christiaan Lucas en Joanna Gosens), ovl. (ongeveer 6 dagen oud) te Noordwijk op 19 okt 1796.

7.          Pieter, ged. te Noordwijk op 13 jun 1798, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Leiden op 14 nov 1864, volgt IXm.

 

VIIIe.    Johannes Baptist de Groot, zn. van Jacobus de Groot (VIIc) en Grietje Huibertsdr Heemskerken, ged. te Noordwijk op 13 aug 1764 (getuigen: Joannes Arisz. de Groot en Johanna van der Storm), timmerman, herbergier, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) te 's-Gravenhage op 10 apr 1829, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 24 jaar oud) (1) te Leiden op 29 aug 1789 met Jacoba Catharina Snarenburg, dr. van Jacobus Snarenburg en Jacomina Elisabeth Pook, geb. te Leiden, ged. te Leiden op 27 nov 1764 (getuigen: Jacobus_Henricus Pook en Joanna_Catharina Schamper), ovl. (ongeveer 45 jaar oud) te Leiden op 10 feb 1810.

             vestigt zich 28-3-1786 in Leiden, woont 1789 Oude Vest. 1813 Rue Nieuwstraat, wijk 1, sectie 7, no 449.

Bij de aangifte van de geboorte van Gijsbertus in 1813 is Johannes Baptist zonder beroep.

             Uit dit huwelijk een zoon:

1.          Jacobus Johannes, ged. te Leiden op 24 sep 1791, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) te Leiden op 8 okt 1855, volgt IXn.

 

             Johannes Baptist de Groot, tr. (resp. ongeveer 45 en ongeveer 34 jaar oud) (2) te Leiden op 8 mrt 1810 met Maria Christina Koning, dr. van Petrus de Koning en Margaretha Boot, ged. Nederlands Hervormd te Leiden op 3 jan 1776 (getuigen: Willem Boot en Maria Zwering), ovl. (ongeveer 35 jaar oud) te Leiden op 17 jun 1811, begr. te Oegstgeest.

             Uit dit huwelijk een dochter:

1.          Joanna Margarita, ged. te Leiden op 15 jun 1811 (getuigen: Joannes Overdijk en Joanna de Groot), dienstbode, ovl. (ongeveer 95 jaar oud) te Leiden op 22 jun 1906, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 26 jaar oud) (1) te 's-Gravenhage op 5 aug 1835 met Bartholomeus Bergen Henegouw, kanongieter, zn. van Bartholomeus van Bergen-Henegouw en Johanna Maria Meijer, geb. te 's-Gravenhage circa 1809., overl. aldaar 12 aug 1866, tr. (resp. ongeveer 60 en ongeveer 61 jaar oud) (2) te 's-Gravenhage op 4 okt 1871 met Joannes Beijersbergen van Henegou, tuinman, hovenier, geb rond 1810, overl. te 's-Gravenage op 9 jul 1872, zn. van Joannes Beijersbergen van Henegou en Jacoba Cingelenberg,  otr. (resp. ongeveer 63 en 45 jaar oud) (3) te Leiden op 14 aug 1874, tr. (Burgerlijke Stand) met Christiaan Cornelis Hoppenbrouwer, zn. van Cornelis Hoppenbrouwer en Elisabeth Schouten, geb. te Leiden op 2 feb 1829, schoenmaker, ovl. (59 jaar oud) te Leiden op 19 jul 1888.

 

             Johannes Baptist de Groot, tr. (resp. ongeveer 47 en ongeveer 25 jaar oud) (3) te Haarlem op 10 jun 1812 met Hendryntje van Sase (Vosschare), dr. van Hendrik van Saze en Martyntje van Pol, geb. te Heemstede circa 1787, ovl. (hoogstens 42 jaar oud) voor 1829.

             Uit dit huwelijk een zoon:

1.          Gijsbertus Johannes, ged. te Leiden op 29 mrt 1813, ovl. (ongeveer 2 maanden oud) te Leiden op 11 jun 1813.

 

VIIIf.     Ari de Groot, zn. van Hendrik de Groot (VIId) en Anna van Berkel, ged. te Noordwijk op 23 feb 1761 (getuigen: Ari de Groot en Piternellitje de Groot), bakker, schippersknecht, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te Voorburg op 30 mrt 1837, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 25 jaar oud) (1) te Voorburg op 24 okt 1784 met Christina (Stijntje) van Leeuwen, dr. van Hendrik Cornelisz. van Leeuwen en Cornelia van der Kade, ged. te Voorburg op 26 dec 1758, ovl. (ongeveer 56 jaar oud) te Voorburg op 12 aug 1815.

 

 

             Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1.          Gertrudis, ged. te Ter Aar,Langeraar op 11 jun 1786, ovl. (ongeveer 9 maanden oud) te Ter Aar,Langeraar op 18 mrt 1787.

2.          Cornelia, ged. te Ter Aar,Langeraar op 26 dec 1787, ovl. (ongeveer 1 jaar oud) te Ter Aar,Langeraar op 8 aug 1789.

3.          Hendrik, ged. te Ter Aar,Langeraar op 15 aug 1789, ovl. (ongeveer 9 maanden oud) te Ter Aar,Langeraar op 10 jun 1790.

4.          Cornelia, ged. te Ter Aar,Langeraar op 6 apr 1791, ovl. (ongeveer 3 maanden oud) te Ter Aar,Langeraar op 7 jul 1791.

5.          Hendricus, geb. te Ter Aar,Langeraar op 14 jul 1792, ovl. (7 weken oud) te Ter Aar,Langeraar op 3 sep 1792.

6.          Cornelia, ged. te Ter Aar,Langeraar op 24 jul 1794, ovl. (ongeveer 3 maanden oud) te Ter Aar,Langeraar op 20 nov 1794.

7.          Hendrik (Hein), ged. te Ter Aar,Langeraar op 27 aug 1796, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Waddinxveen op 3 mrt 1870, volgt IXo.

8.          Henricus, ged. te Ter Aar,Langeraar op 7 dec 1798, ovl. (ongeveer 2 maanden oud) te Ter Aar,Langeraar op 16 feb 1799.

 

             Ari de Groot, tr. (resp. ongeveer 55 en 47 jaar oud) (2) te Voorburg op 18 aug 1816 met Jacoba van Tongeren, dr. van Jan van Tongeren en Apolonia Verheul, geb. te Voorburg op 22 feb 1769, ovl. (73 jaar oud) te Voorburg op 1 mrt 1842.

            

             Jacoba van Tongeren, dr. van Jan van Tongeren en Apolonia Verheul, otr. (1) te Voorburg op 1 mei 1795, tr. (resp. 26 en ongeveer 31 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Voorburg op 17 mei 1795, kerk.huw. te Voorburg op 17 mei 1795 met Johannes Ariensz. de Heij, zn. van Ary Michielsen de Heij en Neeltje Cornelisdr. Dullemans, ged. te Bergschenhoek op 19 mei 1763, ovl. (ongeveer 51 jaar oud) te Voorburg op 14 jan 1815.

            

 VIIIg.    Arie de Groot, zn. van Cornelis de Groot (VIIe) en Maria Arisdr. Kroon, ged. te Noordwijk op 10 feb 1772 (getuigen: Ari de Groot en Antje Piterze Hogeweg), veldwachter, ovl. (ongeveer 42 jaar oud) te Noordwijk op 2 okt 1814, tr. (beiden ongeveer 27 jaar oud) te Noordwijk op 28 apr 1799, kerk.huw. te Noordwijk op 29 apr 1799 met Anna Maria (Mietje) Heidhuizen, dr. van Andreas Heidhuizen en Maria Elisabeth (Marijtje) van der Voort, geb. te Heemstede, ged. te Heemstede op 12 sep 1771, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Noordwijk op 21 dec 1841.

             Uit dit huwelijk 12 kinderen:

1.          Marijtje, geb. te Noordwijk op 2 feb 1800, ged. te Noordwijk op 2 feb 1800 (getuigen: Arend Cornelisz. de Groot en Marijtje Arends Kroon), ovl. (6 weken oud) te Noordwijk op 16 mrt 1800.

2.          Maria, geb. te Noordwijk op 4 mrt 1801, ged. te Noordwijk op 4 mrt 1801 (getuigen: Andries Manen en Mietje van der Voort), ovl. (5 maanden oud) te Noordwijk op 19 aug 1801.

3.          Arend, geb. te Noordwijk op 24 mrt 1802, ged. te Noordwijk op 24 mrt 1802 (getuigen: Jacob Andriesz. Heithuizen en Geertje Janse Jore), boerenknecht, ovl. (26 jaar oud) te Noordwijk op 30 aug 1828.

4.          Andries, geb. te Noordwijk op 16 feb 1803, ovl. (75 jaar oud) te Voorhout op 27 jul 1878, volgt IXp.

5.          Marijtje, geb. te Noordwijk op 6 feb 1804, ged. te Noordwijk op 6 feb 1804 (getuigen: Pieter Teunisse Does en Marijtje Arisse Kroon), ovl. (3 weken oud) te Noordwijk op 27 feb 1804.

6.          Mietje, geb. te Noordwijk op 25 jan 1805, ged. te Noordwijk op 25 jan 1805 (getuigen: Dirk Heithuijsen en Mietje Jacobsdrogter Hijthuisen), ovl. (69 jaar oud) te Noordwijk op 2 jul 1874, tr. (resp. 38 en 37 jaar oud) te Noordwijk op 17 feb 1843 met Pieter Overmeer, zn. van Kees Overmeer en Marijtje van Bentum, geb. te Noordwijk op 27 nov 1805, arbeider, ovl. (67 jaar oud) te Noordwijk op 2 jun 1873.

7.          Cornelis, geb. te Noordwijk op 4 jun 1806, ged. te Noordwijk op 4 jun 1806 (getuigen: Pieter Does en Marijtje Kroon), ovl. (1 jaar oud) te Noordwijk op 19 jun 1807.

8.          Geertruij, geb. te Noordwijk op 5 jun 1807, ged. te Noordwijk op 5 jun 1807 (getuigen: Jan Bore en Geertruij Joore), ovl. (51 jaar oud) te Noordwijk op 26 nov 1858.

9.          Cornelis, geb. te Noordwijk op 5 jul 1808, ged. te Noordwijk op 5 jul 1808 (getuigen: Jan Moone en Marijtje Kroon), ovl. (1 jaar oud) te Noordwijk op 9 mrt 1810.

10.        Pieter, geb. te Noordwijk op 9 sep 1809, ged. te Noordwijk op 9 sep 1809 (getuigen: Jan Verschuuren en Marijtje Kroone).

11.        Jan, geb. te Noordwijk op 27 dec 1812, ovl. (3 maanden oud) te Noordwijk op 31 mrt 1813.

12.        Anna Maria, geb. te Noordwijk op 23 jun 1814, ovl. (38 jaar oud) te Noordwijk op 20 mrt 1853.

 

Generatie IX

 

 IXa.      Jacob de Groot, zn. van Petrus (Pieter) de Groot (VIIIa) en Niesje van der Holst, ged. te Oegstgeest op 1 apr 1785 (getuigen: Huibert van der Holst en Geertruij van der Lubbe), bouwman, Voorschoten, ovl. (ongeveer 51 jaar oud) te Zoeterwoude op 11 jun 1836, tr. (resp. ongeveer 33 en ongeveer 16 jaar oud) te Voorschoten op 10 apr 1818 met Agatha van Mijgaard, dr. van Cornelis van Mijgaard en Neeltje Opdam, ged. te Voorschoten op 1 jun 1801, landbouwster, ovl. (ongeveer 48 jaar oud) te Zoeterwoude op 30 jul 1849.

             woonden 1821 in Voorschoten, huis no 18.

             Uit dit huwelijk 11 kinderen:

1.          Pieter Cornelis, geb. te Voorschoten op 1 mei 1819, ovl. (39 jaar oud) te Zevenhuizen op 22 dec 1858, volgt Xa.

2.          Cornelia (Neeltje), geb. te Voorschoten op 7 jan 1821, ovl. (62 jaar oud) te Stompwijk op 27 feb 1883, tr. (resp. 22 en ongeveer 38 jaar oud) te Zoeterwoude op 25 aug 1843 met Gerardus Doesburg, zn. van Joannes Doesburg en Maria Hijdra, ged. te Wateringen op 23 sep 1804, koopman, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Stompwijk op 24 jan 1871.

3.          Doodgeboren Zoon, geb. en ovl. te Voorschoten op 22 jan 1823.

4.          Cornelis, geb. te Voorschoten op 13 mrt 1824, ovl. (76 jaar oud) te Haarlemmermeer op 11 aug 1900, volgt Xb.

5.          Agnes (Niesje), geb. te Voorschoten op 12 jul 1827, ovl. (62 jaar oud) te Rijswijk op 4 jan 1890, tr. (resp. 25 en 28 jaar oud) te Zoeterwoude op 6 mei 1853 met Petrus van der Ploeg, zn. van Gerardus van der Ploeg en Johanna van der Salm, geb. te Oegstgeest op 26 sep 1824, ovl. (54 jaar oud) te Rijswijk op 19 nov 1878.

6.          Catharina, geb. te Voorschoten op 4 nov 1828, ovl. (82 jaar oud) te Zoeterwoude op 24 okt 1911, tr. (resp. 23 en 39 jaar oud) te Zoeterwoude op 29 okt 1852 met Nicolaas van Rijt, zn. van Cornelis van Reijt en Neeltje Klaasdr. Berg, geb. te Pijnacker op 4 mei 1813, watermolenaar, ovl. (72 jaar oud) te Zoeterwoude op 6 dec 1885.

7.          Arie, geb. te Zoeterwoude op 1 mei 1830, ovl. (3 jaar oud) te Zoeterwoude op 18 sep 1833.

8.          Bastiaan, geb. te Zoeterwoude op 21 nov 1831, ovl. (1 jaar oud) te Zoeterwoude op 30 aug 1833.

9.          Jacobus, geb. te Zoeterwoude op 18 feb 1833, ovl. (6 maanden oud) te Zoeterwoude op 7 sep 1833.

10.        Maria, geb. te Zoeterwoude op 8 dec 1834, ovl. (25 jaar oud) te Haarlemmermeer op 27 jan 1860, tr. (resp. 20 en ongeveer 27 jaar oud) te Wassenaar op 8 jun 1855 met Johannes van de Pol, zn. van Cornelis van de Pol en Geertruida van Oordt, geb. te Moergestel circa 1828, arbeider, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) te Zoeterwoude op 4 jul 1889.

11.        Jacoba, geb. te Zoeterwoude op 8 jul 1836, ovl. (5 jaar oud) te Zoeterwoude op 17 aug 1841.

 

             Agatha van Mijgaard, dr. van Cornelis van Mijgaard en Neeltje Opdam, tr. (resp. ongeveer 36 en 24 jaar oud) (2) te Zoeterwoude op 12 mei 1838 met Dirk Boezaart, geb. te Katwijk op 30 apr 1814, bouwman.

            

IXb.       Petrus de Groot, zn. van Petrus (Pieter) de Groot (VIIIa) en Marijtje van der Lubbe, geb. te Oegstgeest op 13 mrt 1789, (getuigen: Arie Pieterse de Groot en Marijtje Ranke), landbouwer, ovl. (59 jaar oud) te Zoeterwoude op 17 jun 1848, tr. (resp. 29 en 22 jaar oud) te Warmond op 19 apr 1818 met Alida de Vlieger, dr. van Klaas de Vlieger en Pieternelletje (van) Koblenswij, geb. te Alkemade op 29 mei 1795, "de bouwerij exercerende", ovl. (40 jaar oud) te Zoeterwoude op 6 aug 1835.

 

             Uit dit huwelijk 15 kinderen:

1.          Petrus, geb. te Oegstgeest op 16 feb 1819, ovl. (3 maanden oud) te Oegstgeest op 25 mei 1819.

2.          Petronella, geb. te Oegstgeest op 1 mrt 1820, ovl. (59 jaar oud) te Voorschoten op 11 sep 1879, tr. (resp. 23 en 30 jaar oud) te Zoeterwoude op 12 mei 1843 met Arie van Haasteren, zn. van Cornelis van Haasteren en Marijtje Starrenburg, geb. te Voorschoten op 20 okt 1812, bouwknecht, ovl. (79 jaar oud) te Voorschoten op 18 jan 1892.

3.          Adriana, geb. te Oegstgeest op 28 feb 1821, ovl. (53 jaar oud) te Voorschoten op 5 okt 1874, tr. (resp. 25 en 29 jaar oud) te Zoeterwoude op 17 jul 1846 met Johannes Vink, zn. van Gerrit Vink en Maria Goeijenbier, geb. te Voorschoten op 19 okt 1816, scheepmaker, ovl. (72 jaar oud) te Voorschoten op 2 jan 1889.

4.          Nicolette (Clasina), geb. te Oegstgeest op 20 jun 1822, ovl. (64 jaar oud) te Voorschoten op 29 mrt 1887, tr. (resp. 33 en 32 jaar oud) te Zoeterwoude op 12 okt 1855 met Adrianus Duijndam, zn. van Willem Duijndam en Barbara (Beertje) van der Veer, geb. te Voorschoten op 11 jul 1823, ovl. (59 jaar oud) te Zoeterwoude op 1 mrt 1883.

5.          Antje, geb. te Zoeterwoude op 11 jul 1823, ovl. (65 jaar oud) te Voorschoten op 8 feb 1889.

6.          Doodgeboren, geb. te Zoeterwoude op 5 jul 1824.

7.          Alida, geb. te Oegstgeest circa 1824, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) te Voorschoten op 8 feb 1889.

8.          Pieter, geb. te Zoeterwoude op 3 aug 1825, ovl. (58 jaar oud) te Leiden op 4 mrt 1884, volgt Xc .

9.          Adrianus, geb. te Zoeterwoude op 24 dec 1826, ovl. (2 maanden oud) te Zoeterwoude op 1 mrt 1827.

10.        Doodgeboren Kind, geb. en ovl. te Zoeterwoude op 22 dec 1827.

11.        Maria, geb. te Zoeterwoude op 20 dec 1828, ovl. (26 jaar oud) te Zoeterwoude op 9 apr 1855.

12.        Leendert, geb. te Zoeterwoude op 21 jan 1830, ovl. (8 maanden oud) te Zoeterwoude op 25 sep 1830.

13.        Elisabeth, geb. te Zoeterwoude op 15 mrt 1831, ovl. (1 jaar oud) te Zoeterwoude op 11 apr 1832.

14.        Doodgeboren Kind, geb. en ovl. te Zoeterwoude op 29 jun 1833.

15.        Leonardus, geb. te Zoeterwoude op 7 mrt 1835, ovl. (6 maanden oud) te Zoeterwoude op 11 sep 1835.

 

IXc.       Albertus de Groot, zn. van Petrus (Pieter) de Groot (VIIIa) en Marijtje van der Lubbe, geb. te Oegstgeest op 24 jun 1791, (getuigen: Arie Albertse de Groot en Anna Kissander), scheepmakersknecht, ovl. (58 jaar oud) te Rotterdam op 2 jul 1849, tr. (resp. 25 en 28 jaar oud) te Sassenheim op 4 mei 1817 met Petronella Wierts, dr. van Jan Hendrik Wierts en Maria Altman, geb. te Leiden op 26 jan 1789, dienstbode, ovl. (70 jaar oud) te Rotterdam op 2 mrt 1859.

             Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.          Doodgeboren Meisje, geb. en ovl. te Warmond op 21 jul 1818.

2.          Doodgeboren Jongen, geb. en ovl. te Warmond op 8 dec 1819.

3.          Petrus, geb. te Warmond op 19 dec 1820, ovl. (23 jaar oud) te Rotterdam op 28 jan 1844.

4.          Maria, geb. te Warmond op 15 mei 1822, ovl. (76 jaar oud) te Rotterdam op 24 mrt 1899, tr. (resp. 27 en 24 jaar oud) te Rotterdam op 6 jun 1849 met Wilhelmus Fredericus Lodewicus Mosheuvel, zn. van Johannes Mosheuvel en Johanna Maria Looman, geb. te Rotterdam op 29 okt 1824, ovl. (52 jaar oud) te Rotterdam op 14 aug 1877.

5.          Maria, geb. te Warmond op 25 feb 1825, ovl. (71 jaar oud) te Rotterdam op 27 mrt 1896, tr. (resp. 29 en 30 jaar oud) te Rotterdam op 23 aug 1854 met Wilhelmus Petrus Lokkerbol, zn. van Abraham Lokkerbol en Pieternella Christina Voermans, geb. te Rotterdam op 18 jul 1824, ovl. (37 jaar oud) te Delft op 24 jun 1862.

6.          Adrianus, geb. te Warmond op 12 sep 1828, ovl. (79 jaar oud) te Rotterdam op 17 okt 1907, volgt Xd.

7.          Doodgeboren, geb. te Warmond op 24 jun 1830, ovl. (één dag oud) op 24 jun 1830.

 

IXd.       Godefridus (Govert) de Groot, zn. van Petrus (Pieter) de Groot (VIIIa)  en Marijtje van der Lubbe, ged. te Oegstgeest op 2 jul 1796 (getuigen: Jacob de Haas en Cornelia van der Lubbe), landbouwer, slachter, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Zoeterwoude op 11 mei 1863, tr. (resp. ongeveer 20 en 20 jaar oud) (1) te Noordwijk op 18 apr 1817 met Antje van Oosten, dr. van Jan van Oosten en Marietje de Groot, geb. te Noordwijk op 5 apr 1797, ovl. (46 jaar oud) te Zoeterwoude op 7 nov 1843.

             Uit dit huwelijk 6 zonen:

1.          Pieter, geb. te Noordwijk op 12 aug 1817, ovl. (59 jaar oud) te Oegstgeest op 14 okt 1876, volgt Xe.

2.          Dirk (Theodorus), geb. te Noordwijk op 10 okt 1818, ovl. (82 jaar oud) te Leiden op 12 feb 1901, volgt Xf.

3.          Arie, geb. te Warmond op 24 mei 1820, ovl. (3 maanden oud) te Warmond op 27 aug 1820.

4.          Adrianus, geb. te Warmond op 17 feb 1822, ovl. (70 jaar oud) te Delft op 22 jul 1892, volgt Xg.

5.          Johannes, geb. te Warmond op 6 feb 1825, ovl. (41 jaar oud) te Leiden op 17 mei 1866, volgt Xh.

6.          Jacobus, geb. te Zoeterwoude op 9 feb 1828, ovl. (hoogstens 79 jaar oud) voor 1908, volgt Xi.

 

             Godefridus (Govert) de Groot, tr. (resp. ongeveer 47 en 50 jaar oud) (2) te Zoeterwoude op 21 jun 1844 met Anna van Vliet, dr. van Arie van Vliet en Cornelia Zevenhoven, geb. te Zwammerdam op 18 jul 1793, ovl. (64 jaar oud) te Zoeterwoude op 22 nov 1857.

            

             Anna van Vliet, dr. van Arie van Vliet en Cornelia Zevenhoven, relatie (1) met Cornelis van Veen.

 

IXe.       Joannes (Jan) de Groot, zn. van Petrus (Pieter) de Groot (VIIIa) en Marijtje van der Lubbe, ged. te Oegstgeest op 6 feb 1798 (getuigen: Arij Schuurman en Joanna de Groot), arbeider, aardwerker, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) te Warmond op 10 mei 1866, tr. (resp. ongeveer 25 en 20 jaar oud) te Bloemendaal op 21 mei 1823 met Leuntje van der Salm (Zalm), dr. van Pieter van der Salm en Japie Leendertse Langeveld, geb. te Noordwijk op 20 jul 1802, dienstbaar, ovl. (89 jaar oud) te Warmond op 4 feb 1892.

             Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.          Pieter, geb. te Warmond op 26 okt 1823, ovl. (29 jaar oud) te Warmond op 21 aug 1853, volgt Xj .

2.          Jacobus, geb. te Warmond op 25 feb 1825, ovl. (89 jaar oud) te Warmond op 28 apr 1914, volgt Xk.

3.          Maria, geb. te Warmond op 5 mei 1828, dienstbode, ovl. (59 jaar oud) te Warmond op 7 aug 1887, tr. (resp. 29 en 35 jaar oud) te Warmond op 20 mei 1857 met Willem van Schie, zn. van Lourens van Schie en Cornelia Oostdam, geb. te Voorschoten op 23 jul 1821, ovl. (64 jaar oud) te Warmond op 12 jun 1886.

4.          Petrus, geb. te Warmond op 9 jan 1830, ovl. (71 jaar oud) te Warmond op 9 jul 1901, volgt Xl.

5.          Adrianus, geb. te Warmond op 3 okt 1831, ovl. (3 jaar oud) te Warmond op 6 sep 1835.

6.          Wilhelmus, geb. te Warmond op 20 jan 1834, ovl. (29 dagen oud) te Warmond op 18 feb 1834.

7.          Arnoldus, geb. te Warmond op 12 okt 1835, ovl. (4 weken oud) te Warmond op 9 nov 1835.

 

IXf.        Albertus de Groot, zn. van Adrianus (Arie) de Groot (VIIIb) en Joanna (Anna) Cassander (Kesandra), geb. te Voorhout, ged. te Sassenheim op 2 nov 1789 (getuigen: Pieter de Groot en Marijtje van der Lubbe), tapper, Leiden, ovl. (ongeveer 46 jaar oud) te Leiden op 30 dec 1835, otr. te Voorhout op 30 sep 1809, tr. (resp. ongeveer 19 en 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Voorhout op 17 okt 1809, kerk.huw. te Sassenheim op 17 okt 1809 met Adriana Maria de Bont, dr. van Cornelis de Bont en Maria Theresia de Bakker, geb. te Leiden op 5 nov 1785, ged. te Leiden op 5 nov 1785 (getuigen: Paulus de Bakker en Adriana de Bont), overl. te Delft (oud 72 jaar) op 13 jul 1858. (Zij trouwde, 70 jaar oud (2) te Delft op 19 dec 1855 met Joannes Quirinus Caullet, (74 jaar oud), geb. te Culemborg rond 1781, zn van Joannes Cornelis Caullet en Anna Bosch, overl. te Delft op 12 mei 1867.)

             Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.          Adrianus, geb. te Voorhout, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) te Delft op 26 okt 1871, volgt Xm.

2.          Everard, ged. te Leiden op 25 okt 1811, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) te Utrecht op 4 dec 1871, volgt Xn.

 

IXg.       Casparus de Groot, zn. van Adrianus (Arie) de Groot (VIIIb) en Joanna (Anna) Cassander (Kesandra), geb. te Voorhout, ged. te Sassenheim op 17 mei 1791 (getuigen: Alewijn Kazander en Cornelia Kazander), stalhouder, koetsier, Leiden, 's-Gravenhage, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) te 's-Gravenhage op 27 jun 1858, tr. (resp. ongeveer 34 en 29 jaar oud) te Leiden op 15 dec 1825 met (Johanna) Maria Paardekoper, dr. van Johannes Paardekoper en Johanna van Egmond, geb. te Leiden op 3 feb 1796, ged. te Leiden op 3 feb 1796 (getuigen: Ariaantje Paardekoper en Leendert Paardekope), ovl. (65 jaar oud) te 's-Gravenhage op 6 mei 1861.  Zij is analfabeet.

             Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.          Arij, geb. te Leiden op 16 mrt 1826, ovl. (63 jaar oud) te 's-Gravenhage op 14 jan 1890.

2.          Johanna Helena, geb. te Leiden op 31 dec 1827, ovl. (1 jaar oud) te Leiden op 10 mei 1829.

3.          Johanna Maria, geb. te Leiden op 6 jan 1829, naaister, ovl. (90 jaar oud) te Rijswijk op 2 apr 1919, tr. (resp. 21 en 22 jaar oud) te 's-Gravenhage op 24 jul 1850 met Johannes Christiaan Putters, zn. van Lambertuds Putters en Petronella Gijsberta Theodora Reijff, geb. te 's-Gravenhage op 6 mrt 1828, machinestoker, kopergieter, ovl. (46 jaar oud) te Rijswijk op 3 apr 1874. (Het lichaam werd gevonden in een sloot nabij buitenplaats Masthof.)

4.          Johannes, geb. circa 1836, ovl. (ongeveer 1 jaar oud) te 's-Gravenhage op 30 mei 1837.

 

IXh.       Aloynus (Alewijn) de Groot, zn. van Adrianus (Arie) de Groot (VIIIb) en Joanna (Anna) Cassander (Kesandra), geb. te Voorhout, ged. te Sassenheim op 9 nov 1797 (getuigen: Cornelis Ruigrok van de Werve en Catrina Cassander), bouwmansknecht, ovl. (ongeveer 92 jaar oud) te Noordwijk op 9 sep 1890, tr. (resp. ongeveer 31 en 30 jaar oud) te Noordwijk op 9 mei 1829 met Marijtje Steenvoorden, dr. van Leendert Steenvoorden en Keetje Leenderts Steenvoorden, geb. te Noordwijk op 18 jul 1798, ged. te Noordwijk op 18 jul 1798, dienstbode, ovl. (87 jaar oud) te Noordwijk op 24 mei 1886.

             Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.          Anna (Joanna), ged. te Noordwijk op 14 nov 1830, ovl. (ongeveer 81 jaar oud) te Noordwijk op 13 okt 1912, tr. (resp. ongeveer 27 en 28 jaar oud) te Noordwijk op 15 jul 1858 met Petrus Does, zn. van Jan Does en Willemijntje van den Engh, geb. te Noordwijk op 19 dec 1829, klokkenmaker, ovl. (79 jaar oud) te Noordwijk op 4 jul 1909.

2.          Cornelia, ged. te Noordwijk op 4 feb 1832, ovl. (ongeveer 1 jaar oud) te Noordwijk op 17 apr 1833.

3.          Adrianus, geb. op 12 mei 1833, ged. te Noordwijk, ovl. (5 maanden oud) te Noordwijk op 22 okt 1833.

 

IXi.        Jacobus de Groot, zn. van Huibert de Groot (VIIIc) en Anna Stigter, ged. te Noordwijk op 6 sep 1794 (getuigen: Gerrit Stigter en Cornelia Clara), landbouwer, daggelder, ovl. (ongeveer 84 jaar oud) te Noordwijk op 18 mrt 1879, tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 24 jaar oud) te Noordwijk op 29 sep 1815 met Willemijntje Zandvliet, dr. van Pieter Arisz. Zandvliet en Lena Govertsdr van Wouw, ged. te Veur op 27 dec 1790, dienstmaagd, ovl. (ongeveer 84 jaar oud) te Noordwijk op 8 jan 1875.

             woont 1819 Huis no 329 Dingsdaagse Watering. Bevolkingsregister 1850-1860 Voorstraat 269 en 122. 1879 Huis no 425.

             Uit dit huwelijk 11 kinderen:

1.          Pieter, geb. te Noordwijk op 28 mrt 1816, ovl. (één maand oud) te Noordwijk op 27 mei 1816.

2.          Huibert, geb. te Noordwijk op 26 feb 1818, ovl. (31 jaar oud) te Someren op 18 mrt 1849, volgt Xo.

3.          Pieter, geb. te Noordwijk op 7 okt 1819, ovl. (één dag oud) te Noordwijk op 8 okt 1819.

4.          Pieter (Petrus), geb. te Noordwijk op 31 okt 1820, ovl. (71 jaar oud) te Noordwijk op 5 feb 1892, volgt Xp.

5.          Jacobus, geb. te Noordwijk op 3 okt 1822, ovl. (82 jaar oud) te Noordwijk op 9 jul 1905, volgt Xq.

6.          Leonardus, geb. te Noordwijk op 31 dec 1823, ovl. (2 jaar oud) te Noordwijk op 30 jan 1826.

7.          Arnoldus, geb. te Noordwijk op 27 okt 1825, landbouwer, ovl. (26 jaar oud) te Noordwijk op 11 okt 1852.

8.          Leonardus (Leendert), geb. te Noordwijk op 4 jan 1827, ovl. (90 jaar oud) te Noordwijk op 22 feb 1917, volgt Xr.

9.          Antonius, geb. te Noordwijk op 11 jun 1829, ovl. (4 maanden oud) te Noordwijk op 30 okt 1829.

10.        Anna Maria, geb. te Noordwijk op 29 dec 1830, ovl. (78 jaar oud) te Noordwijk op 30 mrt 1909, tr. (resp. 22 en ongeveer 22 jaar oud) te Noordwijk op 28 apr 1853 met Nicolaas Janson, zn. van Cornelis Gerritsz. Janson en Maria (Marijtje) Klaasdr. de Groot, ged. te Noordwijk op 25 aug 1830, arbeider, ovl. (ongeveer 45 jaar oud) te Noordwijk op 4 mrt 1876.

11.        Hubertus, geb. te Noordwijk op 20 sep 1833, ovl. (13 jaar oud) te Noordwijk op 24 sep 1846.

 

IXj.        Huibert de Groot, zn. van Huibert de Groot (VIIIc) en Pietertje Boesaard (Passchier), geb. te Noordwijk op 27 okt 1818, arbeider, ovl. (64 jaar oud) te Aarlanderveen op 12 mrt 1883, tr. (resp. 24 en 27 jaar oud) te Oegstgeest op 5 mei 1843 met Mietje van der Hulst, dr. van Jacob van der Hulst en Maria Boon, geb. te Oegstgeest op 3 sep 1815, ovl. (53 jaar oud) te Oegstgeest op 24 mei 1869.

             bij overlijden vermeld 70 jaar oud.

             Uit dit huwelijk 10 kinderen:

1.          Huberta Petronella, geb. te Oegstgeest op 14 aug 1844, ovl. (58 jaar oud) te Leiden op 9 aug 1903, otr. (resp. 34 en 43 jaar oud) te Leiden op 24 jan 1879, tr. (Burgerlijke Stand) met Franciscus van Remundt, zn. van Paulus van Remundt en Petronelia Wollenberg, geb. te Drunen op 22 nov 1835, schoenmaker, ovl. (76 jaar oud) te Leiden op 7 okt 1912.

2.          Jacobus, geb. te Oegstgeest op 12 nov 1845, ovl. (9 jaar oud) te Oegstgeest op 13 jul 1855.

3.          Maria, geb. te Oegstgeest op 4 sep 1847, ovl. (3 maanden oud) te Oegstgeest op 30 dec 1847.

4.          Johannes, geb. te Oegstgeest op 4 sep 1847, ovl. (één maand oud) te Oegstgeest op 1 nov 1847.

5.          Maria, geb. te Oegstgeest op 3 jan 1849, ovl. (2 jaar oud) te Oegstgeest op 1 sep 1851.

6.          Anna, geb. te Oegstgeest op 25 feb 1851, ovl. (1 jaar oud) te Oegstgeest op 18 nov 1852.

7.          Gerarda, geb. te Oegstgeest op 23 mrt 1852, ovl. (88 jaar oud) te Poortugaal op 22 mei 1940, tr. (resp. 30 en 28 jaar oud) te Rotterdam op 5 jul 1882 met Wilhelmus Arnoldus de Koning, zn. van Hendrik de Koning en Neeltje van der Maat, geb. te Rotterdam op 13 feb 1854, ovl. (70 jaar oud) te Rotterdam op 13 mei 1924.

8.          Maria, geb. te Oegstgeest op 12 aug 1854, ovl. (82 jaar oud) te Leiden op 24 dec 1936.

9.          Hubertus, geb. te Oegstgeest op 8 mei 1857, ovl. (13 dagen oud) te Oegstgeest op 21 mei 1857.

10.        Hubertus, geb. te Oegstgeest op 22 okt 1858, ovl. (5 weken oud) te Oegstgeest op 26 nov 1858.

 

IXk.       Adrianus de Groot, zn. van Arie de Groot (VIIId) en Josina Goossens, geb. te Haarlem op 17 dec 1788, daggelder, kolonist in Ommerschans, ovl. (72 jaar oud) te Ommen op 3 apr 1861, tr. (resp. 20 en ongeveer 20 jaar oud) te Noordwijk op 7 mei 1809 met Elisabeth (Leisje) Steenvoorden, dr. van Albert Frans Steenvoorden en Marijtje Machiels van der Ploeg, ged. te Noordwijk op 20 sep 1788, werkster, ovl. (ongeveer 41 jaar oud) te Leiden op 4 apr 1830.

             Uit dit huwelijk 9 kinderen:

1.          Johanna, ged. te Noordwijk op 3 apr 1810 (getuigen: Dirk Heijdhuijzen en Pietje de Groot), overl. te Dordrecht op 8 jul 1866 (oud 56 jaar),  tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 21 jaar oud) te Dordrecht op 26 feb 1834 met Jan Machiel Peels, koopman, zn. van Michiel Peels en Geertrui Voets, geb. te Dordrecht 27 juni 1812.

2.          Maria, ged. te Noordwijk op 7 mei 1812, ovl. (ongeveer 81 jaar oud) te Rotterdam op 26 mei 1893, tr. (resp. ongeveer 47 en 42 jaar oud) te Rotterdam op 11 apr 1860 met Christoffel van Essen, zn. van Pieter Christoffel van Essen en Grietje Jans Ankringa, geb. te Bolsward op 10 mei 1817.

3.          Albertus, geb. te Noordwijk op 6 mrt 1815, volgt Xs.

4.          Treintje (Catharina), geb. te Noordwijk op 13 jul 1817, ovl. (50 jaar oud) te Beverwijk op 5 aug 1867, tr. (resp. 30 en ongeveer 30 jaar oud) te Purmerend op 23 jan 1848 met Johann Henrich Anton Schmits, zn. van Hinrich Schmits en Maria Gertrud Bolsmann, geb. te Loningen,Oldenburg circa 1818, metselaar.

5.          Leendert, geb. te Noordwijk op 15 apr 1819, ovl. (24 dagen oud) te Noordwijk op 9 mei 1819.

6.          Leendert, geb. te Noordwijk op 20 jul 1820.

7.          Maria, geb. te Noordwijk op 29 aug 1822, ovl. (7 jaar oud) te Leiden op 5 mrt 1830.

8.          Jacobus, geb. te Noordwijk op 8 sep 1824, ovl. (78 jaar oud) te Noordwijk op 8 apr 1903, volgt Xt.

9.          Franciscus, geb. te Noordwijk op 12 feb 1827, ovl. (59 jaar oud) te Noordwijk op 9 feb 1887, volgt Xu.

 

IXl.        Jacobus de Groot, zn. van Arie de Groot (VIIId) en Josina Goossens, ged. te Noordwijk op 3 jul 1790 (getuigen: Jacobus de Groot en Grietje Huibertsd. Heemskerk), kleermaker, Rijnsburg, Leiden, Langegragt, ovl. (ongeveer 81 jaar oud) te Warmond op 21 feb 1872, tr. (resp. ongeveer 18 en ongeveer 21 jaar oud) te Leiden,Kuipersteeg op 24 jun 1809 met Maria (Mietje) van Berkel, dr. van Johannes (Hannis) van Berkel en Engeltje Cornelisdr. Ruijgrok van de Werve, geb. te Noordwijkerhout circa 1788, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Rijnsburg op 15 nov 1857.

             woont 1859 in Rijnsburg.

             Uit dit huwelijk 9 kinderen:

1.          Jacobus, ged. te Leiden op 2 mei 1809 (getuigen: Adrianus de Groot en Elisabeth Steenvoren).

2.          Johannes, geb. te Warmond op 9 jul 1811, ovl. (76 jaar oud) te Warmond op 17 mrt 1888, volgt Xv.

3.          Theodorus (Dirk), geb. te Warmond op 21 jul 1813, ovl. (46 jaar oud) te Oegstgeest op 17 okt 1859, volgt Xw.

4.          Engel, geb. te Warmond op 2 mei 1815.

5.          Adrianus, geb. te Warmond op 30 dec 1817, ovl. (65 jaar oud) te Scheveningen op 19 jun 1883, volgt Xx.

6.          Josina, geb. te Rijnsburg op 2 feb 1820, ovl. (41 jaar oud) te Rijnsburg op 27 mei 1861, tr. (resp. 28 en 22 jaar oud) te Rijnsburg op 30 apr 1848 met Jacobus van Beek, zn. van Cornelis Jacobsz. van Beek en Aafje Dirksdr. Onderwater, geb. te Noordwijk op 22 aug 1825, bouwmansknecht, winkelier, overl. te Rijnsburg 29 mrt 1874 (48 jaar oud).

             Jacobus van Beek trouwde (2) te Rijnsburg op 22 aug 1861 met Margaretha Meijer.

7.          Cornelius, geb. te Rijnsburg op 5 mei 1822, ovl. (35 jaar oud) te Katwijk op 30 nov 1857, volgt Xy.

8.          Engelina, geb. te Rijnsburg op 23 dec 1824, ovl. (11 maanden oud) te Rijnsburg op 14 dec 1825.

9.          Engelberta, geb. te Rijnsburg op 16 feb 1826, ovl. (1 jaar oud) te Rijnsburg op 18 feb 1827.

 

IXm.      Pieter de Groot, zn. van Arie de Groot (VIIId) en Josina Goossens, ged. te Noordwijk op 13 jun 1798 (getuigen: Philippus Lucas en Anna Goossens), tuinman, boerenknecht, daggelder, tuinmansknecht, Leiden, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Leiden op 14 nov 1864, tr. (resp. ongeveer 26 en 21 jaar oud) te Leiden op 18 nov 1824 met Elisabeth Godeyn (Gordijn), dr. van Thomas Godeyn en Catharina Schreuder, geb. te Leiden op 11 mei 1803, koopvrouw, ovl. (79 jaar oud) te Leiden op 14 aug 1882.

             woont Langegracht wijk 5, no 1015. 1825: Haarlemstraat, wijk 6, no 215. 1827: Voldersgracht, wijk 6, no 861. 1829: Voldersgracht, no 667. 1831: Middelstegracht, wijk 7, no 554. 1835: Minnebroersgracht, wijk 8, no 259. 1837: Peststraat, wijk 7, no 174. verklaart niet te kunnen schrijven.

             Uit dit huwelijk 9 kinderen:

1.          Catharina, geb. te Leiden op 18 jun 1825, ovl. (minstens 75 jaar oud) na 1901, tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) te Leiden op 28 aug 1850 met Johannes de Bolster, zn. van Martinus de Bolster en Maria van den Heuvel, geb. te Leiden op 25 sep 1826, smid, ovl. (74 jaar oud) te Leiden op 1 sep 1901.

             Zij is analfabeet.

2.          Pieter, geb. te Leiden op 22 mrt 1827, vlotter, werkman, otr. (1) te Leiden op 7 jun 1860, tr. (resp. 33 en ongeveer 45 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Amsterdam op 25 jul 1860 met Wilhelmina Simis, dr. van Osewaldus Simis en Hendrika de Beer, geb. te Amsterdam 16 aug 1814, werkster, ovl. (hoogstens 54 jaar oud) voor 1869. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. 42 en ongeveer 47 jaar oud) (2) te Amsterdam op 25 aug 1869 met Barbara Meuwsen, dr. van Anton Meuwsen en Everdina Daams, geb. te Huissen circa 1822, werkster.

3.          Elisabeth Catharina, geb. te Leiden op 30 apr 1829, wasvrouw, ovl. (74 jaar oud) te Leiden op 12 feb 1904, tr. (resp. 34 en 28 jaar oud) te Leiden op 14 okt 1863 met Frederik Kramer, zn. van Willem Hendrik Kramer en Jansje Wiederich, geb. te Leiden op 22 apr 1835, koopman, ovl. (63 jaar oud) te Leiden op 4 okt 1898.

4.          Thomas, geb. te Leiden op 4 jun 1831, ovl. (64 jaar oud) te Delft op 8 mei 1896, volgt Xz.

5.          Louis, geb. te Leiden op 22 jan 1833, ovl. (80 jaar oud) te Leiden op 2 nov 1913, volgt Xaa.

6.          Dina, geb. te Leiden op 23 feb 1835, ovl. (91 jaar oud) te Wateringen op 22 jul 1926, tr. (resp. 32 en 31 jaar oud) te Leiden op 29 jan 1868 met Nicolaas van Capel, zn. van Jan van Capel en Johanna Verwoerd, geb. te Koudekerk op 5 okt 1836, tuinman, ovl. (80 jaar oud) te Wateringen op 5 apr 1917.

7.          Helena Wilhelmina, geb. te Leiden op 20 jan 1837, ovl. (78 jaar oud) te Oegstgeest op 22 jan 1915, tr. (resp. 34 en 32 jaar oud) (1) te Leiden op 17 mei 1871 met Willem Johannes Groenendijk, zn. van Willem Groenendijk en Elisabeth Rekamp, geb. te Oegstgeest op 5 aug 1838, ovl. (35 jaar oud) te Oegstgeest op 27 jul 1874, tr. (resp. 41 en 19 jaar oud) (2) te Oegstgeest op 26 dec 1878 met haar achterneef Dirk Paulus Wetselaar, zn. van Dirk Paulus Wetselaar en Johanna van Leijden, geb. te Oegstgeest op 11 mrt 1859, ovl. (53 jaar oud) te Oegstgeest op 1 okt 1912.

8.          Maria Catharina, geb. te Leiden op 4 feb 1839, ovl. (1 jaar oud) te Leiden op 23 apr 1840.

9.          Lambertus Jacobus, geb. te Leiden op 14 mrt 1841, ovl. (72 jaar oud) te 's-Gravenhage op 10 apr 1913, volgt Xab.

 

IXn.       Jacobus Johannes de Groot, zn. van Johannes Baptist de Groot (VIIIe)  en Jacoba Catharina Snarenburg, ged. te Leiden op 24 sep 1791, behangersknecht, behanger, Leiden, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) te Leiden op 8 okt 1855, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 26 jaar oud) te Leiden op 26 apr 1817 met Johanna Maria Peskens, dr. van Willem Peskens en Margaretha Overdijk, ged. te Leiden op 15 aug 1790, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Leiden op 29 apr 1861.

             1817: Bredestraat, wijk 4, no 245. 1818: Hogewoerd, wijk 3, no 397. 1820: Levendael, wijk 3, no 513. 1825: Papegracht, wijk 4. 1834: Nieuwstraat, wijk 7, no 912.

             Uit dit huwelijk 5 zonen:

1.          Jacobus Willem, geb. te Leiden op 5 jul 1818, ovl. (3 maanden oud) te Leiden op 24 okt 1818.

2.          Willem Petrus, geb. te Leiden op 24 mei 1820, koopman, ovl. (51 jaar oud) te Leiden op 26 mei 1871.

3.          Petrus Johannes, geb. te Leiden op 1 aug 1825, zeeftenmaker, ovl. (43 jaar oud) te Leiden op 19 mei 1869.

4.          Jacobus Antonius, geb. te Leiden op 17 aug 1829, ovl. (65 jaar oud) te Leiden op 2 jun 1895, volgt Xac.

5.          Lucia Jacoba, geb. te Leiden op 20 jul 1834, ovl. (27 jaar oud) te Leiden op 1 mrt 1862.

 

IXo.       Hendrik (Hein) de Groot, zn. van Ari de Groot (VIIIf) en Christina (Stijntje) van Leeuwen, ged. te Ter Aar,Langeraar op 27 aug 1796, schoenmaker, slager, kastelein, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Waddinxveen op 3 mrt 1870, tr. (resp. ongeveer 20 en 19 jaar oud) te Wateringen op 10 mei 1817 met Cornelia Kouwenhoven, dr. van Garibel (Grabel) Kouwenhoven en Maria Cornelisdr. Slüsser, geb. te Monster onder Loosduinen op 16 nov 1797, ged. te Wateringen op 16 nov 1797 (getuigen: Matthijs Pietersz. Kouwenhoven en Wilhelmina Dirksdr. Tetro), ovl. (87 jaar oud) te Waddinxveen op 1 mrt 1885.

              Hij was kastelein in café "Het wapen van Bloemendaal" in de gemeente Broek. Zijn zoon Cornelis nam de zaak over.

              Het café had een hoog puntdak, waarvan de goot reikte tot ongeveer een meter van de grond.  Het werd in 1934 afgebroken bij de bouw van de Hefbrug.

             Uit dit huwelijk 13 kinderen:

1.          Adrianus, geb. te Wateringen op 25 jan 1818, ovl. (81 jaar oud) te Wateringen op 16 jan 1900, volgt Xad.

2.          Maria, ged. te Wateringen op 15 apr 1820 (getuigen: Cornelis Kouwenhoven en Petronella Kouwenhoven), ovl. (ongeveer 19 jaar oud) te Waddinxveen op 22 jun 1839.

3.          Christina, ged. te Wateringen op 6 jan 1823 (getuigen: Hendrik Bekkers en Cornelia de Heij), ovl. (ongeveer 5 maanden oud) te Wateringen op 9 jun 1823.

4.          Gabriël (Grabel), ged. te Wateringen op 7 okt 1824 (getuigen: Arie de Heij en Apollonia de Heij), ovl. (ongeveer 5 maanden oud) te Wateringen op 22 mrt 1825.

5.          Cornelius, ged. te Wateringen op 26 mrt 1826, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) te Waddinxveen op 11 nov 1905, volgt Xae.

6.          Petrus, ged. te Wateringen op 25 okt 1828, ovl. (ongeveer 82 jaar oud) te Loosduinen op 7 mei 1911, volgt Xaf.

7.          Maria Christina, ged. te Wateringen op 15 aug 1831 (getuigen: Willem de Heij en Maria van den Broek), ovl. (ongeveer 82 jaar oud) te Harmelen op 27 apr 1914, tr. (resp. ongeveer 39 en 47 jaar oud) te Waddinxveen op 13 jul 1871 met Hendrik Tijhaar, zn. van Hermanus Tijhaar en Femia Splinter, geb. te Zwollerkerspel op 6 apr 1824, broodbakker, ovl. (70 jaar oud) te Harmelen op 7 jul 1894.

8.          Joanna, ged. te Wateringen op 3 jul 1834 (getuigen: Joannes de Koning en Johanna van der Tuin), ovl. (ongeveer 7 jaar oud) te Waddinxveen op 18 jun 1842.

9.          Adrianus Hendricus, ged. te Wateringen op 4 mrt 1837, ovl. (ongeveer 86 jaar oud) te Gouda op 18 jan 1924, volgt Xag.

10.        Simon Adrianus, ged. te Wateringen op 4 mrt 1837 (getuigen: Simon Rozenburg en Martina Volbregt), ovl. (ongeveer 16 dagen oud) te Wateringen op 20 mrt 1837.

11.        Henricus Cornelis, geb. te Waddinxveen op 31 dec 1839, ged. te Waddinxveen op 1 jan 1840 (getuigen: Cornelis Heijn (?) en Adriana Hafnu (?)), ovl. (4 dagen oud) te Noord-Waddinxveen op 4 jan 1840.

12.        Maria Petronella, ged. te Waddinxveen op 3 sep 1841 (getuigen: Petrus Meyer en Petronella Kouwenhoven), ovl. (ongeveer 53 jaar oud) te Waddinxveen op 17 mei 1895, tr. (resp. ongeveer 34 en 26 jaar oud) te Gouda op 3 mei 1876 met Dominicus van Niekerk, zn. van Johannes van Niekerk en Johanna (Jannigje) van Maurik, geb. te Vleuten op 29 jun 1849, bouwman, stalhouder, caféhouder, ovl. (69 jaar oud) te Waddinxveen op 6 okt 1918.

13.        Hendricus Ignatius, geb. te Waddinxveen, ovl. (ongeveer 93 jaar oud) te Ter Aar op 1 jan 1938, volgt Xah.

 

IXp.       Andries de Groot, zn. van Arie de Groot (VIIIg) en Anna Maria (Mietje) Heidhuizen, geb. te Noordwijk op 16 feb 1803, ged. te Noordwijk op 16 feb 1803 (getuigen: Jan Heithuizen en Marijtje Kroon), arbeider, ovl. (75 jaar oud) te Voorhout op 27 jul 1878, tr. (resp. 30 en 20 jaar oud) te Sassenheim op 27 okt 1833 met Clasina (Klaasje) van der Fluijt, dr. van Jan van der Fluijt en Pieternella van Reep, geb. te Sassenheim op 25 sep 1813, naaister, ovl. (67 jaar oud) te Voorhout op 3 jan 1881.

             Uit dit huwelijk 13 kinderen:

1.          Arie, geb. te Voorhout op 7 dec 1835, ovl. (61 jaar oud) te Lisse op 1 jan 1897, volgt Xai.

2.          Jan, geb. te Voorhout op 10 dec 1836, ovl. (70 jaar oud) te Voorhout op 11 dec 1906, volgt Xaj.

3.          Arnoldus (Arend), geb. te Voorhout op 10 jul 1838, ovl. (90 jaar oud) te Hillegom op 10 jan 1929, volgt Xak.

4.          Pieter, geb. te Voorhout op 3 aug 1839, ovl. (61 jaar oud) te Voorhout op 2 mei 1901, volgt Xal.

5.          Maria, geb. te Voorhout op 8 apr 1841, ovl. (2 jaar oud) te Voorhout op 15 nov 1843.

6.          Cornelia, geb. te Voorhout op 24 okt 1842, naaister, ovl. (28 jaar oud) te Voorhout op 4 nov 1870.

7.          Cornelis, geb. te Voorhout op 3 jan 1845, ovl. (57 jaar oud) te Voorhout op 25 mrt 1902, volgt Xam.

8.          Marinus, geb. te Voorhout op 7 dec 1847, ovl. (2 maanden oud) te Voorhout op 18 feb 1848.

9.          Martinus, geb. te Voorhout op 11 mrt 1849, ovl. (minstens 64 jaar oud) na 1914, volgt Xan.

10.        Maria, geb. te Voorhout op 6 jun 1850, ovl. (11 dagen oud) te Voorhout op 17 jun 1850.

11.        Johanna, geb. te Voorhout op 12 mei 1851, tr. (resp. 23 en 26 jaar oud) te Voorhout op 4 jun 1874 met Johannes Tukker, zn. van Severus Tukker en Hendrika van den Brink, geb. te Vreeswijk op 10 jun 1847, smid.

12.        Johannes Machiel, geb. te Voorhout op 28 sep 1853, ovl. (82 jaar oud) te Haarlem op 26 mei 1936, volgt Xao.

13.        Antonius, geb. te Voorhout op 12 mrt 1856, ovl. (7 jaar oud) te Voorhout op 5 okt 1863.

 

Generatie X

 

 Xa.       Pieter Cornelis de Groot, zn. van Jacob de Groot (IXa) en Agatha van Mijgaard, geb. te Voorschoten op 1 mei 1819, ovl. (39 jaar oud) te Zevenhuizen op 22 dec 1858, bouwman, tr. (resp. 26 en 22 jaar oud) te Zoeterwoude op 21 nov 1845 met Catharina Bakker, dr. van Bernardus Bakker en Maria van Meurs, geb. te Zoeterwoude op 1 apr 1823, ovl. (60 jaar oud) te Kralingen op 16 feb 1884.

             Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1.          Maria, geb. te Zevenhuizen op 20 nov 1846, ovl. (4 jaar oud) te Zevenhuizen op 25 feb 1851.

2.          Agatha, geb. te Zevenhuizen op 30 apr 1848, ovl. (75 jaar oud) te Waddinxveen op 23 aug 1923, relatie met Adrianus van der Kroef, zn. van Willem van der Kroef en Lena de Jong, geb. te Broek op 28 jul 1851, ovl. (91 jaar oud) te Gouda op 31 jan 1943.

3.          Cornelia, geb. te Zevenhuizen op 6 dec 1850, ovl. (81 jaar oud) te Rotterdam op 19 mei 1932, tr. (resp. 21 en 29 jaar oud) (1) te Nieuwerkerk aan de IJssel op 10 mei 1872 met Antonius Bernardus van Hemert, zn. van Cornelis van Heemert en Cornelia van Dijk, geb. te Broek/Bloemendaal op 20 aug 1842, ovl. (54 jaar oud) te Rotterdam op 3 jan 1897.

             geboren in de watermolen letter C, tr. (resp. 57 en 56 jaar oud) (2) te Rotterdam op 26 feb 1908 met Andries Weitenberg, zn. van Jozef Jans Weitenberg en Antje Sijbrens Hoekstra, geb. te Menaldum op 21 jul 1851, ovl. (64 jaar oud) te Rotterdam op 4 aug 1915.

4.          Jacoba, geb. te Zevenhuizen op 6 dec 1850, ovl. (3 jaar oud) te Zevenhuizen op 4 jan 1854.

5.          Bernardus, geb. te Zevenhuizen op 14 okt 1852, ovl. (83 jaar oud) te Rotterdam op 23 mrt 1936, volgt XIa .

6.          Maria, geb. te Zevenhuizen op 2 feb 1854, ovl. (67 jaar oud) te Gouda op 26 jul 1921, tr. (resp. 19 en 31 jaar oud) te Gouda op 19 nov 1873 met Cornelis Verkleij, zn. van Cornelis Verkleij en Johanna Rietveld, geb. te Moordrecht op 28 feb 1842, scheepstimmermansknecht, ovl. (77 jaar oud) te Gouda op 16 jun 1919.

7.          Agnes, geb. te Zevenhuizen op 4 sep 1855, ovl. (5 maanden oud) te Zevenhuizen op 19 feb 1856.

8.          Agnes, geb. te Zevenhuizen op 26 okt 1857, ovl. (27 jaar oud) te Kralingen op 6 nov 1884, tr. (resp. 22 en 24 jaar oud) te Kralingen op 16 jan 1880 met Pieter van der Neut, zn. van Jacob van der Neut en Francisca Stigter, geb. te Bodegraven op 13 mrt 1855, ovl. (72 jaar oud) te Poortugaal op 1 feb 1928.

 

             Catharina Bakker, dr. van Bernardus Bakker en Maria van Meurs, tr. (resp. 36 en 29 jaar oud) (2) te Zevenhuizen op 5 nov 1859 met Martinus de Groot, zn. van Otto de Groot en Apolonia Droog, geb. te Zevenhuizen op 18 nov 1829, ovl. (62 jaar oud) te Rotterdam op 10 sep 1892.

 

Xb.        Cornelis de Groot, zn. van Jacob de Groot (IXa) en Agatha van Mijgaard, geb. te Voorschoten op 13 mrt 1824, landbouwer, ovl. (76 jaar oud) te Haarlemmermeer op 11 aug 1900, tr. (resp. 28 en 29 jaar oud) te Zoeterwoude op 23 apr 1852 met Gerardina Hekker, dr. van Anthonij Hekker en Maria Luikens, geb. te Oude Tonge op 28 mei 1822, ovl. (81 jaar oud) te Haarlemmermeer op 9 apr 1904.

             Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.          Jacob, geb. te Zegwaard op 22 feb 1853, ged. te Zoetermeer op 22 feb 1853 (getuigen: Petrus de Groot en Catharina Bakker), ovl. (7 maanden oud) te Zegwaard op 22 sep 1853.

2.          Maria, geb. te Leimuiden op 7 mei 1854, ovl. (56 jaar oud) te Haarlemmermeer op 21 dec 1910, tr. (resp. 23 en ongeveer 30 jaar oud) te Haarlemmermeer op 1 mei 1878 met Tamis Wiering, zn. van Pieter Wiering en Neeltje Stapel, geb. te Nibbixwoud circa 1848, arbeider, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Heemstede op 15 nov 1921.

3.          Pieter, geb. te Haarlemmermeer op 1 jan 1856, ovl. (19 dagen oud) te Haarlemmermeer op 20 jan 1856.

4.          Anna, geb. te Haarlemmermeer op 1 feb 1857, ovl. (72 jaar oud) te Haarlemmermeer op 12 mrt 1929, tr. (beiden 31 jaar oud) te Haarlemmermeer op 20 jun 1888 met Cornelis Johannes Heemskerk, zn. van Pieter Heemskerk en Johanna Lommerse, geb. te Zuid-Schalkwijk op 9 apr 1857, landbouwer, ovl. (82 jaar oud) te Haarlemmermeer op 5 mei 1939.

5.          Doodgeboren, geb. en ovl. te Haarlemmermeer op 3 dec 1859.

6.          Doodgeboren, geb. en ovl. te Haarlemmermeer op 26 sep 1860.

7.          Agatha, geb. te Haarlemmermeer op 25 jun 1864, ovl. (77 jaar oud) te Anna Paulowna op 19 mrt 1942, tr. (resp. 28 en 34 jaar oud) te Haarlemmermeer op 17 aug 1892 met Lambertus Petrus de Haas, zn. van Petrus de Haas en Maria Hulsmeijer, geb. te Warmond op 28 feb 1858, landbouwer, ovl. (68 jaar oud) te Anna Paulowna op 13 feb 1927.

 

Xc.        Pieter de Groot, zn. van Petrus de Groot (IXb) en Alida de Vlieger, geb. te Zoeterwoude op 3 aug 1825, bouwman, veearts, arbeider, ovl. (58 jaar oud) te Leiden op 4 mrt 1884, tr. (resp. 30 en 27 jaar oud) te Zoeterwoude op 12 okt 1855 met Anna (Antje) Duijndam, dr. van Willem Duijndam en Barbara (Beertje) van der Veer, geb. te Voorschoten op 18 okt 1827, ovl. (73 jaar oud) te Leiden op 18 jan 1901.

             Uit dit huwelijk 11 kinderen:

1.          Aaltje, geb. te Zoeterwoude op 20 aug 1856, ovl. (24 jaar oud) te Leiden op 16 apr 1881.

2.          Barbara (Barendina), geb. te Zoeterwoude op 25 sep 1857, ovl. (3 weken oud) te Zoeterwoude op 16 okt 1857.

3.          Doodgeboren Jongen, geb. en ovl. te Zoeterwoude op 15 jul 1858.

4.          Wilhelmina, geb. te Zoeterwoude op 21 nov 1859, ovl. (39 dagen oud) te Zoeterwoude op 30 dec 1859.

5.          Petrus, geb. te Zoeterwoude op 5 dec 1860, ovl. (3 maanden oud) te Zoeterwoude op 22 mrt 1861.

6.          Willem, geb. te Zoeterwoude op 6 jun 1862, ovl. (6 weken oud) te Zoeterwoude op 23 jul 1862.

7.          Willem, geb. te Zoeterwoude op 19 jun 1864, ovl. (8 maanden oud) te Zoeterwoude op 27 feb 1865.

8.          Wilhelmus, geb. te Zoeterwoude op 21 nov 1865, overl. te "s-Gravenhage 3 feb 1945, koetsier, trambestuurder.

             Hij is getrouwd te 's-Gravenhage op 15 mei1895 (resp/ 29 en 24 jaar oud) met Wilhelmina Sanders,  geb. te Leiden 19 nov 1870, overl. te 's-Gravenhage op 13 jan 1948, dochter van Johannes Sanders en Elisabeth Catharina Gijben

             Uit dit huwelijk:

             8.1  Johannes, geb. te Leiden 5 juni 1893, overl. te 's-Gravenhage op 22 feb 1946.

             Hij was getrouwd met Maria Magdalena Bernardina van der Houven.

             8.2  Antje, geb, te "s-Gravenhage op 30 aug 1895, kostuumnaaister.

             Zij trouwde te 's-Gravenhage op 8 nov 1918 met Jacobus Petrus Cornelis van der Geest, kantoorbediende, geb. te 's-Gravenhage rond 1896, zoon van Jacobus Petrus van der Geest en Cornelia Maria Wilhelmina Meijsen.

9.          Barbara, geb. te Zoeterwoude op 8 nov 1866, ovl. (15 dagen oud) te Zoeterwoude op 23 nov 1866.

10.        Barbara, geb. te Zoeterwoude op 21 feb 1869, ovl. (11 maanden oud) te Zoeterwoude op 30 jan 1870.

11.        Barbara, geb. te Zoeterwoude op 28 feb 1871, ovl. (15 dagen oud) te Zoeterwoude op 15 mrt 1871.

12.        Petrus, geb. rond 1973, overleden te 's-Gravenhage op 21 okt 1894, olieslager.

 

Xd.        Adrianus de Groot, smidknecht, zn. van Albertus de Groot (IXc) en Petronella Wierts, geb. te Warmond op 12 sep 1828, ovl. (79 jaar oud) te Rotterdam op 17 okt 1907, tr. (resp. 26 en 36 jaar oud) te Rotterdam op 22 aug 1855 met Wilhelmina Lucardie, dr. van Abraham Lucardie en Dina Schuins, geb. te Deventer 10 jul 1819, ovl. (71 jaar oud) te Rotterdam op 23 okt 1890.

             Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.          Albertus Johannes, geb. te Rotterdam op 1 mei 1856, ovl. (40 dagen oud) te Rotterdam op 10 jun 1856.

2.          Arnoldina Wilhelmina, geb. te Rotterdam op 15 jul 1857, ovl. (1 jaar oud) te Rotterdam op 9 mrt 1859.

3.          Adrianus Wilhelmus, geb. te Rotterdam op 21 jun 1860, ovl. (27 jaar oud) te Londen op 5 dec 1887, volgt XIb.

 

             Wilhelmina Lucardie, dr. van Abraham Lucardie en Dina Schuins, tr. (resp. ongeveer 19 en ongeveer 22 jaar oud) (1) te Rotterdam op 11 jul 1838 met Eduard Arie Raap Reusch, geb. te Rotterdam circa 1816.

 

Xe.        Pieter de Groot, zn. van Godefridus (Govert) de Groot (IXd) en Antje van Oosten, geb. te Noordwijk op 12 aug 1817, ovl. (59 jaar oud) te Oegstgeest op 14 okt 1876, tr. (resp. 24 en 21 jaar oud) (1) te Oegstgeest op 6 mei 1842 met Helena van der Lubbe, dr. van Simon van der Lubbe en Adriana van der Voort, geb. te Oegstgeest op 13 jul 1820, ovl. (41 jaar oud) te Oegstgeest op 16 mei 1862.

             bij het overlijden Pieter de Groot was hij weduwnaar van Helena van der Lubbersloten.

             Uit dit huwelijk 13 kinderen:

1.          Anna, geb. te Oegstgeest op 18 feb 1843, ovl. (11 jaar oud) te Oegstgeest op 20 aug 1854.

2.          Adriana, geb. te Oegstgeest op 12 mei 1844, ovl. (41 jaar oud) te Lisse op 24 jan 1886, tr. (resp. 29 en ongeveer 40 jaar oud) te Lisse op 29 mei 1873 met Laurens van der Voord, zn. van Theodorus van der Voord en Geertruida Zandbergen, geb. circa 1833, arbeider.

3.          Cornelia, geb. te Oegstgeest op 6 sep 1846, ovl. (6 jaar oud) te Oegstgeest op 31 jan 1853.

4.          Godefridus, geb. te Oegstgeest op 21 aug 1848, religieus, broeder bij de Jezuïeten, ovl. (78 jaar oud) te Moentilan,Kedoe op 26 dec 1926.

             trad in 1898 in bij de Jezuïten. Hij is ook Zouaaf geweest.

5.          Anna, geb. te Oegstgeest op 30 dec 1849, ovl. (28 jaar oud) te Oegstgeest op 15 aug 1878, tr. (resp. 24 en 26 jaar oud) te Oegstgeest op 17 mei 1874 met Johannes Juffermans, zn. van Jan Juffermans en Maria Havig, geb. te Oegstgeest op 5 aug 1847, bouwman, ovl. (48 jaar oud) te Oegstgeest op 5 jun 1896.

6.          Simon Petrus, geb. te Oegstgeest op 27 jan 1851, ovl. (91 jaar oud) te Leiden op 21 mei 1942, volgt XIc.

7.          Pieter, geb. te Oegstgeest op 8 feb 1852, ovl. (19 dagen oud) te Oegstgeest op 27 feb 1852.

8.          Cornelia, geb. te Oegstgeest op 28 mrt 1853, ovl. (4 jaar oud) te Oegstgeest op 8 jun 1857.

9.          Petrus, geb. te Oegstgeest op 8 mei 1854, ovl. (4 maanden oud) te Oegstgeest op 5 okt 1854.

10.        Doodgeboren Jongen, geb. te Oegstgeest op 23 mei 1855.

11.        Doodgeboren Jongen, geb. te Oegstgeest op 22 okt 1856.

12.        Doodgeboren Meisje, geb. te Oegstgeest op 4 nov 1857.

13.        Doodgeboren Meisje, geb. te Oegstgeest op 3 apr 1859.

 

             Pieter de Groot, tr. (resp. 47 en 23 jaar oud) (2) te Oegstgeest op 16 feb 1865 met Catharina Juffermans, dr. van Caspar Juffermans en Maria Kortekaas, geb. te Oegstgeest op 24 dec 1841, ovl. (23 jaar oud) te Oegstgeest op 14 jun 1865.

             Pieter de Groot, tr. (resp. 49 en 24 jaar oud) (3) te Lisse op 13 sep 1866 met Mijntje (Wilhelmina) Berbée, dr. van Pieter Berbée en Anna Helena Sijzenaar, geb. te Lisse op 26 mrt 1842, ovl. (37 jaar oud) te Zegwaard op 20 sep 1879.

             Mijntje (Wilhelmina) Berbée, dr. van Pieter Berbée en Anna Helena Sijzenaar, tr. (resp. 35 en ongeveer 47 jaar oud) (2) te Oegstgeest op 14 feb 1878 met Arie van Wijk, zn. van Gerrit van Wijk en Doortje de Groot, geb. circa 1831.

         

Xf.        Dirk (Theodorus) de Groot, zn. van Godefridus (Govert) de Groot (IXd) en Antje van Oosten, geb. te Noordwijk op 10 okt 1818, tuinman, melkboer, Oegstgeest, ovl. (82 jaar oud) te Leiden op 12 feb 1901, tr. (resp. 26 en 24 jaar oud) te Leiden op 14 aug 1845 met Elisabeth Ooijendijk, dr. van Willem Ooijendijk en Lijsje Ham, geb. te Hazerswoude op 9 apr 1821, dienstbode, ovl. (53 jaar oud) te Leiden op 14 feb 1875.

             Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1.          Johanna, geb. te Oegstgeest op 3 jul 1848, ovl. (67 jaar oud) te Scheveningen op 10 jan 1916, tr. (beiden 27 jaar oud) te Leiden op 17 mei 1876 met Johannes van Bohemen, zn. van Nicolaas van Bohemen en Catharina Langelaan, geb. te Voorschoten op 29 sep 1848, bouwman.

2.          Wilhelmus, geb. te Leiden op 26 jun 1850, ovl. (6 maanden oud) te Leiden op 17 jan 1851.

3.          Johanna Maria, geb. te Leiden op 28 apr 1852, ovl. (71 jaar oud) te 's-Gravenhage op 30 mei 1923, tr. (resp. 22 en 29 jaar oud) te Leiden op 3 jun 1874 met Cornelis Petrus van der Kroft, zn. van Leendert van der Kroft en Adriana Verhoef, geb. te Wassenaar op 2 apr 1845.

4.          Petrus, geb. te Leiden op 14 jan 1854, ovl. (6 jaar oud) te Leiden op 27 mei 1860.

5.          Godefridus, geb. te Leiden op 8 nov 1855, ovl. (26 dagen oud) te Leiden op 4 dec 1855.

6.          Elisabeth, geb. te Leiden op 1 apr 1857, ovl. (7 weken oud) te Leiden op 25 mei 1857.

7.          Godefridus, geb. te Leiden op 1 apr 1857, ovl. (2 maanden oud) te Leiden op 14 jun 1857.

8.          Elisabeth, geb. te Leiden op 30 aug 1859, overl. te 's-Gravenhage op 3 aug. 1930, tr. (resp. 20 en 30 jaar oud) te Leiden op 21 jul 1880 met Hubertus van Teijlingen, zn. van Cornelis van Teijlingen en Cornelia van der Poel, geb. te Zoeterwoude op 19 okt 1849, notarisklerk, ovl. (56 jaar oud) te Leiden op 22 mei 1906.

 

Xg.       Adrianus de Groot, zn. van Godefridus (Govert) de Groot (IXd) en Antje van Oosten, geb. te Warmond op 17 feb 1822, stalhouder, tapper, koetsier, ovl. (70 jaar oud) te Delft op 22 jul 1892, tr. (resp. 31 en 25 jaar oud) te Leiden op 25 mei 1853 met Anna Gijsberta van Dijk, dr. van Gijsbert van Dijk en Catharina Kniest, geb. te Leiden op 27 okt 1827, overl. te 's-Gravenhage op 29 jan 1872 (44 jaar oud).

             Adrianus is opgenomen in het Oude Mannenhuis Delft op 3-9-1890.

             Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1.          Catharina, geb. te Leiden op 4 nov 1849, ovl. (48 jaar oud) te 's-Gravenhage op 21 jun 1898, tr. (resp. 21 en ongeveer 26 jaar oud) te 's-Gravenhage op 5 jul 1871 met Hendricus Antonius Franciscus Charles Zoons, zn. van Franciscus Johannes Zoons en Maria van der Spek, geb. te 's-Gravenhage circa 1845, kleermaker. (Hij trouwde te 's-Gravenhage op 30 mei 1900 met Carolina Catharina Zimmermann, geb. rond 1867, strijkster.)

2.          Godefridus Gijsbertus, geb. te Leiden op 7 feb 1854, ovl. (58 jaar oud) te Bussum op 11 jun 1912, volgt XId.

3.          Anna Jacoba, geb. te Leiden op 24 mrt 1856, ovl. (2 jaar oud) te Leiden op 27 jun 1858.

4.          Gijsbertus Adrianus, geb. te Leiden op 25 apr 1858, ovl. (2 jaar oud) te Leiden op 4 nov 1860.

5.          Gijsbertus Theodorus, geb. te Leiden op 9 mrt 1861, overl. te 's-Gravenhage op 30 nov 1875 (14 jaar oud).

6.          Anna Wilhelmina, geb. te Leiden op 6 apr 1863, ovl. (5 maanden oud) te Leiden op 1 okt 1863.

7.          Petrus Johannes, geb. te Leiden op 20 mei 1865, overl. 's-Gravenhage 8 feb 1979 (13 jaar oud).

8.          Anna Elisabeth, geb. te Leiden op 9 aug 1867, overl. te 's-Gravenhage op 3 sep 1871 (4 jaar oud).

 

Xh.        Johannes de Groot, zn. van Godefridus (Govert) de Groot (IXd) en Antje van Oosten, geb. te Warmond op 6 feb 1825, bouwman, melkverkoper, ovl. (41 jaar oud) te Leiden op 17 mei 1866, tr. (resp. 30 en 25 jaar oud) te Leiden op 24 okt 1855 met Wilhelmina Pieternella van Hartevelt, dr. van Willem van Hartevelt en Clementia Rokkeveen, geb. te Leiden op 10 sep 1830, melkverkoopster, ovl. (68 jaar oud) te Leiden op 23 nov 1898.

             Uit dit huwelijk 3 zonen:

1.          Godefridus, geb. te Leiden op 12 feb 1857, ovl. (26 jaar oud) te Leiden op 5 jun 1883, volgt XIe.

2.          Willem, geb. te Leiden op 10 dec 1859, ovl. (14 jaar oud) te Leiden op 6 mrt 1874.

3.          Theodorus, geb. te Leiden op 20 mrt 1862, ovl. (2 maanden oud) te Leiden op 24 mei 1862.

 

Xi.         Jacobus de Groot, zn. van Godefridus (Govert) de Groot (IXd) en Antje van Oosten, geb. te Zoeterwoude op 9 feb 1828, landbouwer, postbode, fondsbode, opziener van Rijnland, suikerbakker (1884 vermeld bij huwelijk zoon Godfridus Adrianua),  ovl. (hoogstens 79 jaar oud) voor 1908, tr. (resp. 21 en 19 jaar oud) te Noordwijk op 19 apr 1849, kerk.huw. te Noordwijk op 22 apr 1849 met Maria Francina van der Plas, dr. van Arij van der Plas en Maria Barbara Holbeek, geb. te Noordwijk op 4 apr 1830, baker, ovl. (78 jaar oud) te Oegstgeest op 10 aug 1908.

             Uit dit huwelijk 10 kinderen:

1.          Maria Anna, geb. te Noordwijk op 6 mrt 1850.

2.          Adrianus Adam, geb. te Noordwijk op 5 apr 1851.

3.          Godefridus Adrianus, geb. te Noordwijk op 25 nov 1852, ovl. (70 jaar oud) te Amsterdam op 4 apr 1923, volgt XIf.

4.          Leonarda Joanna, geb. te Noordwijk op 2 sep 1854, dienstbode, ovl. (86 jaar oud) te Weesp op 4 jan 1941, tr. (resp. 36 en ongeveer 35 jaar oud) te Amsterdam op 4 feb 1891 met Jacob de Vries, zn. van Johannes de Vries en Alida Magdalena van Reijsen, geb. te Haarlem circa 1856, opzichter, ovl. (hoogstens 85 jaar oud) voor 1941.

5.          Alegonda Maria, geb. te Noordwijk op 29 sep 1856, dienstbode. Zij vertrekt 1895 van Leiden naar Alkemade

6.          Cornelia Leonarda, geb. te Katwijk op 1 feb 1859, schoolleerling, ovl. (11 jaar oud) te Zoeterwoude op 10 dec 1870.

7.          Wilhelmina Johanna, geb. te Katwijk op 29 aug 1861, ovl. (1 jaar oud) te Leiderdorp op 13 mrt 1863.

8.          Wilhelmina Johanna, geb. te Leiderdorp op 18 apr 1863, ovl. (3 dagen oud) te Leiderdorp op 21 apr 1863.

9.          Johannes Jacobus, geb. te Leiderdorp op 12 jul 1864, ovl. (71 jaar oud) te 's-Gravenhage op 19 jan 1936, volgt XIg .

10.        Wilhelmina Petronella, geb. te Oegstgeest op 21 apr 1866, ovl. (2 maanden oud) te Oegstgeest op 17 jul 1866.

 

Xj.         Pieter de Groot, zn. van Joannes (Jan) de Groot (IXe) en Leuntje van der Salm (Zalm), geb. te Warmond op 26 okt 1823, schippersknecht, arbeider, ovl. (29 jaar oud) te Warmond op 21 aug 1853, tr. (resp. 22 en 27 jaar oud) te Leiden op 6 aug 1846 met Johanna Wilhelmina Kwakkenbos, dr. van Johannes Kwakkenbos en Jannetje Beumker, geb. te Alkemade op 12 feb 1819, dienstbode, ovl. (53 jaar oud) te Warmond op 28 aug 1872.

             Pieter was analfabeet.

             Uit dit huwelijk 4 dochters:

1.          Joannes, geb. te Warmond op 27 sep 1847, ovl. (11 jaar oud) te Warmond op 21 mrt 1859.

2.          Johanna, geb. te Warmond op 14 jan 1849, dienstbode, ovl. (70 jaar oud) te Leiden op 4 jan 1920, otr. (resp. 27 en 25 jaar oud) (1) te Leiden op 28 apr 1876, tr. (Burgerlijke Stand) met Teunis Wegman, zn. van Willem Wegman en Jaantje van Benten, geb. op 7 aug 1850, schipper, ovl. (hoogstens 46 jaar oud) voor 1897, otr. (resp. 48 en 60 jaar oud) (2) te Leiden op 22 jul 1897, tr. (Burgerlijke Stand) met Jacobus Schouten, zn. van Willem Schouten en Johanna van Brugge, geb. te Leiden op 31 mei 1837, mandenmaker, ovl. (86 jaar oud) te Leiden op 15 apr 1924.

3.          Apolonia, geb. te Warmond op 16 mrt 1851, ovl. (1 jaar oud) te Warmond op 19 mei 1852.

4.          Anna Maria, geb. te Warmond op 19 mrt 1853, ovl. (7 jaar oud) te Warmond op 2 nov 1860.

 

Xk.        Jacobus de Groot, zn. van Joannes (Jan) de Groot (IXe) en Leuntje van der Salm (Zalm), geb. te Warmond op 25 feb 1825, arbeider, bloemkweker, boomkweker, ovl. (89 jaar oud) te Warmond op 28 apr 1914, tr. (resp. 27 en 34 jaar oud) te Leiden op 17 nov 1852 met Eva Oosterbroek, dr. van Pieter Oosterbroek en Grietje Nagel, geb. te Alkemade op 12 jul 1818, dienstbode, ovl. (73 jaar oud) te Warmond op 8 jun 1892.

             Uit dit huwelijk 5 dochters:

1.          Apolonia, geb. te Warmond op 25 jul 1854, ovl. (67 jaar oud) te Warmond op 15 apr 1922, tr. (resp. 28 en 31 jaar oud) te Warmond op 28 mei 1883 met Adrianus van Tongeren, zn. van Gerardus van Tongeren en Maria van der Ploeg, geb. te Leiderdorp op 2 mei 1852, arbeider.

2.          Margaretha, geb. te Warmond op 25 mrt 1856, ovl. (27 jaar oud) te Warmond op 10 feb 1884, tr. (resp. 26 en ongeveer 37 jaar oud) te Warmond op 29 jan 1883 met Johan Herman Geerken, zn. van Johan Herman Geerken en Elisabeth Hoeks, geb. te Leiden circa 1846, schoenmaker, ovl. (ongeveer 39 jaar oud) te Bunnik op 30 mrt 1885.

3.          Johanna, geb. te Warmond op 31 mei 1857, ovl. (8 jaar oud) te Warmond op 18 dec 1865.

4.          Petronella Maria, geb. te Warmond op 24 mei 1859, ovl. (8 dagen oud) te Warmond op 1 jun 1859.

5.          Petronella, geb. te Warmond op 7 apr 1861, ovl. (11 maanden oud) te Warmond op 27 mrt 1862.

 

Xl.         Petrus de Groot, zn. van Joannes (Jan) de Groot (IXe) en Leuntje van der Salm (Zalm), geb. te Warmond op 9 jan 1830, arbeider, schipper, ovl. (71 jaar oud) te Warmond op 9 jul 1901, tr. (resp. 29 en 25 jaar oud) te Warmond op 26 dec 1859 met Anna Waarsenburg, dr. van Jacobus Waarsenburg en Geertruida Zandvliet, geb. te Voorschoten op 5 apr 1834, dienstbode, ovl. (61 jaar oud) te Warmond op 7 mei 1895.

             Uit dit huwelijk 12 kinderen:

1.          Leuntje, geb. te Warmond op 26 mrt 1860, ovl. (6 jaar oud) te Warmond op 7 jul 1866.

2.          Jacobus, geb. te Warmond op 28 feb 1862, ovl. (1 jaar oud) te Warmond op 7 mei 1863.

3.          Johanna, naaister, geb. te Warmond op 25 mei 1863, overleden te Amsterdam 9 juni 1928, tr. (1) resp 27 en 52 jaar oud) te 's-Gravenhage op  19 nov 1890 met Hendrik Muller, koetsier, zn van Salomon Muller en Johanna Magrieta Hartman, tr. (resp. 56 en ongeveer 56 jaar oud) (2) te Amsterdam op 2 jan 1920 met Dirk Uileman, zn. van Johannes Uileman en Dirkje Bruin, geb. te Texel 18 mei 1863. overleden te Amsterdam op 26 aug 1941 (78 jaar oud), slachter.

Het eerste huwelijk van Johanna had wel wat voeten in de aarde.  Er is een doorgehaalde akte d.d. 13 augustus 1890. De reden is onbekend, maar het leeftijdsverschil was mogelijk een aanleiding om bezwaar te maken tegen het huwelijk. Wellicht ook de Joodse afkomst van de bruidegom.

In de akte van 19 november wordt vermeld, dat alleen de vader aanwezig is. Hij verklaart te consenteren in het huwelijk. Hij verklaart tevens, dat ook de moeder instemt met het huwelijk.

Vóór haar huwelijk met Hendrik Muller kreeg Johanna als ongehuwde moeder vier dochters:

3.1. Gerardina Johanna de Groot, geb. te 's-Gravenhage op 21 juni 1885. Zij trouwde te Amsterdam op 20 dec 1905 met Frederik Hendrik Tepe.

3.2. Johanna Gerardina de Groot, geb. te 's-Gravenhage op 19 jan 1887, overl. te Zaandam 12 okt 1953. Zij trouwde te Amsterdam op 18 aug 1914 met Albert Taanman.

3.3. Jacoba Louisa de Groot, geb. te 's-Gravenhage op 18 sep 1888. Zij trouwde te Amsterdam op 7 jun 1916 met Wilhelm August Jacob Blanckenburg.

3.4. Wilhelmina Johanna de Groot, geb. te 's-Gravenhage op 28 nov 1889. Zij trouwde te Amsterdam op 22 dec 1915 met Wilhelmus van den Boogaard.

Als weduwe van Hendrik Muller kreeg Johanna nog een buitenechtelijke zoon:

3.5. Antoon de Groot,geb. te Amsterdam op 26 mei 1908.

 

4.          Geertruida, geb. te Warmond op 23 nov 1864, ovl. (6 maanden oud) te Warmond op 17 jun 1865.

5.          Geertruida, geb. te Warmond op 18 mrt 1866, ovl. (1 jaar oud) te Warmond op 7 apr 1867.

6.          Johannes, geb. te Warmond op 29 apr 1867, ovl. (4 maanden oud) te Warmond op 9 sep 1867.

7.          Joannes, geb. te Warmond op 25 feb 1869, bloemistenknecht, ovl. (74 jaar oud) te Warmond op 7 nov 1943.

8.          Johannes, geb. te Warmond op 25 feb 1871, bloembollenkweker.

9.          Jacoba, geb. te Warmond op 17 mei 1871, ovl. (18 dagen oud) te Warmond op 4 jun 1871.

10.        Geertruida Maria, geb. te Warmond op 7 sep 1872, ovl. (68 jaar oud) te Warmond op 1 mei 1941, tr. (resp. 20 en ongeveer 23 jaar oud) te Alkemade op 17 mei 1893 met Andries Johannes Kraan, zn. van Theodorus Kraan en Cornelia Loogman, geb. te Alkemade circa 1870, overl. te Leiden 13 mei 1940, (70 jaar oud), wonende te Sassenheim.

11.        Apolonia, geb. te Warmond op 27 jan 1874, ovl. (78 jaar oud) te Warmond op 29 jul 1952, tr. (resp. 27 en 24 jaar oud) te Warmond op 26 aug 1901 met Jacobus van Kruijssen, zn. van Jodocus van Kruijssen en Cornelia Merk, geb. te Hontenisse op 8 mrt 1877, ovl. (40 jaar oud) te Warmond op 23 jan 1918.

12.        Jacobus, geb. te Warmond op 28 jul 1876, ovl. (9 maanden oud) te Warmond op 8 mei 1877.

 

Xm.      Adrianus de Groot, zn. van Albertus de Groot (IXf) en Adriana Maria de Bont, geb. te Voorhout, ged. te Sassenheim op 8 mrt 1810 (getuigen: Arie de Groot en Joanna Cassander), scheepstimmerman, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) te Delft op 26 okt 1871, tr. (resp. ongeveer 27 en 22 jaar oud) te Leiden op 21 sep 1837 met Maria Johanna de Man, dr. van Nicolaas de Man en Wilhelmina de Bolster, geb. te Leiden op 7 feb 1815, ovl. (68 jaar oud) te Delft op 1 okt 1883.

             Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.          Doodgeboren Kind de Groot, geb. te Delft op 7 feb 1839, ovl. (één dag oud) op 7 feb 1839.

2.          Maria Theresia Wilhelmina, geb. te Delft op 11 feb 1841, ovl. (15 jaar oud) te Delft op 30 jul 1856.

3.          Johannes Nicolaas, geb.te Delft  op 6 jun 1844, ovl. (9 maanden oud) te Delft op 3 apr 1845.

4.          Nicolaas Albertus, geb. te Delft op 13 jan 1848, priester, ovl. (80 jaar oud) te Langeraar op 27 dec 1928.

             priester gewijd 15 aug. 1875.

       

5.          Petrus Albertus, geb. te Delft op 6 jun 1850, ovl. (2 maanden oud) te Delft op 24 aug 1850.

6.          Petrus Albertus, geb. te Delft op 23 okt 1851, scheepmaker, ovl. (80 jaar oud) te Budel op 3 mrt 1932.

             inschrijving Nationale Militie 1870 Delft.

7.          Maria Catharina Wilhelmina, geb. te Delft op 7 sep 1858, ovl. (16 dagen oud) te Delft op 23 sep 1858.

             

             Militieregister: In 1831 vrijgesteld voor een jaar wegens broederdienst.

              Kenmerken: gezicht rond, voorhoofd breed, neus en mond gewoon, kin rond, wenkbrauwen en haar blond, lengte 1.64 mr en nog wat, gaatjes in de oren.

 

 

Xn.        Everard de Groot, zn. van Albertus de Groot (IXf) en Adriana Maria de Bont, ged. te Leiden op 25 okt 1811 (getuigen: Everard Leembroeck en Maria Backer), fuselier, brievenbesteller, timmerman, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) te Utrecht op 4 dec 1871, tr. (resp. ongeveer 31 en 18 jaar oud) te Leiden op 12 okt 1843, (gesch. te Leiden op 14 jan 1862) met Anna Roomberg, dr. van Hermanus Roomberg en Johanna Kouwenberg, geb. te Leiden op 10 nov 1824, ovl. (76 jaar oud) te Leiden op 7 mrt 1901.

            

Een annonce van de scheiding is geplaatst in een Leidse krant.

                             Een afschrift daarvan is te vinden in het cursusboek Genealogie van Teleac op blz. 69.

             Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.          Maria Adriana, geb. te Leiden op 31 okt 1844, ovl. (3 maanden oud) te Leiden op 6 feb 1845.

2.          Everrardus Hermanus, geb. te Leiden op 20 jan 1846, ovl. (59 jaar oud) te Rotterdam op 31 jan 1905, volgt XIh.

3.          Antoinetta Elisabeth, geb. te Leiden op 4 aug 1854, overl. te 's-Gravenhage op 16 nov 1922, tr. (resp. 20 en 23 jaar oud) te Leiden op 3 feb 1875 met Hendrik Johannes Lombert, zn. van Arend Jan Lambert en Maria Kuiters, geb. te Leiden op 17 okt 1851, goudsmid.

4.          Maria Theresia, geb. te Leiden op 7 nov 1857, ovl. (22 dagen oud) te Leiden op 29 nov 1857.

5.          Maria Antoinetta Johanna, geb. te Leiden op 4 dec 1859, ovl. (67 jaar oud) te Leiden op 29 okt 1927, tr. (resp. 19 en 25 jaar oud) te Leiden op 18 jun 1879 met Franciscus Faes, zn. van Jan Baptist Faes en Cornelia van der Veer, geb. te Leiden op 29 mei 1854, meesterknecht, ovl. (63 jaar oud) te Leiden op 6 apr 1918.

 

              Everard de Groot is te Utrecht overleden, maar woonde in Jutphaas. De aangifte werd gedaan door de graafbidder, die niet wist of hij gehuwd dan wel ongehuwd was.

           Anna Roomberg, dr. van Hermanus Roomberg en Johanna Kouwenberg, tr. (resp. 38 en 37 jaar oud) (2) te Leiden op 28 jan 1863 met Adrianus de Kaper, zn. van Adrianus de Kaper en Sophia Tessel, geb. te Leiden op 5 nov 1825, koetsier, ovl. (56 jaar oud) te Leiden op 15 jan 1882.

            

Xo.        Huibert de Groot, zn. van Jacobus de Groot (IXi) en Willemijntje Zandvliet, geb. te Noordwijk op 26 feb 1818, ovl. (31 jaar oud) te Someren op 18 mrt 1849, tr. (resp. 22 en 35 jaar oud) (1) te 's-Hertogenbosch op 25 mei 1840 met Elisabeth Suurbeek, dr. van Hendrik Suurbeek en Catharina van Egmont, geb. te Sint-Michielsgestel op 27 mei 1804, ovl. (41 jaar oud) te 's-Hertogenbosch op 27 dec 1845.

             Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.          Jacobus Hendrik, geb. te 's-Hertogenbosch circa 1841, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) te Rotterdam op 7 feb 1921, volgt XIi.

2.          Wilhelmina Catharina, ovl. te 's-Hertogenbosch op 13 apr 1844.

3.          Jacoba Wilhelmina Catharina, ovl. te 's-Hertogenbosch op 11 jan 1846.

 

             Elisabeth Suurbeek, dr. van Hendrik Suurbeek en Catharina van Egmont, tr. (resp. 22 en 38 jaar oud) (1) te 's-Hertogenbosch op 17 mrt 1827 met Willem Hendriks, zn. van Laurens Hendriks en Adriana Franken, geb. te Valburg op 7 jan 1789.

         

             Huibert de Groot, tr. (resp. 28 en 27 jaar oud) (2) te 's-Hertogenbosch op 5 sep 1846 met Johanna Maria van den Bors, dr. van Gerardus van den Bors en Maria Walraven, geb. te Boxtel op 13 feb 1819, ovl. (47 jaar oud) te Rotterdam op 12 jun 1866.

             Uit dit huwelijk een dochter:

1.          Wilhelmina Henrica, geb. te 's-Hertogenbosch op 25 dec 1847, ovl. (48 jaar oud) te Vught op 5 jun 1896, tr. (resp. 28 en 41 jaar oud) te Vught op 12 mei 1876 met Johannes Heesakkers, zn. van Adrianus Heesakkers en Anna Maria van den Berg, geb. te Den Dungen op 2 aug 1834, ovl. (69 jaar oud) te Vught op 20 jan 1904.

 

Xp.        Pieter (Petrus) de Groot, zn. van Jacobus de Groot (IXi) en Willemijntje Zandvliet, geb. te Noordwijk op 31 okt 1820, herborist, Noordwijk, ovl. (71 jaar oud) te Noordwijk op 5 feb 1892, tr. (resp. 22 en 25 jaar oud) te Noordwijk op 21 sep 1843, kerk.huw. te Noordwijk op 24 sep 1843 met Appollonia (Pleuntje) van der Weyden, dr. van Nicolaas van der Weyden en Maartje Vink, geb. te Noordwijk op 25 mrt 1818, ovl. (73 jaar oud) te Noordwijk op 3 mrt 1892.

             woont Zeestraat 22.

             Uit dit huwelijk 9 kinderen:

1.          Maria, geb. te Noordwijk op 25 aug 1844, ovl. (56 jaar oud) te Noordwijk op 19 mei 1901, tr. (beiden 24 jaar oud) (1) te Noordwijk op 13 mei 1869 met Cornelis den Hollander, zn. van Petrus den Hollander en Anna Schulte, geb. te Noordwijk op 3 nov 1844, bloemkweker, ovl. (42 jaar oud) te Noordwijk op 21 feb 1887, tr. (resp. 43 en 42 jaar oud) (2) te Noordwijk op 12 apr 1888 met Johannes Martinus Alkemade, zn. van Mees Alkemade en Antje Koeman, geb. te Noordwijk op 11 nov 1845, ovl. (64 jaar oud) op 26 apr 1910.

2.          Nicolaas, geb. te Noordwijk op 4 okt 1845, ovl. (76 jaar oud) te Noordwijk op 8 jun 1922, volgt XIj.

3.          Maria, geb. te Noordwijk op 12 jul 1847, ovl. (17 jaar oud) te Noordwijk op 5 jan 1865.

4.          Jacobus, geb. te Noordwijk op 9 jan 1849, ovl. (43 jaar oud) te Noordwijk op 4 feb 1892, volgt XIk.

5.          Theodorus, geb. te Noordwijk op 8 okt 1850, ovl. (76 jaar oud) te Noordwijk op 13 jul 1927, volgt XIl.

6.          Jacobus, geb. te Noordwijk op 21 jul 1852, bloemist, ovl. (46 jaar oud) te Noordwijk op 10 mrt 1899.

7.          Petrus, geb. te Noordwijk op 2 aug 1855, ovl. (56 jaar oud) te Noordwijk op 24 aug 1911.

8.          Appollonia, geb. te Noordwijk op 20 apr 1858, (getuigen: Martinus van der Weijden en Catharina Zonneveld), ovl. (73 jaar oud) te Noordwijk op 5 jul 1931, tr. (resp. 27 en 30 jaar oud) te Noordwijk op 23 apr 1885 met Pancras van der Plas, zn. van Arie van der Plas en Margaretha van Eeden, geb. te Noordwijk op 7 jun 1854, kweker, ovl. (84 jaar oud) te Noordwijk op 10 apr 1939.

9.          Margaretha, geb. te Noordwijk op 6 jun 1861, ovl. (67 jaar oud) te Noordwijk op 15 feb 1929.

 

Xq.       Jacobus de Groot, zn. van Jacobus de Groot (IXi) en Willemijntje Zandvliet, geb. te Noordwijk op 3 okt 1822, (getuigen: Jacob van den Berg en Margaretha de Grood), landbouwer, bloemkweker, kruidenkweker, herborist, Noordwijk, ovl. (82 jaar oud) te Noordwijk op 9 jul 1905, tr. (resp. 24 en 21 jaar oud) (1) te Noordwijk op 10 jun 1847 met Joanna Maria Alkemade, dr. van Bartholomeus Alkemade en Adriana Laurensdr. Rietmeyer, geb. te Noordwijk op 8 mrt 1826, (getuigen: Jan Alkemade en Treijntje van Schie), ovl. (45 jaar oud) te Noordwijk op 31 jul 1871.

             1856: huis 217. 1860: huis 122.

             Zij wordt veelal Maria genoemd.

             Uit dit huwelijk 9 kinderen:

1.          Jacobus, geb. te Noordwijk op 23 apr 1848, (getuigen: Petrus de Groot en Appolonia van der Weijden), bloemist, Hoek Bronckhorststraat-Zeestraat, ovl. (66 jaar oud) te Noordwijk op 24 dec 1914, tr. (resp. 37 en 28 jaar oud) te Bloemendaal op 30 apr 1885 met Margaretha Clasina Faase, dr. van Albertus Jacobus Faase en Elisabeth Margaretha Kramer, geb. te Overveen op 12 mrt 1857, ovl. (78 jaar oud) te Noordwijk op 16 dec 1935.

             woont bij overlijden Noordwijk, Bronckhorststraat 74.

2.          Adriana, geb. te Noordwijk op 4 sep 1849, ovl. (59 jaar oud) te Noordwijk op 14 jun 1909, tr. (resp. 23 en 32 jaar oud) te Noordwijk op 29 mei 1873 met Cornelis Prins, zn. van Pieter Prins en Maria van Gend, geb. te Lisse op 10 dec 1840, bloembollenkweker, ovl. (73 jaar oud) te Sassenheim op 6 nov 1914.

3.          Wilhelmina, geb. te Noordwijk op 5 nov 1851, ovl. (14 jaar oud) te Noordwijk op 12 aug 1866.

4.          Cornelia, geb. te Noordwijk op 21 mrt 1854, ovl. (78 jaar oud) te Noordwijk op 16 feb 1933, tr. (resp. 29 en 27 jaar oud) te Noordwijk op 24 okt 1883 met Petrus Bartholomeus van Eeden, zn. van Gerardus van Eeden en Alida Maria Alkemade, geb. te Noordwijk op 14 okt 1856, bloemenkweker, ovl. (59 jaar oud) te Noordwijk op 8 sep 1916.

             woont bij overlijden: Noordwijk Voorstraat 151.

5.          Bartholomeus, geb. te Noordwijk op 25 apr 1856, ovl. (3 jaar oud) te Noordwijk op 4 okt 1859.

6.          Jacobus, geb. te Noordwijk op 20 jul 1858, ovl. (78 jaar oud) te Noordwijk op 25 sep 1936, volgt XIm.

7.          Bartholomeus, geb. te Noordwijk op 30 jul 1860, ovl. (63 jaar oud) te Noordwijk op 31 dec 1923, volgt XIn.

8.          Petrus, geb. te Noordwijk op 23 jul 1863, ovl. (75 jaar oud) te Leiden op 8 jan 1939, volgt XIo.

9.          Maria Wilhelmina, geb. te Noordwijk op 16 nov 1866, ovl. (72 jaar oud) te Oegstgeest op 2 apr 1939, tr. (resp. 27 en 32 jaar oud) te Noordwijk op 21 nov 1893 met Lodewijk Jozef Doeveren, zn. van Jozef Quirin Deriveren en Johanna Derix, geb. te Horst op 27 aug 1861, hoofd van de school te Oegstgeest, ovl. (72 jaar oud) te Oegstgeest op 30 jan 1934.

 

             Jacobus de Groot, tr. (resp. 50 en 26 jaar oud) (2) te Noordwijk op 21 nov 1872 met Alida van der Plas, dr. van Arie van der Plas en Margaretha van Eeden, geb. op 10 feb 1846, ovl. (58 jaar oud) op 4 mei 1904.

             Uit dit huwelijk 4 dochters:

1.          Maria Margaretha Adriana, geb. te Noordwijk op 5 dec 1873, ovl. (74 jaar oud) te Warmond op 21 feb 1948, tr. (resp. 26 en 24 jaar oud) te Noordwijk op 6 nov 1900 met Johannes Albertus Dieben, zn. van Adrianus Dieben en Margaretha Ruigrok, geb. te Zoeterwoude op 17 okt 1876, vleeshouwer, ovl. (67 jaar oud) te Leiden op 20 mrt 1944.

2.          Margaretha Maria, geb. te Noordwijk op 13 jun 1875, ovl. (83 jaar oud) te Hillegom op 20 jul 1958, tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) (1) te Noordwijk op 20 jun 1900 met Hendricus Leonardus Prins, zn. van Johannes Prins en Maria Romijn, geb. te Noordwijk op 3 jul 1876, bloemist, ovl. (28 jaar oud) te Noordwijk op 25 feb 1905, tr. (resp. 33 en 36 jaar oud) (2) te Noordwijk op 21 apr 1909 met Wilhelmus Petrus Topper, zn. van Adrianus Topper en Hendrika van Schagen, geb. te Hillegom op 6 mrt 1873, kweker, ovl. (48 jaar oud) te Hillegom op 7 jan 1922.

3.          Anna Maria Wilhelmina, geb. te Noordwijk op 22 apr 1877, ovl. (75 jaar oud) op 5 okt 1952, begr. te Heemstede op 9 okt 1952, tr. (resp. 29 en ongeveer 29 jaar oud) op 24 okt 1906 met Pieter Commandeur, schoolhoofd, zn. van Klaas Commandeur en Neeltje Commandeur, geb. te Wognum circa 1877,  overleden te Heemstde 5 jan 1957

4.          Adriana Maria, geb. te Noordwijk op 8 aug 1885, ovl. (25 jaar oud) te Alphen aan de Rijn op 28 feb 1911, begr. te Alphen aan de Rijn op 3 mrt 1911, tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) te Noordwijk op 13 okt 1908 met Adrianus Petrus Cornelis Rozestraten, zn. van Bernardus Franciscus Rozestraten en Regina Elisabeth Hujbrecht, geb. te Oudshoorn op 26 jul 1884, architect, ovl. (37 jaar oud) te Leiden op 29 mrt 1922, begr. te Alphen aan de Rijn.

 

Xr.         Leonardus (Leendert) de Groot, zn. van Jacobus de Groot (IXi) en Willemijntje Zandvliet, geb. te Noordwijk op 4 jan 1827, landbouwer, ovl. (90 jaar oud) te Noordwijk op 22 feb 1917, tr. (resp. 31 en 26 jaar oud) te Noordwijkerhout op 20 jun 1858 met Gijsberta van Eeden, dr. van Pieter van Eeden en Trijntje de Groot, geb. te Noordwijkerhout op 1 okt 1831, ovl. (83 jaar oud) te Noordwijk op 20 mei 1915.

             1861: huis 218. Bevolkingsregister 1850-1860: Oosteinde.

             Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.          Jacobus, geb. te Noordwijk op 10 jan 1859, ovl. (83 jaar oud) te Noordwijk op 9 dec 1942, volgt XIp.

2.          Petrus, geb. te Noordwijk op 11 apr 1861, ovl. (22 dagen oud) te Noordwijk op 3 mei 1861.

3.          Catharina, geb. te Noordwijk op 26 mrt 1862, ovl. (10 maanden oud) te Noordwijk op 26 jan 1863.

4.          Hubertus, geb. te Noordwijk op 31 mrt 1864, ovl. (59 jaar oud) te Noordwijk op 4 mei 1923, volgt XIq.

5.          Catharina, geb. te Noordwijk op 30 okt 1866, ovl. (86 jaar oud) te Haarlem op 24 dec 1952, begr. te Lisse, tr. (resp. 29 en 28 jaar oud) te Noordwijk op 20 nov 1895 met Wouter Prins, zn. van Dirk Prins en Adriana Meijer, geb. te Lisse op 7 apr 1867, bloemist, ovl. te Lisse op 6 mei 1924.

6.          Wilhelmina, geb. te Noordwijk op 18 mei 1870, ovl. (69 jaar oud) te Noordwijk op 7 feb 1940, tr. (resp. 22 en 27 jaar oud) te Noordwijk op 8 feb 1893 met Adrianus Felix van der Meer, zn. van Pieter van der Meer en Diederike van Velzen, geb. te Noordwijk op 20 nov 1865, bloemist, ovl. (58 jaar oud) te Noordwijk op 24 jan 1924.

7.          Petronella, geb. te Noordwijk op 31 mei 1874, ovl. (84 jaar oud) te Lisse op 16 mei 1959, tr. (resp. 28 en 26 jaar oud) op 25 jun 1902 met Franciscus van Beelen, zn. van Pieter Beelen en Geertruida van Dril, geb. te Lisse op 6 jun 1876, korenmolenaar. Overl. te Haarlem op 6 juni 1945 (69 jaar oud)

 

Xs.        Albertus de Groot, zn. van Adrianus de Groot (IXk) en Elisabeth (Leisje) Steenvoorden, geb. te Noordwijk op 6 mrt 1815, relatie met NN Weild of Wald.

             Albertus emigreerde naar Amerika, woonde in Philadelphia.

             Uit deze relatie een zoon:

1.          Thomas, geb. te Philadelphia U.S. op 23 dec 1850, volgt XIr.

 

Xt.         Jacobus de Groot, zn. van Adrianus de Groot (IXk) en Elisabeth (Leisje) Steenvoorden, geb. te Noordwijk op 8 sep 1824, milicien met onbepaald verlof (1847), arbeider, tuinder, ovl. (78 jaar oud) te Noordwijk op 8 apr 1903, tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) te Noordwijk op 23 dec 1847 met Alida van Beek, dr. van Cornelis Jacobsz. van Beek en Aafje Dirksdr. Onderwater, geb. te Noordwijk op 19 mrt 1823, ovl. (71 jaar oud) te Noordwijkerhout op 24 jun 1894.

             6-12-1847: akte van bekendheid voor het kantongerecht van Noordwijk.

Dit gezin verlaat Noordwijk 4-10-1852.

             Uit dit huwelijk 12 kinderen:

1.          Elisabeth, geb. te Noordwijk op 23 jul 1847, ovl. (79 jaar oud) te Noordwijk op 14 apr 1927, tr. (resp. 26 en 23 jaar oud) te Noordwijkerhout op 8 mei 1874 met Evert Zoetendaal, zn. van Evert Zoetendaal en Apolonia de Ridder, geb. te Noordwijk op 1 nov 1850, arbeider, koopman, ovl. (62 jaar oud) te Noordwijk op 1 mrt 1913.

2.          Petrus, geb. te Noordwijk op 28 dec 1848, ovl. (15 dagen oud) te Noordwijk op 12 jan 1849.

3.          Petronella, geb. te Noordwijk op 25 dec 1850, ovl. (13 jaar oud) te Noordwijkerhout op 30 aug 1864.

4.          Jerona, werkster, geb. te Noordwijk op 3 feb 1852, ovl. (72 jaar oud) te Sassenheim op 19 dec 1924, tr. (resp. 23 en 30 jaar oud) te Noordwijkerhout op 23 mei 1875 met Franciscus van der Ploeg, landbouwer, boerenknecht, zn. van Klaas van der Ploeg en Trijntje van den Berg, geb. te Noordwijkerhout op 12 okt 1844, ovl. (70 jaar oud) te Sassenheim op 17 mei 1915.

5.          Aafje, geb. te Noordwijkerhout op 8 jan 1854, ovl. (41 jaar oud) te Sassenheim op 15 mrt 1895, tr. (beiden 26 jaar oud) te Sassenheim op 29 jan 1880 met Thomas van Kesteren, zn. van Krijn van Kesteren en Jansje Vink, geb. te Noordwijk op 29 jun 1853, gruttersknecht, ovl. (72 jaar oud) te Heemstede op 10 jul 1925.

6.          Franciscus, geb. te Noordwijkerhout op 14 mei 1856, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) circa 1924, volgt XIs.

7.          Cornelis, geb. te Noordwijkerhout op 21 okt 1858, ovl. (58 jaar oud) te Voorhout op 16 jan 1917, volgt XIt.

8.          Levenloze Jongen, geb. en ovl. te Noordwijkerhout op 10 apr 1861.

9.          Maria, geb. te Noordwijkerhout op 14 aug 1862, ovl. (23 dagen oud) te Noordwijkerhout op 6 sep 1862.

10.        Jacobus, geb. te Noordwijkerhout op 28 jul 1864, ovl. (84 jaar oud) te Noordwijkerhout op 14 apr 1949, volgt XIu.

11.        Pietje, geb. te Noordwijkerhout op 16 mei 1866, ovl. (4 maanden oud) te Noordwijkerhout op 20 sep 1866.

12.        Piet, geb. te Noordwijkerhout op 13 apr 1868, ovl. (11 dagen oud) te Noordwijkerhout op 24 apr 1868.

 

Xu.        Franciscus de Groot, zn. van Adrianus de Groot (IXk) en Elisabeth (Leisje) Steenvoorden, geb. te Noordwijk op 12 feb 1827, landbouwer, bloemkweker, Noordwijk, ovl. (59 jaar oud) te Noordwijk op 9 feb 1887, tr. (resp. 21 en 22 jaar oud) te Noordwijk op 18 jan 1849 met Jeroentje van der Weyden, dr. van Leendert van der Weyden en Geertruida Zwanenburg, geb. te Noordwijk op 4 nov 1826, ovl. (52 jaar oud) te Noordwijk op 9 okt 1879.

             1862: huis 22. Bevolkingsregister 1850-1860: Oosteinde 231, 1887: Voorstraat 109.

             Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.          Michael, geb. te Noordwijk op 10 jun 1849, ovl. (11 jaar oud) te Noordwijk op 26 mei 1861.

2.          Geertruida Maria, geb. te Noordwijk op 8 jul 1850, ovl. (57 jaar oud) te Haarlem op 1 nov 1907, tr. (resp. 26 en 30 jaar oud) te Noordwijk op 12 apr 1877 met Josephus Hubertus Bernard, zn. van Josephus Antonius Bernard en Anna Huberta van Soest, geb. te Leiden op 16 feb 1847, hoefsmid, ovl. (75 jaar oud) te Haarlem op 11 jan 1923.

3.          Petrus Paulus, geb. te Noordwijk op 29 jun 1854, ovl. (57 jaar oud) te Noordwijk op 13 apr 1912, volgt XIv.

4.          Leonardus, geb. te Noordwijk op 23 sep 1855, ovl. (2 maanden oud) te Noordwijk op 2 dec 1855.

5.          Elisabeth Joanna, geb. te Noordwijk op 28 dec 1857, ovl. (85 jaar oud) te Esbeek op 21 sep 1943, begr. te Noordwijk op 25 nov 1943, tr. (resp. 23 en 27 jaar oud) te Noordwijk op 19 mei 1881 met Jan Heemskerk, zn. van Hendrik Heemskerk en Johanna Overbeek, geb. te Noordwijk op 6 mei 1854, smidsknecht, ovl. (80 jaar oud) te Noordwijk op 28 dec 1934.

6.          Maria, geb. te Noordwijk op 20 feb 1862, ovl. (73 jaar oud) te Noordwijk op 7 mei 1935, tr. (resp. 21 en 27 jaar oud) te Noordwijk op 31 jan 1884 met Adrianus Nicolaas Bierman, zn. van Johannes Frederik Bierman en Petronella Antonetta Vermin, geb. te Noordwijk op 7 mei 1856, wagenmaker, ovl. (72 jaar oud) te Noordwijk op 7 nov 1928.

 

 

7.          Frans, geb. te Noordwijk op 6 nov 1870, ovl. (70 jaar oud) te Noordwijk op 31 mei 1941, volgt XIw.

 

Xv.        Johannes de Groot, zn. van Jacobus de Groot (IXl) en Maria (Mietje) van Berkel, geb. te Warmond op 9 jul 1811, ged. te Warmond op 10 jul 1811 (getuigen: Petrus Vink(s) en Anna Duijvenvoorde), schoenmaker, ovl. (76 jaar oud) te Warmond op 17 mrt 1888, tr. (resp. 20 en 18 jaar oud) te Hillegom op 12 apr 1832 met Cornelia Vermeer Warmerdam, dr. van Willemijntje Warmerdam, geb. te Hillegom op 28 mrt 1814, ovl. (76 jaar oud) te Warmond op 29 dec 1890.

             vertrok 28-11-1859 naar Rijnsburg.

             Uit dit huwelijk 11 kinderen:

1.          Maria, geb. te Warmond op 4 sep 1832, ovl. (65 jaar oud) te 's-Gravenhage op 25 nov 1897, otr. (resp. 26 en 21 jaar oud) te Leiden op 29 apr 1859, tr. (Burgerlijke Stand) met Arie Machiel Schuurman, zn. van Jan Schuurman en Helena van Berkel, geb. te Leiderdorp op 5 mei 1837, houtzaagmolenaar, ovl. (52 jaar oud) te 's-Gravenhage op 7 dec 1889.

2.          Wilhelmina, geb. te Hillegom op 9 mrt 1836, ovl. (62 jaar oud) te Woubrugge op 9 feb 1899, tr. (resp. 31 en 29 jaar oud) (1) te Leiden op 11 okt 1867 met Antonius van den Nouland, zn. van Johannes van den Nouland en Catharina van der Lans, geb. te Zoeterwoude op 29 jul 1838, boerenarbeider, ovl. (45 jaar oud) te Zoeterwoude op 12 okt 1883, tr. (resp. 48 en 55 jaar oud) (2) te Zoeterwoude op 25 sep 1884 met Bernardus Zwetsloot, zn. van Jan Zwetsloot en Grietje van Vliet, geb. te Leiderdorp op 14 okt 1828, daggelder, ovl. (70 jaar oud) te Woubrugge op 3 feb 1899.

3.          Jacobus, geb. te Hillegom op 12 apr 1838, ovl. (86 jaar oud) te Leiderdorp op 20 apr 1924, volgt XIx.

4.          Johannes, geb. te Hillegom op 8 feb 1840, ovl. (3 jaar oud) te Hillegom op 29 apr 1843.

5.          Johannes, geb. te Hillegom op 23 dec 1843, ovl. (75 jaar oud) te Leiden op 15 apr 1919, volgt XIy.

6.          Dorothea, geb. te Hillegom op 19 feb 1846, tr. (resp. 32 en 28 jaar oud) (1) te Warmond op 3 sep 1878 met Anthonius Ooijendijk, zn. van Cornelis Ooijendijk en Sina Bijland, geb. te Leiderdorp op 19 sep 1849, schipper, ovl. (31 jaar oud) te Leiderdorp op 7 okt 1880, tr. (resp. 36 en ongeveer 48 jaar oud) (2) te Leiderdorp op 15 jun 1882 met Dirk Botink, zn. van Hendrikus Botink en Johanna Hartman, geb. te Alphen aan de Rijn circa 1834, pannenbakkersknecht, Hazerswoude, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) te Hazerswoude op 13 okt 1913.

7.          Theodorus, geb. te Hillegom op 27 nov 1848, ovl. (74 jaar oud) te Warmond op 6 mrt 1923, volgt XIz.

8.          Gerardus, geb. te Hillegom op 6 nov 1850, ovl. (79 jaar oud) te Leiderdorp op 3 dec 1929, volgt XIaa .

9.          Cornelis, geb. te Hillegom op 18 jan 1853, ovl. (4 maanden oud) te Hillegom op 11 jun 1853.

10.        Cornelia, geb. te Hillegom op 6 okt 1855, ovl. (80 jaar oud) te Woubrugge op 11 okt 1935, tr. (resp. 21 en 25 jaar oud) te Warmond op 25 mei 1877 met Jacobus van Leijden, zn. van Petrus van Leijden en Gerarda van der Holst, geb. te Leiderdorp op 5 nov 1851, ovl. (43 jaar oud) te Woubrugge op 22 dec 1894.

11.        Johannes, geb. te Warmond op 14 jul 1862, ovl. (70 jaar oud) te Warmond op 25 apr 1933, volgt XIab.

 

Xw.       Theodorus (Dirk) de Groot, zn. van Jacobus de Groot (IXl) en Maria (Mietje) van Berkel, geb. te Warmond op 21 jul 1813, kleermaker, ovl. (46 jaar oud) te Oegstgeest op 17 okt 1859, tr. (resp. 23 en 25 jaar oud) te Hillegom op 30 apr 1837 met Johanna Hogervorst, dr. van Frans Hogervorst en Aaltje van Duuren, geb. te Oegstgeest op 29 sep 1811, dienstbode, ovl. (69 jaar oud) te Voorhout op 27 nov 1880.

             Uit dit huwelijk 12 kinderen:

1.          Petronella, geb. te Oegstgeest op 26 aug 1837, dienstbode, ovl. (63 jaar oud) te Voorhout op 15 okt 1900, otr. (resp. 25 en 28 jaar oud) te Leiden op 31 okt 1862, tr. (Burgerlijke Stand) met Johannes Angevaare, zn. van Johannes Angevaare en Margaretha van der Velden, geb. te Warmond op 15 okt 1834, kleermaker, ovl. (61 jaar oud) te Voorhout op 10 mei 1896.

2.          Alida, geb. te Oegstgeest op 16 dec 1838, naaister, ovl. (54 jaar oud) te Leiden op 7 dec 1893.

3.          Jacobus, geb. te Oegstgeest op 25 apr 1840, ovl. (3 jaar oud) te Oegstgeest op 4 mrt 1844.

4.          Franciscus (Frans}, geb. te Oegstgeest op 16 dec 1841, ovl. (17 jaar oud) te Oegstgeest op 27 okt 1859.

5.          Maria, geb. te Oegstgeest op 14 sep 1843, ovl. (36 jaar oud) te Voorschoten op 11 mei 1880, volgt XIac.

6.          Jacoba, geb. te Oegstgeest op 15 sep 1845, ovl. te Leiden op 17 jun 1926.

7.          Leveloze Zoon, geb. en ovl. te Oegstgeest op 25 dec 1847.

8.          Theodorus, geb. te Oegstgeest op 27 jan 1849, ovl. (6 jaar oud) te Oegstgeest op 17 aug 1855.

9.          Johannes, geb. te Oegstgeest op 8 jul 1850, ovl. (61 jaar oud) te Leiden op 6 jul 1912, volgt XIad.

10.        Nicolaas, geb. te Oegstgeest op 14 mei 1852, ovl. (5 jaar oud) te Oegstgeest op 16 mei 1857.

11.        Cornelis, geb. te Oegstgeest op 1 aug 1853, ovl. (59 jaar oud) te Leiden op 18 mrt 1913, volgt XIae.

12.        Johanna, geb. te Oegstgeest op 5 mei 1856, ovl. (1 jaar oud) te Oegstgeest op 20 sep 1857.

 

Xx.        Adrianus de Groot, zn. van Jacobus de Groot (IXl) en Maria (Mietje) van Berkel, geb. te Warmond op 30 dec 1817, tapper, kleermaker, melkverkoper, winkelier, ovl. (65 jaar oud) te Scheveningen op 19 jun 1883, tr. (resp. 23 en 22 jaar oud) te Rijnsburg op 23 mei 1841 met Cornelia van Steijn, dr. van Johannes van Steijn en Margaretha Bogaards, geb. te Oegstgeest op 24 mrt 1819, ovl. (70 jaar oud) te Scheveningen op 10 mrt 1890.

             Uit dit huwelijk 12 kinderen:

1.          Maria, geb. te Valkenburg op 21 jul 1842, ovl. (86 jaar oud) te Scheveningen op 18 mei 1929, tr. (resp. 22 en 30 jaar oud) te Katwijk op 29 sep 1864 met Wilhelmus Knijnenburg, zn. van Jacobus Knijnenburg en Wilhelmina Frederica Erbe, geb. te Wassenaar op 8 okt 1833, boerenknecht, voerman, winkelier, kruidenier, ovl. (87 jaar oud) te 's-Gravenhage op 18 mei 1921.

2.          Johannes, geb. te Valkenburg op 23 feb 1844.

3.          Margaretha, geb. op 30 mrt 1845.

4.          Jacobus, geb. te Katwijk op 29 jul 1846, ovl. (65 jaar oud) te Scheveningen op 30 okt 1911, volgt XIaf.

5.          Johanna, geb. te Katwijk op 6 apr 1849, winkelierster in kruidenierswaren, ovl. (76 jaar oud) te Scheveningen op 31 mrt 1926, tr. (resp. 20 en 25 jaar oud) te Katwijk op 16 sep 1869 met Johannes van der Ploeg, zn. van Jan van der Ploeg en Apolonia van der Schalk, geb. te Noordwijk op 25 okt 1843, arbeider, voerman, bewaker, grondwerker, ovl. (75 jaar oud) te 's-Gravenhage op 13 mei 1919.

6.          Hendrik, geb. te Katwijk op 15 okt 1850, ovl. (73 jaar oud) te 's-Gravenhage/Scheveningen op 27 apr 1924, volgt XIag.

7.          Theodorus (Dirk), geb. te Katwijk op 12 jan 1852, ovl. (79 jaar oud) te Scheveningen op 20 dec 1931, volgt XIah.

8.          Margaretha, geb. te Katwijk op 6 feb 1854, ovl. (69 jaar oud) te Scheveningen op 27 nov 1923, tr. (resp. 18 en 23 jaar oud) te 's-Gravenhage op 24 jul 1872 met Jacobus Johannes Antonius van Blijswijk, zn. van Martinus van Blijswijk en Cornelia van der Lubbe, geb. te Scheveningen op 28 aug 1848, voerman, ovl. (78 jaar oud) te Scheveningen op 16 sep 1926.

9.          Hugo, geb. te Katwijk op 6 jul 1856.

10.        Jacobus, geb. te Katwijk op 6 jul 1856.

11.        Jacobus, geb. te Katwijk op 6 jan 1858, ovl. (70 jaar oud) te Voorburg op 24 mrt 1928, volgt XIai.

12.        Cornelia, geb. te Katwijk op 26 sep 1860.

 

Xy.        Cornelius de Groot, zn. van Jacobus de Groot (IXl) en Maria (Mietje) van Berkel, geb. te Rijnsburg op 5 mei 1822, kleermaker, ovl. (35 jaar oud) te Katwijk op 30 nov 1857, tr. (resp. 26 en 24 jaar oud) te Valkenburg op 29 nov 1848 met Anthonia Koppers, dr. van Anthonie Koppers en Cornelia van Langeveld, geb. te Valkenburg op 16 okt 1824.

             Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.          Jacobus, geb. te Rijnsburg op 11 sep 1849, ovl. (10 jaar oud) te Valkenburg op 8 feb 1860.

2.          Cornelia Petronella, geb. te Rijnsburg op 29 apr 1851, ovl. (2 jaar oud) te Rijnsburg op 12 mei 1853.

3.          Maria, geb. te Rijnsburg op 14 okt 1852, ovl. (43 jaar oud) te Rijnsburg op 11 mrt 1896.

4.          Cornelia, geb. te Rijnsburg op 23 jul 1854, ovl. (1 jaar oud) te Rijnsburg op 6 mrt 1856.

5.          Anthonia, geb. te Rijnsburg op 30 dec 1855, ovl. (2 jaar oud) te Katwijk op 5 mei 1858.

6.          Cornelis Anthonie, geb. te Katwijk op 12 jul 1857, ovl. (1 jaar oud) te Katwijk op 1 dec 1858.

 

             Anthonia Koppers, dr. van Anthonie Koppers en Cornelia van Langeveld, tr. (2) met Jacobus van Beek, zn. van Cornelis Jacobsz. van Beek en Aafje Dirksdr. Onderwater (zie IXl).

            

 Xz.       Thomas de Groot, zn. van Pieter de Groot (IXm) en Elisabeth Godeyn (Gordijn), geb. te Leiden op 4 jun 1831, sjouwer, molenaarsknecht, Leiden, ovl. (64 jaar oud) te Delft op 8 mei 1896, begr. te Leiden, tr. (resp. 30 en 29 jaar oud) te Leiden op 28 aug 1861 met Elisabeth Anna Crispijn, dr. van Gerrit Crispijn en Christina Bekkering, geb. te Leiden op 5 jun 1832, ovl. (70 jaar oud) te Leiden op 18 apr 1903.

             woont Dwarsbolwerkstraat 1. Binnenvestgracht 17.

             Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.          Lambertus, geb. te Leiden op 14 jan 1862, ovl. (2 jaar oud) te Leiden op 2 nov 1864.

2.          Gerardus, geb. te Leiden op 6 nov 1863, ovl. (66 jaar oud) te 's-Gravenhage op 11 apr 1930, volgt XIaj.

3.          Christina Wilhelmina, geb. te Zoeterwoude op 27 mei 1866, overl. te 's-Gravenage op 9 sep 1952, tr. (resp. 30 en 25 jaar oud) te Leiden op 19 aug 1896 met Cornelis Franciscus Willemse van Staaden, zn. van Jan Willemse van Staaden en Maria Noest, geb. te Leiden op 27 feb 1871, huisschilder.

4.          Johanna Maria, geb. te Leiden op 2 sep 1868, ovl. (1 jaar oud) te Leiden op 8 mei 1870.

5.          Maria, geb. te Leiden op 21 feb 1871, ovl. (66 jaar oud) te Leiden op 6 mei 1937, tr. (resp. 23 en 21 jaar oud) te Leiden op 11 apr 1894 met Johannes Christianus van Valderen, zn. van Christina van Valderen, geb. te Leiden op 5 okt 1872, ovl. (76 jaar oud) te Leiden op 28 okt 1948.

6.          Johanna, geb. te Leiden op 14 jun 1874, overl. te 's-Gravenhage op 20 maart 1942, groenteschoonmaakster, kamerverhuurster.

             Zij trouwde te 's-Gravenhage op 5 jan 1921 met Jacobus Robertus Hendricus de Moedt, weduwnaar van Adriana Elisabeth Hartman, werkman bij een dagblad, geb. te 's-Gravenhage rond 1860, zoon van Hendrikus Gerardus Isaac de Moedt en van Margaretha Carolina de Haas.

 

Xaa.     Louis de Groot, zn. van Pieter de Groot (IXm) en Elisabeth Godeyn (Gordijn), geb. te Leiden op 22 jan 1833, schipper, Leiden, ovl. (80 jaar oud) te Leiden op 2 nov 1913, tr. (resp. 27 en 30 jaar oud) te Leiden op 24 okt 1860 met Catharina Planken, dr. van Isaäc Planken en Catharina Plaizier, geb. te Leiden op 4 jun 1830, werkster, ovl. (73 jaar oud) te Leiden op 7 nov 1903.

             woont Willemspoort. woont Paradijssteeg.

             Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.          Elisabeth, geb. te Leiden op 31 dec 1861, ovl. (20 dagen oud) te Leiden op 20 jan 1862.

2.          Louis, geb. te Leiden op 3 jun 1863, ovl. (80 jaar oud) te Leiden op 2 jan 1944, volgt XIak.

3.          Pieter, geb. te Leiden op 6 feb 1865, ovl. (80 jaar oud) te Leiden op 1 feb 1946, volgt XIal.

4.          Elisabeth, geb. te Leiden op 15 feb 1872, overl. te Leiden 26 juni 1961 (89 jaar oud), tr. (beiden 19 jaar oud) te Leiden op 3 jun 1891 met Willem Frederik Dreef, zn. van Willem Frederik Dreef en Wilhelmina Catharina Sophia Flippo, geb. te Leiden op 29 mrt 1872, scheepssmid, ovl. (79 jaar oud) te Leiden op 22 nov 1951.

 

Xab.     Lambertus Jacobus de Groot, zn. van Pieter de Groot (IXm) en Elisabeth Godeyn (Gordijn), geb. te Leiden op 14 mrt 1841, bediende, ovl. (72 jaar oud) te 's-Gravenhage op 10 apr 1913, tr. (resp. 26 en 42 jaar oud) (1) te Leiden op 1 mei 1867 met Duifje Verwoerd, dr. van Gerrit Verwoerd en Lena Vergunst, geb. te Waddinxveen op 2 sep 1824.

             Uit dit huwelijk een kind:

1.          Doodgeboren Meisje, geb. te Leiden op 23 okt 1868.

             Duifje Verwoerd, dr. van Gerrit Verwoerd en Lena Vergunst, tr. (28 jaar oud) (1) te Zoeterwoude op 25 mrt 1853 met Adrianus Grijskamp, ovl. te Leiden op 4 apr 1866.

             Lambertus Jacobus de Groot, tr. (resp. 39 en 29 jaar oud) (2) te 's-Gravenhage op 16 feb 1881 met Johanna Lucia Toledo, dr. van Adrianus Toledo en Catharina van Veen, geb. te Voorschoten op 16 apr 1851, ovl. (56 jaar oud) te 's-Gravenhage op 18 nov 1907.

             Uit dit huwelijk 2 dochters:

1.          Elisabeth Catharina Johanna, geb. te 's-Gravenhage op 27 jan 1882, overl. aldaar op 13 jan 1925, tr. (resp. 21 en 24 jaar oud) te 's-Gravenhage op 25 nov 1903 met Johannes Felix Theodorus Meiland, zn. van Felix Johannes Meiland en Cornelia Francina Antonia Schröder, geb. te 's-Gravenhage op 30 mrt 1879, letterzetter. (Hij trouwde later te 's-Gravenhage op 25 aug 1926 met Dina Hendrica Kok.)

             aangifte door de vroedvrouw.

2.          Catharina Wilhelmina Lucia, geb. te 's-Gravenhage op 28 mei 1886, ovl. (46 jaar oud) te Voorburg op 16 mei 1933, tr. (resp. 21 en ongeveer 32 jaar oud) te 's-Gravenhage op 29 mei 1907 met Johannes Hendricus Albertus Jansen, zn. van Hendricus Albertus Jansen en Geertruida Johanna Tap, geb. te 's-Gravenhage circa 1875, koffiehuishouder.

 

Xac.     Jacobus Antonius de Groot, zn. van Jacobus Johannes de Groot (IXn) en Johanna Maria Peskens, geb. te Leiden op 17 aug 1829, zeeftenmaker, koopman, Leiden, ovl. (65 jaar oud) te Leiden op 2 jun 1895, tr. (resp. 34 en 20 jaar oud) te Leiden op 2 sep 1863 met Maria Wetselaar, dr. van Dirk Paulus Wetselaar en Johanna van Leijden, geb. te Leiden op 10 nov 1842, winkelierster, ovl. (75 jaar oud) te Leiden op 24 sep 1918.

             woont Nieuwstraat. woont Hooigracht.

             Uit dit huwelijk 14 kinderen:

1.          Johanna Maria, geb. te Leiden op 28 mei 1864, ovl. (11 jaar oud) te Leiden op 19 jul 1875.

2.          Petrus Jacobus, geb. te Leiden op 2 jun 1865, ovl. (75 jaar oud) te Leiden op 25 feb 1941, volgt XIam.

3.          Willebrordus Johannes, geb. te Leiden op 17 nov 1867, ovl. (4 jaar oud) te Leiden op 15 mei 1872.

4.          Lucia Jacoba, geb. te Leiden op 4 feb 1869, overl. te 's-Gravenhage op 1 april1939, tr. (resp. 26 en 34 jaar oud) te Leiden op 13 nov 1895 met Cornelis Kerkvliet, zn. van Cornelis Kerkvliet en Adriana Helena Joha, geb. te Leiden op 19 feb 1861.

5.          Anna Maria, geb. te Leiden op 16 okt 1870, ovl. (71 jaar oud) te Leiden op 13 mei 1942.

6.          Johannes Antonius, geb. op 22 apr 1872, ovl. (37 jaar oud) te Leiden op 27 apr 1909.

7.          Jacobus Johannes, geb. te Leiden op 14 feb 1874, ovl. (7 weken oud) te Leiden op 8 apr 1874.

8.          Catharina Maria, geb. te Leiden op 8 feb 1875, ovl. (5 maanden oud) te Leiden op 28 jul 1875.

9.          Hendrik Jochem, geb. te Leiden op 15 feb 1876, ovl. (87 jaar oud) te Leiden op 19 feb 1963, volgt XIan.

10.        Christiaan Cornelis, geb. te Leiden op 20 sep 1877, ovl. (2 maanden oud) te Leiden op 20 nov 1877.

11.        Jacobus Johannes, geb. te Leiden op 22 jul 1879, ovl. (79 jaar oud) te 's-Gravenhage op 10 jun 1959, volgt XIao.

12.        Theresia Cornelia, geb. op 1 apr 1882, naaister, tr. (resp. 28 en 23 jaar oud) te Leiden op 1 jun 1910 met Hermanus Stephanus Groeneveld, zn. van Jacobus Groeneveld en Trijntje Feitsma, geb. te Leiden op 2 feb 1887.

13.        Klasina Maria Petronella, geb. te Leiden op 26 jun 1883, ovl. (32 dagen oud) te Leiden op 28 jul 1883.

14.        Jacoba Petronella, geb. te Leiden op 18 feb 1885, ovl. (65 jaar oud) te 's-Gravenhage op 4 aug 1950, tr. (beiden 24 jaar oud) te Loosduinen op 8 sep 1909 met Hendrikus Petrus van der Burg, zn. van Adrianus Pietersz. van der Burg en Catherina Brigitha van den Ende, geb. te Loosduinen op 12 aug 1885.

 

Xad.     Adrianus de Groot, zn. van Hendrik (Hein) de Groot (IXo) en Cornelia Kouwenhoven, geb. te Wateringen op 25 jan 1818, bakker, ovl. (81 jaar oud) te Wateringen op 16 jan 1900, tr. (resp. 29 en 25 jaar oud) (1) te Voorburg op 25 aug 1847 met Cornelia Kerkhof, dr. van Wilhelmus Kerkhof(f) en Lena Reijgersberg, geb. op 26 mei 1822, ovl. (28 jaar oud) te Wateringen op 24 sep 1850.

             Uit dit huwelijk 3 dochters:

1.          Cornelia, geb. te Wateringen op 13 mei 1848, ovl. (2 maanden oud) te Wateringen op 14 jul 1848.

2.          Helena Gertrudis (Cornelia), geb. te Wateringen op 12 jul 1849, ovl. (32 jaar oud) te 's-Gravenhage op 11 feb 1882, tr. (beiden 26 jaar oud) te Wateringen op 19 nov 1875 met Johannes Petrus Goemans, zn. van Johannes Goemans en Catharina van der Peet, geb. te Voorburg op 8 sep 1849, smid, wagenmaker, ovl. (78 jaar oud) te 's-Gravenhage op 31 jan 1928.

3.          Cornelia, geb. te Wateringen op 7 sep 1850, ovl. (7 maanden oud) te Noord-Waddinxveen op 24 apr 1851.

 

             Adrianus de Groot, tr. (resp. 33 en 26 jaar oud) (2) te Hof van Delft op 10 aug 1851, kerk.huw. te Schipluiden op 10 aug 1851 met Alegonda Maria van Zutphen, dr. van Franciscus van Zutphen en Catharina Elisabeth Ulijn, geb. te Hof van Delft op 28 feb 1825, ged. te Schipluiden op 28 feb 1825 (getuigen: Jan van Zutphen en Allegonda Verhoeven), ovl. (90 jaar oud) te Wateringen op 10 mrt 1915.

                                   

             Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.          Hendricus Franciscus, geb. te Wateringen op 17 jun 1852, ovl. (81 jaar oud) te Delft op 19 sep 1933, volgt XIap.

2.          Franciscus Arnoldus, geb. te Wateringen op 7 dec 1854, ovl. (5 jaar oud) te Wateringen op 16 apr 1860.

3.          Catharina Elisabeth, geb. te Wateringen op 14 okt 1856, ovl. (64 jaar oud) te Delft op 30 sep 1921, tr. (22 jaar oud) te Wateringen op 27 mei 1879 met Gerardus van Niekerk, zn. van Johannes van Niekerk en Johanna (Jannigje) van Maurik, sigarenmaker, geb. Vleuten 31 jul 1854, ovl. te Delft op 28 jul 1917.

4.          Franciscus Cornelis, geb. te Wateringen op 7 apr 1861, ovl. (73 jaar oud) te 's-Gravenhage op 23 aug 1934, tr. (resp. 34 en 30 jaar oud) te Delft op 18 jun 1895 met Elisabeth Gijsberta Overgaag, dr. van Arnoldus Overgaag en Jacoba Romeijn, geb. te Delft op 27 sep 1864, ovl. (61 jaar oud) te 's-Gravenhage op 24 feb 1926.

5.          Cornelia Maria, geb. te Wateringen op 30 aug 1864, ovl. (75 jaar oud) te Wateringen op 24 jan 1940, begr. te Wateringen op 29 jan 1940.

6.          Henricus Hermanus, geb. te Wateringen op 10 aug 1867, ovl. (86 jaar oud) te 's-Gravenhage op 5 aug 1954, volgt XIaq.

          

Xae.     Cornelius de Groot, kastelein in "Het Wapen van Bloemendaal" te Broek, zn. van Hendrik (Hein) de Groot (IXo) en Cornelia Kouwenhoven, ged. te Wateringen op 26 mrt 1826 (getuigen: Cornelis de Koning en Apollonia de Heij), tapper, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) te Waddinxveen op 11 nov 1905, tr. (resp. ongeveer 35 en 35 jaar oud) te Broek op 2 jan 1862 met Christina van der Kroef, dr. van Arie van der Kroef en Anna Verbij, geb. te Broek op 6 sep 1826, naaister, ovl. (79 jaar oud) te Waddinxveen op 5 mrt 1906.

             Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.          Hendricus, geb. te Broek op 17 mrt 1862, ovl. (67 jaar oud) te IJsselsteijn op 27 dec 1929, volgt XIar.

2.          Joanna Maria, geb. te Broek op 9 mei 1863, ovl. (80 jaar oud) te Langeraar op 4 dec 1943, tr. (resp. 43 en 38 jaar oud) te Waddinxveen op 3 okt 1906 met Bartholomeus Jacobus Verhagen, zn. van Johannis Verhagen en Loudina van Dommelen, geb. te Veldhoven op 23 nov 1867, hoofd van een Lagere School, ovl. (48 jaar oud) te Ter Aar op 8 jul 1916.

                     Een aandoenlijk verhaal uit de mond van Marie Nederpelt:

             Tante Annemie was verliefd op een onderwijzer. Haar vader stak daar een stokje voor. Niet deftig genoeg. De jonge onderwijzer ging het klooster in en Annemie bleef ongehuwd. Op een mooie zomerdag toen ze in de tuin aan het water zat riep haar gezelschapsdame uit: "Mevrouw, mevrouw, daar staat een heer op de achterplecht en hij neemt zijn hoed voor u af". Het bleek haar onderwijzer te zijn met wie zij spoedig daarna trouwde.

3.          Cornelia Maria, geb. te Broek op 1 apr 1867, ovl. (7 maanden oud) te Broek op 11 nov 1867.

 

Xaf.      Petrus de Groot, zn. van Hendrik (Hein) de Groot (IXo) en Cornelia Kouwenhoven, ged. te Wateringen op 25 okt 1828 (getuigen: Cornelis van Rijn en Cornelia van Stappen), korenmolenaar, ovl. (ongeveer 82 jaar oud) te Loosduinen op 7 mei 1911, tr. (resp. ongeveer 26 en 27 jaar oud) (1) te Monster op 3 nov 1854 met Adriana van der Arend, dr. van Gerardus Wilhelmus van der Arend en Martina Janse Groenewegen, geb. te Monster op 5 mrt 1827, ovl. (48 jaar oud) te Loosduinen op 29 sep 1875.

             Uit dit huwelijk 9 kinderen:

1.          Cornelia Martina, geb. te Loosduinen op 25 aug 1855, ovl. (20 jaar oud) te Loosduinen op 30 okt 1875.

2.          Gerardus Wilhelmus, geb. te Loosduinen op 13 jan 1857, ovl. (12 jaar oud) te Loosduinen op 27 feb 1869.

3.          Maria Christina, geb. te Loosduinen op 25 jan 1858, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) in 1927, tr. (resp. 29 en 24 jaar oud) te Loosduinen op 20 apr 1887 met Johannes Cornelis Buijs, zn. van Nicolaas Antonius Buijs en Geertruida Koot, geb. te Monster op 9 jun 1862, kastelein, melkverkoper.

4.          Hendricus Johannes, geb. te Loosduinen op 15 sep 1859, molenaar, ovl. (51 jaar oud) op 30 okt 1910.

5.          Adrianus, geb. te Loosduinen op 16 feb 1861, ovl. (87 jaar oud) te Alkmaar op 27 jan 1949, volgt XIas.

6.          Martina Adriana, geb. te Loosduinen op 8 apr 1862, ovl. (73 jaar oud) te Alphen aan de Rijn op 7 dec 1935.

7.          Alida, geb. te Loosduinen op 29 jan 1864, ovl. (62 jaar oud) te Boskoop op 29 nov 1926, tr. (resp. 30 en 28 jaar oud) te Loosduinen op 4 apr 1894 met Petrus Johannes Torken, zn. van Johannes Theodorus Torken en Margaritha Ignatia Aelbers, geb. te Boskoop op 13 nov 1865, ovl. (76 jaar oud) te Boskoop op 8 sep 1942.

8.          Christina Maria, geb. te Loosduinen op 25 jul 1866, ovl. (81 jaar oud) te 's-Heerenberg op 10 jun 1948, tr. (resp. 32 en 29 jaar oud) te Loosduinen op 22 nov 1898 met Roelof van den Haak, zn. van Johannes van den Haak en Hendrika van de Rotten, geb. te Nieuwkoop op 8 mrt 1869, broodbakker, ovl. (63 jaar oud) te Rijswijk op 10 jul 1932.

9.          Barbara Cornelia, geb. te Loosduinen op 12 mrt 1870, ovl. (76 jaar oud) te Haarlem op 18 mrt 1946, tr. (resp. 28 en ongeveer 28 jaar oud) te Loosduinen op 26 jul 1898 met Hermanus Franciscus Antonius Okhuysen, zn. van Josephus Arnoldus Okhuysen en Maria Johanna Sloots, geb. te Haarlem circa 1870, handelsreiziger, wijnhandelaar, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te Haarlem op 27 jun 1941.

 

             Petrus de Groot, tr. (resp. ongeveer 47 en 38 jaar oud) (2) te Loosduinen op 26 sep 1876 met Maria Meeuwis, dr. van Arie Meeuwis en Elisabeth van Noord, geb. te Voorburg op 15 mei 1838, ovl. (71 jaar oud) te Loosduinen op 12 mrt 1910.

             Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.          Elisabeth Johanna Petronella, geb. te Loosduinen op 16 mei 1878, ovl. te Loosduinen (69 jaar oud) op 25 sep 1947, tr. (resp. 23 en 37 jaar oud) te Loosduinen op 8 okt 1901 met Leonardus Petrus Nederpelt, zn. van Leendert Nederpelt en Maria van der Bol, geb. te Loosduinen op 15 aug 1864, ovl. (71 jaar oud) te Loosduinen op 12 jan 1936.

2.          Adriana Clasina Alida, geb. te Loosduinen op 12 mei 1880, ovl. (5 maanden oud) te Loosduinen op 22 okt 1880.

3.          Cornelis Gerardus, geb. te Loosduinen op 1 okt 1882, ovl. (5 weken oud) te Loosduinen op 5 nov 1882.

 

Xag.     Adrianus Hendricus de Groot, zn. van Hendrik (Hein) de Groot (IXo)en Cornelia Kouwenhoven, ged. te Wateringen op 4 mrt 1837 (getuigen: Ari de Heij en Aleida Rozenburg), bakker, 'uitvinder'van de Goudse stroopwafel, ovl. (ongeveer 86 jaar oud) te Gouda op 18 jan 1924, tr. (resp. ongeveer 30 en 20 jaar oud) te Gouda op 12 feb 1868 met Anna Wilhelmina Smeeman, dr. van Bernardus Henricus Smeeman en Maria Dongelmans, geb. te Gouda op 5 apr 1847, ovl. (67 jaar oud) te Gouda op 7 jul 1914.

             Uit dit huwelijk 9 kinderen:

1.          Bernardus Hendricus Anthonius, geb. in jun 1869, ovl. (één maand oud) te Gouda op 30 jul 1869.

2.          Hendrikus Bernardus Anthonius, geb. in mei 1870, ovl. (één maand oud) te Gouda op 25 jun 1870.

3.          Maria (Mietje) Cornelia, geb. te Gouda op 11 jun 1871, ovl. (70 jaar oud) te Gouda op 16 jan 1942, tr. (resp. 27 en ongeveer 32 jaar oud) te Gouda op 16 aug 1898 met Johannes Gijsbertus de Jong, zn. van Gijsbertus de Jong en Maria Spruijt, geb. te 's-Gravenhage circa 1866, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te Gouda op 21 dec 1937.

4.          Cornelia Maria Christina, geb. te Gouda op 22 dec 1873, tr. (resp. 26 en 28 jaar oud) te Gouda op 14 nov 1900 met Jacobus Petrus Flux, zn. van Gerardus Hendricus Flux en Maria Bode, geb. te Gouda op 27 dec 1871, schoenmaker, ovl. (73 jaar oud) te Delft op 21 jan 1945, begr. te Gouda.

5.          Bernardus Aloysius Antonius, geb. te Oudewater op 23 aug 1876, ovl. (86 jaar oud) te Bergen op Zoom op 4 mrt 1963, volgt XIat.

6.          Hendrika Christina Maria, geb. te Gouda op 21 apr 1879, ovl. (51 jaar oud) te Purmerend op 7 jun 1930, tr. (resp. 27 en ongeveer 31 jaar oud) te Gouda op 30 jan 1907 met Albertus Gerardus de Wolf, zn. van Cornelis de Wolf en Maria Haagen, geb. te Purmerend circa 1876, overl. alsdaar 11 dec 1953, (78 jaar oud) bakker, Purmerend.

7.          Hendrikus Adrianus Antonius, geb. te Gouda op 10 aug 1881, electricien.

             bevolkingsregister: woont van 1908 tot 1910 in Alkmaar.

8.          Adrianus Cornelis Antonius, geb. te Gouda op 20 feb 1884, ovl. (87 jaar oud) te Capelle aan de IJssel op 19 dec 1971, volgt XIau.

9.          Anna Maria Antonia, geb. te Gouda op 17 jul 1886, ovl. (78 jaar oud) te Maastricht op 27 jun 1965, tr. (resp. 32 en 35 jaar oud) te Gouda op 20 nov 1918 met Jean Hubert Thomassen, zn. van Leonardus Hubertus Thomassen en Barbara Lucia Tilmeijer, geb. te Maastricht op 18 feb 1883, ovl. (66 jaar oud) te Venray op 19 mei 1949.

 

Xah.     Hendricus Ignatius de Groot, zn. van Hendrik (Hein) de Groot (IXo) en Cornelia Kouwenhoven, geb. te Waddinxveen, ged. te Waddinxveen op 31 jul 1844 (getuigen: W. van der Bach en Christina de Groot), kastelein, logementhouder, ovl. (ongeveer 93 jaar oud) te Ter Aar op 1 jan 1938, tr. (resp. ongeveer 30 en 43 jaar oud) te Gouda op 30 dec 1874 met Amalia Rosalina Verbeeck, dr. van Jean Verbeeck en Amalia Rosalina Delbeke, geb. te Arnhem op 7 dec 1831, koffiehuishoudster, ovl. (76 jaar oud) te Gouda op 31 aug 1908.

             Uit dit huwelijk een dochter:

1.          Maria Amalia Rosalia Cornelia, geb. te Gouda op 12 jun 1877, ovl. (46 jaar oud) te Gouda op 30 dec 1923, tr. (resp. 27 en 34 jaar oud) te Gouda op 22 feb 1905 met Gerardus Theodorus Steenland, zn. van Theodorus Johannes Steenland en Jacoba Catharina van Roeij, geb. te Gouda op 6 okt 1870, bakker, oprichter van Steenland chocolade- en broodfabriek, overl. (88 jaar oud) te Gouda op 2 nov 1958. Hij huwde (2) te Amsterdam op 16 juli 1924 met Carolina Petronella Steenvoorden.

 

             Amalia Rosalina Verbeeck, dr. van Jean Verbeeck en Amalia Rosalina Delbeke, relatie (1) met Cornelis Verhoeff.

 

Xai.      Arie de Groot, zn. van Andries de Groot (IXp) en Clasina (Klaasje) van der Fluijt, geb. te Voorhout op 7 dec 1835, akkerbouwer, ovl. (61 jaar oud) te Lisse op 1 jan 1897, tr. (resp. 28 en 26 jaar oud) te Noordwijk op 18 aug 1864 met Clasina Brederode, dr. van Jan Brederode en Maria Caspers, geb. te Noordwijk op 16 apr 1838, ovl. (74 jaar oud) te Sassenheim op 14 jun 1912.

             Uit dit huwelijk 9 kinderen:

1.          Nicola Anna, geb. te Voorhout op 5 aug 1865, overl. te Lisse op 19 dec 1957 (92 jaar oud), tr. (resp. 23 en ongeveer 24 jaar oud) te Lisse op 27 sep 1888 met Cornelis Johannes van der Meer, zn. van Nicolaas van der Meer en Mina Sebel (Sebil), geb. circa 1864, overl. te Lisse op 8 jul 1941 (ong. 77 jaar oud).

2.          Maria, geb. te Voorhout op 12 aug 1866, ovl. (79 jaar oud) te Sassenheim op 15 apr 1946, tr. (resp. 29 en 28 jaar oud) te Lisse op 21 mei 1896 met Simon Langeveld, zn. van Gerrit Pius Langeveld en Anna Warmerdam, geb. te Oegstgeest op 19 jul 1867, arbeider, ovl. (77 jaar oud) te Sassenheim op 8 mei 1945.

3.          Anricus (Hendricus), geb. te Voorhout op 4 mrt 1869, ovl. (hoogstens 52 jaar oud) voor 1922, volgt XIav.

4.          Levenloos Kind, geb. te Voorhout op 15 feb 1870, ovl. (één dag oud) op 15 feb 1870.

5.          Johannes, geb. te Voorhout op 17 mrt 1871, ovl. (6 weken oud) te Voorhout op 29 apr 1871.

6.          Levenloos Kind, geb. te Voorhout op 22 jan 1872, ovl. (één dag oud) op 22 jan 1872.

7.          Johannes, geb. te Voorhout op 17 jun 1873, ovl. (één maand oud) te Voorhout op 13 aug 1873.

8.          Johanna, geb. te Lisse op 6 mei 1875, ovl. (2 maanden oud) te Lisse op 19 jul 1875.

9.          Johanna, geb. te Lisse op 16 sep 1877, ovl. (82 jaar oud) te Leiden op 2 feb 1960, tr. (resp. 26 en 31 jaar oud) te Lisse op 28 jul 1904 met Johannes Anthonius Jacobus Hoogenstraaten, zn. van Frans Willem Hoogenstraaten en Ida van Schie, geb. te Noordwijk op 14 jun 1873, Sassenheim, ovl. (71 jaar oud) te Leiden op 22 dec 1944.

 

Xaj.       Jan de Groot, zn. van Andries de Groot (IXp) en Clasina (Klaasje) van der Fluijt, geb. te Voorhout op 10 dec 1836, arbeider, ovl. (70 jaar oud) te Voorhout op 11 dec 1906, tr. (resp. 26 en 20 jaar oud) te Voorhout op 25 okt 1863 met Anna Weijers, dr. van Marcellus Weijers en Maria van der Klugt, geb. te Sassenheim op 28 apr 1843, naaister, ovl. (79 jaar oud) te Voorhout op 27 feb 1923.

             Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1.          Marcellus Andries, geb. te Voorhout op 17 dec 1864, ovl. (3 maanden oud) te Voorhout op 31 mrt 1865.

2.          Antonius, geb. te Voorhout op 21 apr 1866, ovl. (23 jaar oud) te Voorhout op 13 nov 1889.

3.          Marcelus, geb. te Voorhout op 29 jul 1869, ovl. (101 jaar oud) te Voorhout op 18 mrt 1971, volgt XIaw.

4.          Johannes, geb. te Voorhout op 27 mei 1872, ovl. (93 jaar oud) te Voorhout op 18 jul 1965, volgt XIax.

5.          Johannes Petrus, geb. te Voorhout op 14 sep 1874, ovl. (86 jaar oud) te Apeldoorn op 6 jan 1961, volgt XIay.

6.          Cornelis, geb. te Voorhout op 7 jul 1878, ovl. (19 jaar oud) te Voorhout op 29 nov 1897.

7.          Jacobus, geb. te Voorhout op 6 mei 1882, ovl. (16 jaar oud) te Voorhout op 4 jan 1899.

8.          Clasina Maria, geb. te Voorhout op 11 dec 1884, ovl. (16 jaar oud) te Voorhout op 3 nov 1901.

 

Xak.      Arnoldus (Arend) de Groot, zn. van Andries de Groot (IXp) en Clasina (Klaasje) van der Fluijt, geb. te Voorhout op 10 jul 1838, ovl. (90 jaar oud) te Hillegom op 10 jan 1929, tr. (resp. 27 en 24 jaar oud) (1) te Voorhout op 10 sep 1865 met Katharina van Oosten, dr. van Jacob van Oosten en Alida van Bakel, geb. te Voorhout op 1 mrt 1841, ovl. (27 jaar oud) te Voorhout op 12 feb 1869.

             Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.          Jacobus Andries, geb. te Voorhout op 5 okt 1866, ovl. (71 jaar oud) te Hillegom op 12 dec 1937, volgt XIaz.

2.          Clasina Alida, geb. te Voorhout op 4 feb 1869, ovl. (3 maanden oud) te Lisse op 24 mei 1869.

 

             Arnoldus (Arend) de Groot, tr. (resp. 31 en 24 jaar oud) (2) te Hillegom op 5 mei 1870 met Jansje Hoogtijling, dr. van Jan Hoogtijling en Cornelia Rusman, geb. te Hillegom op 22 jan 1846, ovl. (60 jaar oud) te Hillegom op 15 jul 1906.

             Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.          Andreas Petrus, geb. te Voorhout op 30 jun 1871, ovl. (88 jaar oud) te Bergen op 8 mrt 1960, volgt XIba.

2.          Klaartje, geb. te Hillegom op 12 feb 1873, ovl. (33 jaar oud) te Hillegom op 19 aug 1906, tr. (beiden 25 jaar oud) te Hillegom op 14 jun 1898 met Johannes Jacobus Meyer, zn. van Hermanus Meyer en Ida van Lierop, geb. te Oegstgeest op 24 nov 1872, brievenbesteller.

3.          Cornelia, geb. te Hillegom op 7 apr 1875, ovl. (61 jaar oud) te Hillegom op 7 aug 1936, tr. (beiden 25 jaar oud) te Hillegom op 30 mei 1900 met Johan Seysener, zn. van Hendrik Seysener en Adriana van Paridon, geb. te Hazerswoude op 5 dec 1874, metselaar.

4.          Arnoldus, geb. te Hillegom op 2 dec 1876, volgt XIbb.

5.          Johannes, geb. te Hillegom op 22 nov 1878, ovl. (5 dagen oud) te Hillegom op 27 nov 1878.

6.          Johannes, geb. te Hillegom op 17 nov 1881, volgt XIbc.

 

Xal.       Pieter de Groot, zn. van Andries de Groot (IXp) en Clasina (Klaasje) van der Fluijt, geb. te Voorhout op 3 aug 1839, arbeider, spoorwegwerker, ovl. (61 jaar oud) te Voorhout op 2 mei 1901, tr. (resp. 33 en 24 jaar oud) te Voorhout op 11 mei 1873 met Agatha Elfering, dr. van Lambertus Elfering en Sophia van den Berg, geb. te Voorhout op 14 mrt 1849, overl. te Voorhout op 29 juni 1935 (85 jaar oud), dienstbode.

             Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1.          Cornelia, geb. te Voorhout op 6 apr 1874, dienstbode, ovl. (63 jaar oud) te Leiden op 5 mrt 1938, tr. (resp. 29 en 28 jaar oud) te Voorhout op 20 aug 1903 met Cornelis van den Burg, zn. van Wilhelmus van den Burg en Marijtje van den Berg, geb. te Noordwijkerhout op 23 feb 1875, bloemist, Voorhout, ovl. (75 jaar oud) te Leiden op 25 jan 1951.

2.          Sophia, geb. te Voorhout op 23 aug 1875, overl. te Warmond op 9 mei 1963 (87 jaar oud) tr. (beiden 26 jaar oud) te Voorhout op 15 mei 1902 met Johannes Versluys, zn. van Adrianus Versluys en Cornelia Hillenaar, geb. te Warmond op 19 dec 1875, overl. te Warmond 31 dec 1956, bloembollenhandelaar.

3.          Klasina, geb. te Voorhout op 26 okt 1877, tr. (resp. 24 en 26 jaar oud) te Voorhout op 21 aug 1902 met Petrus Nicolaas van Steijn, zn. van Nicolaas van Steijn en Gesina Alkemade, geb. te Voorhout op 22 jun 1876.

4.          Elisabeth, geb. te Voorhout op 23 jul 1879, ovl. (19 dagen oud) te Voorhout op 11 aug 1879.

5.          Bertha, geb. te Voorhout op 16 sep 1880, werkmeid, tr. (24 jaar oud) te Voorhout op 18 mei 1905 met Jacobus van der Hoeven, zn. van Wilhelmus van der Hoeven en Petronella Slingerland, timmerman.

6.          Andreas, geb. te Voorhout op 1 dec 1883, tr. (beiden 25 jaar oud) te Voorhout op 18 nov 1909 met Petronella van Lierop, dr. van Cornelis van Lierop en Margaretha Schoorl, geb. te Lisse op 20 okt 1884.

7.          Maria, geb. te Voorhout op 1 mei 1885, dienstbode, tr. (resp. 26 en 17 jaar oud) te Voorhout op 24 aug 1911 met Johannes Maria van Dijk, zn. van Johannes van Dijk en Pieternella Theodora van den Boogaard, geb. op 8 sep 1893, bloembollenkweker.

8.          Petronella, geb. te Voorhout op 26 feb 1889, religieuze Congregatie Franciscanessen Veghel, ovl. (30 jaar oud) te Zijtaart op 1 sep 1919.

 

Xam.    Cornelis de Groot, zn. van Andries de Groot (IXp) en Clasina (Klaasje) van der Fluijt, geb. te Voorhout op 3 jan 1845, bouwknecht, tuinder, ovl. (57 jaar oud) te Voorhout op 25 mrt 1902, tr. (resp. 31 en 21 jaar oud) te Voorhout op 28 mei 1876 met Helena Diemel, dr. van Willibrordus Diemel en Leentje Heemskerk, geb. te Voorhout op 12 okt 1854, ovl. (47 jaar oud) te Voorhout op 27 jun 1902.

                                                       

Cornelis de Groot en Helena Diemel

             Uit dit huwelijk 17 kinderen:

1.          Klasina, geb. te Voorhout op 12 mei 1877, ovl. (35 jaar oud) te Sint Pieter op 26 aug 1912, tr. (resp. 29 en 26 jaar oud) te Voorhout op 15 mei 1906 met Petrus Gerardus Spierenburg, zn. van Everard Spierenburg en Christina Zandbergen, geb. te Zoeterwoude op 2 mei 1880, ijzersmid, leraar metaalbewerken, ovl. (71 jaar oud) te Haarlem op 24 apr 1952.

2.          Willebrordus, geb. te Voorhout op 21 dec 1878, ovl. (7 jaar oud) te Voorhout op 20 sep 1886.

3.          Andries, geb. te Voorhout op 11 apr 1880, ovl. (6 jaar oud) te Voorhout op 25 sep 1886.

4.          Cornelis, geb. te Voorhout op 1 aug 1881, ovl. (20 dagen oud) te Voorhout op 21 aug 1881.

5.          Cornelis, geb. te Voorhout op 24 aug 1882, ovl. (65 jaar oud) te Voorhout op 21 mrt 1948, volgt XIbd.

6.          Antonius, geb. te Voorhout op 11 dec 1883, ovl. (78 jaar oud) op 17 apr 1962, volgt XIbe.

7.          Leonardus, geb. te Voorhout op 8 apr 1885, ovl. (90 jaar oud) te Hillegom op 14 okt 1975, volgt XIbf.

8.          Cornelia, geb. te Voorhout op 24 apr 1886, ovl. (3 maanden oud) te Voorhout op 25 jul 1886.

9.          Cornelia Wilhelmina, geb. te Voorhout op 7 jun 1887, ovl. (7 jaar oud) te Voorhout op 6 mei 1895.

10.        Andreas, geb. te Voorhout op 31 jul 1888, bloemistenknecht, ovl. (81 jaar oud) te Voorhout op 2 dec 1969, tr. (resp. 37 en 35 jaar oud) te Voorhout op 21 jul 1926 met Johanna (Jansje) Augustinus, dr. van Cornelis Augustinus en Margaritha Slobbe, geb. te Voorhout op 4 jun 1891, ovl. (ongeveer 83 jaar oud) te Voorhout in 1975.

11.        Alida, geb. te Voorhout op 23 okt 1889, ovl. (9 maanden oud) te Voorhout op 8 aug 1890.

12.        Willebrordus, seinhuiswachter, geb. te Voorhout op 19 nov 1890, tr. (resp. 26 en 23 jaar oud) te Hoek van Holland op 20 apr 1917 met Maria Timmers, dr. van Johannes Timmers en Antje Trompslager, geb. te Hillegom 3 juni 1893.

     Hij vertrok 12 dec 1918 vanuit Rotterdam naar 's-Gravenhage, Loolaan 16. Hij keerde terug naar Rotterdam 25 aug 1942.

             Uit dit huwelijk 10 kinderen, waaronder:

             12.1.              Helena, geb. te Rotterdam op 7 aug 1917.

     12.2              Johannes, geb. te Rotterdam op 12 aug 1918.

     12.3.              Antje Cornelia, geb. te 's-Gravenhage op 25 okt 1919.

     12.4.              Cornelis, geb. te 's-Gravenhage op 29 dec 1920.

     12.5.              Petrus, geb. te 's-Gravenhage op 24 jan 1922, ovl. (1 jaar oud) te 's-Gravenhage op 16 jul 1923.

     12.6.              Hendricus, geb. te 's-Gravenhage op 25 dec 1922.

     Overige kinderen verborgen.

13.        Cornelia, geb. te Voorhout op 13 jun 1892, ovl. (3 maanden oud) te Voorhout op 14 sep 1892.

14.        Alida, geb. te Voorhout op 7 sep 1893, ovl. (65 jaar oud) te 's-Gravenhage op 2 mrt 1959.

             Zij trouwde te 's-Gravenhage op 27 dec 1922 met Hendricus Klein, seinhuiswachter, geb. te Voorschoten 20 jan 1886, overl. te Rijswijk op 18 juli 1969 (83 jaar oud), zoon van Hendricus Cornelis Klein en Christina Wilhelmina Montanus.

15.        Cornelia, geb. te Voorhout op 18 nov 1895, ovl. (41 jaar oud) op 29 jul 1937, tr. (resp. 28 en 23 jaar oud) te Voorhout op 11 nov 1924 met Franciscus van Dam, geb. op 8 nov 1901, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) circa 1980.

16.        Cornelia, geb. te Voorhout op 16 nov 1897, ovl. (19 jaar oud) te Voorhout op 28 mrt 1917.

17.        Cornelis, geb. te Voorhout op 26 jun 1902, landarbeider, ovl. (43 jaar oud) te Noordwijkerhout op 18 nov 1945.

 

Xan.     Martinus de Groot, zn. van Andries de Groot (IXp) en Clasina (Klaasje) van der Fluijt, geb. te Voorhout op 11 mrt 1849, landbouwer, besteller, schuitenvoerder, arbeider, ovl. (minstens 64 jaar oud) na 1914, tr. (resp. 30 en 26 jaar oud) (1) te Haarlemmermeer op 7 mei 1879 met Neeltje Ligthart, dr. van Frans Ligthart en Maartje Bleeker, geb. te Nibbixwoud op 16 mei 1852.

             Uit dit huwelijk een zoon:

1.          Andries, geb. te Voorhout op 12 mrt 1880, overleden te Bandung, in het burgerkamp Tjihapit, op 16 mei 1943 (63 jaar oud). Inspecteur van Politie. Waarschijnlijk is het deze Andries die te Bandung trouwde op 5 feb 1913 met Maria Carolina van Rossum.

             Andries de Groot ontving per Kon. Besl. d.d. 26 aug. 1931 als hoofdopzier der veldpolitie te Atjeh de zilveren medaille in de Orde van Oranje Nassau.

              Martinus de Groot, tr. (resp. 37 en 18 jaar oud) (2) te Amsterdam op 9 jun 1886 met Sjoerdje Diederiks, dr. van Diederik Jans Diederiks en Antje Deutman, geb. te Amsterdam op 3 sep 1867, ovl. (hoogstens 46 jaar oud) voor 1914.

             Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.          Jan Diederich, geb. te Amsterdam op 24 feb 1887, militair, tr. (resp. 28 en 20 jaar oud) te Nijmegen op 23 apr 1915 met Johanna Maria Mack, dr. van Jacques Marc Mack en Willemina van Beek, geb. te Harderwijk op 12 feb 1895.

2.          Clasina, geb. te Amsterdam 6 aug 1888, tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 31 jaar oud) te Amsterdam op 23 sep 1915 met Pieter Domburg, zn. van Dirk Domburg en Antonia Stolk, geb. te Amsterdam circa 1884, machinist.

3.          Antje, geb. te Amsterdam 16 jan 1891, dansonderwijzeres, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 30 jaar oud) (1) te Amsterdam op 9 jul 1914 met Jacobus Hendricus Penning, zn. van Marinus Leonardus Penning en Hendrica Johanna Mulder, geb. te Amsterdam 13 jan1884, dansonderwijzer, tr. (resp. ongeveer 31 en ongeveer 33 jaar oud) (2) te Amsterdam op 2 feb 1922 met Christiaan Wilhelm Hoffmann, zn. van Christiaan Wilhelm Hoffmann en Maria Christina Steenhuijsen, geb. te Watergraafsmeer circa 1889, bankwerker.

 

Xao.     Johannes Machiel de Groot, zn. van Andries de Groot (IXp) en Clasina (Klaasje) van der Fluijt, geb. te Voorhout op 28 sep 1853, arbeider, bloemistknecht, ovl. (82 jaar oud) te Haarlem op 26 mei 1936, tr. (resp. 37 en 23 jaar oud) te Voorhout op 20 aug 1891 met Sara Frederika Breeman, dr. van N.N. en Susanna Breeman, geb. te Amsterdam op 30 jul 1868, ovl. (67 jaar oud) te Haarlem op 12 jan 1936.

             Uit dit huwelijk 9 kinderen:

1.          Johannes Hendrik, geb. te Amsterdam op 27 aug 1888.

             komt voor in militieregister.

2.          Jacobus Andreas, geb. te Voorhout op 8 jan 1892, ovl. (3 maanden oud) te Voorhout op 11 apr 1892.

3.          Doodgeboren Dochter, geb. en ovl. te Hillegom op 4 feb 1893.

4.          Jacobus Andreas, geb. te Hillegom op 3 apr 1894, ovl. (3 maanden oud) te Hillegom op 6 jul 1894.

5.          Maria Johanna, geb. te Hillegom op 3 jun 1896, tr. (resp. 17 en ongeveer 19 jaar oud) te Schoten op 9 jul 1913 met Jacobus Johannes Albertus van Es, zn. van Jacobus Johannes Albertus van Es en Margaretha Cuijon, geb. te Haarlem circa 1894, katoendrukker, wagenvoerder. 

6.          Clasina, geb. te Hillegom op 15 mei 1898, ovl. (19 jaar oud) te Schoten op 7 apr 1918.

7.          Doodgeboren Dochter, geb. en ovl. te Hillegom op 15 mei 1898.

8.          Franciscus, geb. te Heemstede op 14 nov 1900, ovl. (9 maanden oud) te Haarlem op 27 aug 1901.

9.          Jacobus Andreas, geb. te Haarlem circa 1903, boekdrukker, tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 20 jaar oud) te Zandvoort op 11 jun 1925 met Cornelia Helena Visser, dr. van Klaas Visser en Antje Paap, geb. te Zandvoort circa 1905.

 

Generatie XI

 

XIa.      Bernardus de Groot, zn. van Pieter Cornelis de Groot (Xa) en Catharina Bakker, geb. te Zevenhuizen op 14 okt 1852, koopman, ovl. (83 jaar oud) te Rotterdam op 23 mrt 1936, tr. (resp. 28 en 38 jaar oud) te Kralingen op 27 mei 1881 met Dirkje van Kortenhoff, dr. van Johannes van Kortenhoff en Catharina Hoefs, geb. te Montfoort op 16 sep 1842, ovl. (68 jaar oud) te Rotterdam op 22 jul 1911.

             Uit dit huwelijk een zoon:

1.          Doodgeboren, geb. en ovl. te Kralingen op 5 apr 1882.

 

XIb.      Adrianus Wilhelmus de Groot, zn. van Adrianus de Groot (Xd) en Wilhelmina Lucardie, geb. te Rotterdam op 21 jun 1860, ovl. (27 jaar oud) te Londen op 5 dec 1887, tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) te Rotterdam op 9 jun 1886 met Antonia Maria van Grevenbroek, dr. van Adrianus Johannes van Grevenbroek en Cornelia Antonia de Kanter, geb. te Rotterdam op 22 jun 1862, ovl. (51 jaar oud) te Rotterdam op 1 jan 1914.

             Uit dit huwelijk een zoon:

1.          Adrianus Albertus, geb. te Rotterdam op 14 mrt 1887, ovl. (52 jaar oud) te Nijmegen op 2 jun 1939, volgt XIIa.

 

XIc.      Simon Petrus de Groot, zn. van Pieter de Groot (Xe) en Helena van der Lubbe, geb. te Oegstgeest op 27 jan 1851, warmoezier, ovl. (91 jaar oud) te Leiden op 21 mei 1942, tr. (resp. 26 en 19 jaar oud) te Leiden op 31 jan 1877 met Elisabeth van Galen, dr. van Bernardus van Galen en Pieternella Hoes, geb. te Leiden op 23 jun 1857, ovl. (75 jaar oud) te Leiden op 28 okt 1932.

             Dit gezin vertrekt 1905 van Leiden naar Oegstgeest.

             Uit dit huwelijk 11 kinderen:

1.          Petrus Simon, geb. te Leiden op 7 apr 1878, ovl. (55 jaar oud) te Leiden op 13 mrt 1934, volgt XIIb.

2.          Bernardus Johannes, geb. te Leiden op 26 jul 1880, ovl. (38 jaar oud) te 's-Gravenhage op 15 feb 1919, volgt XIIc.

3.          Leonardus Theodorus, geb. te Leiden op 3 feb 1882, volgt XIId.

4.          Johannes Bernardus, geb. te Leiden op 29 jul 1884, ovl. (41 jaar oud) te Leiden op 24 aug 1925, volgt XIIe.

5.          Simon Petrus Johannes, geb. te Leiden op 7 nov 1886, bloemist, ovl. (55 jaar oud) te Leiden op 21 mei 1942, tr. (resp. 26 en 21 jaar oud) te Leiden op 9 apr 1913 met Alida Mieremet, dr. van Frans Philippus Mieremet en Jannetje Kriek, geb. te Leiden op 10 apr 1891, ovl. (46 jaar oud) te Leiden op 25 aug 1937. 

             Uit dit huwelijk:

              5.1. Alida Jannetje, geb. te Leiden op 30 apr 1914. Zij trouwde te Leiden op 25 okt 1939 met Elias Marcus Laman, tuider, zn van Johannes Laman en Ariaantje Schillemans, geb. te Leiden op 6 nov 1913.

6.          Theodorus Johannes, geb. te Leiden op 11 dec 1889, ovl. (1 jaar oud) te Leiden op 6 mei 1891.

7.          Theodorus Antonius, geb. te Leiden op 11 okt 1891, ovl. (76 jaar oud) te Voorhout op 26 jun 1968, volgt XIIf.

8.          Petrus Willem, geb. te Leiden op 29 jun 1893.

9.          Elisabeth Margaretha, geb. te Leiden op 20 sep 1895, ovl. (8 jaar oud) te Leiden op 13 okt 1903.

10.        Wilhelmina Petronella, geb. te Leiden op 10 apr 1898, ovl. (25 jaar oud) te Leiden op 4 dec 1923, tr. (resp. 21 en ongeveer 26 jaar oud) te Oegstgeest op 6 jun 1919 met Jan Gijsbert Willem van Kaldenkerken, zn. van Jean Henri Joseph Marie van Kaldenkerken en Sophia Wilhelmina van Es, geb. te 's-Gravenhage circa 1893.

11.        Maria Helena, geb. te Leiden op 6 okt 1900.

 

XId.      Godefridus Gijsbertus de Groot, zn. van Adrianus de Groot (Xg) en Anna Gijsberta van Dijk, geb. te Leiden op 7 feb 1854, winkelbediende, commissionair, ovl. (58 jaar oud) te Bussum op 11 jun 1912, tr. (resp. 26 en ongeveer 33 jaar oud) te Nieuwer Amstel op 13 jan 1881 met Johanna Catharina Maria Domhof, dr. van Joseph Domhof en Maria Martha ten Toon, geb. te Amsterdam 17 jan 1848, ovl. (minstens 65 jaar oud) na 1913.

             Uit dit huwelijk 3 dochters:

1.          Johanna Theodora, geb. te Amsterdam circa 1883, ovl. (ongeveer 30 jaar oud) te Hilversum op 30 nov 1913.

2.          Gijsberta Anna, geb. te Amsterdam circa 1884, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) te Hilversum op 27 jul 1945, tr. (resp. ongeveer 34 en ongeveer 38 jaar oud) te Utrecht op 15 mei 1918 met Jacobus Thimotheus Joseph Hendrik de Wit, zn. van Hendrik de Wit en Maria Ambrosia Geertruida de Rijk, geb. te Hilversum circa 1880, ovl. (hoogstens 65 jaar oud) voor 1945.

3.          Anna Maria Martha, geb. te Amsterdam circa 1887, ovl. (ongeveer 54 jaar oud) te Hilversum op 18 jan 1941, relatie met Petrus Joannes Tukker, zn. van Marinus Bernardus Tukker en Cornelia Swinkels, geb. circa 1874, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Woerden op 26 jul 1946.

 

             Johanna Catharina Maria Domhof, dr. van Joseph Domhof en Maria Martha ten Toon, tr. (beiden ongeveer 23 jaar oud) (1) te Amsterdam op 27 jul 1871 met Nicolaas Vooren van der Naaten, geb. circa 1848.

            

XIe.      Godefridus de Groot, zn. van Johannes de Groot (Xh) en Wilhelmina Pieternella van Hartevelt, geb. te Leiden op 12 feb 1857, melkverkoper, ovl. (26 jaar oud) te Leiden op 5 jun 1883, tr. (beiden 23 jaar oud) te Leiden op 26 mei 1880 met Maria Geertrui Elkerbout, dr. van Franciscus Elkerbout en Anthonia Hendrika Nooteboom, geb. te Leiden op 25 jan 1857, overl. te 's-Gravenhage op 29 jan 1942 (85 jaar oud).

             Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.          Maria Geertruida, geb. te Leiden op 3 jun 1879, ovl. (78 jaar oud) te Voorburg op 22 mrt 1958, tr. (resp. 22 en ongeveer 20 jaar oud) te 's-Gravenhage op 7 mei 1902 met Alexander Wildschut, zn. van Jacobus Wildschut en Luise Wilhelmina Kirsch, geb. te Haarlem circa 1882, spoorbeambte.

2.          Wilhelmina Petronella Maria, geb. te Leiden op 8 mrt 1881, religeuze, ovl. (78 jaar oud) te Bergen op 25 okt 1959.

3.          Doodgeboren Jongen, geb. te Leiden op 11 mei 1883.

 

             Maria Geertrui Elkerbout, dr. van Franciscus Elkerbout en Anthonia Hendrika Nooteboom, tr. (resp. 27 en 26 jaar oud) (2) te Leiden op 7 mei 1884 met Anton van Bergen Henegouwen, geb. op 31 aug 1857.

            

XIf.       Godefridus Adrianus de Groot, zn. van Jacobus de Groot (Xi) en Maria Francina van der Plas, geb. te Noordwijk op 25 nov 1852, kleermaker, suikerbakker, ovl. (70 jaar oud) te Amsterdam op 4 apr 1923, tr. (resp. 32 en 28 jaar oud) (1) te Amsterdam op 26 nov 1884, (gesch. op 10 jul 1896) met Elisabeth Maria Barbillion, dr. van Joseph Martinus Barbillion en Maria Fransen, geb. te Doesburg op 7 nov 1856, naaister, ovl. (42 jaar oud) te Amsterdam op 6 feb 1899.

 

             Elisabeth Maria Barbillion, dr. van Joseph Martinus Barbillion en Maria Fransen, tr. (40 jaar oud) (2) te Utrecht op 15 jul 1897 met Willem Hendrikus van Doorn.

 

             Godefridus Adrianus de Groot, tr. (resp. 47 en 32 jaar oud) (2) te Meppel op 3 feb 1900 met Jentje de Vendt, dr. van Marten de Vendt en Harmpje van Smirren, geb. te Blokzijl op 22 sep 1867, tappersche, ovl. (87 jaar oud) te Amsterdam op 19 jul 1955.

             Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.          Maria Francisca, geb. te Haarlem op 30 mei 1900, ovl. (98 jaar oud) te de Ronde Venen op 18 jul 1998, tr. (resp. 24 en 28 jaar oud) (1) te Amsterdam op 25 mrt 1925 met Petrus Johannes Vincentius Franzani, zn. van Petrus Johannes Vincentius Franzani en Anna Helena Alida Peelen, geb. te Amsterdam op 13 apr 1896, ovl. (44 jaar oud) te Amsterdam op 5 aug 1940, tr. (resp. 40 en 49 jaar oud) (2) te Oterleek op 5 aug 1940 met Hendrik Klerk, geb. te Graft op 9 jul 1891, ovl. (87 jaar oud) te Alkmaar op 27 apr 1979.

2.          Godefridus Adrianus, geb. te Haarlem op 25 aug 1901, ovl. (89 jaar oud) te Amsterdam op 14 jul 1991, volgt XIIg.

3.          Wilhelmina Catharina Allegonda (Mien), geb. te Utrecht op 12 apr 1903, tr. (resp. 19 en 24 jaar oud) te Amsterdam op 26 apr 1922, (gesch. op 13 jul 1955) met Philippus Willem Jager, zn. van Willem Jager en Anna Meijer, geb. te Leeuwarden op 11 mei 1897, boekbinder.

4.          Adrianus Adamus, geb. te Amsterdam op 21 mrt 1905, ovl. (57 jaar oud) te Amsterdam op 23 okt 1962, volgt XIIh.

5.          Nicolaas Johannes Petrus Gerardus Gerrit Arend, geb. te Amsterdam op 16 dec 1906, ovl. (92 jaar oud) te Landsmeer op 3 dec 1999, volgt XIIi.

6.          Geesje Agatha Frederika, geb. te Amsterdam op 31 aug 1908, ovl. (87 jaar oud) te de Ronde Venen op 2 dec 1995, tr. (resp. 21 en 24 jaar oud) te Amsterdam op 29 jan 1930 met Cornelis van Huijstee, zn. van Wilhelmus van Huijstee en Geertje Mienes, geb. te Amsterdam op 14 okt 1905, winkelbediende, ovl. (52 jaar oud) te Amsterdam op 9 dec 1957.

 

             Jentje de Vendt,  tr. (resp. 26 en 25 jaar oud) (1) te Meppel op 27 jan 1894 met Roelof Labrie, geb. op 18 jul 1868, bierhandelaar, koffiehuishouder, ovl. (30 jaar oud) te Meppel op 10 feb 1899.

             Jentje de Vendt, tr. (resp 54 en en 61 jaar oud) (3) te Amsterdam op 19 dec 1928 met Hermanus Tang, geb. rond 54 jaar, werkman, zn van Krijn Tang en Dirkje Haben.

            

XIg.      Johannes Jacobus de Groot, zn. van Jacobus de Groot (Xi) en Maria Francina van der Plas, geb. te Leiderdorp op 12 jul 1864, arbeider, nachtwaker, koetsier, ovl. (71 jaar oud) te 's-Gravenhage op 19 jan 1936, tr. (resp. 24 en 21 jaar oud) te Warmond op 19 sep 1888 met Gozewina van Winsen, dr. van Johannes van Winsen en Gozewina Snaar, geb. te Warmond op 10 nov 1866, ovl. (70 jaar oud) te 's-Gravenhage op 8 jun 1937.

             Uit dit huwelijk 9 kinderen:

1.          Cornelia Leonarda, geb. te Oegstgeest op 18 dec 1888, ovl. (24 dagen oud) te Oegstgeest op 11 jan 1889.

2.          Doodgeboren Meisje, geb. te Leiden op 17 nov 1890.

3.          Allegonda Maria, geb. te Leiden op 24 nov 1892, tr. (resp. 19 en ongeveer 19 jaar oud) (1) te 's-Gravenhage op 10 jul 1912, (gesch. op 28 mei 1919) met Gijs van der Vliet, zn. van Jan van der Vliet en Anna Sprado, geb. te Vuren circa 1893, aardwerker, tr. (resp. 30 en ongeveer 25 jaar oud) (2) te 's-Gravenhage op 5 sep 1923 met Johannes Cornelis van der Zant, zn. van Johannes Cornelis van der Zant en Johanna Cornelia Buchly, geb. te 's-Gravenhage circa 1898, koetsier.

4.          Johannes Jacobus, geb. te Oegstgeest op 12 mrt 1895.

5.          Maria Francina, geb. te Amsterdam op 29 jul 1897, strijkster, tr. (resp. 23 en 25 jaar oud) te 's-Gravenhage op 16 mrt 1921 met Antonius Adrianus Duijvestijn, zn. van Antonius Philippus Duijvesteijn en Petronella Renske van Kempen, geb. te Loosduinen op 15 apr 1895, broodbakker.

             Hij kreeg geen toestemming van zijn ouders, tussenkomst van de kantonrechter is ingeroepen.

6.          Johannes Jacobus Leonardus, geb. te Amsterdam op 16 okt 1900, volgt XIIj.

7.          Gozewina Maria, geb. te Leiden op 23 jun 1905, tr. (resp. 25 en ongeveer 27 jaar oud) te 's-Gravenhage op 17 sep 1930 met Stoffel Lochmans, zn. van Hendrik Lochmans en Pieternella Jacoba Bastiaanse, geb. te 's-Gravenhage circa 1903, overl. aldaar te 's-Gravenhage op 6 dec 1955, boekbinder.

8.          Cornelia Maria, geb. te 's-Gravenhage op 17 okt 1906.

9.          Wilhelmina Maria, geb. te 's-Gravenhage in jun 1910, ovl. (34 dagen oud) te 's-Gravenhage op 4 jul 1910.

 

XIh.       Everrardus Hermanus de Groot, zn. van Everard de Groot (Xn) en Anna Roomberg, geb. te Leiden op 20 jan 1846, commies belastingen, ovl. (59 jaar oud) te Rotterdam op 31 jan 1905, tr. (resp. 30 en 24 jaar oud) te Leiden op 16 aug 1876 met Anna Jacoba Kerkvliet, dr. van Petrus Kerkvliet en Hendrica van Soest, geb. te Leiden op 21 sep 1851, ovl. (71 jaar oud) te Nieuwenhagen op 2 aug 1923.

             Everardus Hermanus is 2 september 1870 ingeschreven in het bevolkingsregister van Oudenbosch en vertrekt in 1871 naar Wittem. Had hij andere aspiraties dan een huwelijk?

             30 november 1880 vertrekt Everrardus met zijn gezin naar Schiedam.

             Uit dit huwelijk 9 kinderen:

1.          Anna Elisabeth Adriana, geb. te Woerden op 12 nov 1877, ovl. (72 jaar oud) te Rotterdam op 11 feb 1950, tr. (resp. 28 en 33 jaar oud) te Rotterdam op 22 aug 1906 met August Eduard Witte, zn. van Fredericus Ulricus Joannes Henricus Witte en Bouwina Kok, geb. te Groningen op 31 mei 1873, overl. Rotterdam 17 feb 1944.

2.          Maria Hendrika, geb. te Woerden op 24 jan 1879, overl. te Arnhem op 15 sep 1956, tr. (resp. 32 en 27 jaar oud) te Rotterdam op 12 jul 1911 met Hendrikus Georgius Josephus Haas, zn. van Adam Haas en Anna Eijken, geb. te Rotterdam op 1 nov 1883.

3.          Everardus Hermanus, geb. te Oegstgeest op 16 jul 1880, ovl. (73 jaar oud) te Nieuwenhagen op 19 okt 1953, volgt XIIk.

4.          Hendrika, geb. te Delfshaven op 21 nov 1882, ovl. (69 jaar oud) te Rotterdam op 24 aug 1952, tr. (resp. 27 en 24 jaar oud) te Rotterdam op 12 okt 1910 met Hendrikus Marie Schoenmaker, zn. van Frederikus Hendrikus Schoenmaker en Maria Margaretha Muller, geb. te Rotterdam op 15 mei 1886.

5.          Antoinette, geb. te Delfshaven op 13 mrt 1884, tr. (beiden 23 jaar oud) te Rotterdam op 16 jan 1908 met Franciscus Theodorus Justus Josephus de Charro, zn. van Justus Josephus de Charro en Elisabeth Maria van Haagen, geb. te Utrecht op 26 nov 1884.

6.          Francisca Maria, geb. te Schiedam op 12 mei 1892, ovl. (78 jaar oud) te Heerlen op 16 okt 1970, tr. (resp. 26 en 37 jaar oud) te Nieuwenhagen op 29 apr 1919 met Joannes Henricus Hubertus Manders, drogist, zn. van Adrianus Joannes Manders en Maria Digna Josephina Smeets, geb. te Bree op 29 mei 1881.

7.          NN, ovl. te Rotterdam op 10 jun 1888.

8.          NN, ovl. te Rotterdam op 15 aug 1889.

9.          NN, ovl. te Rotterdam op 7 okt 1894.

 

XIi.        Jacobus Hendrik de Groot, zn. van Huibert de Groot (Xo) en Elisabeth Suurbeek, geb. te 's-Hertogenbosch 22 jul 1840, ovl. (80 jaar oud) te Rotterdam op 7 feb 1921, tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) (1) te Rotterdam op 2 mei 1866 met Hendrica van de Poll, dr. van Theodorus van de Poll en Catharina Folmer, geb. te Doesburg op 13 apr 1842, ovl. (36 jaar oud) te Rotterdam op 31 aug 1878.

             Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.          Johannes Jacobus Theodorus, geb. te Rotterdam op 25 mrt 1867, ovl. (50 jaar oud) te Rotterdam op 16 jul 1917, volgt XIIl .

2.          Hubertus Jacobus, schoenmaker, geb. te Rotterdam op 25 jan 1869, wonende te Oorschot, overl. te Tilburg op 10 april 1945 (76 jaar oud).

3.          Theodorus Petrus, geb. te Rotterdam op 7 apr 1871.

Theodorus Petrus leidt op twintigjarige leeftijd een zwervend bestaan. Op 5 november 1891 wordt hij wegens landloperij opgenomen in de gevangenis van Breda en op 23 november weer vrijgelaten.

Twee weken later, op 7 december 1891 komt hij in ’s-Hertogenbosch in de gevangenis en wordt op 26 december 1891 voor vier maanden doorgestuurd naar Veenhuizen . Elders wordt vermeld, dat hij voor twee jaar naar Veenhuizen wordt gestuurd.

 

4.          Wilhelmina Catharina, geb. te Wassenaar op 16 nov 1873, ovl. (10 jaar oud) te Rotterdam op 16 jun 1884.

5.          Catharina, geb. te Wassenaar op 8 jun 1876, ovl. (2 jaar oud) te Rotterdam op 15 mei 1879.

 

             Jacobus Hendrik de Groot, tr. (resp. ongeveer 38 en ongeveer 45 jaar oud) (2) te Rotterdam op 1 okt 1879 met Elisabeth Maria van Meerwijk, dr. van Hermanus van Meerwijk en Anna Maria Elisabeth Nieuwewaart, geb. te Schiedam 13 jan 1834, ovl. (101 jaar oud) te Rotterdam op 3 mrt 1935.

            

XIj.        Nicolaas de Groot, zn. van Pieter (Petrus) de Groot (Xp) en Appollonia (Pleuntje) van der Weyden, geb. te Noordwijk op 4 okt 1845, bouwman, bloembollenkweker, ovl. (76 jaar oud) te Noordwijk op 8 jun 1922, tr. (resp. 24 en 22 jaar oud) te Oegstgeest op 4 nov 1869 met Theodora (Dirkie) Juffermans, dr. van Caspar Juffermans en Maria Kortekaas, geb. te Oegstgeest op 31 jan 1847, ovl. (75 jaar oud) te Noordwijk op 1 dec 1922.

             Nicolaas was schatrijk. Hij bewaarde zijn geld in de kelder. Toen hij dement werd strooide hij ermee rond.

             Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.          Petrus Cornelis, geb. te Noordwijk op 28 jan 1871, ovl. (79 jaar oud) te Noordwijk op 6 aug 1950, volgt XIIm.

2.          Caspar Johannes, geb. te Noordwijk op 12 dec 1872, ovl. (69 jaar oud) te Noordwijk op 2 sep 1942, volgt XIIn.

3.          Apolonia, geb. te Noordwijk op 16 mrt 1876, tr. (resp. 21 en 41 jaar oud) (1) te Noordwijk op 11 nov 1897 met Jan Busscher, zn. van Pieter Busscher en Elisabeth Nas, geb. te Krommenie op 17 feb 1856, machinist, ovl. (61 jaar oud) te 's-Gravenhage op 5 mrt 1917, tr. (resp. 55 en ongeveer 68 jaar oud) (2) te Amsterdam op 17 sep 1931 met Gerhardus Hendricus Broekhuijsen, zn. van Petrus Broekhuijsen en Anna Maria Frederika van de Kamp, geb. te Amsterdam circa 1863.

4.          Maria Cornelia, geb. te Noordwijk op 9 sep 1879, ovl. (41 jaar oud) te Noordwijk op 23 jul 1921, tr. (resp. 24 en 25 jaar oud) te Noordwijk op 5 nov 1903 met Adrianus Petrus Westgeest, zn. van Adrianus Westgeest en Wilhelmina Maria Rodenburg, geb. te Noordwijk op 13 apr 1878, schipper, ovl. (80 jaar oud) te Noordwijk op 28 feb 1959.

5.          Maria, geb. te Noordwijk op 6 dec 1882, ovl. (81 jaar oud) te Leiden op 11 sep 1964, begr. te Leiden op 16 sep 1964, tr. (resp. 27 en 25 jaar oud) te Noordwijk op 14 apr 1910 met Pieter Brandenburg, zn. van Gerrit Andries Brandenburg en Gezina Snoeks, geb. te Amsterdam op 8 jun 1884, hoofdconducteur Nederlandse Spoorwegen, ovl. (78 jaar oud) te Leiden op 28 mrt 1963, begr. te Leiden op 1 apr 1963.

6.          Cornelia Maria, geb. te Noordwijk op 25 mei 1886, ovl. (91 jaar oud) te Leiden op 14 jan 1978, tr. (resp. 27 en 26 jaar oud) te Noordwijk op 9 jul 1913 met Cornelis van Haasteren, zn. van Adrianus Petrus (Ari) van Haasteren en Wilhelmina Vlasman, geb. te Zoeterwoude op 9 apr 1887, ovl. (79 jaar oud) te Leiden op 9 dec 1966.

7.          Margaretha, geb. te Noordwijk op 22 mrt 1888, ovl. (35 jaar oud) te Voorschoten op 2 okt 1923, tr. (resp. 24 en 27 jaar oud) te Noordwijk op 16 jan 1913 met Wilhelmus Bartholomeus van der Klaauw, zn. van Theodorus van der Klaauw en Theodora van Bregt, geb. te Voorschoten op 6 jan 1886, ovl. (88 jaar oud) te Leiden op 21 jan 1974.

 

XIk.       Jacobus de Groot, zn. van Pieter (Petrus) de Groot (Xp) en Appollonia (Pleuntje) van der Weyden, geb. te Noordwijk op 9 jan 1849, landbouwer, bloemkweker, Noordwijk, ovl. (43 jaar oud) te Noordwijk op 4 feb 1892, tr. (beiden 21 jaar oud) te Noordwijk op 19 mei 1870 met Adriana van der Voort, dr. van Jan Arisz. van der Voort en Catharina Banksdr. van der Plas, geb. te Noordwijk op 4 mrt 1849, ovl. (57 jaar oud) te Noordwijk op 28 jul 1906.

             woont: 1871: huis no 197. 1872: huis no 315. 1879 huis 562. 1890: Douzastraat 47.

             Uit dit huwelijk 11 kinderen:

1.          Catharina Apolonia, geb. te Noordwijk op 28 mei 1871, ovl. (59 jaar oud) te Noordwijk op 22 apr 1931, tr. (resp. 17 en 23 jaar oud) te Noordwijk op 15 jan 1889 met Johannes Wilhelmus Vink, zn. van Gerardus Vink en Cornelia van Leeuwen, geb. te Noordwijk op 9 nov 1865, arbeider, melkboer, ovl. (69 jaar oud) te Leiden op 12 jun 1935.

             woont bij overlijden: Noordwijk, Katwijkschestraat 18.

2.          Johannes, geb. te Noordwijk op 10 nov 1872, ovl. (5 maanden oud) te Noordwijk op 16 apr 1873.

3.          Catharina Geertruida, geb. te Noordwijk op 29 jun 1874, ovl. (58 jaar oud) te Hillegom op 22 sep 1932, tr. (resp. 27 en 24 jaar oud) (1) te Noordwijk op 15 apr 1902 met Gerardus Petrus van Eeden, zn. van Pieter van Eeden en Anna Warmerdam, geb. te Noordwijk op 30 mei 1877, bloemkweker, ovl. (26 jaar oud) op 11 apr 1904.

             woont bij overlijden: Hillegom, tr. (resp. 31 en 41 jaar oud) (2) te Noordwijk op 13 feb 1906 met Franciscus Hulsebosch, zn. van Pieter Hulsebosch en Cornelia van Dril, geb. te Bloemendaal op 11 feb 1865, ovl. (64 jaar oud) te Hillegom op 28 jan 1930.

4.          Martha Maria, geb. te Noordwijk op 11 jul 1876, ovl. (63 jaar oud) te Hillegom op 20 dec 1939, tr. (resp. 23 en 31 jaar oud) te Noordwijk op 30 mei 1900 met Bernardus Christianus Vos, zn. van Henricus Antonius Vos en Kornelia Heemskerk, geb. te Noordwijkerhout op 15 jul 1868, bloemkweker, ovl. (88 jaar oud) te Soest op 13 okt 1956.

5.          Maria Alida, geb. te Noordwijk op 7 jan 1878, ovl. (3 maanden oud) te Noordwijk op 30 apr 1878.

6.          Petrus, geb. te Noordwijk op 1 mei 1879, ovl. (4 maanden oud) te Noordwijk op 8 sep 1879.

7.          Johannes, geb. te Noordwijk op 28 nov 1880, ovl. (80 jaar oud) te Noordwijk op 16 mei 1961, volgt XIIo.

8.          Marie, geb. te Noordwijk op 13 jul 1882, ovl. (12 jaar oud) te Noordwijk op 3 jun 1895.

9.          Alida Maria, geb. te Noordwijk op 27 jan 1884, ovl. (79 jaar oud) te Noordwijkerhout op 24 mrt 1963, relatie met Johannes Warmerdam. Uit deze relatie geen kinderen.

10.        Pieter, geb. te Noordwijk op 21 jul 1885, ovl. (3 maanden oud) te Noordwijk op 17 nov 1885.

11.        Petronella, geb. te Noordwijk op 21 sep 1890, ovl. (10 dagen oud) te Noordwijk op 1 okt 1890.

 

XIl.        Theodorus de Groot, zn. van Pieter (Petrus) de Groot (Xp) en Appollonia (Pleuntje) van der Weyden, geb. te Noordwijk op 8 okt 1850, landbouwer, ovl. (76 jaar oud) te Noordwijk op 13 jul 1927, tr. (resp. 32 en 21 jaar oud) te Noordwijk op 10 mei 1883 met Jacoba Hendrica Rietmeijer, dr. van Willem Rietmeijer en Petronella Johanna Hoogtijling, geb. te Noordwijk op 21 jul 1861, ovl. (80 jaar oud) te Noordwijk op 18 mei 1942.

             Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1.          Petrus Cornelis, geb. te Noordwijk op 30 mei 1884, ovl. (79 jaar oud) te Noordwijk op 7 mrt 1964.

2.          Wilhelmus Theodorus, geb. te Noordwijk op 20 dec 1886, ovl. (80 jaar oud) te Noordwijk op 12 mrt 1967.

3.          Theodorus Nicolaas, geb. te Noordwijk op 24 mei 1889, ovl. (11 maanden oud) te Noordwijk op 7 mei 1890.

4.          Hendrikus, geb. te Noordwijk op 19 aug 1891, ovl. (81 jaar oud) te Alphen aan de Rijn op 6 feb 1973, volgt XIIp.

5.          Apolonia Theodora Maria, geb. te Noordwijk op 24 sep 1893, ovl. (74 jaar oud) te Noordwijk op 26 nov 1967, tr. (beiden 29 jaar oud) te Noordwijk op 9 nov 1922 met Petrus van den Berg, bloembollenkweker, zn. van Kors van den Berg en Dorothea van Velzen, geb. te Noordwijkerhout op 27 dec 1892, ovl. (44 jaar oud) te Noordwijkerhout op 3 feb 1937.

6.          Petronella Margaretha, geb. te Noordwijk op 6 nov 1895, ovl. (53 jaar oud) te Leiden op 29 apr 1949.

7.          Jacobus Johannes, geb. te Noordwijk op 21 mei 1899, bloemistknecht, gebeurtenis te Noordwijk op 16 mrt 1919, ovl. (19 jaar oud) te Leiderdorp op 16 mrt 1919.

8.          Jacob, geb. te Noordwijk op 23 jun 1901, ovl. (74 jaar oud) te Noordwijk op 7 sep 1975.

 

XIm.     Jacobus de Groot, zn. van Jacobus de Groot (Xq)  en Joanna Maria Alkemade, geb. te Noordwijk op 20 jul 1858, (getuigen: Nicolaas Janson en Anna de Groot), bloemist, ovl. (78 jaar oud) te Noordwijk op 25 sep 1936, tr. (resp. 26 en 24 jaar oud) te Noordwijk op 29 okt 1884 met Johanna Maria van Eeden, dr. van Pieter van Eeden en Maria Johanna Romijn, geb. te Noordwijk op 18 feb 1860, ovl. (70 jaar oud) te Noordwijk op 12 sep 1930.

             woont 1890 Bronckhorststraat 41, later 43.woont bij overlijden Lijnbaanweg 7.

             Uit dit huwelijk 14 kinderen:

1.          Maria Margaretha, geb. te Noordwijk op 8 aug 1885, ovl. (75 jaar oud) te Noordwijk op 4 apr 1961, tr. (resp. 22 en 24 jaar oud) te Noordwijk op 2 jun 1908 met Johannes Adrianus Jacobus Alkemade, zn. van Adrianus Wilhelmus Alkemade en Catharina Anna Dobbe, geb. te Noordwijk op 19 jul 1883, bollenkweker, ovl. (65 jaar oud) te Noordwijk op 4 jun 1949.

2.          Petrus Johannes, geb. te Noordwijk op 5 okt 1886, ovl. (72 jaar oud) te Noordwijk op 4 mrt 1959, volgt XIIq.

3.          Jacobus Cornelis, geb. te Noordwijk op 6 aug 1888, ovl. (6 weken oud) te Noordwijk op 23 sep 1888.

4.          Jacobus Cornelis, geb. te Noordwijk op 27 jun 1890, ovl. (3 maanden oud) te Noordwijk op 15 okt 1890.

5.          Jacobus Cornelis, geb. te Noordwijk op 8 mei 1891, ovl. (5 maanden oud) te Noordwijk op 28 okt 1891.

6.          Maria Cornelia, geb. te Noordwijk op 17 nov 1892, ovl. (2 maanden oud) te Noordwijk op 24 jan 1893.

7.          Maria Adriana Alida, geb. te Noordwijk op 14 apr 1894, religieuze Congregatie J.M.J, ovl. te Leiden, Jacobushofje.

             trad uit het klooster vlak na de oorlog.

8.          Jacobus Theodorus Jozef, geb. op 3 mrt 1895, ovl. (94 jaar oud) op 30 dec 1989, volgt XIIr.

9.          Johannes Hendrikus Jozef, geb. te Noordwijk op 21 mrt 1896, ovl. (2 weken oud) te Noordwijk op 4 apr 1896.

10.        Jacobus Petrus Jeroen, geb. te Noordwijk op 15 feb 1897, ovl. (67 jaar oud) te Noordwijk op 25 nov 1964.

11.        Henricus Maria Johannes, geb. te Noordwijk op 6 mei 1898, ovl. (2 maanden oud) te Noordwijk op 27 jul 1898.

12.        Alida Maria, geb. te Noordwijk op 27 jul 1899, (getuigen: Bartholomeus de Groot en Maria_Hendrica Romijn), tr. (beiden 22 jaar oud) te Noordwijk op 21 feb 1922 met Jacobus Michiel Krol, zn. van Jacobus Krol en Johanna Ariens, geb. te Noordwijk op 22 nov 1899, winkelier, ovl. (41 jaar oud) te Leiden op 18 mrt 1941.

13.        Levenloos, geb. te Noordwijk op 25 jun 1900.

14.        Wilhelmina Maria, geb. te Noordwijk op 23 mrt 1903, ovl. (één dag oud) te Noordwijk op 24 mrt 1903.

 

XIn.       Bartholomeus de Groot, zn. van Jacobus de Groot (Xq) en Joanna Maria Alkemade, geb. te Noordwijk op 30 jul 1860, bloemist, ovl. (63 jaar oud) te Noordwijk op 31 dec 1923, tr. (resp. 28 en 24 jaar oud) te Voorhout op 31 jul 1888 met Margaretha Hendrika Wilhelmina Romijn, dr. van Hendrik Romijn en Jocaba Petronella de Wildt, geb. te Voorhout op 20 feb 1864, ovl. (65 jaar oud) te Noordwijk op 13 mei 1929.

             Uit dit huwelijk een zoon:

1.          Jacobus Henricus Josephus, geb. te Noordwijk op 31 mrt 1890, ovl. (2 jaar oud) te Noordwijk op 24 sep 1892.

 

XIo.       Petrus de Groot, zn. van Jacobus de Groot (Xq) en Joanna Maria Alkemade, geb. te Noordwijk op 23 jul 1863, bloemist, ovl. (75 jaar oud) te Leiden op 8 jan 1939, begr. te Noordwijk, tr. (resp. 26 en 20 jaar oud) te Voorhout op 14 jan 1890 met Geertruida Cornelia Romijn, dr. van Hendrik Romijn en Jocaba Petronella de Wildt, geb. te Voorhout op 16 mrt 1869, ovl. (67 jaar oud) te Leiden op 10 jan 1937.

            Uit dit huwelijk 13 kinderen:

1.          Maria Jacoba Alida, (Rie) geb. te Noordwijk op 6 nov 1890, ovl. (80 jaar oud) te Oudenbosch op 2 apr 1971, tr. (resp. 26 en 28 jaar oud) te Noordwijk op 18 sep 1917 met Johannes Bernardus Balink, zn. van Johannes Balink en Maria Grada Reirink, geb. te Winterswijk op 13 jul 1889, manufacturier, ovl. (48 jaar oud) te Breda op 26 sep 1937.

2.          Jacoba Maria (Co), geb. te Noordwijk op 28 jul 1892, ovl. (79 jaar oud) te Den Helder op 16 feb 1972, tr. (resp. 21 en 27 jaar oud) te Noordwijk op 21 apr 1914 met Adrianus Johannes Dobbe, zn. van Cornelis Dobbe en Cornelia Maria Suykerland, geb. te Noordwijk op 3 okt 1886, bloembollenkweker, ovl. (73 jaar oud) te Breezand op 5 apr 1960.

3.          Alida Adriana Maria, (Alie) geb. te Noordwijk op 14 apr 1894, ovl. (71 jaar oud) te Voorhout op 3 feb 1966.

4.          Hendrika Cornelia Maria (Hendriek), geb. te Noordwijk op 21 nov 1895, ovl. (86 jaar oud) te Wassenaar op 14 feb 1982, tr. (resp. 23 en 26 jaar oud) te Noordwijk op 26 nov 1918 met Hugo Petrus Zwetsloot, zn. van Hugo Zwetsloot en Cornelia van der Voorn, geb. te Warmond op 27 dec 1891, ovl. (74 jaar oud) te Noordwijk op 16 feb 1966.

5.          Anna Maria, (Ans) geb. te Noordwijk op 21 mei 1897, ovl. (84 jaar oud) te Noordwijk op 8 jul 1981, tr. (resp. 26 en 30 jaar oud) te Noordwijk op 7 nov 1923 met Bernardus Johannes Thus, zn. van Albertus Johannes Thus en Dorothea Geertruida van den Bergh, geb. te Weesp op 31 jan 1893, ovl. (64 jaar oud) te Bussum op 7 jul 1957.

6.          Wilhelmina Maria Elisabeth, geb. te Noordwijk op 25 dec 1898, ovl. (21 jaar oud) te St.Michielsgestel op 4 jun 1920.

7.          Maria Geertrudis (Mies), geb. te Noordwijk op 29 sep 1900, ovl. (57 jaar oud) te Rotterdam op 16 okt 1957, tr. (resp. 21 en 29 jaar oud) te Noordwijk op 19 okt 1921 met Josef Johann Wilhelm Hartmanns, zn. van Anton Josef Hartmanns en Anna Stork, geb. te Aken op 21 mrt 1892, verkoper.

8.          Jacobus Henricus Jeroen (Jaap), geb. te Noordwijk op 27 jun 1902, ovl. (80 jaar oud) op 10 jan 1983, volgt XIIs.

9.          Henricus Lodewijk Jozef (Henk), geb. te Noordwijk op 14 okt 1903, ovl. (69 jaar oud) te Noordwijk op 30 jan 1973, tr. (resp. 39 en 29 jaar oud) te Leiden op 9 jun 1944 met Anna Elisabeth Maria Verhoef, geb. te Leiden op 21 okt 1914, ovl. (51 jaar oud) te Noordwijk op 20 jul 1966.

10.        Petrus Antonius (Piet) geb. te Noordwijk op 15 jul 1906, ovl. (80 jaar oud) op 10 sep 1986, volgt XIIt.,

11.        Geertruida Jacoba Maria, geb. te Noordwijk op 17 okt 1908, ovl. (60 jaar oud) te Noordwijk op 20 okt 1968, tr. (beiden 21 jaar oud) te Noordwijk op 11 feb 1930 met Adolf Johannes Beuk, zn. van Leendert Johannes Beuk en Frederica Johanna Meijer, geb. te Noordwijk op 12 mei 1908, garagehouder, ovl. (60 jaar oud) te Noordwijk op 2 feb 1969.

12.        Bartholomeus Joannes Jozef (Mees), geb. te Noordwijk op 8 feb 1911, ovl. te Haldern (Dsl) 7 okt 1991 (80 jaar oud), volgt XIIu.

13.        Jozef Willem (Joop), geb. te Noordwijk op 10 apr 1912, volgt XIIv.

 

 

 

Gezin Petrus de Groot en Geertruida Maria Romijn

Henk (1) Truus (2) Hendriek (3) Jaap (4) Mies (5) Piet (6) Co (7) Ans (8)

Alie (9) Petrus de Groot (10) Joop (11) Mees (12) Cornelia Geertruida Romijn (13) Rie (14)

 

 

XIp.      Jacobus de Groot, zn. van Leonardus (Leendert) de Groot (Xr) en Gijsberta van Eeden, geb. te Noordwijk op 10 jan 1859, bloemist, ovl. (83 jaar oud) te Noordwijk op 9 dec 1942, tr. (resp. 28 en 20 jaar oud) te Noordwijk op 2 jun 1887 met Alida Maria van der Weijden, dr. van Job van der Weijden en Margaretha Rietmeijer, geb. te Noordwijk op 20 jun 1866, ovl. (52 jaar oud) te Noordwijk op 23 mei 1919.

             Uit dit huwelijk 16 kinderen:

1.          Leonardus, geb. te Noordwijk op 24 feb 1888, ovl. (80 jaar oud) te Noordwijkerhout op 8 jun 1968.

2.          Margaretha Francisca, geb. te Noordwijk op 19 feb 1889, Noordwijk, ovl. (65 jaar oud), na een noodlotig ongevaal, te Leiden op 3 nov 1954. begr. te Noordwijk 6 nov 1954.

             b

3.          Job, geb. te Noordwijk op 26 nov 1890, ovl. (72 jaar oud) te Leiden op 16 okt 1963, volgt XIIw.

4.          Gijsbertus, geb. te Noordwijk op 2 apr 1892, ovl. (4 maanden oud) te Noordwijk op 26 aug 1892.

5.          Hubertus, geb. te Noordwijk op 29 jul 1893, ovl. (68 jaar oud) te Noordwijk op 2 jul 1962.

6.          Gerardus, geb. te Noordwijk op 10 apr 1895, kloosterbroeder, Broeder Jeroen, ovl. (57 jaar oud) te Voorhout op 20 nov 1952.

7.          Jacobus Petrus, geb. te Noordwijk op 29 apr 1896, frater, ovl. (84 jaar oud) te Boxtel op 2 mrt 1981.

8.          Cornelis Floris, geb. te Noordwijk op 10 mei 1898, ovl. (68 jaar oud) te Leiden op 2 okt 1966.

9.          Gijsberta, geb. te Noordwijk op 26 jan 1900, ovl. (8 dagen oud) te Noordwijk op 3 feb 1900.

10.        Francisca, geb. te Noordwijk op 26 jan 1900, ovl. (1 jaar oud) te Noordwijk op 28 sep 1901.

11.        Francisca Gijsberta, Kloosterzuster Soeur Jeroni, woonde in Zaandam, geb. te Noordwijk op 22 jan 1902.

12.        Petrus, geb. te Noordwijk op 17 jul 1903, priester, ovl. (68 jaar oud) te Bodegraven op 1 feb 1972.

13.        Johannes Marie, geb. te Noordwijk op 25 nov 1904, ovl. (54 jaar oud) te Woerden op 15 jan 1959.

14.        Jozef, geb. te Noordwijk op 13 mrt 1907, ovl. (26 jaar oud) te Noordwijkerhout op 13 jul 1933.

15.        Gijsberta Maria, geb. te Noordwijk op 16 okt 1908.

16.        Maria Johanna, geb. te Noordwijk op 14 aug 1911, ovl. (82 jaar oud) te Noordwijk op 18 aug 1993.

 

XIq.       Hubertus de Groot, zn. van Leonardus (Leendert) de Groot (Xr) en Gijsberta van Eeden, geb. te Noordwijk op 31 mrt 1864, bloembollenkweker, ovl. (59 jaar oud) te Noordwijk op 4 mei 1923, tr. (resp. 28 en 27 jaar oud) te Warmond op 31 mei 1892 met Sophia Cornelia van Rijn, dr. van Dammes van Rijn en Maria Raaphorst, geb. te Warmond op 8 mei 1865, ovl. (85 jaar oud) te Noordwijk op 19 sep 1950.

             Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1.          Leonardus Jacobus, geb. te Noordwijk op 25 jun 1893, ovl. (83 jaar oud) te Noordwijk op 11 jan 1977.

2.          Maria Wilhelmina, geb. te Noordwijk op 25 okt 1894, ovl. (86 jaar oud) te Noordwijk op 10 mei 1981.

3.          Gijsbertha Catharina, geb. te Noordwijk op 5 dec 1896, tr. (resp. 28 en 25 jaar oud) te Noordwijk op 13 apr 1925 met Engelbertus Adrianus van Leeuwen, zn. van Johannes van Leeuwen en Elisabeth van der Plas, geb. te Katwijk op 9 aug 1899, slager.

4.          Damiana Geertrudis, geb. te Noordwijk op 1 jan 1899, ovl. (28 jaar oud) te Noordwijk op 14 okt 1927.

5.          Sophia Wilhelmina Maria, geb. te Noordwijk op 1 feb 1901, ovl. (57 jaar oud) te Katwijk op 1 mei 1958, tr. (resp. 32 en 34 jaar oud) te Noordwijk op 30 mei 1933 met Matthias van Tol, zn. van Cornelis van Tol en Pieternella Aanhane, geb. te Katwijk op 16 feb 1899, kweker, ovl. (76 jaar oud) te Katwijk op 18 jul 1975.

6.          Hubertus Cornelis, geb. te Noordwijk op 30 dec 1902, ovl. (84 jaar oud) te Noordwijk op 29 dec 1987.

7.          Petrus Kobus, geb. te Noordwijk op 9 nov 1904, ovl. (7 maanden oud) te Noordwijk op 18 jun 1905.

8.          Petronella Maria, geb. te Noordwijk op 16 mei 1906, ovl. (83 jaar oud) te Noordwijk op 10 apr 1990.

 

XIr.        Thomas de Groot, zn. van Albertus de Groot (Xs) en NN Weild of Wald, geb. te Philadelphia U.S. op 23 dec 1850, relatie met Catherine E. Davis.

             Uit deze relatie een zoon:

1.          Harry Eager, geb. te Philadelphia U.S. op 3 jul 1878, relatie met Cora May Corson.

 

XIs.       Franciscus de Groot, zn. van Jacobus de Groot (Xt) en Alida van Beek, geb. te Noordwijkerhout op 14 mei 1856, arbeider, winkelier, kruidenier, ovl. (67 jaar oud) 24 dec 1923, tr. (resp. 27 en 29 jaar oud) (1) te Sassenheim op 24 mei 1883 met Marta Warmerdam, dr. van Bastianus Warmerdam en Margaretha van den Berg, geb. te Lisse op 21 feb 1854, ovl. (40 jaar oud) te Hillegom op 3 nov 1894.

             Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1.          Margaretha, geb. te Leiden op 14 apr 1876, tr. (resp. 28 en 25 jaar oud) te Hillegom op 25 jan 1905 met Johannes Ruigrok, zn. van Martinus Ruigrok en Wilhelmina Vreeburg, geb. te Noordwijkerhout op 9 nov 1879, rietdekker.

2.          Alida, geb. te Hillegom op 10 apr 1884, religieuze Congregatie Zrs. v. O.L. Vrouw, ovl. (ongeveer 84 jaar oud) te Lage Vuursche circa 1969.

3.          Sophia, geb. te Hillegom op 13 sep 1885, religieuze Congregatie Zrs. v. O.L. Vrouw, ovl. (ongeveer 85 jaar oud) te Ootmarsum circa 1971.

4.          Elisabeth, geb. te Hillegom op 5 mrt 1887, ovl. (73 jaar oud) te Hillegom op 29 sep 1960, tr. (resp. 28 en ongeveer 29 jaar oud) te Sassenheim op 20 jan 1916 met Petrus Langelaan, zn. van Jacobus Langelaan en Johanna van Haastrecht, geb. te Sassenheim circa 1887, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Hillegom op 18 jan 1960.

5.          Bastianus, geb. te Hillegom op 12 nov 1888, ovl. (87 jaar oud) te Hillegom op 26 feb 1976, volgt XIIx.

6.          Jacoba, geb. te Hillegom op 13 mei 1890, ovl. (50 jaar oud) te Uithoorn op 25 dec 1940, tr. (resp. 24 en ongeveer 22 jaar oud) te Mijdrecht op 1 mei 1915 met Hendrik Jozef Könst, zn. van Pieter Könst en Cornelia Munsterman, geb. te Mijdrecht circa 1893.

7.          Nicolaas, geb. te Hillegom op 26 jun 1892, ovl. (42 jaar oud) te Limmen op 19 dec 1934, volgt XIIy.

8.          Petronella, geb. te Hillegom op 16 apr 1894, religieuze Congregatie Zrs. v. O.L. Vrouw, ovl. te Ootmarsum.

 

             Franciscus de Groot, tr. (resp. 40 en 31 jaar oud) (2) te Lisse op 29 okt 1896 met Adriana Maria van der Elst, caféhoudster, dr. van Petrus van der Elst en Johanna Hassing, geb. te Sassenheim op 24 mrt 1865, ovl. (75 jaar oud) te Noordwijkerhout op 31 jan 1941, begr. te De Zilk op 3 feb 1941.

             Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.          Martinus Johannes, geb. te Hillegom op 11 nov 1897, ovl. (68 jaar oud) te Lisse op 3 okt 1966, volgt XII.

2.          Johanna Maria, geb. te Noordwijkerhout op 22 apr 1899, ovl. (80 jaar oud) te Voorhout op 2 jun 1979, tr. te Noordwijkerhout op 12 okt 1939  met Gerardus Adrianus van den Burght, meubelmaker, geb. te 's-Hertogenbosch rond 1906, zn van Johannes Gerardus van den Burght en Johanna Elisabeth Halewijn.

3.          Petrus Aloysius, geb. te Noordwijkerhout op 8 aug 1901, ovl. (56 jaar oud) te De Zilk op 23 mrt 1958, volgt XIIaa.

4.          Albertus Franciscus, geb. te Noordwijkerhout op 11 jun 1904, ovl. (56 jaar oud) te De Zilk op 28 nov 1960, volgt XIIab.

5.          Johannes Antonius, geb. te Noordwijkerhout op 3 mrt 1907, ovl. (45 jaar oud) te Noordwijkerhout op 24 jan 1953.

 

XIt.        Cornelis de Groot, zn. van Jacobus de Groot (Xt) en Alida van Beek, geb. te Noordwijkerhout op 21 okt 1858, tuinder, ovl. (58 jaar oud) te Voorhout op 16 jan 1917, tr. (resp. 32 en 28 jaar oud) te Noordwijkerhout op 4 jun 1891 met Maria Kaptein, dr. van Jan Kaptein en Jansje van Kampen, geb. te Noordwijkerhout op 6 dec 1862, ovl. (76 jaar oud) te Noordwijkerhout op 8 jun 1939.

             Uit dit huwelijk 14 kinderen:

1.          Jacobus, geb. te Noordwijkerhout op 8 apr 1893, volgt XIIac.

2.          Johanna, geb. te Noordwijkerhout op 3 mei 1894, ovl. (25 dagen oud) te Noordwijkerhout op 28 mei 1894.

3.          Alida, geb. te Noordwijkerhout op 3 mei 1894, ovl. (80 jaar oud) te Leiderdorp op 2 apr 1975, begr. te Sassenheim.

4.          Johanna, geb. te Noordwijkerhout op 18 mei 1895, ovl. (71 jaar oud) te Leiden op 9 nov 1966, tr. (resp. 26 en 30 jaar oud) te Noordwijkerhout op 24 aug 1921 met Nicolaas Johannes Schouten, zn. van Johannes Schouten en Anna Maria van der Voort, geb. te Noordwijkerhout op 11 aug 1891, ovl. (87 jaar oud) te Leiden op 9 sep 1978.

5.          Johannes, geb. te Noordwijkerhout op 24 mrt 1896, ovl. (6 dagen oud) te Noordwijkerhout op 30 mrt 1896.

6.          Levenloze Jongen, geb. te Noordwijkerhout op 24 mrt 1896, ovl. (één dag oud) op 24 mrt 1896.

7.          Johanna Hendrika, geb. te Noordwijkerhout op 8 apr 1897, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) te Eindhoven in 1966, relatie met Adrianus van der Holst, zn. van Jacobus van der Holst en Francisca Deele, geb. te Alkemade op 18 jun 1891. Uit deze relatie geen kinderen.

8.          Johannes, geb. te Noordwijkerhout op 19 apr 1898, ovl. (3 maanden oud) te Noordwijkerhout op 7 aug 1898.

9.          Johannes, geb. te Noordwijkerhout op 17 mei 1899, ovl. te Oegstgeest, volgt XIIad.

10.        Levenloos Meisje, geb. te Noordwijkerhout op 29 aug 1900, ovl. (één dag oud) op 29 aug 1900.

11.        Cornelis Jacobus, geb. te Noordwijkerhout op 14 aug 1901, ovl. (6 maanden oud) te Noordwijkerhout op 3 mrt 1902.

12.        Cornelis Theodorus, geb. te Voorhout op 20 aug 1902, ovl. (62 jaar oud) te Noordwijkerhout op 20 apr 1965, volgt XIIae.

13.        Maria Johanna, geb. te Voorhout op 6 dec 1903, ovl. (74 jaar oud) te Hillegom op 29 jul 1978, tr. te Noordwijkerhout op 12 juli 1935 met Jacobus Heemskerk, bloembollenkweker, geb. te Hillegom rond 1904, zn van Cornelis Heemskerk en Cornelia Warmerdam.

14.        Helena Francisca, geb. te Voorhout op 5 sep 1905, relatie met Cornelis Berbée.

 

XIu.      Jacobus de Groot, zn. van Jacobus de Groot (Xt) en Alida van Beek, geb. te Noordwijkerhout op 28 jul 1864, ovl. (84 jaar oud) te Noordwijkerhout op 14 apr 1949, tr. (resp. 29 en 21 jaar oud) te Noordwijkerhout op 9 mei 1894 met Klasina van Bohemen, dr. van Cornelis van Bohemen en Anna Westerhoven, geb. te Noordwijkerhout op 12 apr 1873, ovl. (86 jaar oud) te Noordwijkerhout op 19 mrt 1960.

             Uit dit huwelijk 10 kinderen:

1.          Jacobus, geb. te Noordwijkerhout op 20 mei 1895, ovl. (28 jaar oud) te Noordwijkerhout op 22 nov 1923.

2.          Anna, geb. te Noordwijkerhout op 1 nov 1896, religieuze Congregatie Franciscanessen Heidhuizen, ovl. (ongeveer 86 jaar oud) in 1983.

             zuster Expeditia.

3.          Alida, geb. te Noordwijkerhout op 29 mei 1899, ovl. (3 maanden oud) te Noordwijkerhout op 30 aug 1899.

4.          Cornelis, geb. te Noordwijkerhout op 5 nov 1900, ovl. (63 jaar oud) te Stockton [Verenigde Staten] op 12 apr 1964, volgt XIIaf.

5.          Albertus, geb. te Noordwijkerhout op 27 jun 1902, ovl. (1 jaar oud) te Noordwijkerhout op 21 jul 1903.

6.          Albertus, geb. te Noordwijkerhout op 21 sep 1903, bloembollenkweker, ovl. (75 jaar oud) te Sassenheim op 10 sep 1979.

7.          Maria, geb. te Noordwijkerhout op 16 okt 1907, ovl. (6 maanden oud) te Noordwijkerhout op 18 apr 1908.

8.          Nicolaas, geb. te Noordwijkerhout op 16 dec 1909, volgt XIIag.

9.          Wilhelmus, geb. te Noordwijkerhout op 23 okt 1911, ovl. (51 jaar oud) te Noordwijkerhout op 29 okt 1962, volgt XIIah.

10.        Alida, geb. te Noordwijkerhout op 23 sep 1913.

 

XIv.       Petrus Paulus de Groot, zn. van Franciscus de Groot (Xu) en Jeroentje van der Weyden, geb. te Noordwijk op 29 jun 1854, arbeider, landbouwer, Noordwijk, ovl. (57 jaar oud) te Noordwijk op 13 apr 1912, tr. (resp. 25 en 27 jaar oud) te Noordwijk op 14 aug 1879 met Hendrica Johanna Bierman, dr. van Johannes Frederik Bierman en Petronella Antonetta Vermin, geb. te Noordwijk op 1 jan 1852, ovl. (79 jaar oud) te Noordwijk op 8 nov 1931.

             woont 1887: Pickéstraat 13.

             Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.          Franciscus, geb. te Noordwijk op 1 sep 1880, ovl. (3 jaar oud) te Noordwijk op 14 mrt 1884.

2.          Petronella Carolina, geb. te Noordwijk op 9 dec 1881, ovl. (25 jaar oud) te Noordwijk op 13 jan 1907.

3.          Johannes, geb. te Noordwijk op 14 feb 1883, ovl. (82 jaar oud) te Noordwijk op 30 sep 1965, volgt XIIai.

4.          Jeroena Maria, geb. te Noordwijk op 27 apr 1884, ovl. (3 jaar oud) te Noordwijk op 11 jun 1887.

5.          Francisca, geb. te Noordwijk op 13 jun 1885, ovl. (83 jaar oud) te Katwijk aan de Rijn op 1 nov 1968, tr. (resp. 20 en 21 jaar oud) op 19 okt 1905 met Johannes de Best, zn. van Gerardus de Best en Johanna Elisabeth Kersten, geb. te Nijmegen op 6 dec 1883, stucadoor, ovl. (69 jaar oud) te Leiden op 19 okt 1953.

6.          Jerona Maria, geb. te Noordwijk op 29 apr 1888, winkelierster, tr. (resp. 24 en 32 jaar oud) te Noordwijk op 21 nov 1912 met Philippus Antonius Gordijn, zn. van Hendricus Gordijn en Helena Catharina Eijmer, geb. te Noordwijk op 3 jan 1880, schipper, ovl. (69 jaar oud) te Leiden op 15 jul 1949, begr. te Leiden op 19 jul 1949.

7.          Christina Maria, geb. te Noordwijk op 24 nov 1889, ovl. (49 jaar oud) te Leiden op 27 apr 1939, begr. te Katwijk aan de Rijn op 29 apr 1939, tr. (resp. 22 en 23 jaar oud) te Noordwijk op 15 mei 1912 met Willem Mooyekind, zn. van Adrianus Mooyekind en Gerarda Christiaanse, geb. te Noordwijk op 9 jan 1889, timmerman, hotelier, ovl. (66 jaar oud) te Noordwijk op 12 feb 1955.

 

XIw.      Frans de Groot, zn. van Franciscus de Groot (Xu) en Jeroentje van der Weyden, geb. te Noordwijk op 6 nov 1870, arbeider, ovl. (70 jaar oud) te Noordwijk op 31 mei 1941, tr. (resp. 23 en 21 jaar oud) te Noordwijk op 7 jun 1894 met Apolonia Cornelia Steenvoorden, dr. van Willem Steenvoorden en Agnes Caspers, geb. te Noordwijk op 30 dec 1872, ovl. (55 jaar oud) te Noordwijk op 3 sep 1928.

             Uit dit huwelijk een dochter:

1.          Jeroentje Geertruida, geb. te Noordwijk op 31 dec 1896, ovl. (77 jaar oud) te Antwerpen,België op 7 jun 1974, tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) te Noordwijk op 2 aug 1922 met Johannes Hendricus Antonius van der Weijden, zn. van Martinus van der Weijden en Catharina Zwarts, geb. te Noordwijk op 13 aug 1897, onderwijzer, ovl. (65 jaar oud) te Noordwijk op 8 dec 1962.

 

XIx.       Jacobus de Groot, zn. van Johannes de Groot (Xv) en Cornelia Vermeer Warmerdam, geb. te Hillegom op 12 apr 1838, landbouwer, ovl. (86 jaar oud) te Leiderdorp op 20 apr 1924, tr. (beiden 31 jaar oud) te Leiden op 9 feb 1870 met Catharina van Kesteren, dr. van Pieter van Kesteren en Margaretha van Diest, geb. te Lisse op 2 feb 1839, ovl. (69 jaar oud) te Leiderdorp op 26 mrt 1908.

             Uit dit huwelijk 9 kinderen:

1.          Cornelia, geb. te Leiden op 6 dec 1870, ovl. (9 jaar oud) te Leiderdorp op 18 feb 1880.

2.          Petrus, geb. te Leiden op 18 mrt 1872, ovl. (7 jaar oud) te Leiderdorp op 15 feb 1880.

3.          Margaretha Wilhelmina, geb. te Zoeterwoude op 16 apr 1873, ovl. (7 maanden oud) te Zoeterwoude op 17 nov 1873.

4.          Johannes, geb. te Zoeterwoude op 4 sep 1874, ovl. (5 jaar oud) te Leiderdorp op 12 feb 1880.

5.          Adrianus Willebrordus, geb. te Zoeterwoude op 6 nov 1875, ovl. (2 jaar oud) te Leiderdorp op 22 jan 1878.

6.          Margaretha, geb. te Leiderdorp op 20 apr 1877, ovl. (9 maanden oud) te Leiderdorp op 29 jan 1878.

7.          Margaretha (Grietje), geb. te Leiderdorp op 19 okt 1878, ovl. (87 jaar oud) op 31 mei 1966, begr. te Zoeterwoude.

8.          Johannes Jacobus, geb. te Leiderdorp op 3 jan 1880, ovl. (71 jaar oud) te Bodegraven op 2 jan 1952, volgt XIIaj.

9.          Petrus, geb. te Leiderdorp op 7 jan 1884, ovl. (8 dagen oud) te Leiderdorp op 15 jan 1884.

 

XIy.       Johannes de Groot, zn. van Johannes de Groot (Xv) en Cornelia Vermeer Warmerdam, geb. te Hillegom op 23 dec 1843, arbeider, bloemist, ovl. (75 jaar oud) te Leiden op 15 apr 1919, tr. (resp. 27 en 23 jaar oud) te Leiden op 23 aug 1871 met Theresia Aniba, dr. van Johannes Aniba en Johanna Wouters, geb. te Leiden op 17 apr 1848, fruithandelaarster, ovl. (83 jaar oud) te Leiden op 13 feb 1932.

             Uit dit huwelijk een dochter:

1.          Cornelia Maria, geb. te Zoeterwoude op 9 okt 1872, tr. (resp. 20 en 22 jaar oud) te Zoeterwoude op 14 sep 1893 met Johannes Jacobus Felix, zn. van Johannes Felix en Clara Ernst, geb. te Gouda op 3 jul 1871, sigarenmaker.

             In stamboom Warmerdam-Janssen wordt vermeld, dat toestemming van dit huwelijk werd verkregen op 14 september 1893 en dat zij trouwden op 27 september.

 

XIz.       Theodorus de Groot, zn. van Johannes de Groot (Xv) en Cornelia Vermeer Warmerdam, geb. te Hillegom op 27 nov 1848, kleermaker, ovl. (74 jaar oud) te Warmond op 6 mrt 1923, tr. (resp. 38 en 24 jaar oud) (1) te Warmond op 24 jun 1887 met Anna Maria Turenhout, dr. van Willem Turenhout en Helena Maria Sophia Vinkesteijn, geb. te Oegstgeest op 15 dec 1862, ovl. (32 jaar oud) te Warmond op 8 jul 1895.

             Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.          Johannes Bernardus, kleermaker, geb. te Warmond op 17 okt 1888, ovl. (21 jaar oud) te Warmond op 17 sep 1910.

2.          Wilhelmus, geb. te Warmond op 28 jan 1890, overl. te Breda op 7 mrt 1959,  tr. (29 jaar oud) te Voorhout op 5 nov 1919 met Margaretha van Graven, geb. te Haarlemmermeer rond 1897, overl. te Breda op 27 mei 1965, dr. van Hermanus van Graven en Wilhelmina van Egmond.

                Wilhelmus was begiftigd met het erekruis Pro Ecclesia et Pontifice.

3.          Cornelia Maria, geb. te Warmond op 30 mei 1892.

4.          Helena Petronella, geb. te Warmond op 20 sep 1894, tr. (resp. 24 en ongeveer 25 jaar oud) te Warmond op 26 feb 1919 met Martinus Anthonius Angevaare, zn. van Petrus Angevaare en Jacoba van Beelen, geb. te Voorhout circa 1894.

 

             Theodorus de Groot, tr. (resp. 49 en 38 jaar oud) (2) te Zoeterwoude op 3 feb 1898 met Maria Johanna Ammerlaan, dr. van Nicolaas Ammerlaan en Curina Straathof, geb. te Zoeterwoude op 29 aug 1859.

            

XIaa.    Gerardus de Groot, zn. van Johannes de Groot (Xv) en Cornelia Vermeer Warmerdam, geb. te Hillegom op 6 nov 1850, arbeider, lijmziedersknecht, los werkman, ovl. (79 jaar oud) te Leiderdorp op 3 dec 1929, tr. (resp. 36 en 25 jaar oud) te Oegstgeest op 27 mei 1887 met Engeltje Heemskerk, dr. van Hendrik Heemskerk en Marijtje van Went, geb. te Rijnsburg op 31 jul 1861, ovl. (40 jaar oud) te Leiden op 24 jan 1902.

             Uit dit huwelijk 11 kinderen:

1.          Cornelia Maria, geb. te Leiderdorp op 26 mrt 1888, ovl. (85 jaar oud) te Leiden op 15 aug 1973, tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) te Leiderdorp op 11 sep 1913 met Albert Jacobus Brugman, zn. van Pieter Brugman en Elisabeth de Vrind, geb. te Leiden op 21 mei 1890, pottenbakker, ovl. (50 jaar oud) te Leiderdorp op 2 dec 1940.

2.          Hendricus Johannes, geb. te Leiderdorp op 5 mrt 1889, ovl. (1 jaar oud) te Leiderdorp op 18 feb 1891.

3.          Johannes Jacobus, geb. te Leiderdorp op 27 nov 1890, ovl. (48 jaar oud) te Rotterdam op 21 okt 1939, volgt XIIak.

4.          Hendrik Gerardus, geb. te Leiderdorp op 16 mrt 1892, ovl. (49 jaar oud) te Leiden op 11 jan 1942, volgt XIIal.

5.          Bernardus Gerardus, geb. te Leiderdorp op 4 mei 1893, ovl. (1 jaar oud) te Leiderdorp op 5 jun 1894.

6.          Franciscus Johannes, geb. te Leiderdorp op 9 jul 1894, ovl. (10 jaar oud) te Leiderdorp op 24 jul 1904.

7.          Gerardus Johannes, geb. te Leiderdorp op 29 dec 1895, ovl. (1 jaar oud) te Leiden op 30 nov 1897.

8.          Theodorus Bernardus, geb. te Leiderdorp op 11 feb 1897, ovl. (9 maanden oud) te Leiden op 15 nov 1897.

9.          Theodorus Marinus, geb. te Leiden op 7 jan 1899, ovl. (6 maanden oud) te Leiden op 29 jul 1899.

10.        Theodorus Marinus, geb. te Leiden op 13 sep 1900, ovl. (76 jaar oud) te Rotterdam op 30 okt 1976, volgt XIIam.

11.        Maria Engelina, geb. te Leiden op 19 jan 1902, ovl. (15 jaar oud) te Warmond op 8 jun 1917.

 

XIab.    Johannes de Groot, zn. van Johannes de Groot (Xv) en Cornelia Vermeer Warmerdam, geb. te Warmond op 14 jul 1862, kleermaker, werkman, courantenbezorger, ovl. (70 jaar oud) te Warmond op 25 apr 1933, tr. (resp. 25 en 27 jaar oud) (1) te Warmond op 8 feb 1888 met Johanna Elisabeth Lagenberg, dr. van Hendrick Nicolaas Lagenberg en Quirina van der Meel, geb. te Leiden op 25 mei 1860, ovl. (39 jaar oud) te Warmond op 31 jan 1900.

             Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.          Cornelia Quirina, geb. te Warmond op 8 mrt 1889, ovl. (15 jaar oud) te Noordwijkerhout op 24 apr 1904.

2.          Hendricus Johannes, geb. te Warmond op 8 aug 1891, volgt XIIan.

3.          Quirina Catharina, geb. te Warmond op 14 feb 1897, tr. (resp. 26 en ongeveer 24 jaar oud) te Amsterdam op 22 aug 1923 met Federik Lodewijk van Rossum, zn. van Frederik Lodewijk van Rossum en Jeannette Maria Wijnanda de Vries, geb. te Amsterdam 12 dec 1898, overleden aldaar 13 nov 1977 (78 jaar oud), werkman.

 

             Johannes de Groot, tr. (resp. 38 en 35 jaar oud) (2) te Warmond op 7 nov 1900 met Elizabeth Bloemers, dr. van Thomas (Theodorus) Bloemers en Adriana van de Wijngaard, geb. te Velp op 25 feb 1865, ovl. (80 jaar oud) te Leiden op 4 mrt 1945.

             Uit dit huwelijk 2 dochters:

                  

           

1.          Adriana Josephina, geb. te Warmond op 23 okt 1901, ovl. (39 jaar oud) te Ginneken op 26 jan 1941, tr. (resp. 27 en 30 jaar oud) op 11 apr 1929 met Gerardus Voesenek, zn. van Cornelis Voesenek en Antonetta Zegers, geb. te Princenhage op 16 mrt 1899, metselaar.

2.          Elizabeth Theresia, geb. te Warmond circa 1904, tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 31 jaar oud) te Leiden op 3 aug 1932 met Dirk Keij, zn. van Dirk Keij en Frederika Wilhelmina Smit, geb. te Leiden circa 1901, overl. te Leiden op 10 mrt 1961 (60 jaar oud), kapper en nachtwaker.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIac.     Maria de Groot, zn. van Theodorus (Dirk) de Groot (Xw) en Johanna Hogervorst, geb. te Oegstgeest op 14 sep 1843, bediende, schippersknecht, stuurman, ovl. (36 jaar oud) te Voorschoten op 11 mei 1880, tr. (resp. 27 en 26 jaar oud) te Voorschoten op 20 nov 1870 met Johanna (Natje) Lamboo, dr. van Hendrik Lamboo en Maria van Baten, geb. te Voorschoten op 11 okt 1844, ovl. (65 jaar oud) te Voorschoten op 29 sep 1910.

             Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.          Levenloos Meisje, geb. te Oegstgeest op 7 jun 1871.

2.          Theodorus Johannes, geb. te Voorschoten op 13 jun 1872, ovl. (6 jaar oud) te Voorschoten op 21 jan 1879.

3.          Maria, geb. te Voorschoten op 30 okt 1873, ovl. (94 jaar oud) te Zoeterwoude op 16 jan 1968, tr. (resp. 26 en 29 jaar oud) te Voorschoten op 10 aug 1900 met Theodorus van Steijn, zn. van Jacobus van Steijn en Helena de Vries, geb. te Zoeterwoude op 3 okt 1870, ovl. (55 jaar oud) te Zoeterwoude op 26 feb 1926.

4.          Johanna Alida, geb. te Voorschoten op 17 jul 1875, ovl. (85 jaar oud) te Noordwijk op 15 nov 1960, tr. (resp. 31 en 36 jaar oud) te Leiden op 10 okt 1906 met Dirk Koelewijn, zn. van Dirk Koelewijn en Maria Nobelen, geb. te Noordwijk op 20 okt 1869, arbeider, ovl. (83 jaar oud) te Noordwijk op 28 aug 1953.

5.          Maria Petronella, geb. te Voorschoten op 14 okt 1876, ovl. (8 maanden oud) te Voorschoten op 22 jun 1877.

6.          Jacoba Hendrika, geb. te Voorschoten op 2 jun 1878, ovl. (38 jaar oud) te Leiden op 22 mrt 1917, tr. (resp. 24 en 34 jaar oud) te Leiden op 3 dec 1902 met Mattheus Gerardus van der Klaauw, zn. van Johannes van der Klaauw en Catharina Boom, geb. te Leiderdorp op 9 mei 1868, ovl. (84 jaar oud) te Leiden op 4 aug 1952.

 

             Johanna (Natje) Lamboo, dr. van Hendrik Lamboo en Maria van Baten, tr. (resp. 40 en ongeveer 41 jaar oud) (2) te Voorschoten op 7 aug 1885 met Gerrit Belt, zn. van Dirk Belt en Lijsje Trouwman, geb. in 1844, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) op 27 feb 1918.

            

 XIad.    Johannes de Groot, zn. van Theodorus (Dirk) de Groot (Xw) en Johanna Hogervorst, geb. te Oegstgeest op 8 jul 1850, pannenbakker, hotelbediende, huisbediende, commissionair, loopknecht, ovl. (61 jaar oud) te Leiden op 6 jul 1912, tr. (beiden 28 jaar oud) te Leiden op 14 mei 1879 met Maria Elisabeth Silvester, dr. van Gerardus Antonius Silvester en Maria Boom, geb. te Leiden op 12 aug 1850, dienstbode, ovl. (54 jaar oud) te Leiden op 21 mei 1905.

             Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1.          Johanna Maria, geb. te Oegstgeest op 9 feb 1880, ovl. (4 maanden oud) te Oegstgeest op 27 jun 1880.

2.          Gerardus Antonius Johannes, geb. te Zoeterwoude op 29 mrt 1881, ovl. (7 jaar oud) te Leiden op 25 mei 1888.

3.          Johannes Marinus Franciscus, geb. te Leiden op 7 nov 1882, overl. te Voorburg op 2 april 1964, (81 jaar oud] electricien.

             Hij is getrouwd te 's-Gravenhage op 6 feb 1907 met Louisa Hendrika Johanna Tammerijn, geb. te 's-Gravenhage 21 juni 1886, overl. (36 jaar oud) te 's-Gravenhage op 13 okt. 1922, dochter van Hendricus Petrus Tammerijn, timmerman, en Louisa Petronella Wagner.

             Uit dit huwelijk:

             3.1. Maria Elisabeth, geb. te 's-Gravenhage op 24 jan 1908.

             3.2 Hendrika Louisa,geb.te 's-Gravenhage op 3 okt. 1909.

             3.3 Adrianus Mattheus, geb. te  's-Gravenhage op 5 mrt 1911.

             Hij is getrouwd met Gijsbertha Margaretha Johanna Taanman, geb. te 's-Gravenhage op 21 dec 1913.

             Uit dit huwelijk een dochter

            3.3.1. Gijsbertha Louisa, geb. te 's-Gravenhage op 7 dec 1935, overl. aldaar (6 weken oud) op 20 jan 1936 .

             3.4. Louise Petronella, geb, te 's-Gravenhage rond 1912.

             Zij trouwde te 's-Gravenhage op 14 okt 1931 met Egbert Zwiers, wijnhandelaar, wonende te Voorburg, geb te Avereest rond 1894, zoon van Jan Zwiers en Aaltje Weide. Gescheiden op 4 mei1947. Hij was eerder gehuwd met en gescheiden van Jacoba Alida Verkerk.

             3.5. Johannes Marinus Franciscus, geb. te  's-Gravenhage op 21 dec 1913.

             3.6. Gerarda Antonia Theodora, geb. te  's-Gravenhage op 30 juni 1916.

4.          Adrianus Mattheus, geb. te Leiden op 13 aug 1884, timmerman. Hij wordt vermeld 1904 bij de militie.

5.          Jacobus Mattheus, geb. te Leiden op 24 jan 1886, ovl. (4 jaar oud) te Leiden op 5 okt 1890.

6.          Anthonius Mattheus Johannes, geb. te Leiden op 29 mrt 1888, ovl. (8 maanden oud) te Leiden op 16 dec 1888.

7.          Maria Elisabeth Johanna, geb. te Leiden op 22 sep 1889, ovl. (4 maanden oud) te Leiden op 25 jan 1890.

8.          Gerardus Antonius Theodorus, geb. te Leiden op 12 apr 1891, electricien, overl. te 's-Gravenhage 15 jan 1926.

             Hij trouwde te 's-Gravenhage op 24 april 1918 met Cornelia van Elewout, geb. te 's-Gravenhage 8 jul 1890, dochter van Marinus van Elewout en Huberdina Delia Bijning.

             Uit dit huwelijk:

             8.1. Gerarda Maria Joanna, geb. te 's-Gravenhage op 8 sep. 1918.

 

XIae.    Cornelis de Groot, zn. van Theodorus (Dirk) de Groot (Xw) en Johanna Hogervorst, geb. te Oegstgeest op 1 aug 1853, metselaar, opperman, ovl. (59 jaar oud) te Leiden op 18 mrt 1913, tr. (resp. 29 en 31 jaar oud) te Leiden op 17 jan 1883 met Eva Crama, dr. van Jan Crama en Neeltje Reijgersveer, geb. te Leiden op 14 jul 1851, ovl. (52 jaar oud) te Leiden op 20 feb 1904.

             Uit dit huwelijk een zoon:

1.          Jan, geb. op 18 nov 1877, ovl. (77 jaar oud) te Leiden op 1 jun 1955.

             gewettigd bij huwelijk ouders.

Cornelis de Groot trouwde (2) te Leiden op 17 okt 1906 (resp. 53 en 23 jaar oud) met Maria Alida Overdijk, dochter van Theodorus Overdijk en Alida Francina Smits, geb. te Leiden rond 1883.

Maria Alida Overdijk trouwde (2) te Leiden op 25 feb. 1914 met Hermanus Kurpershoek, koopman, geb. te Leiden 25 jun 1881,  zoon van Theodorus Kurpershoek en Susanna Honsbeek.

Uit dit huwelijk:

2.           Maria Alida, geb. te Leiden op 4 aug 1907. overl. aldaar op 21 nov. 1909.

3.           Francina, geb. te Leiden op 4 mrt 1909.

              Zij trouwde te Leiden op 20 nov. 1929 met Pieter Hillebrand, geb. te Leiden 18 mei 1906, touwslager, zoon van Pieter Hillebrand en Elisabeth Vinkesteijn.

4.           Maria Alida, geb. te Leiden op 5 mrt 1911.

              Zij trouwde te Leiden op 14 aug. 1929 met Abraham van Wijk, geb. te Haarlem rond 1907, overl. te Leiden op 4 dec. 1942, fabrieksarbeider, zoon van Adriana van Wijk.

 

XIaf.     Jacobus de Groot, zn. van Adrianus de Groot (Xx) (tapper) en Cornelia van Steijn, geb. te Katwijk op 29 jul 1846, polderwerker, koopman, kapper, landbouwer, ovl. (65 jaar oud) te Scheveningen op 30 okt 1911, tr. (resp. 25 en 29 jaar oud) (1) te 's-Gravenhage op 13 sep 1871 met Maria Catharina Cecilia Koning, dr. van Ary Koning en Maria Blok, geb. te Scheveningen op 13 feb 1842, werkster, ovl. (34 jaar oud) te Scheveningen op 24 mei 1876.

             Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.          Adrianus, geb. te Rotterdam op 26 jul 1872, ovl. (9 maanden oud) te Scheveningen op 28 apr 1873.

2.          Maria Cornelia, geb. te 's-Gravenhage/Scheveningen op 20 aug 1873, ovl. (69 jaar oud) te Scheveningen op 22 jul 1943, tr. (resp. 26 en 24 jaar oud) te 's-Gravenhage op 4 jul 1900 met Leonardus van Puffelen, zn. van Leonardus van Puffelen en Clasina Verburg, geb. te Pijnacker op 18 jan 1876, koetsier, 's-Gravenhage, ovl. (76 jaar oud) te 's-Gravenhage op 14 jun 1952.

3.          Adrianus, geb. te 's-Gravenhage/Scheveningen op 15 mei 1876, ovl. (2 maanden oud) op 7 aug 1876.

 

             Jacobus de Groot, tr. (resp. 30 en 26 jaar oud) (2) op 13 sep 1876 met Pieternella Maria Zoutenbier, dr. van Arie Zoutenbier en Catharina van der Werf, geb. te Scheveningen op 28 jul 1850, ovl. (77 jaar oud) te Breda op 8 apr 1928. (bev.reg. 8-3-1920 naar RC ziekenhuis Alles voor Allen in Breda).

             Uit dit huwelijk 12 kinderen:

1.          Johannes, geb. te Scheveningen op 22 okt 1877, ovl. (81 jaar oud) te Katwijk op 24 sep 1959, volgt XIIao.

2.          Adrianus, geb. te 's-Gravenhage/Scheveningen op 2 mrt 1879, ovl. (83 jaar oud) te Scheveningen op 24 jul 1962, volgt XIIap.

3.          Adrianus, geb. te 's-Gravenhage/Scheveningen op 25 aug 1880, ovl. (10 maanden oud) op 8 jul 1881.

4.          Adrianus Johannes, geb. te Scheveningen op 13 nov 1881, ovl. (75 jaar oud) te 's-Gravenhage op 1 apr 1957, volgt XIIaq.

5.          Hendrik, geb. te Scheveningen op 4 jun 1883, volgt XIIar.

6.          Catharina Maria, geb. op 8 nov 1884, ovl. (7 maanden oud) op 17 jun 1885.

7.          Martinus Antonius, geb. op 26 jan 1886, ovl. (89 jaar oud) te Voorhout op 26 okt 1975, volgt XIIas.

8.          Cornelia, geb. op 29 jan 1888, ovl. (6 maanden oud) op 6 aug 1888.

9.          Cornelia Catharina, geb. op 1 jul 1889, ovl. (10 jaar oud) op 16 mrt 1900.

10.        Catharina Maria, geb. op 30 mei 1891, ovl. (6 weken oud) op 16 jul 1891.

11.        Wilhelmus Theodorus, geb. op 20 aug 1892, ovl. (1 jaar oud) op 9 nov 1893.

12.        Wilhelmus Bernardus, geb. op 5 jun 1894, ovl. (1 jaar oud) op 30 dec 1895.

 

XIag.    Hendrik de Groot, zn. van Adrianus de Groot (Xx) (tapper) en Cornelia van Steijn, geb. te Katwijk op 15 okt 1850, metselaar, winkelier, ovl. (73 jaar oud) te 's-Gravenhage/Scheveningen op 27 apr 1924, tr. (resp. 23 en 26 jaar oud) op 22 jul 1874 met Martina Wilhelmina Schuurman, dr. van Martinus Jacobus Schuurman en Ida Petronella Blok, geb. te Scheveningen op 20 jul 1848, ovl. (74 jaar oud) te Scheveningen op 13 mrt 1923.

             Uit dit huwelijk 11 kinderen:

1.          Cornelia Margaretha, geb. te Scheveningen op 22 apr 1875, naaister, ovl. (68 jaar oud) te Rotterdam op 5 jan 1944, tr. (resp. 21 en 25 jaar oud) te 's-Gravenhage op 29 jul 1896 met Matthijs Philippa, zn. van Wilhelmus Philippa en Hendrika Catharina Goedenberg, geb. te Delft op 10 feb 1871, kuiper, ovl. (65 jaar oud) te Rotterdam op 2 jul 1936.

2.          Petronella Adriana, geb. te Scheveningen op 30 aug 1876, ovl. (67 jaar oud) te Voorburg op 26 jan 1944, tr. (beiden 23 jaar oud) te 's-Gravenhage op 27 sep 1899 met Lodewijk Bogers, zn. van Quirinus Bogers en Maria Gootjes, geb. te Halsteren op 2 aug 1876, overl. te 's-Gravenhage op 15 mei 1949, broodbakker, winkelier.

3.          Adrianus Wilhelmus, geb. te Scheveningen op 25 nov 1877, ovl. (12 dagen oud) te Scheveningen op 7 dec 1877.

4.          Maria Wilhelmina, geb. te Scheveningen op 9 jun 1879, telefoniste, brandwacht, ovl. (66 jaar oud) te Scheveningen op 21 apr 1946, tr. (resp. 32 en 28 jaar oud) te 's-Gravenhage op 5 jun 1912 met Krijn Rietveld, zn. van Johannes Adrianus Rietveld en Anna van Baalen, geb. te 's-Gravenhage op 9 jan 1884, brandwacht, brigadier van politie.

5.          Maria Theodora, geb. te Scheveningen op 25 sep 1880, ovl. (70 jaar oud) te 's-Gravenhage op 12 apr 1951, tr. (resp. 30 en 26 jaar oud) te 's-Gravenhage op 22 mrt 1911 met Pieter Johannes Vink, zn. van Johannes Vink en Maria Adriana Bos, geb. te Scheveningen op 22 feb 1885, Nederlands Hervormd, koetsier, los arbeider, ovl. (41 jaar oud) te 's-Gravenhage op 30 aug 1926.

6.          Adrianus Johannes, geb. te Scheveningen op 2 sep 1882, ovl. (86 jaar oud) te 's-Gravenhage op 17 mrt 1969, volgt XIIat].

7.          Cornelia Petronella, geb. te Scheveningen op 11 apr 1884, ovl. (2 jaar oud) te Scheveningen op 29 okt 1886.

8.          Cornelia Petronella, geb. te Scheveningen op 17 mei 1887, ovl. (2 maanden oud) te Scheveningen op 2 aug 1887.

9.          Martina Johanna, geb. te Scheveningen op 17 mei 1887, ovl. (3 maanden oud) te Scheveningen op 23 aug 1887.

10.        Levenloos Geboren Zoon, geb. en ovl. te 's-Gravenhage/Scheveningen op 18 dec 1888.

11.        Martinus Cornelis, geb. te Scheveningen op 30 sep 1892, volgt XIIau.

 

XIah.    Theodorus (Dirk) de Groot, zn. van Adrianus de Groot (Xx) (tapper) en Cornelia van Steijn, geb. te Katwijk op 12 jan 1852, metselaar, ovl. (79 jaar oud) te Scheveningen op 20 dec 1931, tr. (resp. 23 en 21 jaar oud) te 's-Gravenhage op 21 apr 1875 met Maria Schuurman, dr. van Martinus Jacobus Schuurman en Ida Petronella Blok, geb. te Scheveningen op 4 okt 1853, dienstbode, ovl. (61 jaar oud) te Scheveningen op 24 jan 1915.

             Uit dit huwelijk 15 kinderen:

1.          Adrianus, geb. te Scheveningen op 29 jun 1875, ovl. (84 jaar oud) te 's-Gravenhage op 27 okt 1959, volgt XIIav.

2.          Martinus J. A., geb. te Scheveningen op 23 jul 1876, ovl. (9 maanden oud) te Scheveningen op 26 apr 1877.

3.          Pieternella A., geb. te Scheveningen op 30 aug 1877, ovl. (3 maanden oud) te Scheveningen op 28 dec 1877.

4.          Martinus Adrianus, geb. te Scheveningen op 1 nov 1878, ovl. (1 jaar oud) te Scheveningen op 18 jan 1880.

5.          Martinus Adrianus Hendrikus, geb. te Scheveningen op 20 jul 1880, ovl. (74 jaar oud) te 's-Gravenhage op 2 apr 1955, volgt XIIaw.

6.          Theodorus Wilhelmus, geb. te Scheveningen op 8 jul 1882, ovl. (92 jaar oud) te Scheveningen op 28 mrt 1975, volgt XIIax.

7.          Hendricus, geb. te Scheveningen op 26 nov 1883, ovl. (3 maanden oud) te Scheveningen op 12 mrt 1884.

8.          Pietje, geb. te Scheveningen op 5 feb 1885, ovl. (6 maanden oud) te Scheveningen op 10 aug 1885.

9.          Petronella Martina, geb. te Scheveningen op 12 jul 1886, ovl. (41 jaar oud) te Scheveningen op 30 mrt 1928, tr. (resp. 20 en 21 jaar oud) te 's-Gravenhage op 1 mei 1907 met Frederik Coenraad Johana Redeker, zn. van Johan Frederik Coenraad Redeker en Wilhelmina Bransleven, geb. te Amsterdam op 12 mei 1885, zadelmaker, ovl. (56 jaar oud) te Wassenaar op 12 mrt 1942.

10.        Cornelia Klazina, geb. te Scheveningen op 12 feb 1889, ovl. (93 jaar oud) op 12 jan 1983, tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) te 's-Gravenhage op 15 mei 1912 met Gerardus Casparus Veringmeier, zn. van Arnoldus Veringmeier en Catharina Johanna Baumhöer, geb. te Schiedam op 6 mei 1888, kistenmaker, bakker.

11.        Cornelis Petrus, geb. te Scheveningen op 22 jun 1890, ovl. (2 maanden oud) te Scheveningen op 16 sep 1890.

12.        Cornelis Petrus, geb. te Scheveningen op 13 jul 1891, ovl. (3 maanden oud) te Scheveningen op 4 nov 1891.

13.        Johanna, geb. te Scheveningen op 13 nov 1892, ovl. (68 jaar oud) te Scheveningen op 11 jan 1961, tr. (beiden 24 jaar oud) te 's-Gravenhage op 7 feb 1917 met Josephus Vleeskens, zn. van Josephus Vleeskens en Antonia Jooren, geb. te Scheveningen op 20 sep 1892, timmerman, ovl. (56 jaar oud) te Scheveningen op 31 mei 1949.

14.        Jacobus A., geb. te Scheveningen op 10 mrt 1895, ovl. (2 maanden oud) te Scheveningen op 19 mei 1895.

15.        Jacobus A., geb. te Scheveningen op 28 sep 1896, ovl. (één maand oud) te Scheveningen op 24 nov 1896.

 

XIai.     Jacobus de Groot, zn. van Adrianus de Groot (Xx) (tapper) en Cornelia van Steijn, geb. te Katwijk op 6 jan 1858, voerman, melkhandelaar, arbeider, Scheveningen, ovl. (70 jaar oud) te Voorburg op 24 mrt 1928, tr. (resp. 19 en 20 jaar oud) te 's-Gravenhage op 20 jun 1877 met Klasina Maria de Koning, dr. van Hermanus de Koning en Appollonia Oostdam, geb. te Scheveningen op 17 jun 1857, ovl. (71 jaar oud) te Scheveningen op 19 jun 1928.

             Uit dit huwelijk 20 kinderen:

1.          Hermanus, geb. te Scheveningen op 16 feb 1879, ovl. (2 jaar oud) te Scheveningen op 27 sep 1881.

2.          Hermanus Johannes, geb. te Scheveningen op 31 mrt 1880, ovl. 3 maanden oud) op 22 jul 1880.

3.          Cornelia, geb. te Scheveningen op 30 mei 1881.

4.          Apolonia Maria, geb. te Scheveningen op 26 aug 1882, ovl. (5 maanden oud) te Scheveningen op 15 feb 1883.

5.          Adrianus Hermanus, geb. te Scheveningen op 26 dec 1883, voerman, ovl. (17 jaar oud) te Loosduinen op 2 okt 1901.

6.          Hermanus Stephanus, geb. te Scheveningen op 27 dec 1884, ovl. (7 maanden oud) te Scheveningen op 27 jul 1885.

7.          Klasina Maria, geb. te Scheveningen op 2 nov 1885, ovl. (2 maanden oud) te Scheveningen op 4 jan 1886.

8.          Apolonia Maria, geb. te Scheveningen op 14 aug 1886, ovl. (25 dagen oud) te Scheveningen op 8 sep 1886.

9.          Apolonia Maria, geb. te Scheveningen op 15 jul 1887, ovl. (8 maanden oud) te Scheveningen op 26 mrt 1888.

10.        Apolonia Maria, geb. te Scheveningen op 6 aug 1888, ovl. (16 dagen oud) te Scheveningen op 22 aug 1888.

11.        Albertus, geb. te Scheveningen op 11 aug 1889, ovl. (5 jaar oud) op 9 mrt 1895.

12.        Apolonia Maria, geb. te Scheveningen op 14 nov 1890, ovl. (7 maanden oud) te Scheveningen op 11 jul 1891.

13.        Jacobus Johannes, geb. te Scheveningen op 15 nov 1891, ovl. (3 maanden oud) te Scheveningen op 4 mrt 1892.

14.        Johannes Martinus, geb. te Scheveningen op 2 dec 1892, ovl. (4 maanden oud) te Scheveningen op 28 apr 1893.

15.        Apolonia Cornelia, geb. te Scheveningen op 16 mrt 1894.

             Zij trouwde te 's-Gravenhage op 23 sep 1914 met Hendricus de Vries, winkelbediende, geb. rond 1894, zn van Arie de  Vries en Gijsbertha Geertruida Bekkenk.

16.        Doodgeboren Zoon, geb. en ovl. te Scheveningen op 16 nov 1895.

17.        Maria Klazina, geb. te Scheveningen op 8 dec 1896, ovl. (9 maanden oud) te Scheveningen op 15 sep 1897.

18.        Maria Klazina, geb. te Scheveningen op 23 apr 1898, ovl. (4 maanden oud) te Scheveningen op 24 aug 1898.

19.        Maria Klazina, geb. te Scheveningen op 5 jun 1899, ovl. (6 maanden oud) te Scheveningen op 28 dec 1899.

20.        Adriana Clasina, geb. te Scheveningen op 23 dec 1901, ovl. (27 dagen oud) te Scheveningen op 19 jan 1902.

 

XIaj.      Gerardus de Groot, zn. van Thomas de Groot (Xz) en Elisabeth Anna Crispijn, geb. te Leiden op 6 nov 1863, sigarenmaker, nachtwaker, railveger, trambeambte, ovl. (66 jaar oud) te 's-Gravenhage op 11 apr 1930, tr. (resp. 22 en 24 jaar oud) te Leiden op 9 jun 1886 met Maria Margaretha van Zijp, dr. van Pieter van Zijp en Hendrika Ouwerkerk, geb. te Leiden op 11 jul 1861, ovl. (86 jaar oud) te 's-Gravenhage op 27 okt 1947.

             Uit dit huwelijk 11 kinderen:

1.          Thomas Gerardus, geb. te Leiden op 6 nov 1886, volgt XIIay.

2.          Hendrika Maria, geb. te Leiderdorp op 24 feb 1888, ovl. (6 maanden oud) te Leiderdorp op 7 sep 1888.

3.          Maria Margaretha, geb. te Leiden op 14 sep 1889, ovl. (2 maanden oud) te Leiden op 7 dec 1889.

4.          Maria Margaretha, geb. te Leiden op 3 dec 1890, ovl. (5 maanden oud) te Leiden op 21 mei 1891.

5.          Geertruida Maria, geb. te Leiden op 5 mei 1892, ovl. (9 maanden oud) te Leiden op 18 feb 1893.

6.          Gerardus Johannes, geb. te Leiden op 20 jan 1894, volgt XIIaz.

7.          Elisabeth Anna, geb. te Leiden op 23 mrt 1896, dienstbode, tr. (resp. 22 en ongeveer 22 jaar oud) te 's-Gravenhage op 19 feb 1919 met Jan Werkman, zn. van Aldert Werkman en Jantje Mulder, geb. te Scheemda circa 1897, landbouwer.

8.          Petrus, geb. te Leiden op 18 aug 1897, tramconducteur, ovl. (52 jaar oud) te 's-Gravenhage op 17 apr 1950, tr. (resp. 26 en ongeveer 23 jaar oud) (1) te 's-Gravenhage op 26 sep 1923, (gesch. op 1 apr 1926) met Helena Gezina Niesje van Vuure, dr. van Pieter van Vuure en Helena Gesina Sophia Nahuijs, geb. te Amsterdam circa 1900, dienstbode. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. 31 en ongeveer 29 jaar oud) (2) te 's-Gravenhage op 20 mrt 1929 met Antonia Francisca Engels, dr. van Antonius Jacobus Engels en Elisabeth Rostang, geb. circa 1900.

9.          Maria Margaretha, geb. te Leiden op 5 apr 1899, dienstbode, ovl. te Leiden, tr. (resp. 25 en ongeveer 27 jaar oud) te 's-Gravenhage op 1 okt 1924 met Pieter Matthijs van der Schee, zn. van Pieter van der Schee en Krijntje Mosterd, geb. te 's-Gravenhage circa 1897, slager.

10.        Johanna, geb. te 's-Gravenhage op 22 aug 1900, tr. (resp. 23 en ongeveer 21 jaar oud) te 's-Gravenhage op 4 jun 1924 met Anthonij Johannes Cappon, zn. van Johannes Anthonij Cappon en Gerritje Wilhelmina Bos, geb. te 's-Gravenhage circa 1903, electricien.

11.        Wilhelmina Maria, geb. te 's-Gravenhage op 16 nov 1901, werkster, tr. (resp. 27 en ongeveer 23 jaar oud) te 's-Gravenhage op 9 okt 1929 met Matheus Grozema, zn. van Tjark Jan Grozema en Anje Arbeider, geb. te Scheemda circa 1906, arbeider.

 

XIak.     Louis de Groot, zn. van Louis de Groot (Xaa) en Catharina Planken, geb. te Leiden op 3 jun 1863, blikslager, ovl. (80 jaar oud) te Leiden op 2 jan 1944, tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) te Leiden op 25 aug 1886 met Catharina van Ees, dr. van Izak van Ees en Margaretha Florisson, geb. te Leiden op 28 jan 1862, ovl. (66 jaar oud) te Leiden op 28 feb 1928.

             Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.          Catharina, geb. te Leiden op 11 jun 1887, ovl. (21 jaar oud) te Leiden op 18 apr 1909.

2.          Margaretha, geb. te Leiden op 25 aug 1888, dienstbode, ovl. (71 jaar oud) te Wassenaar op 3 dec 1959.

3.          Louis, geb. te Leiden op 14 sep 1890, ovl. (83 jaar oud) te Gouda op 31 mei 1974, volgt XIIba.

4.          Elisabeth, geb. te Leiden op 10 okt 1893, dienstbode, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te Leiden circa 1965, tr. (resp. 35 en 43 jaar oud) op 3 apr 1929 met Cornelis Pieter Johannes Boer, zn. van Cornelis Johannes Boer en Alida IJpelaar, geb. te Gouda op 22 jun 1885, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) circa 1965.

5.          Izak Lambertus, geb. te Leiden op 27 mrt 1898, volgt XIIbb.

6.          Petrus, geb. te Leiden op 17 okt 1901, volgt XIIbc.

7.          Abraham, geb. te Leiden op 17 okt 1901, volgt XIIbd.

 

XIal.      Pieter de Groot, zn. van Louis de Groot (Xaa) en Catharina Planken, geb. te Leiden op 6 feb 1865, letterzetter, ovl. (80 jaar oud) te Leiden op 1 feb 1946, tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) te Leiden op 15 mei 1889 met Carolina Clazina Vorst, dr. van Nicolaas Jacobus Vorst en Karolina Johanna Hoppenbrouwer, geb. te Leiden op 20 jun 1865, ovl. (72 jaar oud) te Leiden op 26 dec 1937.

             Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.          Louisius Petrus, geb. te Leiden op 25 apr 1890, koperslager.

2.          Carolina Cornelia, geb. te Leiden op 18 okt 1891.

3.          Catharina Johanna, geb. te Leiden op 25 sep 1894, tr. (resp. 25 en ongeveer 31 jaar oud) te Leiden op 5 jan 1920 met Petrus Hendrikus Anthonius Cornelissen, zn. van Johan Jacobus Hendrikus Cornelissen en Wilhelmina Martina Starrenburg, geb. te Leiden circa 1889, banketbakker.

4.          Helena Wilhelmina Hendrika, geb. te Leiden op 2 jan 1904.

 

XIam.   Petrus Jacobus de Groot, zn. van Jacobus Antonius de Groot (Xac) en Maria Wetselaar, geb. te Leiden op 2 jun 1865, timmerman, ovl. (75 jaar oud) te Leiden op 25 feb 1941, tr. (resp. 23 en 25 jaar oud) te Leiden op 10 okt 1888 met Christina Kerkvliet, dr. van Cornelis Kerkvliet en Adriana Helena Joha, geb. te Leiden op 19 sep 1863, ovl. (81 jaar oud) te Leiden op 14 apr 1945.

             Uit dit huwelijk 11 kinderen:

1.          Jacobus Marinus, geb. te Leiden op 4 aug 1889, letterzetter, tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) te Amsterdam op 2 jun 1915 met Agatha Frederika de Groot, dr. van Willem Frederik de Groot en Antje Nagtegaal, geb. te Uithoorn op 10 mrt 1891, dienstbode.

2.          Adriana Maria Cornelia, geb. te Leiderdorp op 2 aug 1891, ovl. (1 jaar oud) te Leiderdorp op 7 jul 1893.

3.          Lucia Johanna, geb. te Leiderdorp op 16 feb 1893, ovl. (5 maanden oud) te Leiderdorp op 21 jul 1893.

4.          Adriana Cornelia, geb. te Leiderdorp op 12 mei 1894, ovl. (9 dagen oud) te Leiderdorp op 21 mei 1894.

5.          Cornelis Adrianus, geb. te Leiden op 14 jun 1895, ovl. (4 maanden oud) te Leiden op 27 okt 1895.

6.          Adriana Christina Maria, geb. te Leiden op 16 sep 1896, ovl. (minstens 16 jaar oud) na 1913.

             1913 bevolkingsregister Den Haag.

7.          Johanna Hendrika Maria, geb. te Leiden op 8 dec 1897, ovl. (93 jaar oud) op 23 sep 1991, tr. (resp. 29 en 24 jaar oud) te Leiden op 18 mei 1927 met Simon Gordijn, zn. van Petrus Gordijn en Maria Haring, geb. te Leiden op 18 feb 1903, overl. te Leiden op 10 aug 1963 (60 jaar oid), kleermaker.

8.          Hendricus Cornelis Jacobus, geb. te Leiden op 14 aug 1899, ovl. (4 maanden oud) te Leiden op 20 dec 1899.

9.          Sophia Maria Jacoba, geb. te Leiden op 26 nov 1900, tr. (resp. 24 en 25 jaar oud) te Leiden op 25 nov 1925 met Egbertus Sebastianus Prins, zn. van Egbertus Sebastianus Prins en Wilhelmina Josephina Ouwerkerk, geb. te Leiden op 17 nov 1900, smid, electrisch lasser, ovl. (56 jaar oud) te Leiden op 24 dec 1956.

10.        Hendrica Johanna Maria, geb. te Leiden op 19 jan 1903, ovl. (3 maanden oud) te Leiden op 28 apr 1903.

11.        Theodorus Jacobus, geb. te Leiden op 2 aug 1907, overl. te Leiderdorp op 2 juni 1995, tr.te Leiderdorp 30 mei 1940 met  Anne Giezen, geb. te Leiden op 25 aug 1912, overl. te Leiderdorp op 12 mei 2000.

 

XIan.    Hendrik Jochem de Groot, zn. van Jacobus Antonius de Groot (Xac) en Maria Wetselaar, geb. te Leiden op 15 feb 1876, bierbottelaar, reiziger, magazijnknecht, ovl. (87 jaar oud) te Leiden op 19 feb 1963, tr. (resp. 22 en 21 jaar oud) te Leiden op 16 feb 1898 met Anna Christina Gijbels, dr. van Adrianus Gijbels en Christina Catharina de Bolster, geb. te Leiden op 13 sep 1876, dienstbode, ovl. (79 jaar oud) te Leiden op 15 feb 1956.

             faillissement uitgesproken 2-2-1909.

             Uit dit huwelijk 11 kinderen:

1.          Jacobus Petrus Marinus, geb. te Leiden op 27 jan 1899, volgt XIIbe.

2.          Christina Catharina Adriana, geb. te Leiden op 18 apr 1900, overleden te Leiderdorp op 11 mrt 2001, begraven aldaar op 16 mrt 2001, tr te Leiden op 19 mei 1924 met Petrus van der Loo, geb te Leiden op 25 nov 1886, blekerspatroon, , zn van Christiaan Josephus van der Loo en Christina van Ulden.

3.          Petrus Christiaan Jacobus, geb. te Leiden op 26 aug 1901, glasblazer, sergeant der infanterie, tr. (resp. 26 en 25 jaar oud) te Leiden op 25 apr 1928 met Johanna Maria Antoinette Groenendijk, geb. te Leiden 25 juni 1902, dr. van Antonius Gerardus Groenendijk en Johanna Catharina Alida Riettiens.

             Petrus Christiaan Jacobus de Groot en Johanna Maria Antoinette Groenendijk

             bruidegom woont te Tjimaki. Huwelijk met de handschoen. De gevolmachtigde is de vader van de bruidegom.

4.          Daniël Theodorus Franciscus Andreas, geb. te Leiden op 31 mrt 1903, ovl. (3 maanden oud) te Leiden op 9 jul 1903.

5.          Hendrik Theodorus Daniël, geb. te Leiden op 3 mei 1904, volgt XIIbf.

6.          Maria Johanna Francisca, geb. te Leiden op 1 jun 1905, ovl. (1 jaar oud) te Leiden op 20 jun 1906.

7.          Daniël Adrianus Theodorus, geb. te Leiden op 21 jan 1907, volgt XIIbg.

8.          Maria Johanna Wilhelmina Theodora, geb. te Leiden op 8 jun 1908, overleden Leiderdorp 2 nov 2002,  tr. (resp. 21 en 23 jaar oud) te Leiden op 13 nov 1929 met Arnoldus Johannes Montanus, zn. van Johannes Frederik Montanus en Gerarda Maria Hoogeveld, geb. te Leiden op 9 mrt 1906, handelsreiziger, melkbezorger, borstelmaker blindeninrichting, mattenwever.

9.          Catharina Maria Adriana, geb. te Leiden circa 1912, tr. (resp. ongeveer 18 en 23 jaar oud) te Leiden op 28 mei 1930 met Johannes Devilee, zn. van Pieter Devilee en Johanna Maria Fakkel, geb. te Leiden op 23 apr 1907, overleden aldaar op 6 sep 1981, chauffeur,

10.        Johanna Hendrika, geb. te Leiden circa 1915, tr. (resp. ongeveer 19 en 30 jaar oud) te Leiden op 17 jan 1934 met Franciscus Prins, zn. van Petrus Egbertus Johannes Prins en Elisabeth Pijnnaken, geb. te Leiden op 10 nov 1903, overleden aldaar op 23 jun 1967, schoenmaker.

11.        Johanna Helena Adriana, geb. 2aug 1916, ovl. (13 jaar oud) te Oegstgeest op 26 aug 1929.

12.         Lucia Jacoba, geb. te Leiden op 18 dec 1917.

 

XIao.    Jacobus Johannes de Groot, zn. van Jacobus Antonius de Groot (Xac) en Maria Wetselaar, geb. te Leiden op 22 jul 1879, koetsier, ovl. (79 jaar oud) te 's-Gravenhage op 10 jun 1959, tr. (beiden 33 jaar oud) te Leiden op 6 nov 1912 met Johanna Antonia Fiolet, dr. van Johannes Franciscus Arnoldus Fiolet en Petronella Dorsman, geb. te Leiden op 21 okt 1879.

             Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.          Maria Petronella, geb. te 's-Gravenhage op 16 okt 1913, ovl. (87 jaar oud) te Beverwijk op 10 mei 2001, tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) op 1 dec 1937 met Abraham Dignus van der Heijden, geb. te Oudshoorn op 2 mei 1914, ovl. (hoogstens 86 jaar oud) voor 2001.

2.          Johannes Franciscus Arnoldus, geb. te Leiden op 22 jan 1915.

 

XIap.    Hendricus Franciscus de Groot, zn. van Adrianus de Groot (Xad) en Alegonda Maria van Zutphen, geb. te Wateringen op 17 jun 1852, Mr. broodbakker, ovl. (81 jaar oud) te Delft op 19 sep 1933, tr. (resp. 24 en 22 jaar oud) te Delft op 17 jan 1877 met Appolonia Jacoba Theodora Cramer, dr. van Johannes Josephus Cramer en Helena Agatha Ruygrok, geb. te Delft op 24 mrt 1854, ovl. (58 jaar oud) te Delft op 18 feb 1913.

             Uit dit huwelijk 10 kinderen:

1.          Alegonda Maria Helena, geb. te Delft op 26 nov 1877, ovl. (81 jaar oud) te Deventer op 17 jan 1959, tr. (resp. 20 en 22 jaar oud) te Amsterdam op 17 nov 1898 met Gijsbertus van Bemmel, zn. van Martinus van Bemmel en Anna Maria Reberge, geb. te Samarang [N-I] op 11 mei 1876, ingenieur.

2.          Josephus Johannes Adrianus, geb. te Delft op 29 dec 1878, ovl. (74 jaar oud) te Wateringen op 15 jan 1953, volgt XIIbh.

3.          Helena Agatha, geb. te Delft op 29 dec 1878, ovl. (4 maanden oud) te Delft op 7 mei 1879.

4.          Pauline Hendrica Adriana, geb. te Delft op 1 jun 1881, ovl. (86 jaar oud) te Wateringen op 21 jun 1967, tr. (resp. 38 en 60 jaar oud) te Delft op 18 mei 1920 met Sebastianus Haket, zn. van Johannes Haket en Maria Elisabeth Hallandsleben, geb. te Schiedam op 27 okt 1859, ovl. (77 jaar oud) te Delft op 6 jul 1937.

5.          Catherina Josefina, geb. te Delft op 23 aug 1882, ovl. (74 jaar oud) te Wateringen op 15 mei 1957.

6.          Adrianus Franciscus Henry, geb. te Delft op 23 apr 1884, ovl. (30 jaar oud) te Delft op 4 feb 1915.

7.          Franciscus Cornelis Maria, koopman in damesmode artikelen, geb. te Delft op 3 feb 1886, ovl. (51 jaar oud) te 's-Gravenhage op 19 apr 1937, tr. (resp. 28 en 20 jaar oud) te Delft op 17 jun 1914, (gesch. op 8 okt 1920) met Agatha Jacoba Maria van Weeszenberg, dr. van Johannes Cornelis van Weeszenberg en Agatha Jacoba Maria Catharina van den Boogert, geb. te Delft op 31 dec 1893.

             Agatha Jacoba Maria van Weeszenburg trouwt (2) te 's-Gravenhage op 12 feb 1941 met Gerard Feylbrief.

                 

 

 

           De officiële scheiding is uitgesproken op 8 oktober 1920, maar al eerder heeft Franciscus een akte opgemaakt, waarin hij verklaart, dat het huwelijk ontbonden is.

           Hij is kennelijk weer opnieuw getrouwd met Agatha Jacoba Maria van Weeszenburg, want in zijn overlijdensakte staat dat hij haar echtgenoot is en eerder van haar gescheiden.

 

 

 

 

 

 

 

 

8.          Cornelia Henriëtte Maria, geb. te Delft op 23 okt 1887, ovl. (31 jaar oud) te 's-Gravenhage op 17 dec 1918, tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) te Delft op 21 jun 1911 met Arnoldus Cornelis Maria van der Maarel, zn. van Arnoldus van de Maarel en Sophia Ruigrok, geb. te 's-Gravenhage op 23 jul 1886, koopman, melkboer, ovl. (80 jaar oud) te 's-Gravenhage op 14 sep 1966.

9.          Gerardus Hendricus Maria, geb. te Delft op 4 jul 1889, ovl. (81 jaar oud) te Heerlen op 23 jul 1970, volgt XIIbi.

10.        Hendricus Franciscus Maria, geb. te Delft op 4 okt 1893, ovl. (59 jaar oud) te Voorburg op 4 jul 1953, volgt XIIbj.

 

XIaq.    Henricus Hermanus de Groot, zn. van Adrianus de Groot (Xad) en Alegonda Maria van Zutphen, geb. te Wateringen op 10 aug 1867, bakker, ovl. (86 jaar oud) te 's-Gravenhage op 5 aug 1954, begr. te Wateringen op 10 aug 1954, tr. (resp. 24 en 19 jaar oud) te Monster op 31 okt 1891, kerk.huw. te Kwintsheul op 3 nov 1891 met Antonia Maria Strik, dr. van Johannes Strik en Margaretha Hilaria van Steekelenburg, geb. te Kwintsheul,gem. Monster op 18 mei 1872, ovl. (91 jaar oud) te 's-Gravenhage op 25 jan 1964, begr. te Wateringen.

                                                               

             Uit dit huwelijk 18 kinderen:

1.          Alegonda Maria Cornelia, geb. te Wateringen op 21 mrt 1893, ovl. (8 jaar oud) te Wateringen op 27 aug 1901.

2.          Johannes Adrianus Maria, geb. te Wateringen op 3 jun 1894, ovl. (7 jaar oud) te Wateringen op 12 mrt 1902.

3.          Adrianus Jacobus Johannes Maria, geb. te Wateringen op 15 aug 1895, missionaris in Belgisch Congo, rector van de missieprocuur van Scheut te Leidsch, ovl. (65 jaar oud) te Wassenaar op 19 jul 1961.

4.          Henricus Gerardus Maria (Harry), geb. te Wateringen op 6 okt 1896, ovl. (36 jaar oud) te Leiden op 28 okt 1932, volgt XIIbk.

5.          Elisabeth Francisca Maria, geb. te Wateringen op 10 nov 1897, ovl. (89 jaar oud) te Naaldwijk op 23 jun 1987, begr. te Monster op 27 jun 1987, tr. (resp. 24 en 26 jaar oud) te Wateringen op 30 mei 1922 met Hendrikus Cornelis van Heijningen, zn. van Hendrikus Petrus van Heijningen en Cornelia Maria Zuidgeest, geb. te Monster op 23 dec 1895, ovl. (73 jaar oud) te 's-Gravenhage op 15 sep 1969.

6.          Margaretha Gerarda Maria (Greet), geb. te Wateringen op 29 apr 1899, ovl. (90 jaar oud) te Naaldwijk op 12 apr 1990, begr. te Wateringen op 17 apr 1990, tr. (resp. 30 en 35 jaar oud) te Wateringen op 22 okt 1929 met Theodorus Johannes van Wingerden, zn. van Cornelis van Wingerden en Anna Hendrika van den Bosch, geb. te Kwintsheul op 22 sep 1894, ovl. (82 jaar oud) te Poeldijk op 20 feb 1977.

7.          Gerardus (Aloysius) Adrianus Maria, geb. te Wateringen op 2 jul 1900, ovl. (1 jaar oud) te Wateringen op 24 feb 1902.

8.          Hugo Adrianus Maria, geb. te Wateringen op 10 aug 1901, ovl. (87 jaar oud) te Leiden op 13 mrt 1989, volgt XIIbl.

9.          Alegonda Maria Cornelia, geb. te Wateringen op 13 okt 1902, ovl. (17 jaar oud) te Wateringen op 18 nov 1919.

10.        Johannes Adrianus Maria, geb. te Wateringen op 30 apr 1904, ovl. (83 jaar oud) te Rijswijk op 3 mei 1987, volgt XIIbm.

11.        Doodgeboren, geb. en ovl. te Wateringen op 12 sep 1905.

12.        Catharina Gerarda Maria, geb. te Wateringen op 14 nov 1906, ovl. (87 jaar oud) te Wateringen op 30 jun 1994, begr. te Wateringen op 4 jul 1994, tr. (resp. 27 en 28 jaar oud) te Wateringen op 29 mei 1934 met Gerardus Petrus Maria van Leeuwen, zn. van Nicolaas Johannes van Leeuwen en Helena Maria Catharina van der Hoeven, geb. te Loosduinen op 13 mrt 1906, ovl. (85 jaar oud) te Wateringen op 16 dec 1991, begr. te Wateringen op 21 dec 1991.

13.        Doodgeboren, geb. en ovl. te Wateringen op 28 jan 1908.

14.        Leonardus Johannes Maria, geb. te Wateringen op 15 dec 1909, ovl. (82 jaar oud) te Delft op 26 mei 1992, volgt XIIbn.

15.        Franciscus Gerardus Maria, geb. te Wateringen op 6 feb 1911, ovl. (76 jaar oud) te Voorburg op 27 aug 1987, volgt XIIbo.

16.        Gerarda Wilhelmina Maria, geb. te Wateringen op 3 jul 1912, ovl. (90 jaar oud) te Leidschendam op 22 mrt 2003, tr. (resp. 25 en 27 jaar oud) te Wateringen op 24 aug 1937 met Petrus Jacobus Mooijman, zn. van Leonardus Cornelis Mooijman en Maria Magdalena Romeijn, geb. te Stompwijk op 26 sep 1909, ovl. (90 jaar oud) te Leidschendam op 19 nov 1999, begr. te Nootdorp op 24 nov 1999.

17.        Cornelia Jacoba Allegonda Maria, geb. te Wateringen op 18 jan 1914, maatschappelijk werkster, ovl. (87 jaar oud) te 's-Gravenhage op 11 apr 2001, gecr. te Rijswijk op 18 apr 2001, tr. (resp. 38 en 55 jaar oud) te 's-Gravenhage op 24 dec 1952, kerk.huw. te Wateringen op 6 jan 1953 met Johannes Fransen, zn. van Wybe Fransen en Jozina Dames, geb. te Leeuwarden op 20 mrt 1897, weg- en waterbouwkundig ingenieur, ovl. (88 jaar oud) te 's-Gravenhage op 10 jul 1985, gecr. te Rijswijk op 15 jul 1985.

18.        Francisca Gijsberta Allegonda Maria, geb. te Wateringen op 10 jun 1917, ovl. (9 maanden oud) te Wateringen op 12 mrt 1918.

 

XIar.     Hendricus de Groot, zn. van Cornelius de Groot (Xae) en Christina van der Kroef, geb. te Broek op 17 mrt 1862, kastelein, ovl. (67 jaar oud) te IJsselsteijn op 27 dec 1929, tr. (beiden 23 jaar oud) te Boskoop op 24 apr 1885 met Martina Wilhelmina Wildenburg, dr. van Rijnier Wildenburg en Margaretha Wilhelmina Dongelmans, geb. te Gouda op 31 okt 1861, ovl. (72 jaar oud) te Vianen op 4 jul 1934.

             Uit dit huwelijk 9 kinderen:

1.          Cristina Margaretha, geb. te IJsselsteijn op 9 mrt 1886, ovl. (60 jaar oud) te 's-Gravenhage op 5 feb 1947, tr. (resp. 24 en 26 jaar oud) te IJsselsteijn op 16 nov 1910 met Hubertus Hendrikus Johannes van Kleef, zn. van Gillof van Kleef en Willemina van den Brink, geb. te IJsselsteijn op 7 jan 1884, rijksambtenaar, ovl. (63 jaar oud) te 's-Gravenhage op 10 mrt 1947.

2.          Margaretha Wilhelmina, geb. te IJsselsteijn op 7 feb 1887, ovl. (1 jaar oud) te IJsselsteijn op 12 mrt 1888.

3.          Cornelis, geb. te IJsselsteijn op 23 jul 1888, ovl. (7 maanden oud) te IJsselsteijn op 27 feb 1889.

4.          Margaretha Wilhelmina, geb. te IJsselsteijn op 20 mei 1892, ovl. (5 weken oud) te IJsselsteijn op 24 jun 1892.

5.          Cornelis, geb. te IJsselsteijn op 20 mei 1892, ovl. (22 dagen oud) te IJsselsteijn op 11 jun 1892.

6.          Margaretha Wilhelmina, geb. op 28 dec 1893, ovl. (20 dagen oud) te IJsselsteijn op 17 jan 1894.

                      Margaretha Wilhelmina de Groot

7.          Margaretha Wilhelmina, geb. te IJsselsteijn op 5 apr 1895, ovl. (86 jaar oud) te Hilversum op 6 aug 1981, tr. (resp. 24 en 28 jaar oud) te IJsselsteijn op 6 aug 1919 met Frederikus Strik, zn. van Frederikus Strik en Anna Elisabeth Johanna van Rijn, geb. te 's-Gravenhage op 9 jul 1891, bakker, ovl. (76 jaar oud) te Hilversum op 6 dec 1967.

8.          Cornelia, geb. op 21 feb 1897, ovl. (5 maanden oud) te IJsselsteijn op 7 aug 1897.

9.          Rijnier, geb. te IJsselsteijn op 25 okt 1899, ovl. (1 jaar oud) te IJsselsteijn op 23 feb 1901.

 

XIas.     Adrianus de Groot, zn. van Petrus de Groot (Xaf) en Adriana van der Arend, geb. te Loosduinen op 16 feb 1861, bakker, ovl. (87 jaar oud) te Alkmaar op 27 jan 1949, begr. te Noord-Scharwoude, tr. (resp. 26 en 30 jaar oud) te Gouda op 14 sep 1887 met Hendrika Cornelia Wildenburg, dr. van Cornelis Franciscus Wildenburg en Johanna Frederica Louisa Bokkelkamp, geb. te Gouda op 18 mrt 1857, ovl. (76 jaar oud) op 18 jul 1933.

             Uit dit huwelijk 10 kinderen:

1.          Petrus Johannes, geb. te Boskoop op 14 jul 1888, ovl. (89 jaar oud) te Ouddorp op 17 okt 1977, volgt XIIbp.

2.          Johanna Frederica Louisa, geb. te Boskoop op 1 sep 1889, ovl. (3 maanden oud) te Boskoop op 24 dec 1889.

3.          Hendrikus Johannes, geb. te Boskoop op 27 nov 1890, volgt XIIbq.

4.          Helena, geb. te Boskoop op 20 dec 1891, ovl. (16 dagen oud) te Boskoop op 5 jan 1892.

5.          Elizabeth Clasina, geb. te Boskoop op 18 mei 1893, ovl. (10 maanden oud) te Boskoop op 5 apr 1894.

6.          Adriana Alida, geb. te Boskoop op 4 aug 1894, ovl. (5 maanden oud) te Boskoop op 5 jan 1895.

7.          Cornelis Franciscus, geb. te Boskoop op 2 mrt 1896, ovl. (74 jaar oud) te Gouda op 1 sep 1970, volgt XIIbr.

8.          Franciscus Hermanus, geb. te Boskoop op 20 okt 1897, ovl. (3 maanden oud) te Boskoop op 14 feb 1898.

9.          Adriana, geb. te Boskoop op 6 jan 1899, religieuze Congregatie Charitas te Roosendaal, ovl. (49 jaar oud) te Roosendaal op 16 jul 1948.

10.        Johanna Frederica Louisa, geb. te Boskoop op 8 jan 1900, ovl. (4 maanden oud) te Boskoop op 28 mei 1900.

 

XIat.     Bernardus Aloysius Antonius de Groot, zn. van Adrianus Hendricus de Groot (Xag) en Anna Wilhelmina Smeeman, geb. te Oudewater op 23 aug 1876, bakker, zakenman, ovl. (86 jaar oud) te Bergen op Zoom op 4 mrt 1963, tr. (resp. 24 en 21 jaar oud) (1) te Gouda op 1 mei 1901 met Anna Catharina Elisabeth van Straaten, dr. van Petrus van Straaten en Catharina Helena Faay, geb. te Gouda op 10 jun 1879, ovl. (41 jaar oud) te Borgerhout,België op 9 feb 1921.

             Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.          Adrinanus Hendrikus Petrus, geb. te Oudewater op 14 feb 1902, priester, ovl. (88 jaar oud) te Paramaribo op 14 apr 1990.

2.          Catharina Helena Anna, geb. te Oudewater op 30 apr 1903, ovl. (86 jaar oud) te Haaksbergen op 28 apr 1990, tr. (resp. 37 en 31 jaar oud) te Amsterdam op 26 nov 1940 met Michiel Marinus van Baal, zn. van Johannes van Baal en Helena Maria de Vries, geb. te Arnhem op 17 jan 1909, militair, politie-ambtenaar.

3.          Anna Wilhelmina Christina, geb. op 1 jul 1905, ovl. (11 maanden oud) te Oudewater op 2 jun 1906.

4.          Petrus Bernardus, geb. te Oudewater op 8 jul 1907, ovl. (43 jaar oud) te Antwerpen,België op 22 feb 1951, tr. te België met Joanna de Cleen.

5.          Anna.

 

             Bernardus Aloysius Antonius de Groot, tr. (2) te België met Maria Catharina Ducheyne.

            

XIau.    Adrianus Cornelis Antonius (Ad) de Groot, zn. van Adrianus Hendricus de Groot (Xag) en Anna Wilhelmina Smeeman, geb. te Gouda op 20 feb 1884, electrotechnicus, ovl. (87 jaar oud) te Capelle aan de IJssel op 19 dec 1971, tr. (resp. 28 en 31 jaar oud) op 21 nov 1912 met Agnes Johanna Helbes, dr. van Antony Helbes en Agnes Elliges, geb. te Utrecht op 6 sep 1881, ovl. (75 jaar oud) te Gouda op 2 apr 1957.

             Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.          Adrianus Bernardus Antonius, geb. te Gouda op 6 okt 1914, grossier, overl. Houd 26 juni 2004, gecremeerd aldaar 1 juli 2004,  tr. (resp. 37 en 27 jaar oud) te Gouda op 8 okt 1951 met Elisabeth Cornelia Petronella Hoonhout, dr. van Wilhelmus Hoonhout en Elisabeth Ratten, geb. te Gouda op 27 jan 1924, overl.  aldaar 4 mei  2004.

2.          Agnes Anna Maria, geb. te Gouda op 5 mrt 1916, tr. (resp. 27 en 25 jaar oud) te Gouda op 29 sep 1943, (gesch. te Bergen op Zoom op 24 mrt 1953) met Cornelis Gelsing, zn. van Hendrikus Gelsing en Catharina van Sprundel, geb. te Roosendaal op 4 dec 1917.

3.          Antonius Bernardus Jozef, geb. te Gouda op 23 apr 1917, tr. (28 jaar oud) te Oberkirch,Schwarzwald in mei 1945 met Erna Bohleber.

4.          Bernardus Johannes Antonius, geb. te Gouda op 27 sep 1918, volgt XIIbs.

 

XIav.     Anricus (Hendricus) de Groot, zn. van Arie de Groot (Xai) en Clasina Brederode, geb. te Voorhout op 4 mrt 1869, arbeider, ovl. (hoogstens 52 jaar oud) voor 1922, tr. (resp. 32 en 22 jaar oud) te Lisse op 18 apr 1901 met Jacoba Nederpelt, dr. van Johannes Nederpelt en Johanna van Diest, geb. te Lisse op 6 apr 1879, Lisse, ovl. (71 jaar oud) te Haarlem op 5 mei 1950.

             Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.          Johanna Sophia, geb. te Lisse op 5 okt 1902, tr. (resp. 33 en 34 jaar oud) te Lisse op 6 aug 1936 met Franciscus Theodorus Jelierse, zn. van Johannes Jelierse en Petronella Goedemans, geb. te Lisse op 28 feb 1902, landarbeider.

2.          Johannes Nicolaas Jacobus, geb. te Lisse op 7 nov 1910, kapper, tr. (resp. 22 en 20 jaar oud) te Noordwijkerhout op 13 jun 1933 (gesch. te Noordwijkerhout op 5 aug 1949), met Engelina Cornelis van Gijlswijk, geb. te Noordwijkerhout 11 nov 1912, overl. Haarlem 26 jul 2012,  dr. van Gerardus van Gijlswijk en Engelina van dn Berg.

3.           Adriana Maria, geb. te Lisse op 22 feb 1913, overl. te Lisse op 24 apr 1913 (2 maanden Oud).

 

             Jacoba Nederpelt, dr. van Johannes Nederpelt en Johanna van Diest, tr. (resp. 43 en ongeveer 41 jaar oud) (2) te Lisse op 7 nov 1922 met Hendrikus Wijnandus Edelman, zn. van Hendrik Edelman en Agnes van Graas, geb. te Haarlemmermeer circa 1881.

            

 XIaw.   Marcelus de Groot, zn. van Jan de Groot (Xaj) en Anna Weijers, geb. te Voorhout op 29 jul 1869, arbeider, bloemistenknecht, bloembollenkweker, ovl. (101 jaar oud) te Voorhout op 18 mrt 1971, tr. (resp. 28 en 23 jaar oud) te Noordwijk op 30 jun 1898 met Petronella Maria Augustinus, dr. van Albertus Augustinus en Johanna Caspers, geb. te Noordwijk op 15 aug 1874, ovl. (78 jaar oud) te Voorhout op 8 mrt 1953.

             Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.          Joannes, geb. te Voorhout op 2 apr 1899, ovl. (83 jaar oud) te Fort Pierce, Florida [Verenigde Staten] op 9 feb 1983, volgt XIIbt.

2.          Joanna, geb. te Voorhout op 18 jul 1900, tr. (beiden 25 jaar oud) te Noordwijkerhout op 16 jun 1926 met Cornelis van der Klaauw, zn. van Cornelis van der Klaauw en Adriana Sprokkelenburg, geb. te Noordwijkerhout op 14 apr 1901, landbouwer.

3.          Albertus, geb. op 18 sep 1902, ovl. (70 jaar oud) te Noordwijkerhout op 29 mei 1973, volgt XIIbu.

4.          Cornelis, geb. te Voorhout op 8 mrt 1905, ovl. (ongeveer 9 maanden oud) circa 1906.

5.          Clara (Clasina Maria), geb. te Voorhout op 18 dec 1906, tr. (resp. 23 en 25 jaar oud) te Voorhout op 22 jan 1930 met Martinus van der Klaauw, zn. van Cornelis van der Klaauw en Adriana Sprokkelenburg, geb. te Noordwijkerhout op 9 dec 1904, bollenkweker, grondbewerker, ovl. (75 jaar oud) te Noordwijkerhout op 6 jan 1980.

6.          Johannes, geb. te Voorhout op 24 jul 1909, volgt XIIbv.

7.          Cornelis, geb. te Noordwijk op 1 sep 1912, volgt XIIbw.

 

XIax.     Johannes de Groot, zn. van Jan de Groot (Xaj) en Anna Weijers, geb. te Voorhout op 27 mei 1872, arbeider, ovl. (93 jaar oud) te Voorhout op 18 jul 1965, tr. (beiden 26 jaar oud) te Voorschoten op 27 mei 1898 met Arendje (Leentje) Zwetsloot, dr. van Bernardus Zwetsloot en Catharina van der Maat, geb. te Woubrugge op 11 mei 1872, ovl. (61 jaar oud) te Voorhout op 5 apr 1934.

             Digitale stamboom Leiden noemt haar Leentje.

             Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.          Anna, geb. te Voorhout op 17 apr 1900, tr. (resp. 23 en 30 jaar oud) te Voorhout op 20 feb 1924 met Johannes Vink, zn. van Gerardus Vink en Sophia van der Linden, geb. te Noordwijk op 8 nov 1893, metselaar, ovl. (82 jaar oud) te Noordwijk op 2 mrt 1976.

2.          Catharina Maria, geb. te Voorhout op 17 jun 1902, tr. (25 jaar oud) te Voorhout op 17 sep 1927 met Cornelis van Kempen, zn. van Willem van Kempen en Gerarda van Veen, geb. te Voorhout, landarbeider.

3.          Jacobus, geb. te Voorhout op 11 mei 1904, ovl. (4 jaar oud) te Voorhout op 12 okt 1908.

4.          Bernardus, geb. te Voorhout op 22 okt 1907, ovl. (65 jaar oud) te Voorhout op 24 apr 1973, volgt XIIbx.

5.          Clasina Maria, geb. te Voorhout op 2 apr 1910, ovl. (86 jaar oud) te Voorhout op 17 dec 1996, tr. (resp. 30 en 35 jaar oud) te Voorhout op 23 okt 1940 met Wilhelmus Leonardus van Egmond, zn. van Johannes Henricus van Egmond en Wilhelmina Maria Warmenhoven, geb. te Warmond op 24 sep 1905, plateelschilder, ovl. (hoogstens 90 jaar oud) voor 1996.

6.          Maria Johanna, geb. te Voorhout op 25 feb 1914, ovl. (89 jaar oud) te Hillegom op 11 jan 2004, tr. (resp. 23 en 28 jaar oud) te Voorhout op 20 okt 1937 met Jurianus Hendrikus Rotteveel, zn. van Petrus Laurentius Rotteveel en Jacoba Waasdorp, geb. te Sassenheim op 4 aug 1909, dahliakweker, bloembollenhandelaar.

7.          Antonia, geb. te Voorhout op 23 mei 1916, overl. te Voorhout op 13 aug 20117 (101 jaar oud), tr. (resp. 34 en 31 jaar oud) te Voorhout op 28 dec 1950 met Johannes Maria Vlasveld, zn. van Petrus Vlasveld en Elisabeth de Lange, geb. te Voorhout op 8 aug 1919, overl. in 1995, ptt-ambtenaar.

 

XIay.    Johannes Petrus de Groot, zn. van Jan de Groot (Xaj) en Anna Weijers, geb. te Voorhout op 14 sep 1874, bloemistenknecht, ovl. (86 jaar oud) te Apeldoorn op 6 jan 1961, tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) te Noordwijk op 22 aug 1900 met Maria van Schie, dr. van Johannes van Schie en Naatje Augustinus, geb. te Noordwijk op 22 feb 1877, ovl. (80 jaar oud) te Leiden op 16 jul 1957.

             Uit dit huwelijk 11 kinderen:

1.          Johannes, geb. te Sassenheim op 17 jun 1901, ovl. (72 jaar oud) te USA op 17 nov 1973, volgt XIIby.

2.          Johannes, geb. te Sassenheim op 25 sep 1902, ovl. (84 jaar oud) te Noordwijkerhout op 3 jan 1987, volgt XII.

3.          Antonius, geb. te Sassenheim op 9 jan 1904, ovl. (65 jaar oud) te Noordwijkerhout op 21 jan 1969, volgt XIIca.

4.          Wilhelmus, geb. te Voorhout op 19 apr 1906, ovl. (62 jaar oud) te Haarlem op 31 jan 1969, volgt XIIcb.

5.          Cornelius, geb. te Voorhout op 21 jun 1907, ovl. (72 jaar oud) te Riegelsville [Verenigde Staten] op 11 dec 1979, volgt XIIcc.

6.          Anna Maria (Margaretha), geb. te Voorhout op 2 mei 1909, USA, ovl. (93 jaar oud) te USA op 17 jun 2002, tr. (resp. 28 en 29 jaar oud) te Noordwijkerhout op 25 nov 1937 met Marinus van Emmerik, zn. van Petrus van Emmerik en Gudula Maria van Wakeren, geb. op 30 mei 1908, ovl. (81 jaar oud) te Flemington [Verenigde Staten] op 6 jun 1989.

7.          Maria, geb. te Voorhout op 10 dec 1910, ovl. (95 jaar oud) op 3 mei 2006, begr. te Noordwijkerhout, tr. (resp. 25 en 32 jaar oud) te Noordwijkerhout op 30 apr 1936 met Martinus Wilhelmus van Denzen, zn. van Henrikus van Denzen en Maria van Dijk, geb. op 3 sep 1903, ovl. (80 jaar oud) te Noordwijkerhout op 12 sep 1983.

8.          Jacobus, geb. te Voorhout op 17 feb 1913, ovl. (63 jaar oud) te Leiden op 13 jan 1977, volgt XIIcd.

9.          Petrus, geb. te Voorhout op 5 okt 1915, jeugdbemiddelaar, ovl. (26 jaar oud) te Leiden op 2 aug 1942.

             Petrus brak zijn priesterstudie af, tot ergernis van zijn vader.

             Hij sloot een hoge levensverzekering af. Op een zondag ging hij met een bootje de plas op en is verdronken. Zijn ouders ontvingen  het verzekeringsgeld.

                                        

10.        Gerardus, geb. te Voorhout op 18 nov 1917, religieus, broeder penitenten van Franciscus, verpleegkundige, ovl. (74 jaar oud) te Bennebroek op 8 okt 1992.

11.        Johanna, geb. te Voorhout op 1 okt 1919, USA, ovl. (93 jaar oud) te Riegelsville [Verenigde Staten] op 15 feb 2013, tr. (beiden 29 jaar oud) te Voorhout op 13 okt 1948, kerk.huw. op 10 nov 1948 met Cornelis Egberts, zn. van Henrikus Egberts en Anna Kempers, geb. op 26 okt 1918, ovl. (72 jaar oud) te Riegelsville [Verenigde Staten] op 6 mei 1991.

 

XIaz.    Jacobus Andries de Groot, zn. van Arnoldus (Arend) de Groot (Xak) en Katharina van Oosten, geb. te Voorhout op 5 okt 1866, arbeider in de bloembollen, ovl. (71 jaar oud) te Hillegom op 12 dec 1937, tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) te Hillegom op 2 aug 1892 met Martijntje Lemmers, dr. van Jacobus Lemmers en Adriana Boot, geb. te Lisse op 9 mrt 1868, ovl. (78 jaar oud) te Hillegom op 23 sep 1946.

             Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1.          Johanna Catharina, geb. te Hillegom op 10 jun 1893, ovl. te 's-Gravenhage, relatie met Arie Klarenbeek, zn. van Jan Klarenbeek en Anna Cornelia Maria Scheffer, geb. te 's-Gravenhage op 21 feb 1895, ambtenaar bij de Ned. Spoorwegen, rangeerder. Uit deze relatie geen kinderen.

2.          Jacobus, geb. te Hillegom op 5 sep 1894, volgt XIIce

3.          Catharina Johanna, geb. te Hillegom op 30 okt 1895, tr. (resp. 23 en 27 jaar oud) te Hillegom op 29 okt 1919 met Theodorus Johannes van der Meij, zn. van Lambertus Antonius van der Meij en Grietje van den Berg, geb. te Sassenheim op 9 feb 1892, slager, ovl. (77 jaar oud) te Haarlem op 6 jan 1970.

4.          Arnoldus, geb. te Hillegom op 4 jun 1897, ovl. (73 jaar oud) te Leiden op 23 dec 1970, volgt XIIcf.

5.          Adriaan Jacobus, geb. te Hillegom op 1 dec 1898, ovl. (74 jaar oud) te 's-Gravenhage op 14 nov 1973, volgt XIIcg.

6.          Petrus Cornelis, geb. te Hillegom op 6 jan 1902, ovl. (86 jaar oud) te Heemstede op 15 jan 1988, volgt XIIch.

7.          Cornelis Petrus, geb. te Hillegom op 26 sep 1904, volgt XIIci.

8.          Martinus, geb. te Hillegom op 19 jan 1907, ovl. (89 jaar oud) te Lisse op 5 apr 1996, volgt XIIcj.

 

XIba.    Andreas Petrus de Groot, zn. van Arnoldus (Arend) de Groot (Xak) en Jansje Hoogtijling, geb. te Voorhout op 30 jun 1871, bloemkweker, vrachtrijder, expediteur, ovl. (88 jaar oud) te Bergen op 8 mrt 1960, tr. (resp. 23 en 21 jaar oud) te Hillegom op 21 aug 1894 met Jansje van Veen, dr. van Philippus van Veen en Catharina van Straten, geb. te Ter Aar op 20 sep 1872, ovl. (66 jaar oud) te Bergen op 19 aug 1939.

             Uit dit huwelijk 11 kinderen:

1.          Johanna Catharina, geb. te Hillegom op 14 jan 1895, tr. (resp. 23 en ongeveer 24 jaar oud) te Bergen op 6 feb 1918 met Jacobus Johannes Buter, melkslijter, pakhuisknecht, kaaskopersknecht, geb. te Alkmaar op 26 nov 1893, overl. (85 jaar oud) te Alkmaar op 6 jan 1979, zn. van Johannes Marcus Buter en Elizabeth Zijp.

2.          Catharina Johanna, geb. te Hillegom op 27 mrt 1897, tr. (resp. 23 en ongeveer 25 jaar oud) te Bergen op 30 sep 1920, (gesch. op 25 aug 1972) met Adriaan de Vos, zn. van Petrus de Vos en Maria Vette, geb. te Borssele circa 1895, arbeider.

3.          Johannes Philippus, geb. te Noordwijkerhout op 23 dec 1898, ovl. (71 jaar oud) te Bergen op 15 mei 1970, tr. (resp. 34 en 28 jaar oud) te Bergen op 12 apr 1933 met Elisabeth Auguste Wehner, geb. te Essen [Dsl] op 6 okt 1904.

4.          Philippus Arnoldus, geb. te Noordwijkerhout op 11 apr 1901, volgt XIIck .

5.          Cornelia Catharina, geb. te Noordwijkerhout op 14 mrt 1904, tr. (resp. 23 en 26 jaar oud) te Bergen op 24 aug 1927 met Gijsbertus Hoogerwerf, zn. van Antonius Cornelis Hoogerwerf en Wilhelmina Angenita Sterk, geb. te Velsen op 24 aug 1901, overl. op 25 mrt 1975, begr. te Alkmaar, machinist.

6.          Petrus Jacobus, geb. te Noordwijkerhout op 25 feb 1906, expediteur, tr. (resp. 26 en 24 jaar oud) te Amsterdam op 11 mei 1932 met Anna Christina Grave, dr. van Jacobus Petrus Michael Leonardus Grave en Catharina Rotmeijer, geb. te Amsterdam op 10 jul 1907.

7.          Clara Catharina, geb. te Bergen op 21 jul 1908.

8.          Jacobus Johannes, geb. te Bergen op 18 jan 1910.

9.          Catharina Cornelia, geb. te Bergen op 29 jan 1911.

10.        Johannes, geb. te Bergen op 10 okt 1914.

11.        Maria Geertruida, geb. te Bergen op 19 apr 1917.

 

XIbb.    Arnoldus de Groot, zn. van Arnoldus (Arend) de Groot (Xak) en Jansje Hoogtijling, geb. te Hillegom op 2 dec 1876, overl. aldaar 23 nov 1961 (84 jaar oud) bloemistenknecht, arbeider, tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) (1) te Hillegom op 15 okt 1902 met Wilhelmina Brouwer, dr. van Cornelis Brouwer en Maria Martens, geb. te Hillegom op 17 aug 1878, ovl. (31 jaar oud) te Hillegom op 3 apr 1910.

             Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.          Johanna Maria, geb. te Hillegom op 28 jul 1903.

2.          Cornelis Arend, geb. te Hillegom op 1 aug 1904, bloemistarbeider, overl. te Hillegom op 16 mei1967 (62 jaar oud), tr. (resp. 28 en ongeveer 25 jaar oud) te Hillegom op 17 nov 1932 met Maria Johanna Langeveld, dr. van Jacobus Cornelis Langeveld en Petronella Smit, geb. te Hillegom op 7 jan 1907, overl. te Haarlem op 7 jan 1988 (80 jaar oud).

Cornelis Arend ontving bij Kon. Besl. d.d.  20 feb. 1963 de bronzen medaille in de Orde van Oranje Nassau als voorplanter bij de firma J.H. Verldhuyzen van Zanten

3.          Johan, geb. te Hillegom circa 1908, ovl. (ongeveer 10 jaar oud) te Hillegom op 3 jul 1918.

4.          Johannes (Jan), geb. te Hillegom op 18 nov 1909, ovl. (75 jaar oud) te Haarlem op 20 apr 1985, tr. (beiden 35 jaar oud) te Hillegom op 7 feb 1945, kerk.huw. te Hillegom op 13 jun 1945 met Alida Wilhelmina (Alie) van der Ploeg, dr. van Nicolaas (Klaas) van der Ploeg en Dieuvera Adriana van Zuijlen, geb. te Hillegom op 5 okt 1909, ovl. (91 jaar oud) te Hillegom op 15 feb 2001.

             Uit dit huwelijk een dochter, verborgen.

              Arnoldus de Groot, tr. (resp. 37 en 25 jaar oud) (2) te Hillegom op 22 jul 1914 met zijn schoonzus Francina Maria Brouwer, dr. van Cornelis Brouwer en Maria Martens, geb. te Hillegom op 28 jul 1888, overl. aldaar 9 feb 1968 (79 jaar oud)  .

             Uit dit huwelijk een dochter:

1.          Wilhelmina Jacoba Maria (Mien), geb. te Hillegom op 28 jul 1915, ovl. (83 jaar oud) te Hilversum op 6 jan 1999, begr. te Bussum op 11 jan 1999, tr. (resp. 29 en 33 jaar oud) te Hillegom op 7 feb 1945 met Adrianus Nicolaas (Arie) van der Ploeg, zn. van Nicolaas (Klaas) van der Ploeg en Dieuvera Adriana van Zuijlen, geb. te Hillegom op 25 jun 1911, bloemist, bloembollenkweker, aardapplehandelaar, ovl. (75 jaar oud) te Bussum op 30 mrt 1987, begr. te Bussum op 3 apr 1987.

 

XIbc.    Johannes de Groot, zn. van Arnoldus (Arend) de Groot (Xak) en Jansje Hoogtijling, geb. te Hillegom op 17 nov 1881, overl. te Haarlem op 5 mei 1960 (78 jaar oud) bloemistknecht, tr. (resp. 24 en 25 jaar oud) (1) te Heemstede op 30 mei 1906 met Petronella Maria Uvenhoven, dr. van Johannes Uvenhoven en Adriana Behage, geb. te Bennebroek op 24 dec 1880, overl. Hillegom 27 april 1914 (33 jaar oud).

             Uit dit huwelijk een zoon:

1.          Arnoldus Johannes, geb. te Hillegom circa 1909, transportarbeider, tr. (beiden ongeveer 22 jaar oud) te Haarlem op 22 jul 1931 met Sophia Maria Scholtz, dr. van Johannes Scholtz en Grietje Legierse, geb. te Haarlem circa 1909.

 

             Johannes de Groot, tr. (resp. 34 en 24 jaar oud) (2) te Hillegom op 31 aug 1916 met Cornelia Adriana Kapiteijn, dr. van Cornelius Kapiteijn en Maria van Diest, geb. te Hillegom op 13 dec 1891.

             Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.          Levenloze Zoon, geb. en ovl. te Hillegom op 28 mei 1917.

2.          Johannes, geb. circa 1920, ovl. (ongeveer 29 jaar oud) te Haarlem op 8 aug 1949, relatie met Anna Ammerlaan. Uit deze relatie geen kinderen.

 

XIbd.    Cornelis de Groot, zn. van Cornelis de Groot (Xam) en Helena Diemel, geb. te Voorhout op 24 aug 1882, bloemenkoopman, bloembollenkweker, ovl. (65 jaar oud) te Voorhout op 21 mrt 1948, tr. (resp. 26 en 22 jaar oud) te Voorhout op 27 mei 1909 met Maria Zwanenburg, dr. van Cornelis Zwanenburg en Maria Berbee, geb. te Voorhout op 2 jun 1886, ovl. (62 jaar oud) te Voorhout op 16 jun 1948.

             Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.          Cornelis, geb. te Voorhout op 7 apr 1910, ovl. (76 jaar oud) te 's-Gravenhage op 12 dec 1986, volgt XIIcl .

2.          Maria Helena, geb. te Voorhout op 9 apr 1911, tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) te Voorhout op 29 sep 1936 met Johannes Hendricus Karremans, geb. te Sassenheim op 9 dec 1912, ovl. (59 jaar oud) te Sassenheim op 14 sep 1972.

3.          Helena Antonia Maria, geb. te Voorhout op 11 aug 1914, ovl. (91 jaar oud) op 28 mei 2006, tr. (resp. 33 en 28 jaar oud) te Voorhout op 15 aug 1947 met Hermanus Gerardus Johannes Caspers, zn. van Albertus Cornelis Caspers en Maria Theresia Geerlings, geb. te Noordwijk op 13 aug 1919, radio- en tv-handelaar, ovl. (59 jaar oud) te Noordwijk op 5 jun 1979.

4.          Cornelis Petrus Maria, geb. te Voorhout op 30 jan 1917, volgt XIIcm.

5.          Antonius Cornelis, geb. te Voorhout op 25 mei 1921, volgt XIIcn .

6.          Petrus Cornelis Maria, geb. te Voorhout op 8 apr 1926, tr. (24 jaar oud) op 30 sep 1950 met Louisa Johanna Maria Kint.

 

XIbe.    Antonius de Groot, zn. van Cornelis de Groot (Xam) en Helena Diemel, geb. te Voorhout op 11 dec 1883, bloemist, molenaar, ovl. (78 jaar oud) Voorhout op 17 apr 1962, tr. (resp. 27 en 25 jaar oud) op 2 nov 1911 met Cornelia Martina van den Nouland, dr. van Matthias van den Nouland en Maria van Werkhoven, geb. te Voorhout op 28 jul 1886, ovl. (78 jaar oud) te Voorhout op 2 jul 1965.

             Uit dit huwelijk 15 kinderen, o.a.:

1.          Helena Maria, geb. te Voorhout op 26 aug 1912, ovl. (78 jaar oud) op 15 jun 1991, tr. (resp. 29 en 28 jaar oud) te Voorhout op 8 apr 1942 met Hendrikus Theodorus Blom, zn. van Johannes Blom en Wilhelmina de Wel, geb. te Hillegom op 5 jun 1913, timmerman.

2.          Johannes Mattheus, geb. te Voorhout op 20 okt 1914, ovl. (30 jaar oud) te Ippesheim [Dld] op 17 apr 1945, volgt XIIco.

3.          Cornelia, geb. te Voorhout op 10 mrt 1916, ovl. (1 jaar oud) te Voorhout op 5 apr 1917.

4.          Maria Cornelia, geb. te Voorhout op 14 apr 1917, overl. te Voorhout op 29 dec 2004, tr. (resp. 23 en 25 jaar oud) te Voorhout op 18 apr 1940 met Adrianus Cornelis Antonius van den Berg, zn. van Nicolaas van den Berg en Maria Olierook, geb. te Hazerswoude op 17 jan 1915, ovl. (64 jaar oud) te Leiderdorp op 17 jan 1979.

5.          Cornelis, geb. te Voorhout op 26 jul 1918, timmerman, ovl. (63 jaar oud) te Noordwijkerhout op 11 nov 1981, begr. te Voorhout op 14 nov 1981.

6.          Petrus, geb. te Voorhout op 26 jul 1918, ovl. (87 jaar oud) te Voorhout op 4 aug 2005, volgt XIIcp .

7.          Leonardus Antonius, geb. te Voorhout op 27 aug 1919, volgt XIIcq.

8.          Bernardus Christiaan, geb. op 17 mrt 1921, ovl. (91 jaar oud) te Oegstgeest op 1 feb 2013, volgt XIIcr.

9.          Andreas Antonius, geb. te Voorhout op 18 aug 1922, ovl. (66 jaar oud) te Utrecht op 16 jan 1989, volgt XIIcs .

10.        Antonius Johannes, geb. te Voorhout op 18 apr 1924, ovl. (7 maanden oud) te Voorhout op 28 nov 1924.

11.        Adriana Cornelia, geb. te Voorhout op 28 apr 1925, tr. (resp. 26 en 29 jaar oud) te Voorhout op 27 jun 1951 met Wilhelmus Dominicus Caspers, zn. van Dominicus Caspers en Catharina Zonneveld, geb. te Noordwijk op 28 aug 1921, technisch ambtenaar, overl. te Sassenheim 30 aug 2008..

12.        Antonius Wilhelmus, geb. op 14 mei 1926, volgt XIIct

13.        Clasina (Zina) Cornelia, geb. te Voorhout op 26 sep 1927, ovl. (83 jaar oud) te Noordwijk op 13 sep 2011, tr. (resp. 21 en 27 jaar oud) te Voorhout op 7 sep 1949, kerk.huw. op 8 sep 1949 met Alfonsus Josephus Broeders, zn. van Arnoldus Johannes Broeders en Maria van de Putten, geb. te Noordwijk a. Zee op 22 sep 1921, timmerman.

 

XIbf.     Leonardus de Groot, zn. van Cornelis de Groot (Xam) en Helena Diemel, geb. te Voorhout op 8 apr 1885, werkzaam bij bollenkweker, ovl. (90 jaar oud) te Hillegom op 14 okt 1975, begr. te Voorhout, tr. (resp. 26 en 24 jaar oud) te Alkemade op 26 apr 1911 met Geertruida Johanna van der Meer, dr. van Teunis van der Meer en Theodora Bisschop, geb. te Alkemade op 7 sep 1886, ovl. (74 jaar oud) te Voorhout op 13 nov 1960.

             Uit dit huwelijk 10 kinderen:

1.          Helena Clasina, geb. te Voorhout op 16 feb 1912, ovl. (96 jaar oud) te Voorschoten op 27 mrt 2008, tr. (resp. 24 en 26 jaar oud) te Voorhout op 6 okt 1936 met Martinus Venne, zn. van Hubertus Venne en Leuntje van den Hoek, geb. te Voorhout op 1 jan 1910, politie-ambtenaar, ovl. (68 jaar oud) te Wateringen op 15 jul 1978.

2.          Theodora Agnes, geb. te Voorhout op 7 jul 1913, ovl. (93 jaar oud) te Voorhout op 8 jan 2007, tr. (resp. 27 en 30 jaar oud) te Voorhout op 10 okt 1940 met Floran Verhaegen, zn. van Josef Lodewijk Verhaegen en Maria Ludovika Houwelijckx, geb. te St Catelijne Waver,België op 4 jan 1910, technisch laborant.

3.          Cornelis Antonius, geb. te Voorhout op 1 dec 1914, ovl. (79 jaar oud) te Cucq [Fr.] op 8 nov 1994, volgt XIIcu.

4.          Antonia Cecilia, geb. te Voorhout op 7 jun 1916, ovl. (77 jaar oud) te Noordwijkerhout op 5 jan 1994, tr. (resp. 26 en 30 jaar oud) te Voorhout op 29 jan 1943 met Johannes Sebastianus Geerlings, zn. van Hermanus Geerlings en Elisabeth Warmerdam, geb. te Voorhout op 23 feb 1912, handelsreiziger in bollen, ovl. (99 jaar oud) te Noordwijkerhout op 21 sep 2011.

5.          Antonius Nicolaas, geb. te Voorhout op 18 dec 1917, ovl. (55 jaar oud) op 25 mei 1973, volgt XIIcv].

6.          Leonardus Antonius, geb. te Voorhout op 27 jun 1920, ovl. (77 jaar oud) te Voorhout op 1 nov 1997.

7.          Johanna Geertruida, geb. te Voorhout op 1 jan 1924.

8.          Wilhelmus Antonius, geb. te Voorhout op 20 jun 1925, ovl. (1 jaar oud) te Voorhout op 3 jan 1927.

9.          Willebrordus Petrus, geb. te Voorhout op 20 apr 1928, volgt XIIcw.

10.        Geertruida Helena Cornelia, geb. te Voorhout op 15 mrt 1932, tr. (beiden 27 jaar oud) te Voorhout op 31 mrt 1959 met Wilhelmus Johannes Nicolaas van Kempen, zn. van Nicolaas van Kempen en Marijtje van der Mey, geb. te Voorhout op 9 dec 1931, werknemer in de bollen.

 

Generatie XII

 

XIIa.      Adrianus Albertus de Groot, zn. van Adrianus Wilhelmus de Groot (XIb) en Antonia Maria van Grevenbroek, geb. te Rotterdam op 14 mrt 1887, directeur fabriek, ovl. (52 jaar oud) te Nijmegen op 2 jun 1939, tr. (resp. 21 en 23 jaar oud) te Rotterdam op 7 okt 1908 met Maria Sara Kaptein, dr. van Bertus Kaptein en Cornelia de Rooij, geb. te Zevenhuizen op 25 nov 1884, ovl. (74 jaar oud) te Eindhoven op 5 mrt 1959.

             Uit dit huwelijk:

1.          Antonius Marie, geb. te Rotterdam op 23 jul 1909, tr. (resp. 21 en 24 jaar oud) te Rotterdam op 24 jun 1931 met Johanna Elisabeth Spijkerman, dr. van Gerrit Spijkerman en Maartje Ritmeester, geb. te Rotterdam op 30 apr 1907, overl. te Drachten 21 nov 2002. Uit dit huwelijk een zoon.

2.          Bertus Cornelis Antonius, geb. te Rotterdam op 11 feb 1911, tr. (resp. 26 en 23 jaar oud) met Johanna Catharina Schutt, geb. te Rotterdam 8 juli 1914, dochter van Carl Jacob Schutt en Adriaantje Mesman.

3.          Maria Wilhelmina, geb. te Rotterdam op 9 dec 1912.

 

XIIb.      Petrus Simon de Groot, zn. van Simon Petrus de Groot (XIc) en Elisabeth van Galen, geb. te Leiden op 7 apr 1878, bloembollenkwekersknecht, gemeentewerkman, ovl. (55 jaar oud) te Leiden op 13 mrt 1934, tr. (resp. 32 en 35 jaar oud) (1) te Wassenaar op 25 aug 1910 met Johanna Helena van der Ham, dr. van Johannes van der Ham en Geertruida Jacoba Vreeburg, geb. te Voorschoten op 6 nov 1874, ovl. (48 jaar oud) te Leiden op 20 mrt 1923.

             Dit gezin vestigt zich 15-5-1913 in Leiden, afkomstig van Oegstgeest, woont Rembrandtstraat, Morschesingel.

             Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.          Johannes Adrianus Antonius, handelsreiziger, geb. te Zoeterwoude op 18 jun 1911, overl. te s-Gravenhage op 24 aug 1944.

2.          Elisabeth Geertruida Maria, geb. te Oegstgeest op 5 sep 1912, ovl. (6 jaar oud) te Leiden op 19 apr 1919.

3.          Geertruida.

4.          Ben, relatie met Annie Jansen. Uit deze relatie geen kinderen.

5.          Jacobus Antonius, geb. circa 1918, ovl. (ongeveer 2 jaar oud) te Leiden op 6 mrt 1920.

 

             Petrus Simon de Groot, tr. (resp. 49 en ongeveer 55 jaar oud) (2) te Leiden op 27 apr 1927 met Antonia van der Reep, dr. van Floris van der Reep en Helena van den Berg, geb. te Haarlemmermeer circa 1872, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) te Sassenheim op 16 dec 1951.

            

             Antonia van der Reep, dr. van Floris van der Reep en Helena van den Berg, relatie (1) met Theodorus Burgmeijer.

              

XIIc.     Bernardus Johannes de Groot, zn. van Simon Petrus de Groot (XIc) en Elisabeth van Galen, geb. te Leiden op 26 jul 1880, gemeente-ambtenaar, metselaar, ovl. (38 jaar oud) te 's-Gravenhage op 15 feb 1919, begr. te 's-Gravenhage op 18 feb 1919, tr. (resp. 26 en 23 jaar oud) te Leiden op 8 mei 1907 met Theresia Cornelia Juffermans, dr. van Theodorus Juffermans en Clasina Maria Bellekom, geb. te Leiderdorp op 16 mrt 1884, ovl. (77 jaar oud) te 's-Gravenhage op 6 sep 1961.

             Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.          Maria Clasina Cornelia, geb. op 9 dec 1908, religieuze Zusters Sacré Coeur van Moerdijk-Veldh, Aarle-Rixtel.

2.          Bernardus Theodorus Hermanus, geb. te 's-Gravenhage op 1 mrt 1910, winkelier-zakenman, ovl. (84 jaar oud) te 's-Gravenhage in nov 1994, tr. (resp. 25 en 21 jaar oud) te 's-Gravenhage op 12 feb 1936 met Maria Helena Josepha (Rie) Coenen, dr. van Willibrordus Cornelis Maria Coenen en Maria Anna Adriana Ströning, geb. te Rotterdam op 26 apr 1914, ovl. (93 jaar oud) op 30 okt 2007.

            Uit dit huwelijk 8 kinderen, o.a.:

             -       Fredericus Carolus Jozef (Fred), geb. te 's-Gravenhage 20 mrt 1941, ovl. aldaar 18 dec. 2008 (67 jaar ouud).

             -       Reinier Johannes Maria, geb. te 's-Gravenhage 23 jan 1958, ovl Bathmen okt. 1999 (51 jaar oud).

3.          Theodorus Johannes Bernardus, geb. te 's-Gravenhage op 15 jan 1914.

 

             Theresia Cornelia Juffermans, dr. van Theodorus Juffermans en Clasina Maria Bellekom, tr. (resp. 36 en 43 jaar oud) (2) te 's-Gravenhage op 13 okt 1920 met Hendrikus van Grieken, geb. te Mijdrecht op 6 jan 1877, oprichter van de melkfabriek Van Grieken, ovl. (64 jaar oud) te 's-Gravenhage op 28 jul 1941.

            

XIId.      Leonardus Theodorus de Groot, zn. van Simon Petrus de Groot (XIc) en Elisabeth van Galen, geb. te Leiden op 3 feb 1882, winkelbediende, winkelier in knopen, band en garen. 's-Gravenhage, tr. (resp. 36 en 27 jaar oud) te Rotterdam op 21 aug 1918 met Maria Catharina Miltenburg, dr. van Hubertus Miltenburg en Maria Catharina Greif, geb. te Tiel op 25 mei 1891, ovl. (74 jaar oud) te 's-Gravenhage op 24 sep 1965.

             Uit dit huwelijk een dochter:

1.          Elisabeth Maria Petronella, geb. te 's-Gravenhage op 12 apr 1920, ovl. (24 jaar oud) te Heel en Panheel op 17 jan 1945.

 

XIIe.     Johannes Bernardus de Groot, zn. van Simon Petrus de Groot (XIc)   en Elisabeth van Galen, geb. te Leiden op 29 jul 1884, bloembollenkweker, ovl. (41 jaar oud) te Leiden op 24 aug 1925, tr. (resp. 27 en 26 jaar oud) te Leiden op 26 jun 1912 met Johanna Maria Kallenberg, dr. van Reinier Lodewijk Kallenberg en Maria Catharina Roza (Petronella) de Haas, geb. te Leiden op 5 aug 1885, machinebreister, ovl. (75 jaar oud) te Leiden op 9 okt 1960.

             Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.          Simon Petrus, geb. te Oegstgeest op 20 sep 1913, handelaar, fabrieksarbeider, ovl. (63 jaar oud) te Leiden op 21 jun 1977, tr. (beiden 19 jaar oud) te Leiden op 19 dec 1932, (gesch. op 5 jul 1953) met Elisabeth Helena Slagwijn, dr. van Anton Slagwijn en Cornelia Wallard, geb. te Leiden op 16 dec 1913.

             Uit dit huwelijk 6 kinderen, o.a.:

             -    Johanna Maria, geb. te Leiden 2 april 1933, overl. 14 sep 2006, (73 jaar oud), begraven te Rijnsburg.

             -    Cornelia Elisabeth, geb. Leiden 16 juni 1933, overl. aldaar 18 jan 1988 (41 jaar oud), gecremeerd te 's-Gravenhage.

2.          Lodewijk Reinier, geb. te Oegstgeest op 18 nov 1915, banketbakker, kantoorbediende, tr. (resp. 24 en 22 jaar oud) te Leiden op 14 aug 1940 met Anna Alijda Frederika Friesema, dr. van Frederik Hendrik Friesema en Angenieta Maria Slewe, geb. te Leiden op 25 mei 1918, verkoopster. Uit dit huwelijk 7 kinderen.

3.          Elisabeth, geb. te Oegstgeest op 22 aug 1918, tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) te Leiden op 18 aug 1942 met Theodorus van Dijk, zn. van Petrus van Dijk en Sijtje Ooyevaar, geb. te Amsterdam op 12 nov 1917.

4.          Johannes Bernardus, geb. te Leiden op 5 okt 1921, bouwkundig calculator, overl. Leiden 30 juli 1993, tr. (resp. 26 en 20 jaar oud) te Leiden op 15 okt 1947 met Maria Elisabeth Teljeur, dr. van Marinus Teljeur en Antonia Petronella van Wijk, geb. te Leiden op 13 jun 1927. Uit dit huwelijk 2 zonen.

5.          Petrus, geb. te Leiden op 24 sep 1923, tr. (resp. 25 en 30 jaar oud) te Rijnsburg op 11 aug 1949 met Jannetje van Egmond, dr. van Gerrit van Egmond en Cornelia van der Kwaak, geb. te Oegstgeest op 21 sep 1918. Uit dit huwelijk 2 kinderen.

 

XIIf.      Theodorus Antonius de Groot, zn. van Simon Petrus de Groot (XIc) en Elisabeth van Galen, geb. te Leiden op 11 okt 1891, winkelier van dameshoeden in Alphen a.d. Rijn, ovl. (76 jaar oud) te Voorhout op 26 jun 1968, relatie met Cornelia van Egmond, dr. van Jacobus van Egmond en Cornelia Nieuwenhuizen, geb. te Oudshoorn op 17 jun 1896, ovl. (71 jaar oud) te Voorhout op 6 dec 1967.

             Uit deze relatie 11 kinderen, o.a.:

1.          Simon Govert, geb. te Alphen aan de Rijn op 4 jul 1917, restauranthouder te Leiden, tr. (resp. 27 en 25 jaar oud) te Noordwijk op 19 jun 1945 met Maria Johanna Catharina Caspers, dr. van Albertus Cornelis Caspers en Maria Theresia Geerlings, geb. te Noordwijk op 8 mei 1920, ovl. (56 jaar oud) te Leiden op 6 mei 1977. Uit dit huwelijk 5 kinderen.

2.          Cornelis Jacobus (Jacques), geb. te Alphen aan de Rijn op 30 jan 1920, fotograaf, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 25 jaar oud) (1) te Leiden in 1944, (gesch. in 1970) met Cornelia Lucia Johanna van Hal, dr. van. van Hal en. Keuning, geb. te Leiden op 23 jun 1918. Uit dit huwelijk 2 dochters, tr. (resp. 53 en 37 jaar oud) (2) te Leiden op 7 mei 1973, (gesch. op 11 okt 1979) met Stijntje Hendrica Francisca Eleveld, dr. van Take Eleveld en Odilia Hubertina de Vet, geb. te Geldrop op 1 nov 1935. Uit dit huwelijk een zoon, tr. (resp. 61 en 42 jaar oud) (3) te Zaandam op 21 sep 1981 met Elisabetha Halina Bancerec, geb. te Kamensk [Pln] op 11 apr 1939.

3.          Cornelis Theodorus, geb. te Alphen aan de Rijn op 18 jan 1922, ambtenaar, ovl. (68 jaar oud) op 3 aug 1990, begr. te Leiden, tr. (resp. 30 en 32 jaar oud) te Leiden op 25 jan 1952 met Petronella Helena Ruitenbeek, dr. van Hendrik Ruitenbeek en Jacoba Eduard, geb. te Leiden op 7 mrt 1919. Uit dit huwelijk 2 zonen.

4.          Antoinette Theodora, geb. te Alphen aan de Rijn op 17 mei 1924, tr. (resp. 21 en 25 jaar oud) te Amsterdam op 24 okt 1945, kerk.huw. te Leiden op 25 okt 1945 met Derk Vlierman, zn. van Karel Vlierman en Adriana Lensen, geb. te Meppel op 16 jan 1920, bedrijfsleider confectiezaak.

5.          Hendrik, geb. te Alphen aan de Rijn op 13 feb 1926, winkelier damesmode, ovl. (53 jaar oud) te Leiden op 2 mrt 1979, tr. (beiden 25 jaar oud) te Leiden op 23 apr 1951, kerk.huw. te Leiden op 26 feb 1952 met Johanna Catharina Verhoog, dr. van Jacobus Verhoog en Johanna Barendina Brugman, geb. te Leiden op 15 feb 1926. Uit dit huwelijk 4 kinderen.pieternellaodorus Antonius, geb. te Alphen aan de Rijn op 20 dec 1927, tr. (resp. 29 en 26 jaar oud) te Leiden op 4 mrt 1957 met Adriana Cornella Maria (Sjaan) Donders, dr. van Martinus Donders en Cornelia van Dongen, geb. te Leiden op 7 mrt 1930, ovl. (57 jaar oud) te Leiden op 15 aug 1987, begr. te Leiden,Zijlpoort.

9.          Bernardus, geb. te Alphen aan de Rijn op 13 mei 1933, ober, ovl. (79 jaar oud) op 5 apr 2013, tr. (resp. 23 en 20 jaar oud) (1) te Leiden op 5 nov 1956, (gesch. op 5 mei 1965) met Geertruida Janssen, dr. van Hendrikus Adrianus Janssen en Marianne Gans, geb. te Leiden op 9 sep 1936. Uit dit huwelijk een dochter

             9.1. Ingrid, geb. Leiden 14 mrt 1957, overl. aldaar 23 dec. 2017.,

             Bernard tr. (resp. 34 en 26 jaar oud) (2) te Voorhout op 19 apr 1968 met Hendrika Johanna Maria Rijnbeek, dr. van Hendrikus Adrianus Rijnbeek en Hendrika Catharina Schoorl, geb. te Leiden op 17 apr 1942. Uit dit huwelijk een zoon.

10.        Jacoba Maria Engelina, geb. in apr 1935, ovl. (4 maanden oud) te Leiden op 20 aug 1935.

 

XIIg.     Godefridus Adrianus de Groot, zn. van Godefridus Adrianus de Groot (XIf) en Jentje de Vendt, geb. te Haarlem op 25 aug 1901, schoenmaker, ovl. (89 jaar oud) te Amsterdam op 14 jul 1991, tr. (resp. 23 en 21 jaar oud) te Amsterdam op 29 okt 1924 met Johanna Geertruida (Hanna) Hemelrijk, dr. van Johannes Frederik Daniel Hemelrijk en Johanna Christina Teters, geb. te Amsterdam op 19 aug 1903, ovl. (82 jaar oud) te Amsterdam op 5 jun 1986.

             Uit dit huwelijk een zoon:

1.          Godefridus Adrianus, geb. te Amsterdam op 1 apr 1926, schoenmaker, dansleraar, tr. (resp. 27 en 25 jaar oud) te Amsterdam op 2 nov 1953 met Christina Wessels, dr. van Rudolph Wessels en Geertruida de Rijk, geb. te Amsterdam op 18 jan 1928, ovl. (72 jaar oud) te Hoorn op 12 mrt 2000. Uit dit huwelijk een dochter.

                                

              Godefridus de Groot en Hanna Hemelrijk en daarnaast het gezin van hun zoon Godefridus de Groot

 

XIIh.      Adrianus Adamus de Groot, zn. van Godefridus Adrianus de Groot (XIf) en Jentje de Vendt, geb. te Amsterdam op 21 mrt 1905, melkbezorger, ijzerwerker, machine-bankwerker, ovl. (57 jaar oud) te Amsterdam op 23 okt 1962, tr. (resp. 22 en 21 jaar oud) te Amsterdam op 3 dec 1927 met Gerritje Christina van Huijstee, dr. van Wilhelmus van Huijstee en Geertje Mienes, geb. te Hilversum op 28 okt 1906.

             Uit dit huwelijk een dochter:

1.          Gerritje Christina, geb. te Amsterdam op 22 okt 1928, tr. (18 jaar oud) te Amsterdam op 19 jun 1947 met A. J. ten Dam.

 

XIIi.       Nicolaas Johannes Petrus Gerardus Gerrit Arend de Groot, zn. van Godefridus Adrianus de Groot (XIf) en Jentje de Vendt, geb. te Amsterdam op 16 dec 1906, expeditieknecht, ovl. (92 jaar oud) te Landsmeer op 3 dec 1999, tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) te Amsterdam op 29 jul 1931 met Akke Hees, dr. van Adrianus Adam Hees en Jacobje IJpenga, geb. te Amsterdam op 10 mrt 1908, strijkster, ovl. (70 jaar oud) te Amsterdam op 18 jan 1979.

              De reden van het grote aantal voornamen zou zijn, dat vader Godefridus met een aantal collega's of knechts de aangifte heeft gedaan. Ieder heeft zijn eigen naam opgegeven.

             Uit dit huwelijk 3 kinderen, verborgen.

 

XIIj.       Johannes Jacobus Leonardus de Groot, zn. van Johannes Jacobus de Groot (XIg) en Gozewina van Winsen, geb. te Amsterdam op 16 okt 1900, trampoetser, trambestuurder, tr. (beiden 24 jaar oud) te 's-Gravenhage op 17 dec 1924 met Maria Hendrika van der Meijden, dr. van Petrus Laurens van der Meijden en Hendrika Elisabeth Hakkaart, geb. te 's-Gravenhage op 14 feb 1900, dienstbode.

             Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.          Johannes Jacobus, geb. te Rijswijk op 19 sep 1925.

2.          Hendrika Elisabeth, geb. te 's-Gravenhage op 3 nov 1928.

 

XIIk.      Everardus Hermanus de Groot, zn. van Everrardus Hermanus de Groot (XIh) en Anna Jacoba Kerkvliet, geb. te Oegstgeest op 16 jul 1880, hoofdonderwijzer, ovl. (73 jaar oud) te Nieuwenhagen op 19 okt 1953, tr. (resp. 48 en 25 jaar oud) te Nieuwenhagen op 3 aug 1928 met Agnes Küff, dr. van Peter Josef Küff en Anna Sophia Simons, geb. te Schweilbach-Würselen op 28 mei 1903, overl. te Sittard op 29 juli 1981, begr. te Nieuwenhagen op 1 aug 1981.

             Uit dit huwelijk een zoon:

1.          Leo, geb. in nov 1935, ovl. (31 dagen oud) te Nieuwenhagen op 1 dec 1935.

 

XIIl.      Johannes Jacobus Theodorus de Groot, zn. van Jacobus Hendrik de Groot (XIi) en Hendrica van de Poll, geb. te Rotterdam op 25 mrt 1867, ovl. (50 jaar oud) te Rotterdam op 16 jul 1917, tr. (resp. 27 en 21 jaar oud) te Rotterdam op 23 jan 1895 met Suzanna Helena van der Meer, dr. van Petrus Franciscus Antonius van der Meer en Suzanna Helena van der Valk, geb. te Rotterdam op 4 mrt 1873, ovl. (66 jaar oud) te Rotterdam op 9 dec 1939.

             Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.          Jacobus Hendricus, geb. te Rotterdam op 22 okt 1895, ovl. (5 maanden oud) te Rotterdam op 29 mrt 1896.

2.          Jacobus Hendricus, geb. te Rotterdam op 21 mei 1897, tr. (beiden 21 jaar oud) te Rotterdam op 20 nov 1918 met Tannetje Johanna Klaasse, dr. van Cornelis Johannes Klaasse en Margaretha Bödeker, geb. te Rotterdam op 10 nov 1897.

 

XIIm.    Petrus Cornelis de Groot, zn. van Nicolaas de Groot (XIj) en Theodora (Dirkie) Juffermans, geb. te Noordwijk op 28 jan 1871, tapper, landbouwer, ovl. (79 jaar oud) te Noordwijk op 6 aug 1950, begr. te Noordwijk op 9 aug 1950, tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) (1) te Noordwijkerhout op 6 mei 1896 met Antje Duivenvoorden, dr. van Jacobus Duivenvoorden en Marijtje van der Ploeg, geb. te Noordwijkerhout op 25 okt 1871, ovl. (36 jaar oud) te Leiden op 15 sep 1908.

             Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.          Nicolaas Jacobus, geb. te Noordwijk op 20 feb 1897, bollenbewerker, ovl. (73 jaar oud) te Leiden op 6 dec 1970, tr. (beiden 23 jaar oud) te Zoetermeer,Zegwaard op 3 aug 1920 met Anna Johanna Engelina van der Son, dr. van Willem van der Son en Maria Antonia Vonk, geb. te Zegwaard op 27 mrt 1897, ovl. (76 jaar oud) te Leiden op 16 apr 1973.

           Uit dit huwelijk 9 kinderen, o.a.

           - Petrus Wilhelmus Cornelis, geb. te Zoetermeer 5 mei 1922, overl. te Leiden 2 april 1989, gecremeerd te Rijswijk (66 jaar oud), tr. Leiden 22 sep 1950 met Jacoba van Slingerland, geb. te Leiden 22 aug 1922, overl. te Zoetermeer 30 jan 1991.

           - Wilhelmus Maria, geb. te Zoetermeer 31 njul 1923, overl. te Heilbronn am Neckar 4 dec 1944 (21 jaar oud). Pas op 15 jan 1947 kreeg de familie dia het Roode Kruis bericht van zijn overlijden bij een bombardement op Heilbronn am Neckar.

           - Cornelis Hendricus, geb. te Zoetermeer 31 jan 1926, laboratoriumhouder, overl. te. Warmond 26 aug 2001.

           - Johan Jacobus, geb. te Leiden op 11 feb 1927, overl. te Hazerswoude-Rijndijk op 25 mrt 2010.

           - Nicolaas Jacobus, geb. te Leiden op 30 nov 1932, overl. te Leiden op 1 feb 2010 (77 jaar oud), tr te Leiden op 19sep 1956 met Marianne Leonarda (Nan) Tetteroo, geb. tre Leiden op 15 aug 1934, overl. aldaar op 28 apr 2011 (76 jaar oud).

           - Johan, geb. te Leiden op 21 feb 1934, overl. te Leiderdorp op 6 jan 2001 (66 jaar oud).

           - Gerardus, geb. te Leiden op 2 jun 1936, overl. aldaar op dezelfde dag (1 dag oud).  

2.          Jacobus Nicolaas, geb. te Noordwijk op 6 mei 1898, chauffeur, ovl. (86 jaar oud) te Noordwijk op 24 jul 1984, tr. (resp. 24 en 22 jaar oud) te Noordwijk op 1 jun 1922, kerk.huw. te Noordwijkerhout op 1 jun 1922 met Petronella Cornelia de Haas, dr. van Petrus de Haas en Agatha van Schie, geb. te Noordwijk op 4 mei 1900, ovl. (76 jaar oud) te Leiden op 11 jun 1976, begr. te Noordwijk op 14 jun 1976.

Uit dit huwelijk 6 kinderen o.a.:

- Petrus Nicolaas, geb. te Noordwijk op 2 sep 1923, overl. te Sassenheim op 10 jun 1978 (54 jaar oud). Hij is gehuwd te Voorhout op 8 mei 1947 met Johanna Anna van Leeuwen, geb. te Voorhout op14 dec.1924. Uit dit huwelijk vier kinderen.

- Anna Thedodora, geb. te Noordwijk op 10 aug 1926, overl. te Noordwijkerhout op 23 jun 2008 (81 jaar oud). Zij was gehuwd te Noordwijk op 2 okt. met Cornelis Johannes Meijer, chauffeur, geb. te Noordwijkerhout op 29 okt. 1924.

3.          Theodora Maria Cornelia, geb. te Noordwijk op 22 mrt 1900, ovl. (85 jaar oud) te Noordwijk op 1 mei 1985, tr. (resp. 21 en 24 jaar oud) te Noordwijk op 22 feb 1922 met Cornelis Johannes Duijndam, zn. van Cornelis Duijndam en Appollonia Caspers, geb. te Noordwijk op 2 jan 1898, expediteur, ovl. (56 jaar oud) te Noordwijk op 27 jun 1954, begr. te Noordwijk op 1 jul 1954.

4.          Maria Theodora, geb. te Noordwijk op 18 aug 1901, religieuze van de Congregatie Carolus Borromeus, ovl. (83 jaar oud) te Zaandam op 24 feb 1985.

             kloosternaam: Zuster Oranda.

             tijdelijke professie 13-5-1926, Eeuwige Professie 13-5-1929.

             Overleden in het bejaardenhuis Saenden te Zaandam.

             Begraven Algemene Begraafplaats Zaandam.

5.          Cornelis Johannes, geb. te Noordwijk op 20 okt 1903, chauffeur expeditiebedrijf, ovl. (69 jaar oud) te Eindhoven op 19 jun 1973, tr. (resp. 22 en 20 jaar oud) te Noordwijk op 27 mei 1926 met Cornelia van Zijp, dr. van Cornelis van Zijp en Gijsje Pater, geb. te Leiden op 6 dec 1905, ovl. (82 jaar oud) te Eindhoven op 12 apr 1988. Uit dit huwelijk 7 kinderen.

6.          Johannes Adrianus, geb. te Noordwijk op 18 jan 1907, schoenmaker, ovl. (16 jaar oud) te Noordwijk op 9 feb 1923.

             woont bij overliden: Noordwijk, Zeeweg 59.

 

             Petrus Cornelis de Groot, tr. (beiden 39 jaar oud) (2) te Zegwaard op 8 nov 1910 met Geertruida Vonk, dr. van Cornelis Vonk en Johanna Wagman, geb. te Zegwaard op 5 feb 1871, ovl. (73 jaar oud) te Leiden op 23 mrt 1944, begr. te Noordwijk op 27 mrt 1944.

             Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.          Anna Johanna Maria, geb. te Noordwijk op 3 nov 1911, costumière, ovl. (96 jaar oud) te Noordwijk op 2 aug 2008.

2.          Johanna Theodora, geb. te Noordwijk op 27 feb 1913, relatie met Cornelis Adrianus Hartveld, geb. te Ter Aar op 2 sep 1904. Uit deze relatie geen kinderen.

3.          Cornelis Franciscus, geb. te Noordwijk op 19 apr 1914, controleur stadsverkeersdienst, ovl. (70 jaar oud) te Eindhoven op 12 dec 1984, tr. (resp. 35 en 26 jaar oud) te Noordwijk op 1 feb 1950 met Geertruida Suzanna Maria Mulder, dr. van Johannes Maria Mulder en Johanna Anna van Beers, geb. te De Beemster op 31 mei 1923. Uit dit huwelijk 4 kinderen.

 

XIIn.     Caspar Johannes de Groot, zn. van Nicolaas de Groot (XIj) en Theodora (Dirkie) Juffermans, geb. te Noordwijk op 12 dec 1872, bloemkweker, ovl. (69 jaar oud) te Noordwijk op 2 sep 1942, tr. (resp. 26 en 23 jaar oud) te Noordwijk op 18 mei 1899 met Cornelia Maria Hiep, dr. van Antonie Hiep en Maria de Haas, geb. te Noordwijk op 24 sep 1875, ovl. (63 jaar oud) te Noordwijk op 26 nov 1938.

              Op 2 september 1942 werd de woning van Caspar Johannes de Groot aan de Zeeweg te Noordwijk getroffen door zes Duitse granaten. Vijf mensen kwamen om het leven, t.w. Caspar Johannes, zijn dochters Clasina Apollonia en Maria Petronella, Petrus Johannes van Kampen, echtgenoot van Clasina Apollonia en Cornelis van der Kamp..

             Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1.          Theodora Petronella, geb. te Noordwijk op 19 feb 1900, ovl. (77 jaar oud) op 8 feb 1978, tr. (resp. 20 en 23 jaar oud) te Noordwijk op 12 aug 1920 met Willem Frederik Stork, zn. van Willem Frederik Stork en Maria Voermans, geb. te 's-Gravenhage op 20 jul 1897, politieambtenaar, ovl. (84 jaar oud) te Noordwijk op 14 jun 1982.

2.          Maria Theodora, geb. op 22 feb 1901, ovl. (90 jaar oud) te Breezand op 2 jun 1991, tr. (resp. 21 en 25 jaar oud) te Noordwijk op 28 sep 1922 met Albertus Cornelis Steenvoorden, zn. van Gerardus Steenvoorden en Helena van Nobelen, geb. te Noordwijk op 10 mrt 1897, bloembollenkweker, ovl. (83 jaar oud) te Breezand op 13 dec 1980.

3.          Clasina Apolonia, geb. te Noordwijk op 19 sep 1902, ovl. (één maand oud) te Noordwijk op 18 nov 1902.

4.          Maria Antonia, geb. te Noordwijk op 29 jan 1905, religieuze van de Congregatie J.M.J, ovl. (23 jaar oud) te 's-Hertogenbosch op 11 apr 1928.

5.          Clasina Apollonia, geb. te Noordwijk op 29 jan 1905, ovl. (2 maanden oud) te Noordwijk op 6 apr 1905.

6.          Clasina Apollonia, geb. te Leiden op 28 feb 1908, ovl. (34 jaar oud) te Noordwijk op 2 sep 1942, tr. (resp. 32 en 27 jaar oud) te Noordwijk op 20 mei 1940 met Petrus Josephus (Piet) van Kampen, zn. van Antonius (Kiekie) van Kampen en Maria Kipping, geb. te Voorhout op 16 mrt 1913, arbeider, ovl. (29 jaar oud) te Noordwijk op 2 sep 1942.

7.          Petronella Cornelia Maria, geb. te Noordwijk op 9 mrt 1910, relatie (1) met Johannes (Jan) van Rijn, zn. van Hendrik van Rijn en Geertruida van der Zalm, geb. te Leiden op 19 okt 1910. Uit deze relatie geen kinderen, tr. (2) te Bellflower USA met Hendrik Hoestra.

8.          Maria Petronella, geb. te Noordwijk op 16 feb 1913, Noordwijk, ovl. (29 jaar oud) te Leiden op 2 sep 1942.

                    Wellicht is zij vervoerd naar het ziekenhuis in Leiden en daar overleden.

 

XIIo.     Johannes de Groot, zn. van Jacobus de Groot (XIk) en Adriana van der Voort, geb. te Noordwijk op 28 nov 1880, ovl. (80 jaar oud) te Noordwijk op 16 mei 1961, tr. (resp. 26 en 23 jaar oud) te Noordwijk op 19 jun 1907 met Wilhelmina Brouwer, dr. van Johannes Brouwer en Margaretha van Gasteren, geb. te Hillegom op 7 okt 1883, ovl. (93 jaar oud) te Noordwijk op 26 okt 1976.

             Uit dit huwelijk 10 kinderen:

1.          Adriana Paulina, geb. te Noordwijk op 29 jun 1908, tr. (resp. 28 en 37 jaar oud) te Noordwijk op 28 jan 1937 met Cornelis Zandwijk, zn. van Martinus Zandwijk en Maartje Edelaar, geb. te Leiden op 5 mrt 1899, kweker.

2.          Margaretha Alida Maria, geb. te Noordwijk op 25 mrt 1910, ovl. (5 jaar oud) te Noordwijk op 12 mei 1915.

3.          Jacobus Johannes, geb. te Noordwijk op 10 jun 1911, arbeider, ovl. (84 jaar oud) te Australië op 26 nov 1995, relatie met Helena Petronella van der Weijden, dr. van Job van der Weijden en Elisabeth Vink. Uit deze relatie 10 kinderen.

4.          Alida Petronella, geb. te Noordwijk op 9 sep 1912, ovl. (13 jaar oud) te Noordwijk op 6 mrt 1926.

5.          Johannes Pancras Bernardus, geb. te Noordwijk circa 1914.

6.          Margaretha Alida Maria, geb. te Noordwijk op 10 jun 1916, ovl. (2 jaar oud) te Noordwijk op 3 nov 1918.

7.          Pancratius Johannes, geb. te Noordwijk circa 1916.

8.          Maria Margaretha, geb. te Noordwijk circa 1918.

9.          Catharina Adriana, geb. te Noordwijk circa 1920.

10.        Petrus, geb. te Noordwijk op 23 sep 1923, ovl. (91 jaar oud) aldaar op 26 sep 2014, relatie met Martina Theresia Geerlings. Uit deze relatie geen kinderen.

 

XIIp.     Hendrikus de Groot, zn. van Theodorus de Groot (XIl) en Jacoba Hendrica Rietmeijer, geb. te Noordwijk op 19 aug 1891, politie-ambtenaar, ovl. (81 jaar oud) te Alphen aan de Rijn op 6 feb 1973, tr. (resp. 27 en 23 jaar oud) te Voorhout op 3 jul 1919 met Martina Margaretha Westerhoven, dr. van Jacobus Westerhoven en Cornelia van der Lans, geb. te Voorhout op 24 mei 1896, ovl. (61 jaar oud) te Toronto,Ontario,Canada op 24 aug 1957.

             Uit dit huwelijk 10 kinderen, o.a.:

1.          Jacoba Apolonia, geb. te Noordwijk op 18 feb 1920, tr. (1) te Alphen aan de Rijn, (gesch. in 1973) met Johannes Alsemgeest, tr. (53 jaar oud) (2) te Canada op 29 okt 1973 met Eric Wright.

2.          Jacobus, geb. te Alphen aan de Rijn op 21 jul 1921, onderwijskundige, tr. te Alphen aan de Rijn met Dorothea Francisca Antonia Maria Th. van Vliet, dr. van Henricus van Vliet en Gerardina Hazebroek, geb. te Alphen aan de Rijn op 17 mei 1925. Uit dit huwelijk 6 kinderen.

3.          Theodorus, geb. te Alphen aan de Rijn op 16 nov 1922, montage-inspecteur, ovl. (69 jaar oud) te Eindhoven op 28 apr 1992, tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) te Alphen aan de Rijn op 22 jul 1948 met Engelina Johanna van Nierop, dr. van Martinus van Nierop en Christina van der Linde, geb. te Alphen aan de Rijn op 27 apr 1924. Uit dit huwelijk 3 kinderen.

4.          Hendrikus, geb. te Alphen aan de Rijn op 21 mei 1924, boekhouder, tr. (resp. 36 en 27 jaar oud) te Willemstad,Curacao op 17 dec 1960 met Nelly Elisabeth Soerel, dr. van Friedrich Soerel en Juliana Alberga, geb. te Paramaribo,Suriname op 3 okt 1933. Uit dit huwelijk 3 kinderen.

5.          Cornelis (Kees), geb. te Alphen aan de Rijn op 21 mei 1925, tr. (resp. 27 en 19 jaar oud) te West Hill, Ontario,Canada op 9 mrt 1953 met Joyce Haynes, dr. van. Haynes, geb. te Toronto,Ontario,Canada op 10 mrt 1933. Uit dit huwelijk 2 kinderen.

6.          Cornelia, geb. te Alphen aan de Rijn op 21 apr 1927, tr. (resp. hoogstens 31 en hoogstens 42 jaar oud) (1) te Alphen aan de Rijn voor 12 mrt 1959 met Koos Adrianus Salman, zn. van Hein Salman en Cornelia Ruiten, geb. te Noordwijk op 30 jun 1916, bloembollenkweker, ovl. (45 jaar oud) te Noordwijk op 20 mrt 1962, tr. (resp. 36 en 37 jaar oud) (2) te Noordwijk op 12 okt 1963 met Gustaaf Johannes Petrus Neelissen, zn. van Wilhelmus Neelissen en Mies Teeuwen, geb. te Haarlem op 9 aug 1926, bouwkundige.

 

XIIq.     Petrus Johannes de Groot, zn. van Jacobus de Groot (XIm) en Johanna Maria van Eeden, geb. te Noordwijk op 5 okt 1886, bloembollenkweker, ovl. (72 jaar oud) te Noordwijk op 4 mrt 1959, tr. (resp. 24 en 28 jaar oud) te Bloemendaal op 26 mei 1911, kerk.huw. te Vogelenzang op 1 jun 1911 met Maria Hendrika Verdegaal, dr. van Rutgerus Verdegaal en Hendrika Dijkzeul, geb. te Vogelenzang op 23 apr 1883, ovl. (75 jaar oud) te Noordwijk op 27 apr 1958.

                        

     

             Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.          Johanna Maria, geb. te Noordwijk op 13 feb 1913, ovl. (85 jaar oud) te Deventer op 10 aug 1998, tr. (resp. 27 en 31 jaar oud) te Noordwijk op 21 jan 1941 met Petrus van Noort, zn. van Petrus van Noort en Maria van der Kley, geb. te Leiden op 3 sep 1909, internist, geneesheer-directeur St. Josephziekenh. Deventer.

2.          Rutgerus Cornelis, geb. te Noordwijk op 2 dec 1914, bloembollenkweker, ovl. (60 jaar oud) te Leiden op 19 dec 1974, tr. (resp. 29 en 23 jaar oud) te Noordwijk op 15 feb 1944 met Catharina Cornelia van Went, dr. van Theodorus Gerardus van Went en Margaretha Apolonia Alida van der Plas, geb. te Noordwijk op 27 apr 1920, ovl. (84 jaar oud) te Noordwijk op 7 feb 2005. Uit dit huwelijk 5 kinderen.

3.          Hendrica Jacoba, geb. te Noordwijk op 29 aug 1916, ovl. (85 jaar oud) te Lisse op 24 dec 2001, tr. (beiden 30 jaar oud) te Noordwijk op 16 apr 1947 met Willem Georgius Lefeber, zn. van Jozef Willem Antonius Lefeber en Johanna Cornelia Pijnacker, geb. te Lisse op 29 jul 1916, bloembollenkweker.

4.          Jacob Petrus, geb. te Noordwijk op 25 aug 1917, bloembollenkweker, ovl. (78 jaar oud) te Noordwijk op 19 mrt 1996, tr. (resp. 30 en 24 jaar oud) te Lisse op 26 mei 1948 met Joanna Agatha Maria (Joop) Beelen, dr. van Mattheus Beelen en Joanna Catharina Horstman, geb. te Lisse op 16 jul 1923, onderwijzeres. Uit dit huwelijk 5 kinderen.

5.          Piet Marie, geb. te Noordwijk op 22 dec 1919, priester, ovl. (75 jaar oud) te Brussel,B op 1 aug 1995, begr. te Noordwijk op 5 aug 1995.

 

XIIr.      Jacobus Theodorus Jozef de Groot, zn. van Jacobus de Groot (XIm)  en Johanna Maria van Eeden, geb. te Noordwijk op 3 mrt 1895, bloembollenkweker, ovl. (94 jaar oud) aldaar op 30 dec 1989, tr. (resp. 25 en 20 jaar oud) te Overveen op 27 apr 1920 met Cornelia Maria Mulder, dr. van Andreas Albertus Mulder en Cornelia Sophia Oudejans, geb. te De Beemster op 30 mei 1899, ovl. (85 jaar oud) op 6 nov 1984.

             Uit dit huwelijk 9 kinderen, o.a.:

1.          Sophia Johanna Cornelia, geb. te Noordwijk op 28 jan 1921, ovl. (6 maanden oud) te Noordwijk op 4 aug 1921.

2.          Jacobus Johannes Gerardus, geb. te Noordwijk op 10 jun 1922, bloembollenhandelaar, ovl. (80 jaar oud) te Noordwijk op 9 mrt 2003, tr. (resp. 27 en 25 jaar oud) te Noordwijk op 1 nov 1949 met Antonia Henrica Kriek, dr. van Philippus Bartholomeus Kriek en Anastatia Paulina Alders, geb. te Noordwijk op 11 nov 1923. Uit dit huwelijk 5 kinderen.

3.          Sophia Maria Cornelia, geb. te Noordwijk op 9 nov 1924, ovl. (2 jaar oud) te Noordwijk op 20 mrt 1927.

4.          Johanna Maria Hendrica, geb. te Noordwijk op 17 nov 1927, ovl. (53 jaar oud) op 28 feb 1981, tr. te Noordwijk met Charles Burroughs. Uit dit huwelijk 2 zonen.

5.          Johan Michaël, geb. te Noordwijk 28 dec 1932, overl. te Noordwijk 20 feb. 2013 (80 jaar oud), tr. te Rijsburg 1 apr 1961 met Margaretha Petronella Wilhelmina Zandbergen, geb. te Rijnsburg op 23 april 1934, overl. 12 sep 2007, dr van Joris Cornelis Zandbergen en Jacoba Maria Ruigrok.

6.          Robert, geb. te Noordwijk op 20 nov 1939, overl. in Frankrijk?14 feb 2007 (67 jaar oud)

 

XIIs.     Jacobus Henricus Jeroen de Groot, zn. van Petrus de Groot (XIo) en Geertruida Cornelia Romijn, geb. te Noordwijk op 27 jun 1902, handelsreiziger in bloembollen, ovl. (80 jaar oud) op 10 jan 1983, tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) te Sassenheim op 8 sep 1925 met Cornelia Margaretha Maria van de Kamp, dr. van Petrus van de Kamp en Isabella Johanna Maria Walbeek, geb. te Hillegom op 21 apr 1901, ovl. (78 jaar oud) te Salltsjö Boo,Zweden op 2 jan 1980.

             Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.          Peter, geb. te Noordwijk op 2 apr 1926, tr. (resp. 24 en 20 jaar oud) op 8 feb 1951 met Louise Truance, geb. op 15 okt 1930. Uit dit huwelijk 3 kinderen.

2.          Jacobus Petrus (Jack), geb. te Noordwijk op 11 jun 1927, tr. (resp. 27 en 23 jaar oud) op 5 jun 1955 met Gun Olsson, geb. op 7 aug 1931. Uit dit huwelijk 2 dochters.

3.          Eduardus Henricus Theresia (Eduard), geb. te Noordwijk op 3 okt 1928, tr. (resp. 25 en 22 jaar oud) te Solna [Zw.] op 11 sep 1954 met Barbro Karlsson, geb. te Lillkyrska [Zw.] op 21 jun 1932. Uit dit huwelijk 2 dochters.

4.          Wilhelmus Josephus (Wilhelm), geb. te Noordwijk op 3 jan 1930, bloemenhandelaar, eigenaar bloemenzaak in Stockholm, tr. (resp. 25 en 19 jaar oud) te Stockholm (Zw.) Seglorakerk op 30 mei 1955 met Ulla Nordh, dr. van Bror Nordh en Mary NN, geb. te Stockholm [Zw.] op 18 aug 1935. Uit dit huwelijk 2 kinderen.

5.          Isabella Johanna Maria, geb. te Noordwijk op 19 sep 1932, tr. (resp. 23 en 25 jaar oud) te Locust Valley op 18 aug 1956 met Johannes (Hans) Kromhout, bollenreoziger, tuinarchitect, geb. te Rijnsburg op 4 dec 1930, overl. te Long Island New York op 7 aug 2001. Uit dit huwelijk 3 kinderen.

 

XIIt.      Petrus Antonius de Groot, zn. van Petrus de Groot (XIo) en Geertruida Cornelia Romijn, geb. te Noordwijk op 15 jul 1906, bloembollenkweker, exporteur, ovl. (80 jaar oud) op 10 sep 1986, tr. (resp. 24 en 22 jaar oud) te Callantsoog op 28 jan 1931 met Anna Maria Veul, dr. van Franciscus Veul en Cornelia Keizer, geb. te Schagerbrug op 18 apr 1908, ovl. (90 jaar oud) te Anna Paulowna op 1 sep 1998.

             Uit dit huwelijk 11 kinderen, o.a.:

2.          Franciscus Xaverius, geb. te Den Helder op 16 feb 1933, ovl. (65 jaar oud) op 28 jun 1998, tr. (resp. 28 en 25 jaar oud) te Voorburg op 19 jun 1961 met Geertruida Frederica Cornelia Hoogeveen, dr. van Cornelis Wilhelmus Hoogeveen en Martina Beuk, geb. te Voorburg op 25 feb 1936. Uit dit huwelijk 4 kinderen, o.a.

              2.2. Jacobus Josephus, marktkramenzetter, geb.17dec 1963 te Maglart (Zweden), overl door een noodlottig ongeval op3 nov 1991 (27jaar oud).

5.           Maria Theresia (Mies), geb. te Den Helder op 11 sep 1938, overl. te Anna Paulowna op 10 juni 2018. (79 jaar oud)

7.          Jacques, geb. circa 1942, ovl. door een noodlottig ongeval in Zweden op 10 feb 1961 (19 jaar oud), begraven Breezand op 15 feb 1961.

 

XIIu.      Bartholomeus Joannes Jozef de Groot, zn. van Petrus de Groot (XIo) en Geertruida Cornelia Romijn, geb. te Noordwijk op 8 feb 1911, ovl. te Haldern (Dsl) op 7 okt 1991 (80 jaar oud), tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) (1) op 24 okt 1936 met Anna Cornelia van Bragt, dr. van Adrianus van Bragt en Henriette Ludovica Pineter, geb. te Beverwijk op 11 mrt 1913, ovl. (53 jaar oud) te Haldern [Dld] op 30 aug 1966.

             Uit dit huwelijk 3 kinderen, o.a.:

1.          Henriëtte Ludovica, geb. te Haldern [Dld] op 29 okt 1937, ovl. (27 jaar oud) op 29 jul 1965, relatie met Evert de Graaf, arts. Uit deze relatie geen kinderen.

 

             Bartholomeus de Groot, tr. (resp. 64 en 40 jaar oud) (2) op 5 mei 1975 met zijn nicht Geertruida Maria de Groot, dr. van Petrus Antonius de Groot (XIIt) en Anna Maria Veul.

            

 XIIv.     Jozef Willem de Groot, zn. van Petrus de Groot (XIo) en Geertruida Cornelia Romijn, geb. te Noordwijk op 10 apr 1912, bloembollenkweker, tr. (resp. 31 en 30 jaar oud) te Epe op 3 mei 1943 met Anna Carolina Ganzeboom, dr. van Antonius Ganzeboom en Johanna Remmers, geb. te Zwolle op 16 apr 1913.

             Uit dit huwelijk 4 kinderen, o.a.:

2.          Adrianus Maria Jozef, geb. te Breezand op 3 mei 1947, ovl. (één week oud) te Breezand op 10 mei 1947.

 

XIIw.    Job de Groot, zn. van Jacobus de Groot (XIp) en Alida Maria van der Weijden, geb. te Noordwijk op 26 nov 1890, ovl. (72 jaar oud) te Leiden op 16 okt 1963, kerk.huw. (resp. 40 en 34 jaar oud) te Zoeterwoude op 22 okt 1931 met Petronella Elisabeth Verdegaal, dr. van Gerardus Verdegaal en Petronella van der Horst, geb. te Zoeterwoude op 22 jul 1897, ovl. (86 jaar oud) te Noordwijk op 2 nov 1983.

             Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.          Alida.

2.          Gerard.

 

XIIx.      Bastianus de Groot, zn. van Franciscus de Groot (XIs) en Marta Warmerdam, geb. te Hillegom op 12 nov 1888, handelsreiziger, los arbeider, ovl. (87 jaar oud) te Hillegom op 26 feb 1976, tr. (resp. 24 en 27 jaar oud) te Noordwijkerhout op 28 mei 1913 met Maria van der Klugt, dr. van Pieter van der Klugt en Maria Kaptein, geb. te Noordwijkerhout op 9 okt 1885, ovl. (87 jaar oud) te Bennebroek op 7 apr 1973, begr. te Hillegom op 11 apr 1973.

             Uit dit huwelijk 10 kinderen:

1.          Franciscus Petrus Antonius, geb. te Hillegom op 2 apr 1914, kaashandelaar, ovl. (83 jaar oud) te Hillegom op 22 mei 1997, tr. (resp. 28 en 34 jaar oud) te Hillegom op 23 apr 1942 met Odilia Geertruida Zwietering, dr. van Pieter Zwietering en Margaretha Oud, geb. te Amsterdam op 25 jun 1907, ovl. (70 jaar oud) te Haarlem op 21 feb 1978. Uit dit huwelijk 3 kinderen.

2.          Maria Martha Adriana, geb. te Hillegom circa jun 1915, ovl. (ongeveer 8 maanden oud) te Hillegom op 15 feb 1916.

3.          Martha, geb. circa jul 1916, ovl. (minder dan één jaar oud) te Hillegom op 13 sep 1916.

4.          Petronella, geb. te Hillegom op 3 aug 1917, lerares.

5.          Martha Adriana Jacoba, geb. te Hillegom op 17 dec 1918, tr. (25 jaar oud) te Hillegom op 22 feb 1944 met Leonardus Duivenvoorden.

6.          Maria Adriana Johanna, geb. te Hillegom op 13 dec 1920, tr. (resp. 29 en 25 jaar oud) te Hillegom op 21 feb 1950 met Petrus Warmerdam, zn. van Willem Warmerdam en Jacoba de Wit, geb. te Hillegom op 4 jul 1924, kruidenier.

7.          Adriana Gesina, geb. te Hillegom op 4 jul 1922, tr. (resp. 32 en 29 jaar oud) te Hillegom op 16 feb 1955 met Jacobus Warmerdam, zn. van Willem Warmerdam en Jacoba de Wit, geb. te Hillegom op 5 dec 1925.

8.          Petrus (Pieter), geb. te Leiden op 17 sep 1923, chauffeur, tr. (resp. 25 en 22 jaar oud) te Hillegom op 2 feb 1949 met Maria Driessen, dr. van Johannes Driessen en Sietske Yntema, geb. te Hillegom op 10 nov 1926. Uit dit huwelijk 5 zonen.

9.          Margaretha Johanna Maria, geb. te Leiden op 26 feb 1925, overl. sep 5017, begr. te Alphen a/d/ Rijn op 8 sep 2017,  tr. (resp. 44 en 46 jaar oud) te Hillegom op 16 mei 1969 met Martinus van Huik, zn. van Jan van Huik en Margaretha Kleijn, geb. te Alphen aan de Rijn op 20 jul 1922, overl. vóór 2017, kantoorbediende.

10.        Johannes Jozef (Hans), geb. te Leiden op 30 mrt 1927, hoofdonderwijzer, ovl. (minstens 87 jaar oud) na 2015, tr. (beiden 24 jaar oud) te Hillegom op 28 nov 1951 met Jacoba Johanna Warmerdam, dr. van Willem Warmerdam en Jacoba de Wit, geb. te Hillegom op 23 mrt 1927, ovl. (88 jaar oud) te Hillegom op 30 apr 2015, begr. te Hillegom. Uit dit huwelijk 6 kinderen.

 

XIIy.      Nicolaas de Groot, zn. van Franciscus de Groot (XIs) en Marta Warmerdam, geb. te Hillegom op 26 jun 1892, winkelier, ovl. (42 jaar oud) te Limmen op 19 dec 1934, tr. (resp. 27 en 25 jaar oud) te Zandvoort op 18 sep 1919 met Gezina Petronelia Versteege, dr. van Petrus Versteege en Wilhelmina Maria van den Berg, geb. te Zandvoort op 26 apr 1894, ovl. (72 jaar oud) te Castricum op 25 aug 1966.

             Uit dit huwelijk 8 kinderen, o.a.:

1.          Franciscus Petrus Wilhelmus, geb. te Limmen op 15 okt 1920, winkelier, ovl. (86 jaar oud) te Limmen op 5 jan 2007, tr. (resp. 28 en 26 jaar oud) te Limmen op 10 nov 1948 met Catharina Johanna Hoogeboom, dr. van Jacobus Hoogeboom en Maartje Goedhart, geb. te Limmen op 19 mei 1922. Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder:

              1 Richard, overleden.

2.          Petrus Sebastianus, geb. te Limmen op 5 jan 1922, hoofdwerkmeester, tr. (resp. 31 en 27 jaar oud) te Heiloo op 16 apr 1953 met Agatha Therisia Velseboer, dr. van Theodorus Velseboer en Anna de Groot, geb. te Heiloo op 11 jan 1926. Uit dit huwelijk 4 kinderen.

3.          Nicolaas, geb. te Limmen op 3 okt 1923, kruidenier, ovl. (82 jaar oud) te Heemskerk op 19 nov 2005, tr. (resp. 35 en 32 jaar oud) te Lisse op 18 aug 1959 met Wilhelmina Petronella van der Laan, dr. van Cornelis van der Laan en Maria van Zonneveld, geb. te Lisse op 12 sep 1926. Uit dit huwelijk 2 zonen.

4.          Wilhelmina Martha Maria, geb. te Limmen op 8 jan 1926, overl. te Breezand op 7 feb 2015, begr. aldaar op 13 feb 2015, tr. (resp. 34 en 37 jaar oud) te Castricum op 23 nov 1960 met Hugo Simon Cornelis van Graven, zn. van Nicolaas van Graven en Barbara Maria van Ruiten, geb. te Lisse op 13 jul 1923, overl. te Breezand op 9 okt 20018, medewerker Pedagogische Academie.

6.         Augustinus Antonius Fransiscus, geb. te Limmen op 30 nov 1929, overl. te Uitgeest, 29 okt 1993.

 

XIIz.     Martinus Johannes de Groot, zn. van Franciscus de Groot (7 feb 2015XIs) en Adriana Maria van der Elst, geb. te Hillegom op 11 nov 1897, bloemistknecht, ovl. (68 jaar oud) te Lisse op 3 okt 1966, tr. (resp. 31 en 29 jaar oud) te Lisse op 10 jan 1929 met Pieternella van Alphen, dr. van Hendrikus Mattheus van Alphen en Elisabeth Guillot, geb. te Prinsenhage op 2 okt 1899, ovl. (75 jaar oud) te Lisse in aug 1975.

             Uit dit huwelijk 6 kinderen, o.a.:

1.          Franciscus Hendricus Maria, geb. te Lisse op 10 mrt 1930, chauffeur, tuinman, ovl. (83 jaar oud) op 26 mrt 2013, tr. (resp. 30 en 23 jaar oud) te Lisse op 1 jun 1960 met Cornelia Clasina Christina van Dongen, dr. van Hendricus van Dongen en Catharina van Bakel, geb. te Lisse op 23 feb 1937. Uit dit huwelijk 2 zonen.

2.          Henricus Franciscus Maria, geb. te Lisse op 12 apr 1931, werkzaam in de horeca, ovl. (81 jaar oud) op 1 sep 2012, tr. (resp. 31 en 33 jaar oud) te Lisse op 7 nov 1962 met Catharina Maria (Rina) van Ruiten, dr. van Mattheus Johannes van Ruitem en Curina Huberta Penninga, geb. te Haarlem op 15 aug 1929, ovl. (hoogstens 82 jaar oud) voor 2012.

3.          Adriana Elisabeth Maria (Adrie), geb. te Lisse op 24 mrt 1933, ovl. (76 jaar oud) te Lisse op 10 mei 2009, tr. (resp. 27 en 26 jaar oud) te Lisse op 1 jun 1960 met Carolus Jacobus van Dongen, zn. van Hendricus van Dongen en Catharina van Bakel, geb. te Lisse op 29 jul 1933.

4.          Levenloos kind, geb. te Lisse op 21 aug 1934.

5.          Elisabeth Adriana Maria, geb. 23 feb 1936, overl. (68 jaar oud) op 20 dec 2004, begr. te Lisse, tr. te Lisse op 30 sep 1959 met Theodorus Johannes van der Zwet, geb. te Lisse op 23 april 1933, overl. (75 jaar oud) op 19 feb 2009, begraven te Lisse

6.          Martinus, geb. te Lisse op 8 sep1937.

7.          Antonius Petrus Maria, geb. te Lisse in 1942, ovl. (ongeveer 1 jaar oud) te Leiden op 23 okt 1943.

 

XIIaa.   Petrus Aloysius de Groot, zn. van Franciscus de Groot (XIs) en Adriana Maria van der Elst, geb. te Noordwijkerhout op 8 aug 1901, landarbeider, ovl. (56 jaar oud) te De Zilk op 23 mrt 1958, tr. (resp. 28 en 20 jaar oud) te Hillegom op 16 okt 1929 met Cornelia Martha van Leeuwen, dr. van Jacobus van Leeuwen en Maria Juffermans, geb. te Hillegom op 18 dec 1908.

             Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.          Adriana Maria Cornelia (Adrie), geb. te De Zilk op 3 feb 1931, ovl. (78 jaar oud) te De Zilk op 28 okt 2009, tr. (resp. 22 en 25 jaar oud) te Noordwijkerhout op 23 jul 1953 met Johannes Geerlings, zn. van Arie Geerlings en Wilhelmina (Mijntje) de Jong, geb. op 12 apr 1928, ovl. (hoogstens 80 jaar oud) voor 2009.

2.          Jacobus Maria, geb. te De Zilk op 15 apr 1933, ovl. (10 jaar oud) te De Zilk op 30 okt 1943.

 

             Cornelia Martha van Leeuwen, dr. van Jacobus van Leeuwen en Maria Juffermans, tr. (54 jaar oud) (2) op 22 feb 1963 met P.J. Duindam.

            

XIIab.   Albertus Franciscus de Groot, zn. van Franciscus de Groot (XIs) en Adriana Maria van der Elst, geb. te Noordwijkerhout op 11 jun 1904, bloemistknecht, ovl. (56 jaar oud) te De Zilk op 28 nov 1960, tr. (resp. 26 en 21 jaar oud) te Noordwijkerhout op 2 mei 1931, kerk.huw. op 7 mei 1931 met Johanna van der Putten, dr. van Leendert van der Putten en Geertruida de Ruiter, geb. te De Zilk op 15 mei 1909.

             Uit dit huwelijk 5 kinderen, o.a.:

2.          Geertruida Christina Maria, geb. te De Zilk op 20 mei 1933, ovl. (83 jaar oud) te Noordwijk op 13 mei 2017, tr. te Noordwijkerhout op 23 nov 1962 met Johannes Huurman, zn. van Hermanus Petrus Huurman en Hendrika Nichten, geb. te Bennebroek op13 april 1932, ovl. te Noordwijk 10 april 2006.

 

5.          Franciscus Leonardus, geb. te De Zilk op 3 aug 1940, gemeente-ambtenaar, ovl. (73 jaar oud) op 28 sep 2013, gecr. te Haarlem, tr. (beiden 25 jaar oud) (1) te Heemstede op 14 jul 1966 met Maria Catharina Westerhoven, dr. van Willibrordus Antonius Westerhoven en Maria van der Aar, geb. te Rotterdam op 16 jun 1941. Uit dit huwelijk 2 zonen, relatie (2) met Sytske van Duinen. Uit deze relatie geen kinderen.

 

XIIac.   Jacobus de Groot, zn. van Cornelis de Groot (XIt) en Maria Kaptein, geb. te Noordwijkerhout op 8 apr 1893, tr. (resp. 34 en 26 jaar oud) te Wassenaar op 31 dec 1927 met Wilhelmina Helena Knijnenburg, dr. van Jacobus Gerardus Knijnenburg en Kortekaas, geb. te Wassenaar op 26 mrt 1901.

             Uit dit huwelijk 3 dochters, verborgen.

 

XIIad.   Johannes de Groot, zn. van Cornelis de Groot (XIt) en Maria Kaptein, geb. te Noordwijkerhout op 17 mei 1899, bakker, ovl. te Oegstgeest, begr. te Hazerswoude-Rijndijk, tr. (resp. 21 en 19 jaar oud) te Hazerswoude op 15 apr 1921 met Johanna Elisabeth Wortman, dr. van Johannes Wortman en Dina Jansen, geb. te Koudekerk a.d. Rijn op 5 aug 1901, ovl. (63 jaar oud) te Hazerswoude op 18 okt 1964.

             Uit dit huwelijk 11 kinderen, o.a.:

1.          Cornelis, geb. te Hazerswoude-Rijndijk op 16 okt 1921, bouwvakker, tr. (resp. 32 en 23 jaar oud) te Leiderdorp op 6 jul 1954 met Gertruida Francina Johanna Vink, dr. van Antonius Vink en Johanna Theodora Mörs, geb. te 's-Gravenhage op 28 sep 1930. Uit dit huwelijk 3 kinderen.

2.          Leonardus Johannes, geb. te Hazerswoude-Rijndijk op 28 jun 1923, slagersknecht, tr. (resp. 27 en 32 jaar oud) te Alkemade op 21 aug 1950 met Apolonia Anna van Bentum, dr. van Wilhelmus van Bentum en Maria Clazina Molkenboer, geb. te Oude Wetering op 25 dec 1917. Uit dit huwelijk 2 kinderen.

3.          Maria, geb. te Hazerswoude-Rijndijk op 17 jul 1924, ovl. (7 jaar oud) te Leiden op 15 jul 1932.

4.          Johannes, geb. te Hazerswoude-Rijndijk op 19 sep 1925, galvaniseur, tr. (resp. 22 en 24 jaar oud) te Steenderen op 1 nov 1947 met Johanna Bosman, dr. van Jan Bosman en Elisabeth Viegen, geb. te Steenderen op 11 jun 1923. Uit dit huwelijk 2 kinderen.

5.          Adrianus, geb. te Hazerswoude-Rijndijk op 24 nov 1926, onderbaas betonfabriek, tr. (resp. 32 en 34 jaar oud) te Leiden op 16 apr 1959 met Theodora Christina Geugjes, dr. van Cornelis Geugjes en Theodora Christina van de Water, geb. te Leiden op 11 sep 1924. Uit dit huwelijk een dochter.

9.          Maria Dina Johanna, geb. te Hazerswoude-Rijndijk op 24 dec 1934, ovl. (42 jaar oud) te Leiden op 11 mei 1977, tr. (resp. 23 en 26 jaar oud) te Hazerswoude op 24 jun 1958 met Lambertus Johannes Henzing, zn. van. Henzing en Catharina Johanna Freeke, geb. te Leiden op 11 jul 1931, verkoper, administratief medewerker, ovl. (73 jaar oud) te Leiderdorp op 25 jun 2005.

10.        Dina Johanna Jacoba, geb. te Hazerswoude-Rijndijk op 26 aug 1939, ovl. (36 jaar oud) te Scheveningen op 24 apr 1976.

 

XIIae.   Cornelis Theodorus de Groot, zn. van Cornelis de Groot (XIt) en Maria Kaptein, geb. te Voorhout op 20 aug 1902, ovl. (62 jaar oud) te Noordwijkerhout op 20 apr 1965, tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) te Noordwijkerhout op 15 mei 1928 met Cornelia Johanna de Klerk, dr. van Cornelis Adrianus de Klerk en Commerijntje Bunnik, geb. te Noordwijkerhout op 26 jun 1903, ovl. (68 jaar oud) te Noordwijkerhout op 19 apr 1972.

             Uit dit huwelijk 7 kinderen, o.a.:

1.          Cornelis Adrianus Jacobus, geb. te Haarlem op 19 jul 1931, ovl. (55 jaar oud) te Noordwijkerhout op 16 okt 1986.

2.          Adrianus Cornelis Nicolaas, geb. te Noordwijkerhout op 17 mei 1934, vrachtwagenchauffeur, ovl. (71 jaar oud) te Noordwijkerhout op 19 apr 2006, tr. (resp. 27 en 22 jaar oud) te Enschede op 3 nov 1961 met Jolentha Maria Wilhelmina Helthuis, dr. van Johannes Helthuis en Gerarda Meulenbroek, geb. te Lemselo,gem. Weerselo op 10 apr 1939. Uit dit huwelijk 4 kinderen.

3.          Maria Cunera Alida, geb. te Noordwijkerhout op 31 dec 1935, ovl. (63 jaar oud) te Dordrecht op 27 okt 1999, tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) te Noordwijkerhout op 28 feb 1961 met Petrus Dominicus Megens, zn. van Petrus Wilhelmus Lambertus Megens en Clementina Virgilia Martens, geb. te Dordrecht op 21 okt 1936, aannemer.

4.          Johannes Cornelis, geb. te Noordwijkerhout op 10 apr 1937, ovl. (70 jaar oud) te Sacramento,Californea op 1 sep 2007, relatie met N.N.. Uit deze relatie 2 zonen.

 

XIIaf.    Cornelis de Groot, zn. van Jacobus de Groot (XIu) en Klasina van Bohemen, geb. te Noordwijkerhout op 5 nov 1900, ovl. (63 jaar oud) te Stockton [Verenigde Staten] op 12 apr 1964, tr. (resp. 23 en 20 jaar oud) te Noordwijkerhout op 16 okt 1924 met Maria Helena Kouwenhoven, dr. van Marinus Kouwenhoven en Wilhelmina van Wietingen, geb. te Delft op 26 mrt 1904, ovl. (75 jaar oud) te California [Verenigde Staten] op 1 dec 1979, geboren te Delft aan de Voldersgracht.

             Dit gezin emigreerde naar Amerika.

             Uit dit huwelijk 16 kinderen:

1.          Jacobus Albertus, geb. te Noordwijkerhout op 19 sep 1927, hulpbisschop van Stockton, ovl. (55 jaar oud) te Stockton [Verenigde Staten] op 15 okt 1982.

2.          Wilhelmina Clasina, geb. te Noordwijkerhout op 28 okt 1928, tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) op 5 jun 1952 met Martinus van der Burg, geb. op 15 mrt 1928.

3.          Marinus Wilhelmus, geb. te Noordwijkerhout op 13 okt 1929, tr. (resp. 22 en 23 jaar oud) op 5 aug 1952 met Hillegonda van Schie, geb. op 13 aug 1928. Uit dit huwelijk 7 kinderen.

       

4.          Cornelis Petrus, geb. te Noordwijkerhout op 9 dec 1930, priester van 1956 tot 1986, raadgever voor huwelijk en relaties, advocaat, gebeurtenis op 15 jun 1956 priesterwijding, ovl. (78 jaar oud) te Stockton op 14 sep 2009, relatie met Jane Langdon.

             Hij verliet het priesterschap in 1986, trouwde een jaar later en werd later advocaat voor  'disadvantaged clients'. Hij stierf na 2 1/2 jaar Alzheimer. Uit deze relatie geen kinderen.

 

 

 

 

 

5.          Nicolaas Cornelius, geb. te Noordwijkerhout op 16 jan 1932, tr. (resp. 24 en 20 jaar oud) op 30 okt 1956 met Geertrudis Maria Brama, geb. op 6 jan 1936. Uit dit huwelijk 4 zonen.

6.          Gerardus, geb. te Noordwijkerhout op 15 feb 1933, tr. (resp. 22 en 21 jaar oud) op 9 aug 1955 met Huberta Theodora NN, geb. op 4 jan 1934. Uit dit huwelijk 2 dochters.

7.          Albertus Johannes, geb. te Noordwijkerhout op 21 mrt 1934, tr. (beiden 21 jaar oud) op 16 feb 1956 met Antonia Johanna van der Linden, geb. op 14 mei 1934. Uit dit huwelijk 3 kinderen.

8.          Petrus Wilhelmus, geb. te Noordwijkerhout op 21 aug 1935, broeder-religieus.

9.          Wilhelmus, geb. te Noordwijkerhout op 5 dec 1936, ovl. (19 jaar oud) op 7 sep 1956.

10.        Johannes Cornelius, geb. op 15 mei 1938, priester.

11.        Clasina Josephina, geb. op 8 mrt 1940, tr. (resp. 19 en 29 jaar oud) op 8 aug 1959 met Johannes Petrus Smit, geb. op 23 jan 1930.

12.        Leonardus Adrianus, geb. te Leiden op 5 apr 1941, tr. (resp. 24 en 22 jaar oud) op 5 jun 1965 met Evelyn Antonovich, geb. op 24 mei 1943. Uit dit huwelijk 5 kinderen.

13.        Joseph Franciscus Maria, geb. te Noordwijkerhout op 25 mrt 1943, tr. (resp. 26 en 23 jaar oud) (1) op 27 sep 1969 met Carol Hayes, geb. op 3 feb 1946. Uit dit huwelijk 3 kinderen, relatie (2) met Susanne Pauline Williams. Uit deze relatie geen kinderen.

14.        Maria Anna Helena, geb. te Noordwijkerhout op 25 okt 1945, tr. (19 jaar oud) op 12 mei 1965 met Hubert Duivenvoorde.

15.        Benjamin, geb. te Noordwijkerhout op 22 feb 1947, tr. (resp. 31 en 28 jaar oud) op 15 okt 1978 met Dana Ambrose, geb. op 10 jul 1950.

16.        Helena Lamberta Maria, geb. te Noordwijkerhout op 26 sep 1948, ovl. (3 maanden oud) te Noordwijkerhout op 29 dec 1948.

 

XIIag.   Nicolaas de Groot, zn. van Jacobus de Groot (XIu) en Klasina van Bohemen, geb. te Noordwijkerhout op 16 dec 1909, bloembollenkweker, tr. (resp. 38 en 33 jaar oud) te Noordwijkerhout op 28 jan 1948 met Maria Catharina Warmerdam, dr. van Simon Petrus Warmerdam en Sophia Hendrica Prins, geb. te Voorhout op 23 sep 1914.

             Uit dit huwelijk 8 kinderen, verborgen.

 

XIIah.   Wilhelmus de Groot, zn. van Jacobus de Groot (XIu) en Klasina van Bohemen, geb. te Noordwijkerhout op 23 okt 1911, ovl. (51 jaar oud) te Noordwijkerhout op 29 okt 1962, tr. (resp. 22 en 21 jaar oud) te Noordwijkerhout op 31 mei 1934 met Huberta Heemskerk, dr. van Hendrikus Heemskerk en Johanna Kortekaas, geb. te Noordwijkerhout op 21 aug 1912, ovl. (ongeveer 83 jaar oud) circa 1996.

             Uit dit huwelijk 8 kinderen, o.a.:

4.          Hendricus Johannes Maria, geb. te Noordwijkerhout op 14 jun 1940, ovl. (52 jaar oud) op 2 jul 1992, relatie met Nerie van der Lans, geb. op 17 mei 1942. Uit deze relatie 4 zonen.

8.          Cornelia Helena Maria Gemma, geb. te Noordwijkerhout op 19 nov 1948, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) in 2011, tr. (resp. 19 en 20 jaar oud) te Noordwijkerhout op 16 apr 1968 met Johannes Gerardus Antonius Baak, zn. van Johannes Petrus Baak en Najesda Tchernaoes, geb. te Leiden op 29 dec 1947, machinist-sloper.

 

XIIai.    Johannes de Groot, zn. van Petrus Paulus de Groot (XIv) (arbeider) en Hendrica Johanna Bierman, geb. te Noordwijk op 14 feb 1883, brievenbesteller, ovl. (82 jaar oud) te Noordwijk op 30 sep 1965, tr. (resp. 26 en 25 jaar oud) te Noordwijk op 4 nov 1909 met Johanna Meulenbroek, dr. van Hendricus Matthijs Meulenbroek en Hermina Diks, geb. te Kampen op 1 mei 1884, ovl. (75 jaar oud) te Noordwijk op 6 mrt 1960.

             Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.          Petrus Paulus Johannes, geb. te Noordwijk op 31 jul 1910, banketbakker.

             Hij trouwde te Noordwijk met Elisabeth Maria Bakker

2.          Hermina Gerarda Henrica, geb. te Noordwijk op 20 apr 1914, ovl. (89 jaar oud) te Sassenheim op 30 jun 2003, tr. (resp. 20 en ongeveer 27 jaar oud) te Noordwijk op 5 nov 1934 met Wilhelm Rössner, geb. te Vreden [Dsl] circa 1907, kleermaker.

3.          Hendrica Jacoba, geb. te Noordwijk op 24 feb 1917, ovl. (11 jaar oud) te Noordwijk op 11 mei 1928.

 

XIIaj.    Johannes Jacobus de Groot, zn. van Jacobus de Groot (XIx) en Catharina van Kesteren, geb. te Leiderdorp op 3 jan 1880, ovl. (71 jaar oud) te Bodegraven op 2 jan 1952, tr. (resp. 22 en 23 jaar oud) te Bodegraven op 22 aug 1902 met Johanna Rietveld, dr. van Johannes Rietveld en Gerrigje van der Linden, geb. te Haarzuilens op 14 feb 1879, ovl. (95 jaar oud) te Bodegraven op 16 feb 1974.

             Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.          Johanna Catharina, geb. te Bodegraven op 9 sep 1904, tr. (resp. 21 en 29 jaar oud) te Bodegraven op 3 sep 1926 met Hermanus Theodorus van der Maat, zn. van Dirk van der Maat en Maria Helena van Breukelen, geb. te Bodegraven op 16 jan 1897, ovl. (80 jaar oud) te Alphen aan de Rijn op 1 dec 1977.

2.          Jacobus Johannes, geb. te Bodegraven op 8 mrt 1907, tr. (resp. 24 en ongeveer 25 jaar oud) te Bodegraven op 10 jul 1931 met Cornelia Catharina ten Brink, dr. van Martinus ten Brink en Maria Agnes Breedveld, geb. te Bodegraven circa 1906.

3.          Gerarda Margaretha, geb. te Bodegraven op 6 aug 1912.

 

XIIak.    Johannes Jacobus de Groot, zn. van Gerardus de Groot (XIaa) en Engeltje Heemskerk, geb. te Leiderdorp op 27 nov 1890, machinebankwerker, ovl. (48 jaar oud) te Rotterdam op 21 okt 1939, tr. (resp. 24 en 28 jaar oud) te Leiden op 6 sep 1915 met Geertruida Jongbloed, dr. van Adrianus Jongbloed en Jacoba Frankhuizen, geb. te Leiden op 22 mrt 1887.

             Zijn vader heeft geen toestemming gegeven tot dit huwelijk.

             Uit dit huwelijk:

1.              Engeltje, geb. te Schiedam op 18 jun 1916.

2.              Jacoba, geb. te Schiedam op 5 okt 1919.

3.              Gerardus, geb. te Schiedam op 7 jun 1921.

4.              Johanna Jacoba, geb. te Schiedam op 15 okt 1929.

           

XIIal.     Hendrik Gerardus de Groot, zn. van Gerardus de Groot (XIaa) en Engeltje Heemskerk, geb. te Leiderdorp op 16 mrt 1892, scheepsmaker, Leiden, ovl. (49 jaar oud) te Leiden op 11 jan 1942, tr. (resp. 22 en ongeveer 23 jaar oud) te Leiden op 13 jan 1915 met Francisca Offerman, dr. van Frederik Offerman en Francina Smits, geb. te Hellevoetsluis circa 1892.

             Uit dit huwelijk een dochter:

1.          Engeltje, geb. te Leiden op 20 mrt 1915.

2.          Francina, geb. te Leiden op 27 nov 1918. Zij tr. te Leiden op 19 aug 1942 met Antonie van der Wal, koekbakker, geb. te Leiden rond 1918, zn van Antonie van der Wal en Grietje Meel.

 

XIIam.  Theodorus Marinus de Groot, zn. van Gerardus de Groot (XIaa) en Engeltje Heemskerk, geb. te Leiden op 13 sep 1900, electricien, Mr. monteur, ovl. (76 jaar oud) te Rotterdam op 30 okt 1976, tr. (beiden 20 jaar oud) te Rotterdam op 16 feb 1921 met Maria Cornelia Ju, dr. van Johannes Ju en Cornelia Maria Kreuger, geb. te Leiden op 2 jun 1900, ovl. (76 jaar oud) te Rotterdam op 30 jun 1976.

             Eigenaar groentezaak op Jan Kobelstraat, nummer 45 in Rotterdam.

             vrijwiliger: secretaresse bij de verkenners van de Katholieke kerk.

             Uit dit huwelijk 11 kinderen, o.a.:

1.          Gerardus Johannes, geb. te Rotterdam op 24 jul 1922, ovl. (7 maanden oud) te Rotterdam op 26 feb 1923.

2.          Cornelia Maria, geb. te Rotterdam op 1 feb 1924, relatie met Adriaan van Etten, geb. te Rotterdam op 14 apr 1917, ovl. (67 jaar oud) te Hellevoetsluis op 28 mrt 1985. Uit deze relatie geen kinderen.

3.          Gerardus, geb. te Rotterdam op 26 apr 1925, electricien, ovl. (75 jaar oud) op 18 jun 2000, tr. (resp. 22 en 19 jaar oud) te Rotterdam op 28 mei 1947 met Petronella Maria van Bergen, geb. te Nieuwerkerk aan de IJssel op 27 jun 1927, ovl. (73 jaar oud) op 24 jan 2001. Uit dit huwelijk 4 kinderen.

4.          Johannes, geb. te Rotterdam op 26 apr 1925, ovl. (76 jaar oud) op 28 apr 2001, tr. (resp. 27 en 24 jaar oud) te Rotterdam op 12 feb 1953 met Johanna Adriana Groenewegen, dr. van Jacobus Groenewegen en Johanna Adriana Elisabeth Boers, geb. te Rotterdam op 31 aug 1928, naaister. Uit dit huwelijk 3 kinderen.

5.          Maria Cornelia, geb. te Rotterdam op 8 nov 1926, tr. (resp. 25 en 32 jaar oud) te Rotterdam op 26 mrt 1952 met Bernardus Hendrikus Josephus Poiesz, geb. te Rotterdam op 15 mrt 1920, automonteur, ovl. (77 jaar oud) te Rotterdam op 10 okt 1997.

6.          Theodora Maria, geb. te Rotterdam op 15 feb 1929, overl. te De Meern op  30 sep 2012,  tr. (resp. 25 en 28 jaar oud) te Rotterdam op 4 aug 1954 met Bernardus Wilhelmus Fronik, geb. te Vleuten op 30 aug 1925, ovl. (86 jaar oud) te De Meern op 1 juni 2012.

7.          Joseph Johannes, geb. te Rotterdam op 19 mrt 1930, timmerman, ovl. (67 jaar oud) te Rotterdam op 20 apr 1997, tr. (resp. 26 en 27 jaar oud) te Rotterdam op 29 okt 1956 met Cornelia Geertruida Groenewegen, dr. van Jacobus Groenewegen en Johanna Adriana Elisabeth Boers, geb. te Rotterdam op 14 sep 1929. Uit dit huwelijk 5 kinderen.

 

XIIan.   Hendricus Johannes de Groot, zn. van Johannes de Groot (XIab) en Johanna Elisabeth Lagenberg, geb. te Warmond op 8 aug 1891, overl. Sassenheim 10 mei 1985, bloemistknecht, tr. (resp. 23 en 20 jaar oud) te Sassenheim op 17 sep 1914 met Cornelia Wassenaar, dr. van Johannes Wassenaar en Lena van Munster, geb. te Sassenheim op 27 jul 1894, ovl. (85 jaar oud) te Sassenheim op 7 jul 1980.

             Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.          Henricus Johannes, geb. en ged. te Sassenheim op 23 okt 1914, overl. te Sassenheim op 28 juni 1995 (80 jaar oud), tr. (37 jaar oud) op 18 sep 1952 met Theodora Elisabeth Kniest, geb op 17 april 1926, overl. te Sassenheim op 11 juli 2015.

2.          Helena Antonia, ged. te Sassenheim op 14 mei 1916, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) te Sassenheim op 27 jun 1995, tr. (resp. ongeveer 29 en 27 jaar oud) te Sassenheim op 27 feb 1946 met Petrus Martinus de Heij, zn. van Johannes de Heij en Maria Catharina Rijgersberg, geb. te Abbenes,gem. Haarlemmermeer op 23 jan 1919, overl. te Sassenheim op 28 okt. 1998..

3.          Elisabeth Catharina, ged. te Sassenheim op 19 jan 1921 (getuigen: Johannes Kortekaas en Catharina_Johanna de Groot), ovl. (ongeveer 83 jaar oud) te Sassenheim op 17 apr 2004, tr. (ongeveer 26 jaar oud) op 29 sep 1947 met Johannes Theodorus J. Kaptijn, overl. te Sassenheim op 24 dec 1996.

 

XIIao.  Johannes de Groot, zn. van Jacobus de Groot (XIaf) en Pieternella Maria Zoutenbier, geb. te Scheveningen op 22 okt 1877, sjouwer, voerman, aannemer van bouwwerken, ovl. (81 jaar oud) te Katwijk op 24 sep 1959, tr. (resp. 23 en 21 jaar oud) te 's-Gravenhage op 27 feb 1901, (gesch. op 30 jun 1931) met Mina Koning, dr. van Kornelis Koning en Aagje Zoutenbier, geb. te Scheveningen op 12 dec 1879, Nederlands Hervormd, ovl. (59 jaar oud) te Scheveningen op 27 sep 1939.

             Uit dit huwelijk 11 kinderen:

1.          Pieternella, geb. te 's-Gravenhage/Scheveningen op 15 dec 1900, ovl. (3 maanden oud) op 16 mrt 1901.

2.          Aagje, geb. te 's-Gravenhage/Scheveningen op 26 mrt 1902, onderwijzeres.

3.          Pieternella Cornelia, geb. te 's-Gravenhage/Scheveningen op 16 jun 1904, tr. (resp. 27 en ongeveer 25 jaar oud) te 's-Gravenhage op 21 aug 1931 met Johannes Willem den Dulk, zn. van Huiber den Dulk en Adriana Korver, geb. te 's-Gravenhage circa 1906, administrateur.

4.          Kornelis, geb. te 's-Gravenhage/Scheveningen op 24 sep 1906, voerman, grondbewerker.

5.          Cornelia, geb. te 's-Gravenhage/Scheveningen op 22 dec 1908, ovl. (40 jaar oud) te 's-Gravenhage op 30 okt 1949, tr. (27 jaar oud) te 's-Gravenhage op 13 mei 1936 met Arie van Leeuwen.

6.          Johannes, geb. te 's-Gravenhage/Scheveningen op 2 jun 1911, chef monteur.

7.          Jacobus, geb. te 's-Gravenhage/Scheveningen op 6 sep 1913, ovl. (3 jaar oud) op 17 jan 1917.

8.          Jacob, geb. te 's-Gravenhage/Scheveningen op 22 nov 1915, ovl. (ongeveer 26 jaar oud) te USA in 1942.

9.          Jacoba, geb. te 's-Gravenhage/Scheveningen op 9 dec 1917.

10.        Adrianus Johannes, geb. te 's-Gravenhage/Scheveningen op 29 mrt 1920, militair, ovl. (27 jaar oud) te Gilze Rijen op 29 mei 1947.

11.        Wilhelmina Johanna, geb. te 's-Gravenhage/Scheveningen op 30 mei 1923.

 

XIIap.   Adrianus de Groot, zn. van Jacobus de Groot (XIaf) en Pieternella Maria Zoutenbier, geb. te 's-Gravenhage/Scheveningen op 2 mrt 1879, vrachtrijder, grondwerker, portier, controleur, aapjeskoetsier bij Peek en Cloppenburg, voerman, ovl. (83 jaar oud) te Scheveningen op 24 jul 1962, tr. (resp. 29 en 24 jaar oud) te 's-Gravenhage op 25 nov 1908 met Bertha Maria Wilhelmina van der Lans, dr. van Cornelis van der Lans en Alida Johanna van Kleef, geb. te Scheveningen op 8 apr 1884, ovl. te 's-Gravenhage (87 jaar oud) op 20 feb 1972.

             Uit dit huwelijk 3 dochters:

1.          Petronella Maria, geb. te 's-Gravenhage op 10 mrt 1909.

2.          Alida Johanna Maria, geb. te 's-Gravenhage op 27 feb 1912.

3.          Jacoba Adriana, geb. te 's-Gravenhage op 16 feb 1917.

 

XIIaq.   Adrianus Johannes de Groot, zn. van Jacobus de Groot (XIaf) en Pieternella Maria Zoutenbier, geb. te Scheveningen op 13 nov 1881, voerman, sloper, ovl. (75 jaar oud) te 's-Gravenhage op 1 apr 1957, tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) te 's-Gravenhage op 4 apr 1906 met Aaltje Koning, dr. van Kornelis Koning en Aagje Zoutenbier, geb. te Scheveningen op 23 apr 1882, Nederlands Hervormd, ovl. (66 jaar oud) te 's-Gravenhage op 31 okt 1948.

             Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.          Jacobus, geb. te 's-Gravenhage/Scheveningen op 25 aug 1906, Nederlands Hervormd, voerman, sloper, medefirmant Gebr. de Groot, bouwkundige, ovl. (69 jaar oud) te 's-Gravenhage op 2 jan 1976, tr. (resp. 25 en 20 jaar oud) te 's-Gravenhage op 26 aug 1931 met Jacomina Cornelia Smit, dr. van Petrus Hendrikus Smit en Klaartje de Mos, geb. te 's-Gravenhage op 19 jul 1911, overl. aldaar op 12 jan 1993 (81 jaar oud).

             adres: Treilerweg 10, Scheveningen.

             Uit dit huwelijk 4 kinderen, o.a.

            1.3. Jacomina Cornelia, geb. te 's-Gravenhage rond feb 1937, overl. aldaar op 19 dec 1937.

             1.5. Adrianus Petrus, geb. te 's-Gravenhage rond 1940, overl. aldaar 5 april 1944.

2.          Aagje, geb. te 's-Gravenhage/Scheveningen op 30 dec 1908, ovl. (7 weken oud) op 20 feb 1909.

3.          Kornelis, geb. te 's-Gravenhage/Scheveningen op 2 jul 1910, Nederlands Hervormd, sloper, tr. (resp. 23 en 26 jaar oud) te 's-Gravenhage op 9 aug 1933 met Theodora Helena Colijn, dr. van Leendert Colijn en Margeretha Theodora van Taanom, geb. te 's-Gravenhage op 17 apr 1907, Nederlands Hervormd. Uit dit huwelijk 2 dochters.

4.          Adrianus Johannes, geb. te 's-Gravenhage/Scheveningen op 16 aug 1912.

5.          Johannes, geb. te 's-Gravenhage/Scheveningen op 6 sep 1914.

6.          Aagje, geb. te 's-Gravenhage/Scheveningen op 21 sep 1917.

7.          Doodgeboren Zoon, geb. en ovl. te 's-Gravenhage op 10 jul 1922.

 

XIIar.    Hendrik de Groot, zn. van Jacobus de Groot (XIaf) [en Pieternella Maria Zoutenbier, geb. te Scheveningen op 4 jun 1883, arbeider, stoker, brandstoffenhandelaar, IJmuiden, tr. (resp. 25 en 22 jaar oud) (1) te 's-Gravenhage op 5 mei 1909, (gesch. op 26 apr 1921) met Jobje Bastiaan, dr. van Gerrit Bastiaan en Clasina Dijkhuizen, geb. te Scheveningen op 30 aug 1886, Nederlands Hervormd, ovl. (37 jaar oud) te 's-Gravenhage op 24 aug 1924.

             Dit gezin vertrok 28-11-1913 naar Utrecht, Zakkendragerssteeg 37.

             Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.          Jacobus, geb. te Scheveningen op 9 apr 1910, brievenbesteller, tr. (resp. 22 en 21 jaar oud) te 's-Gravenhage op 29 mrt 1933 met Hendrika Johanna de Bloois Goojers, dr. van Albertus Josephus Augustinus de Bloois Goojers en Alida Maria Rolvink, geb. te 's-Gravenhage op 16 feb 1912, dienstbode. Uit dit huwelijk een dochter.

2.          Hendrik, geb. te 's-Gravenhage op 9 sep 1911, ovl. (6 maanden oud) op 23 mrt 1912.

3.          Gerard, geb. te Leiden op 23 okt 1912, ovl. (1 jaar oud) te 's-Gravenhage op 23 aug 1914.

4.          Hendrika, geb. te 's-Gravenhage op 21 mrt 1916.

 

             Hendrik de Groot, tr. (resp. 38 en 36 jaar oud) (2) te Velsen op 15 dec 1921 met Fijgje Nederlof, dr. van Kommer Nederlof en Anna Brandwijk, geb. te Sliedrecht op 2 sep 1885.

              Uit dit huwelijk 2 kinderen:

              5.           Petronella Maria, geb. te Velsen op 25 feb 1923.

              6.          Anna, geb. te Velsen op 8 mei 1924.

            

XIIas.   Martinus Antonius de Groot, zn. van Jacobus de Groot (XIaf) en Pieternella Maria Zoutenbier, geb. op 26 jan 1886, grondwerker, spoorwegarbeider, ovl. (89 jaar oud) te Voorhout op 26 okt 1975, tr. (resp. 24 en 20 jaar oud) (1) te 's-Gravenhage op 22 jun 1910, (gesch. op 7 jun 1928) met Johanna Kostwinder, dr. van Saartje Kostwinder, geb. te Veendam op 13 okt 1889, Nederlands Hervormd, ovl. (92 jaar oud) te Buitenpost op 19 nov 1981. (In de huwelijksakte van Martinus Antonius met Marijke Kroon wordt vermeld, dat zij Johanna Frese wordt genoemd.)

             Dit gezin vertrok 5-6-1913 naar Wildervank-Westerdiep.

             Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.          Jacobus, geb. te Scheveningen op 11 dec 1910, ovl. (97 jaar oud) op 1 aug 2008, begr. te Zeist, tr. (resp. 26 en 28 jaar oud) te 's-Gravenhage op 12 mei 1937 met Aleida Sprokkereef, dr. van Albert Sprokkereef en Gardina Heindrina Alink, geb. te Scheveningen op 14 apr 1909, ovl. (98 jaar oud) op 23 okt 2007, begr. te Zeist. Uit dit huwelijk 6 kinderen.

2.          Saartje, geb. te 's-Gravenhage op 29 okt 1912, ovl. (83 jaar oud) op 15 nov 1995.

3.          Johan, geb. te Wildervank op 5 jul 1917.

 

             Martinus Antonius de Groot, tr. (resp. 43 en 44 jaar oud) (2) te 's-Gravenhage op 6 nov 1929 met Marijke de Kroon, geb. te Rozenburg op 1 jun 1885.

            

XIIat.    Adrianus Johannes de Groot, zn. van Hendrik de Groot (XIag) en Martina Wilhelmina Schuurman, geb. te Scheveningen op 2 sep 1882, groentehandelaar, kolenboer, brandstoffenhandelaar, ovl. (86 jaar oud) te 's-Gravenhage op 17 mrt 1969, tr. (resp. 24 en 21 jaar oud) te 's-Gravenhage op 14 nov 1906 met Petronella Maria van der Brugge, dr. van Cornelis van der Brugge en Koosje Monster, geb. te Delft op 2 jan 1885, overl. te 's'Gravenhage rond 1970.

             Uit dit huwelijk 10 kinderen:

1.          Hendrikus Martinus, geb. te 's-Gravenhage op 22 aug 1907, brandstoffenhandelaar, overleden Wieringermeer 11 aug 1992, tr. (resp. 26 en ongeveer 21 jaar oud) te 's-Gravenhage op 4 okt 1933, (gesch. op 17 jun 1946) met Johanna Geertruida Boer, dr. van Barend Boer en Elizabeth Catharina van Tilburg, geb. te Boskoop circa 1912.

2.          Jacoba Cornelia, geb. te 's-Gravenhage op 19 okt 1908, overleden 18 jan 1998, tr. (resp. 21 en ongeveer 21 jaar oud) te 's-Gravenhage op 20 nov 1929 met Josephus Johannes Maas, zn. van Josephus Aloijsius Maas en Maria Sophia Krijmers, geb. te 's-Gravenhage circa 1908, boekhouder.

3.          Martinus Cornelis, geb. te 's-Gravenhage op 3 feb 1910, brandstoffenhandelaar, ovl. (66 jaar oud) aan Boord van SS 'Australia' op 11 jun 1976, begr. te 's-Gravenhage op 23 jun 1976, tr. (resp. 22 en 24 jaar oud) op 4 jan 1933 met Gerarda Antonia Bosland, dr. van Johannes Anthonius Bosland en Margaretha Vos, geb. te Loosduinen op 25 nov 1908, ovl. (88 jaar oud) op 5 jan 1997 in Victoria, Australië.

Uit dit huwelijk 3 kinderen., o.a.:

-    Johannes Martinus, geb. te 's-Gravenhage op 17 jan 1937, overl. te Frankston Australië op 10 okt 1961 (24 jaar oud).

-    Petronella Maria, geb. rond 1944, overl. te 's-Gravenhage op 22 jan 1946 (2 jaar oud).

4.          Doodgeboren Dochter, geb. en ovl. te 's-Gravenhage op 15 apr 1912.

5.          Martina Wilhelmina, geb. te 's-Gravenhage op 16 jan 1915, overl. aldaar 10 okt 1970

             Zij was gehuwd met Gerardus Antonius Jacobus van Sprundel, geb. 4 april 1914, overl te Scheveningen op 13 dec. 1969.

6.          Hendrikus Cornelis Adrianus, geb. te 's-Gravenhage op 22 jul 1917.

7.          Adrianus Ludovicus, geb. te 's-Gravenhage op 21 apr 1919. overleden in 1989.

             geëmigreerd naar Zuid-Afrika.

8.          Petronella Maria, geb. te 's-Gravenhage op 20 jun 1921.

9.          Maria Wilhelmina, geb. te 's-Gravenhage op 31 mrt 1923, ovl. (1 jaar oud) te 's-Gravenhage op 3 mei 1924.

10.        Quirinus, geb. te 's-Gravenhage op 17 apr 1927, overl. aldaar nov. 2011.

 

XIIau.   Martinus Cornelis de Groot, zn. van Hendrik de Groot (XIag)  en Martina Wilhelmina Schuurman, geb. te Scheveningen op 30 sep 1892, timmerman, hulpbrievenbesteller, tr. (resp. 22 en 21 jaar oud) te 's-Gravenhage op 16 jun 1915 met Cornelia Johanna van den Berg, dr. van Johannes Hendrik van den Berg en Cornelia Johanna Raaf, geb. te 's-Gravenhage op 17 jan 1893, dienstbode.

             Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.          Hendrikus, geb. te 's-Gravenhage op 26 nov 1915.

2.          Johannes Hendrik, geb. te 's-Gravenhage op 27 apr 1925.

 

XIIav.    Adrianus de Groot, zn. van Theodorus (Dirk) de Groot (XIah) en Maria Schuurman, geb. te Scheveningen op 29 jun 1875, smid, ovl. (84 jaar oud) te 's-Gravenhage op 27 okt 1959, tr. (resp. 24 en 22 jaar oud) (1) te 's-Gravenhage op 21 feb 1900 met Maria Johanna Arnoldina Teeuwissen, dr. van Mattheus Joannes Teeuwissen en Theodora Maria Meijer, geb. te Nijmegen op 12 sep 1877, ovl. (31 jaar oud) te Scheveningen op 12 mei 1909.

             Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.          Theodorus, geb. te Scheveningen op 9 apr 1900, ovl. (3 maanden oud) te Scheveningen op 7 aug 1900.

2.          Theodora Maria, geb. te Scheveningen op 12 aug 1901, tr. (resp. 25 en 30 jaar oud) te 's-Gravenhage op 29 dec 1926 met Anthonius Verbruggen, zn. van Anthonius Verbruggen en Suzanna van Harten, geb. te Gouda op 21 jan 1896, timmerman.

3.          Maria Catharina Theodora, geb. te Scheveningen op 3 dec 1902, ovl. (1 jaar oud) te Scheveningen op 7 sep 1904.

4.          Johanna Hendrika Catharina Theodora, geb. te Scheveningen op 23 aug 1904, tr. (resp. 23 en 22 jaar oud) te 's-Gravenhage op 7 mrt 1928 met Jacobus Pieter van der Stoep, zn. van Hendrik van der Stoep en Marie Christina Hendebroek, geb. te 's-Gravenhage op 7 jan 1906, timmerman.

5.          Maria Theodora, geb. te Scheveningen op 5 sep 1906, ovl. (2 maanden oud) te Scheveningen op 12 nov 1906.

6.          Mathilda Johanna, geb. te Scheveningen op 3 apr 1908, ovl. (3 maanden oud) te Scheveningen op 7 jul 1908.

 

             Adrianus de Groot, tr. (resp. 34 en 22 jaar oud) (2) te 's-Gravenhage op 2 feb 1910 met Cornelia Versluis, dr. van Dirk Versluis en Witske van Driezum, geb. te 's-Gravenhage op 25 dec 1887, ovl. (43 jaar oud) te 's-Gravenhage op 6 feb 1931.

             Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.          Maria, geb. te Scheveningen op 21 apr 1911, tr. (resp. 19 en 25 jaar oud) (1) te 's-Gravenhage op 7 mei 1930 met Johannes Hendricus Kortekaas, brievenbesteller, geb. te 's-Gravenhage op 8 aug 1904, ovl. (33 jaar oud) te 's-Gravenhage op 24 mei 1938. zoon van Cornelis Martinus Kortekaas en Johanna Hendrika Verwijs. Zij trouwde (2) met P. Hessing.

2.          Dirk, geb. te Scheveningen op 3 sep 1913, ovl. (3 maanden oud) te Scheveningen op 21 dec 1913.

 

XIIaw.   Martinus Adrianus Hendrikus de Groot, zn. van Theodorus (Dirk) de Groot (XIah) en Maria Schuurman, geb. te Scheveningen op 20 jul 1880, metselaar, ovl. (74 jaar oud) te 's-Gravenhage op 2 apr 1955, tr. (resp. 21 en 19 jaar oud) te 's-Gravenhage op 5 feb 1902 met Maria Petronella Hulst, dr. van Gerardus Wilhelmus Hulst en Johanna Frederika Wilhelmina Matla, geb. te 's-Gravenhage op 31 aug 1882, ovl. (64 jaar oud) te 's-Gravenhage op 16 sep 1946.

 

 Kinderen van Martinus Adrianus Hendricus de Groot en Maria Petronella Hulst

Van links naar rechts: Petronella, Johanna, Frederika, baby Cornelia, Adriana, Martina, Gerardus, Theodorus Elisabeth

 

             Uit dit huwelijk 14 kinderen:

1.          Levenloos Geboren, geb. en ovl. te 's-Gravenhage op 25 feb 1902.

2.          Maria Theodora, geb. te 's-Gravenhage/Scheveningen op 18 dec 1902, ovl. (5 dagen oud) te 's-Gravenhage op 23 dec 1902.

3.          Levenloos Geboren, geb. en ovl. te Scheveningen op 27 okt 1903.

4.          Gerardus Wilhelmus, geb. te 's-Gravenhage/Scheveningen op 18 jan 1905, ovl. (3 maanden oud) te 's-Gravenhage op 10 mei 1905.

5.          Theodorus (Dirk), geb. te 's-Gravenhage/Scheveningen op 18 aug 1906, metselaar, smid, ovl. (59 jaar oud) te 's-Gravenhage op 24 mrt 1966, tr. (beiden 24 jaar oud) (1) te 's-Gravenhage op 15 apr 1931, (gesch. te 's-Gravenhage op 14 mei 1934) met Anna Toet, geb. te 's-Gravenhage op 26 jul 1906. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (beiden 33 jaar oud) (2) te 's-Gravenhage op 30 aug 1939 met Anna Henriëtte Maria (Jet) Beunen, geb. te Krefeld [Dsl] op 25 sep 1905, ovl. (78 jaar oud) op 5 dec 1983, begr. te 's-Gravenhage Nieuw Eykenduynen op 8 dec 1983. Uit dit huwelijk een kind.

6.          Frederika Gerardina (Rieka), geb. te Scheveningen op 1 jan 1908, ovl. (89 jaar oud) te Rijswijk op 28 dec 1997, begr. te Zoetermeer op 2 jan 1998, tr. (resp. 23 en 35 jaar oud) op 5 aug 1931 met Leo Johannes van Tartwijk, zn. van Pieter van Tartwijk en Johanna Hendrika van Batenburg, geb. te 's-Gravenhage op 8 jul 1896, brievenbesteller, kantoorbediende, kunstschilder, ovl. (83 jaar oud) op 23 jan 1980.

7.          Adriana Maria (Marie), geb. te 's-Gravenhage/Scheveningen op 8 aug 1909, ovl. (85 jaar oud) te 's-Gravenhage op 26 apr 1995, tr. (resp. 30 en 33 jaar oud) te 's-Gravenhage op 4 okt 1939 met August Lodewijk Mmaria Laarakkers, zn. van Lodewijk Johannes Maria Laarakkers en Anna Elisabeth Jadot, geb. te 's-Hertogenbosch op 4 jul 1906, orthopedisch schoenmaker, ovl. (70 jaar oud) te 's-Gravenhage op 12 mrt 1977.

8.          Gerardus Wilhelmus, schoenmaker, geb. te 's-Gravenhage/Scheveningen op 11 okt 1912, ovl. (94 jaar oud) te 's-Gravenhage op 20 sep 2007.

             Hij trouwde te 's-Gravenhage op 14 maart 1934 met (en is 8 nov 1976 gescheiden van) Elisabeth Cornelia Huijser, geb. rond 1912, dochter van Wilhelmus CornelisHuijser en ven Cornelia Adriana Johanna Ruijgrok..

             Uit dit huwelijk:

             8.1. Gerardus Wilhelmus, geb. te 's-Gravenhage 14 maart 1938, overl. te Wassenaar 27 jul 2001.

9.          Petronella Frederika (Pi), geb. te 's-Gravenhage/Scheveningen op 12 feb 1915, ovl. (27 jaar oud) op 3 dec 1942.

10.        Elizabeth (Bep), geb. te 's-Gravenhage/Scheveningen op 16 aug 1917, ovl. (96 jaar oud) te 's-Gravenhage op 5 okt 2013, gecr. te 's-Gravenhage op 11 okt 2013, relatie met Johannes (Joop) Hengeveld, geb. te Apeldoorn op 6 jun 1914, ovl. (65 jaar oud) te 's-Gravenhage op 3 dec 1979, begr. te 's-Gravenhage op 7 dec 1979.

11.        Martina (Tina), geb. te 's-Gravenhage/Scheveningen op 28 mei 1919, ovl. (73 jaar oud) te 's-Gravenhage op 26 okt 1992, tr. (resp. 27 en 38 jaar oud) te 's-Gravenhage op 2 okt 1946 met Gerardus Gubbels, geb. te Druten op 30 apr 1908, ovl. (58 jaar oud) te 's-Gravenhage op 11 aug 1966.

12.        Petrus Hendrik, geb. te Scheveningen op 29 aug 1920, ovl. (5 weken oud) te 's-Gravenhage op 3 okt 1920.

13.        Johanna Maria (Jans), geb. te 's-Gravenhage/Scheveningen op 15 feb 1923, ovl. (84 jaar oud) te Zaandam op 10 mrt 2007, gecr. te Zaandam op 16 mrt 2007, tr. (25 jaar oud) te 's-Gravenhage op 4 aug 1948 met Jacobus Kolthof, ovl. in 1998.

14.        Cornelia Gerarda, geb. te 's-Gravenhage/Scheveningen op 18 mei 1926, ovl. (48 jaar oud) te Delft op 5 nov 1974, tr. (resp. 21 en 23 jaar oud) te 's-Gravenhage op 1 okt 1947 met Cornelis Johannes Duijndam, zn. van Hendricus Cornelis Duijndam en Anna Margaretha Belz, geb. te 's-Gravenhage op 2 mei 1924.

 

XIIax.   Theodorus Wilhelmus de Groot, zn. van Theodorus (Dirk) de Groot (XIah) en Maria Schuurman, geb. te Scheveningen op 8 jul 1882, loodgieter, ovl. (92 jaar oud) te Scheveningen op 28 mrt 1975, tr. (resp. 22 en 20 jaar oud) (1) te 's-Gravenhage op 24 aug 1904 met Johanna Maria Vredenbregt, dr. van Leonardus Vredenbregt en Anna Hendrica Melgers, geb. te 's-Gravenhage op 21 dec 1883, ovl. (38 jaar oud) te Scheveningen op 29 apr 1922.

             Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1.          Maria Theodora, geb. te Scheveningen op 3 jun 1905, ovl. (49 jaar oud) te Gouda op 29 jan 1955, tr. (ongeveer 30 jaar oud) circa 1936 met Johannes Arts, kapper.

2.          Anna Hendrica Geertruida, geb. te Scheveningen op 12 jul 1907.

             Zij trouwde te 's-Gravenhage op 6 nov 1929 met Cornelis Josephus Maurits, letterzetter, geb. te 's-Gravenhage rond 1903, zoon van Cornelis Henricus Maurits en Anna Catharina Weezepoel.

3.          Theodorus, geb. te Scheveningen op 13 dec 1908.

4.          Francina, geb. te Scheveningen op 19 apr 1911, tr. (ongeveer 23 jaar oud) in 1935 met Bas Knijnenburg.

5.          Leonardus Petrus, geb. te Scheveningen op 19 dec 1912, ovl. (30 dagen oud) te Scheveningen op 18 jan 1913.

6.          Leonardus Petrus, geb. te Scheveningen op 16 sep 1914, loodgieter, tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) te Scheveningen op 18 apr 1940 met Elisabeth Maria van der Spek, dr. van Gerardus Jacobus van der Spek en Maria Anna Gronsveld, geb. te Rotterdam op 14 dec 1915. Uit dit huwelijk 6 kinderen.

7.          Theodorus Johannes Josephus, geb. te Scheveningen op 2 nov 1915, relatie met Cornelia Buijens, dr. van Laurens Willem Buijens en Johanna Luykx, geb. te Scheveningen op 22 mrt 1918, hoedenmodiste. Uit deze relatie 5 kinderen.

8.          Hendricus Gerardus, geb. te Scheveningen op 21 apr 1919, relatie met Petronella Kemper. Uit deze relatie geen kinderen.

 

             Theodorus Wilhelmus de Groot, tr. (resp. 42 en 36 jaar oud) (2) te 's-Gravenhage op 11 mrt 1925 met Anna Bertha Maria Griebenow, dr. van Hermann Griebenow en Emilie Grabow, geb. te Blindow,Dsl. op 3 jul 1888, huishoudster, ovl. (81 jaar oud) te Scheveningen op 20 sep 1969.

             Uit dit huwelijk een dochter:

1.          Emilie Theodora, geb. te Scheveningen op 10 dec 1925, relatie (1) met Cornelis J. Maurits, relatie (2) met G.G. Zijdemans.

 

XIIay.   Thomas Gerardus de Groot, zn. van Gerardus de Groot (XIaj) en Maria Margaretha van Zijp, geb. te Leiden op 6 nov 1886, loopknecht, melkbezorger, broodbezorger, tr. (resp. 26 en ongeveer 24 jaar oud) te 's-Gravenhage op 22 jan 1913 met Hendrika Greive, dr. van Frans Hendrik Adam Greive en Frouwkje Booij, geb. te Assen 3 juli 1888.

             Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.          Gerardus Thomas Hendrikus, geb. te 's-Gravenhage op 30 jun 1913.

2.          Henderika Maria Froukje, geb. te 's-Gravenhage op 23 feb 1915.

3.          Thomas, geb. te 's-Gravenhage op 8 aug 1916.

4.          Frouwkje, geb. te 's-Gravenhage op 29 okt 1919.

5.          Maria, geb. te 's-Gravenhage op 10 mei 1922.

6.          Benjamin, geb. te 's-Gravenhage op 12 mei 1930.

 

XIIaz.   Gerardus Johannes de Groot, zn. van Gerardus de Groot (XIaj)  en Maria Margaretha van Zijp, geb. te Leiden op 20 jan 1894, wijntapper, magazijnbediende, chauffeur, kruidenier, tr. (resp. 22 en ongeveer 24 jaar oud) (1) te 's-Gravenhage op 1 mrt 1916 met Thaletta Greive, dr. van Frans Hendrik Adam Greive en Frouwkje Booij, geb. te 's-Gravenhage 3 mrt 1891, dienstbode, ovl. aldaar op 23 juli 1918.

             Uit dit huwelijk een kind:

1.          Levenloos Geboren, geb. te 's-Gravenhage op 22 jul 1918, ovl. (één dag oud) op 22 jul 1918.

 

             Gerardus Johannes de Groot, tr. (resp. 26 en ongeveer 25 jaar oud) (2) te 's-Gravenhage op 25 aug 1920 met Mathilde Maria Sas, dr. van Pieter Jacobus Sas en Mathilda Maria Smolders, geb. te 's-Gravenhage 24 mei 1895, overl. aldaar 19 jul 1958, dienstbode.

             Uit dit huwelijk:

             2.         Johannes Gerardus, geb. te 's-Gravenhage 23 aug 1922.

             3.         Gerardus, geb. te 's-Gravenhage 16 jan. 1924.

             4.         Maria Margaretha, geb. te 's-Gravenhage 3 mrt 1925.           

 

XIIba.   Louis de Groot, zn. van Louis de Groot (XIak) en Catharina van Ees, geb. te Leiden op 14 sep 1890, café-restauranthouder, ovl. (83 jaar oud) te Gouda op 31 mei 1974, tr. (beiden 25 jaar oud) (1) te Rotterdam op 18 mei 1916 met Wilhelmina Bezemer, dr. van Cornelis Bezemer en Hendrina Adriana Quint, geb. te Bergambacht op 10 dec 1890, ovl. (54 jaar oud) te Gouda op 10 jan 1945.

             Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.          Catharina Hendrina, geb. te Gouda op 19 jan 1918, ovl. (76 jaar oud) te Gouda op 18 sep 1994, tr. (resp. 25 en 30 jaar oud) te Gouda op 26 okt 1943, (gesch. te 's-Gravenhage op 26 feb 1952) met Willem Johan Cornelis Oostelaar, zn. van Willem Johan Cornelis Oostelaar en Virginie Ahlers, geb. te 's-Gravenhage op 2 aug 1913, ambtenaar.

2.          Cornelis Louis, geb. te Gouda op 3 mrt 1920, café-restauranthouder, ovl. (86 jaar oud) te Gouda op 19 mei 2006, tr. (resp. 27 en 21 jaar oud) te Gouda op 6 mei 1947 met Dirkje Hortensius, dr. van Daniël Hortensius en Martha Catharina Schouten, geb. te Gouda op 15 sep 1925. Uit dit huwelijk 2 kinderen.

 

             Louis de Groot, tr. (resp. 57 en 44 jaar oud) (2) te Gouda op 17 feb 1948 met Neeltje Rietveld, dr. van Peter Rietveld en Willemina Eegdeman, geb. te Haastrecht op 4 sep 1903, ovl. (90 jaar oud) te Gouda op 5 sep 1993       

Louis de Groot kreeg per Koninklijk Besluit d.d. 17 april 1957 als exploitant van café-restaurant-hotel “Centraat”te Gouda een koninklijke onderscheiding in de orde van Oranje-Nassau, goud

 

XIIbb.   Izak Lambertus de Groot, zn. van Louis de Groot (XIak) en Catharina van Ees, geb. te Leiden op 27 mrt 1898, eigenaar motel-garagebedrijf, chauffeur, tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) te Leiden op 25 apr 1923 met Petronella Oskam, dr. van Jan Thomas Oskam en Maria van den Akker, geb. te Leiden op 1 jul 1899, ovl. (70 jaar oud) te Leiden op 11 mei 1970.

             Uit dit huwelijk 4 kinderen.:

1.          Louis, geb. te Leiden op 9 nov 1923, eigenaar taxi-bedrijf, tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) te Leiden op 24 jan 1949 met Cornelia Elisabeth van den Berg, dr. van Wijnandus van den Berg en Cornelia Korenhof, geb. te Leiden op 11 sep 1925. Uit dit huwelijk 3 zonen.

2.          Jan Thomas, geb. te Leiden op 22 mrt 1925, eigenaar motel-garagebedrijf, ovl. (86 jaar oud) te Leiden op 10 mei 2011, gecr. te Leiden op 16 mei 2011, tr. (resp. 35 en 25 jaar oud) te Leiden op 27 apr 1960 met Elisabeth Antonia Steenkamer, dr. van Cornelis Steenkamer en Geertruida Werkhoven, geb. te Voorhout op 6 mrt 1935, verkoopster. Uit dit huwelijk 3 dochters.

3.          Petronella Johanna, geb. te Leiden op 8 sep 1926.

4.          Jacques Lambertus, geb. te Leiden op 12 apr 1938, ovl. (7 jaar oud) te Leiden op 15 mei 1945.

 

XIIbc.   Petrus de Groot, zn. van Louis de Groot (XIak) en Catharina van Ees, geb. te Leiden op 17 okt 1901, automonteur, tr. (resp. 24 en 25 jaar oud) te Leiden op 2 jun 1926 met Maria Cornelia Nieuwenburg, dr. van Johannes Nieuwenburg en Johanna de Bolster, geb. te Leiden op 1 jan 1901.

             Uit dit huwelijk 2 zoneno.a.:

1.          Louis Petrus, geb. te Leiden op 24 nov 1927, fotograaf, ovl. (84 jaar oud) te Oegstgeest op 14 nov 2012, tr. (resp. 26 en 23 jaar oud) te Leiden op 21 dec 1953 met Adriana Anna Catharina de Geus, dr. van Jacob de Geus en Geertruida Maria Baaten, geb. te Leiden op 10 mei 1930, kantoorbediende. Uit dit huwelijk 4 kinderen.

 

XIIbd.   Abraham de Groot, zn. van Louis de Groot (XIak) en Catharina van Ees, geb. te Leiden op 17 okt 1901, behanger-stoffeerder, tr. (resp. 24 en 20 jaar oud) te Leiden op 27 jan 1926 met Dirkje Maaskant, dr. van Thomas Maaskant en Willemijntje Versloot, geb. te Zoetermeer op 10 nov 1905.

             Uit dit huwelijk 2 dochters, o.a.:

1.          Catherina Willemijntje, geb. te Leiden op 22 jun 1926, ovl. (81 jaar oud) op 14 sep 2007, begr. te Leiderdorp, tr. (resp. 22 en 27 jaar oud) te Leiden op 27 apr 1949 met Leonardus Joseph van der Steen, zn. van Hermanus Willem van der Steen en Maria Catharina van der Mil, geb. te Leiden op 28 sep 1921, winkelier in land- en tuinbouwgereedschappen.

 

XIIbe.   Jacobus Petrus Marinus de Groot, zn. van Hendrik Jochem de Groot (XIan) en Anna Christina Gijbels, geb. te Leiden op 27 jan 1899, bakkersknecht, broodbakker, tr. (resp. 23 en ongeveer 18 jaar oud) te Leiden op 22 feb 1922 met Anna Helena van der Geer, dr. van Petrus van der Geer en Hendrika Johanna van den Berg, geb. te Leiden 21 nov 1903.

             Uit dit huwelijk een zoon:

1.          Petrus Jacobus, geb. te Leiden op 24 nov 1921.

             erkend bij huwelijk ouders.

 

XIIbf.    Hendrik Theodorus Daniël de Groot, zn. van Hendrik Jochem de Groot (XIan) en Anna Christina Gijbels, geb. te Leiden op 3 mei 1904, bleker, tr. (resp. 24 en ongeveer 20 jaar oud) te Leiden op 8 aug 1928 met Catharina Johanna Louisa van der Steen, dr. van Petrus van der Steen en Allegonda Jacoba Johanna van der Koelen, geb. te Leiden 13 dec 1907, coiffeuse.

             Uit dit huwelijk:

             1.        Hubertina Helena, geb. te Leiden eind april, overl. aldaar (2 weken oud) 12 mei 1945.

XIIbg.   Daniël Adrianus Theodorus de Groot, zn. van Hendrik Jochem de Groot (XIan) en Anna Christina Gijbels, geb. te Leiden op 21 jan 1907, tr. (resp. 20 en ongeveer 19 jaar oud) te Voorschoten op 20 jul 1927 met Gerritje van Leeuwen, dr. van Roelof van Leeuwen en Maartje Ouwersloot, geb. te Zoeterwoude 6 okt 1907.

             Uit dit huwelijk een zoon:

1.          Daniël Theodorus, geb. te Leiden op 20 jan 1927, ovl. (7 jaar oud) te Voorschoten op 2 mrt 1934.

             erkend bij huwelijk ouders.

 

XIIbh.   Josephus Johannes Adrianus de Groot, zn. van Hendricus Franciscus de Groot (XIap) en Appolonia Jacoba Theodora Cramer, geb. te Delft op 29 dec 1878, ingenieur, ovl. (74 jaar oud) te Wateringen op 15 jan 1953, tr. (resp. 24 en 31 jaar oud) te Wateringen op 18 feb 1903 met Maria Anna Hendrica Hoek, dr. van Petrus Josephus Hoek en Clasina Catharina Persoon, geb. te Wateringen op 13 okt 1871, ovl. (73 jaar oud) te Uden op 21 okt 1944.

             Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.          Hendricus Franciscus, geb. te Bandung,Ned. Indië op 14 apr 1908, priester, ovl. (32 jaar oud) te Golf van Biscaye op 21 jun 1940.

2.          Petrus Josephus, geb. te Bandung,Ned. Indië op 25 nov 1910, werktuigkundig ingenieur, ovl. (72 jaar oud) te Spanje op 13 okt 1983, tr. (resp. 27 en 22 jaar oud) te Ewijk op 28 dec 1937, (gesch. op 3 dec 1965) met Johanna Francisca Maria van Koolwijk, dr. van Ferdinand Jan van Koolwijk en Henriëtte Francisca Josephina Maria Anna de Wijs, geb. te Ewijk op 13 feb 1915, ovl. (91 jaar oud) te Oosterbeek op 16 sep 2006. Uit dit huwelijk 3 kinderen.

 

XIIbi.    Gerardus Hendricus Maria de Groot, zn. van Hendricus Franciscus de Groot (XIap) en Appolonia Jacoba Theodora Cramer, geb. te Delft op 4 jul 1889, ovl. (81 jaar oud) te Heerlen op 23 jul 1970, tr. (resp. 28 en 20 jaar oud) te Dordrecht op 22 mei 1918 met Johanna Elisabeth Spork, dr. van Gerardus Spork en Dirkje Elisabeth Uiterwijk, geb. te Rotterdam op 11 sep 1897, ovl. (81 jaar oud) te Heerlen op 13 nov 1978.

             Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.          Gerardus Hendricus Dirk, geb. te Amsterdam op 9 mrt 1919, ovl. (22 jaar oud) te Utrecht op 8 mrt 1942, begr. te Heerlen op 11 mrt 1942.

2.          Theodorus, geb. te Amsterdam op 1 dec 1924.

 

XIIbj.    Hendricus Franciscus Maria de Groot, zn. van Hendricus Franciscus de Groot (XIap) en Appolonia Jacoba Theodora Cramer, geb. te Delft op 4 okt 1893, bakker, restauranthouder, vertegenwoordiger in bakkerijmachines, ovl. (59 jaar oud) te Voorburg op 4 jul 1953, tr. (resp. 24 en 20 jaar oud) te 's-Gravenhage op 1 mei 1918 met Catharina Josephina Petronella Guilonard, dr. van Dominicus Pieter Maria Guilonard en Maria Catharina Dietvorst, geb. te Breda op 12 jul 1897.

             Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.          Maria Paulina, geb. te Delft op 26 mei 1919, tr. (resp. 32 en 33 jaar oud) te Voorburg op 14 feb 1952 met Andreas Josephus Beukers, zn. van Andreas Josephus Petrus Beukers en Johanna Maria Schouw, geb. te Leidschendam op 19 jun 1918, brugwachter.

2.          Hendricus Franciscus Dominicus, geb. te Delft op 15 mrt 1925, tr. (beiden 24 jaar oud) te West-Terschelling op 19 dec 1949, kerk.huw. te West-Terschelling op 24 jul 1950 met Johanna Cornelia Francisca Bernaards, dr. van Sebastianus Martinus Marie Bernaards en Jacoba Antoinette Jordans, geb. te Bergen op Zoom op 19 dec 1925. Uit dit huwelijk 3 kinderen.

 

XIIbk.    Henricus Gerardus Maria (Harry) de Groot, zn. van Henricus Hermanus de Groot (XIaq) en Antonia Maria Strik, geb. te Wateringen op 6 okt 1896, procuratiehouder, ovl. (36 jaar oud) te Leiden op 28 okt 1932, tr. (resp. 24 en 22 jaar oud) te Gennep op 9 aug 1921 met Maria Catharina (Katrien) Trienekens, dr. van Wilhelmus Trienekens en Ida de Vaal, geb. te Gennep op 9 feb 1899, detailhandelaartster schoenenwinkel, ovl. (37 jaar oud) te Leiden op 4 jun 1936.

             Uit dit huwelijk 3 kinderen, o.a.:

2.          Wilhelmus Hendrikus Adrianus, geb. te Leiden op 2 dec 1924, gynaecoloog, ovl. (88 jaar oud) te Milsbeek op 7 jan 2013, gecr. te Nijmegen op 14 jan 2013, tr. (resp. 37 en 29 jaar oud) te Meerssen op 28 dec 1961, kerk.huw. te Meerssen op 5 feb 1962 met verborgen. Uit dit huwelijk 4 kinderen.

3.          Ida Gertruida Maria (Ied), geb. te Leiden op 26 aug 1930, medisch analiste, De Bilt, ovl. (79 jaar oud) te Bilthoven op 6 jul 2010, gecr. te Bilthoven op 14 jul 2010.

 

XIIbl.     Hugo Adrianus Maria de Groot, zn. van Henricus Hermanus de Groot (XIaq) en Antonia Maria Strik, geb. te Wateringen op 10 aug 1901, brood- en banketbakker, ovl. (87 jaar oud) te Leiden op 13 mrt 1989, tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) te Oegstgeest op 18 mei 1927 met Cornelia Maria Henderika Okkerse, dr. van Andreas Okkerse en Helena Maria Nieuwenhuizen, geb. te Bodegraven op 26 jun 1903, ovl. (71 jaar oud) te Oegstgeest op 12 nov 1974.

             Uit dit huwelijk 10 kinderen, o.a.:

2.          Helena Adrinana Maria, geb. te Oegstgeest op 7 mrt 1929, verpleegkundige, ovl. (83 jaar oud) te Eindhoven op 13 mrt 2012.

4.          Andreas Antonius Maria, geb. te Oegstgeest op 14 apr 1931, brood- en bakketbakker, ovl. (84 jaar oud) te Leiden op 14 apr 2015, gecr. te Leiden op 23 apr 2015, tr. (resp. 34 en 25 jaar oud) te Leiden op 22 jun 1965 met: verborgen. Uit dit huwelijk 3 kinderen.

5.          Henriëtte Catharina Maria (Jet), geb. te Oegstgeest op 10 sep 1932, ovl. (63 jaar oud) te Veldhoven op 29 jun 1996, tr. (resp. 39 en 35 jaar oud) te Voorburg op 7 okt 1971 met Anton Hellingman, zn. van Frank Johannes Cornelis Hellingman en Neeltje Neef, geb. te Rotterdam op 3 mei 1936, topograaf, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) circa 2010.

10.        Adrianus, geb. te Oegstgeest op 4 apr 1943, ovl. (37 jaar oud) te Oegstgeest op 24 sep 1980.

 

XIIbm.  Johannes Adrianus Maria de Groot, zn. van Henricus Hermanus de Groot (XIaq) en Antonia Maria Strik, geb. te Wateringen op 30 apr 1904, brood- en banketbakker, ovl. (83 jaar oud) te Rijswijk op 3 mei 1987, gecr. te Rijswijk op 7 mei 1987, tr. (resp. 27 en 24 jaar oud) te De Lier op 22 okt 1931 met Catharina Adriana Vijverberg, dr. van Adrianus Vijverberg en Anna van Adrichem, geb. te Naaldwijk op 23 sep 1907, ovl. (85 jaar oud) te Rijswijk op 9 jul 1993, gecr. te Rijswijk op 14 jul 1993.

Bakkerij van Han de Groot - met zijn hand op de deegmachine - in Rijswijk, rond 1920

             Uit dit huwelijk 6 kinderen, o.a.:

2.          Adrianus Johannes Jozef (Aad), geb. te 's-Gravenhage op 26 feb 1934, brood- en bakketbakker, ovl. (82 jaar oud) te Rijswijk op 23 jul 2016, gecr. te Rijswijk op 29 jul 2016, tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) (1) te Rijswijk op 14 sep 1959 met Johanna Maria (An) van Wijk, dr. van Petrus Maria van Wijk en Everina Gerarda van de Zande, geb. te Rijswijk op 1 jul 1936, ovl. (56 jaar oud) te Rijswijk op 13 okt 1992, gecr. te Rijswijk. Uit dit huwelijk 2 dochters, tr. (resp. 59 en 55 jaar oud) (2) te Woudrichem op 6 nov 1993 met: verborgen.

6.          Henriëtte Elisabeth Maria Theresia, geb. te 's-Gravenhage op 9 mrt 1948, ovl.  (69 jaar oud). te Opende op 16 mei 2017, gecr. te Opeinde op 23 mei 2017, tr. te Rijswijk 29 dec 1969 met verborgen.

 

XIIbn.   Leonardus Johannes Maria de Groot, zn. van Henricus Hermanus de Groot (XIaq) en Antonia Maria Strik, geb. te Wateringen op 15 dec 1909, bakker, ovl. (82 jaar oud) te Delft op 26 mei 1992, begr. te Wateringen op 30 mei 1992, tr. (resp. 26 en 22 jaar oud) te Monster op 9 jun 1936 met Anna Barbara Helena van Heijningen, dr. van Petrus Adrianus van Heijningen en Barbara Helena Zuidgeest, geb. te Monster op 28 jun 1913, ovl. (79 jaar oud) te Wateringen op 16 jun 1993, begr. te Wateringen op 21 jun 1993.

Leo de Groot voor de winkel in Wateringen met het Zweeds wittebrood, april 1945

             Uit dit huwelijk 11 kinderen, o.a.

1.          Hendricus Petrus Maria, geb. te Wateringen op 21 mrt 1937, register-accountant, ovl. (61 jaar oud) te Aalst,B op 13 jun 1998, begr. te Tegelen, tr. (resp. 26 en 25 jaar oud) te Haarlemmermeer op 9 okt 1963, kerk.huw. te Badhoevedorp op 16 okt 1963 met: verborgen. Uit dit huwelijk 2 dochters.

2.          Petrus Hendricus Maria, geb. te Wateringen op 25 apr 1938, brood- en bakketbakker, kerkmeester van de parochie van Nieuwkuijk, ovl. (74 jaar oud) te Nieuwkuijk op 16 aug 2012, begr. te Nieuwkuijk op 23 aug 2012, tr. (resp. 23 en 20 jaar oud) te 's-Gravenhage op 7 feb 1962, kerk.huw. te 's-Gravenhage op 21 feb 1962 met: verborgen. Uit dit huwelijk 4 kinderen.

3.          Antonia Henriëtte Elisabeth Maria, geb. te Wateringen op 23 jun 1939, onderwijzeres, ambtelijk secretaris, docente Sacred Dance, samensteller van deze genealogie.

5.          Willibrordus, geb. en ovl. te 's-Gravenhage op 17 okt 1941.

8.          Abdon August Joseph, geb. te 's-Gravenhage op 23 jul 1946, commercieel medewerker in de autobranche, ovl. (69 jaar oud) te Breda op 5 jun 2016, tr. (resp. 26 en 27 jaar oud) te Apeldoorn op 10 mei 1973, kerk.huw. te Apeldoorn op 16 mei 1973 met: verborgen. Uit dit huwelijk 2 zonen.

10.        Catharina Maria, geb. te 's-Gravenhage op 13 jun 1951, ovl. (54 jaar oud) te Wateringen op 12 okt 2005, gecr. te Rijswijk, tr. (resp. 53 en 61 jaar oud) te Delft op 20 mei 2005 met: verborgen.

 

XIIbo.   Franciscus Gerardus Maria de Groot, zn. van Henricus Hermanus de Groot (XIaq) en Antonia Maria Strik, geb. te Wateringen op 6 feb 1911, bakker, ovl. (76 jaar oud) te Voorburg op 27 aug 1987, begr. te 's-Gravenhage op 31 aug 1987, tr. (resp. 27 en 26 jaar oud) te Loosduinen op 2 jun 1938, kerk.huw. te Loosduinen op 6 jun 1938 met Sophia Cornelia Maria van Dijk, dr. van Johannes Cornelis van Dijk en Margaretha Helena Enthoven, geb. te Loosduinen op 29 feb 1912, ovl. (95 jaar oud) te 's-Gravenhage in dec 2007.

             Uit dit huwelijk 9 kinderen, o.a.

2.          Johannes Antonius Maria (Jan), geb. te Voorburg op 29 jun 1941, garagehouder, ovl. (63 jaar oud) te Voorhout op 22 apr 2005, tr. (resp. 26 en 21 jaar oud) (1) te Rijswijk op 25 okt 1967, (gesch. op 12 aug 1980) met verborgen. Uit dit huwelijk 3 kinderen, relatie (2) met: verborgen

6.          Franciscus Nicolaas Maria (Frans). geb. te Voorburg op 21 apr 1947, overl te 's-Gravenhage 3 feb 2017 (69 jaar oud), begr. aldaar op 10 feb 2017.

 

XIIbp.   Petrus Johannes de Groot, zn. van Adrianus de Groot (XIas) en Hendrika Cornelia Wildenburg, geb. te Boskoop op 14 jul 1888, bakker, ovl. (89 jaar oud) te Ouddorp op 17 okt 1977, tr. (resp. 30 en 26 jaar oud) te Purmerend op 5 sep 1918 met Alida Maria de Lange, dr. van Jacobus de Lange en Jansje Konijn, geb. te Purmerend op 11 mrt 1892, ovl. (73 jaar oud) te Alkmaar op 5 jan 1966.

             Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.          Johanna Hendrica, geb. te Oudkarspel op 23 feb 1920, tr. (resp. 27 en 26 jaar oud) te Zuid-Scharwoude op 19 nov 1947 met Reinier Bernardus van der Vliet, geb. te Zuid-Scharwoude op 21 sep 1921, ovl. te Zuid-Scharwoude.

2.          Adrianus Jacobus Josephus, geb. te Oudkarspel op 28 mrt 1922, banketbakker, ovl. (89 jaar oud) te Woerden op 14 mrt 2012, begr. te Woerden, tr. (beiden 25 jaar oud) te Boskoop op 17 sep 1947 met Rosalia Maria Brand(t), dr. van Abraham Brandt en Antonia Vermeulen, geb. te Boskoop op 2 apr 1922, overl. (95 jaar oud) te Woerden op 15 nov 2017. Uit dit huwelijk 4 zonen.

De familienaam van Rosalia wordt in de rouwkaart geschreven zonder t.

3.          Jacobus Henricus, geb. te Oudkarspel op 14 sep 1923, overl. Curacao 13 mei 1994 (70 jaar oud), commercieel directeur codeer-merkapparatuurbedrijf, tr. (resp. 25 en 22 jaar oud) te Alkmaar op 17 mei 1949 met Sytske Agnes Jacoba Boermans, dr. van Meindert Boermans en Cornelia Wortel, geb. te Alkmaar op 30 mei 1926, overl. Noordwijk 24 jan 2009 (82 jaar oud), coupeuse modevakschool. Uit dit huwelijk 4 kinderen, o.a.

             1.  Petrus Meindert, geb. te Alkmaar 1 feb 1951, overl. te Noordwijkerhout op 8 feb 2017.

4.          Hendrica Johanna, geb. te Oudkarspel op 19 feb 1925, tr. (resp. 26 en 30 jaar oud) te Amersfoort op 23 mei 1951 met Albertus Gregorius Philippus Kraane, zn. van Bernardus Johannes Kraane en Dirkje Smink, geb. te Amersfoort op 11 sep 1920, schoenhandelaar.

 

XIIbq.   Hendrikus Johannes de Groot, zn. van Adrianus de Groot (XIas) en Hendrika Cornelia Wildenburg, geb. te Boskoop op 27 nov 1890, bakker, tr. (resp. 30 en 25 jaar oud) te Haarzuilen op 1 feb 1921, kerk.huw. te Vleuten op 1 feb 1921 met Maria Elisabeth Broekhuyse, dr. van Hubertus Adrianus Broekhuyse en Margaretha Vergeer, geb. te Haarzuilen op 18 aug 1895, ovl. te Mijdrecht.

             Uit dit huwelijk 9 kinderen, o.a.:

1.          Doodgeboren Kind, geb. en ovl. te Boskoop op 29 mrt 1923.

2.          Adrianus, geb. circa 1924, ovl. (minder dan één jaar oud) na 1924.

4.          Adrianus Petrus, musicus, geb.te Leiden op 17 jan 1927, ovl (90 jaar oud) op18 feb 2017.

9.          Doodgeboren Dochter, geb. en ovl. te Gouda op 18 dec 1935.

 

XIIbr.    Cornelis Franciscus de Groot, zn. van Adrianus de Groot (XIas) en Hendrika Cornelia Wildenburg, geb. te Boskoop op 2 mrt 1896, bakker, ovl. (74 jaar oud) te Gouda op 1 sep 1970, begr. te Reeuwijk, tr. (resp. 28 en 21 jaar oud) te Haarzuilen op 8 jan 1925, kerk.huw. te Vleuten op 8 jan 1925 met Johanna Maria Broekhuyse, dr. van Hubertus Adrianus Broekhuyse en Margaretha Vergeer, geb. te Haarzuilen op 19 aug 1903, ovl. (73 jaar oud) te Reeuwijk op 28 jun 1977.

             Uit dit huwelijk 11 kinderen, o.a.:

1.           Hendrica Adriana, geb. te Boskoop op 22 feb 1926, overl. te Boskoop op 19 jul 2019, tr. te Reeuwijk op 4 mei 1949 met Johannes Marinus Ulenberg, tandtechnicus, geb. te Rotterdam 5 mrt 1918, overl. te Reeuwijk op 16 mei 2009, gecremeerd te Gouda.

4.          Adriana Petronella, geb. te Boskoop op 4 okt 1929, ovl. (83 jaar oud) op 18 jun 2013, begr. te Reeuwijk, tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) te Reeuwijk op 8 jul 1953 met Nicolaas Gerardus Verbeij, zn. van Johannes Leonardus Verbeij en Anna Gijsberta Vergeer, geb. te Reeuwijk op 14 aug 1928, aannemer.

5.          Adrianus Hendricus, geb. te Reeuwijk op 8 apr 1931, brood- en bakketbakker, ovl. (43 jaar oud) te Gouda op 12 aug 1974, begr. te Reeuwijk, tr. (resp. 29 en 27 jaar oud) te Boskoop op 17 mei 1960 met Maria Adriana van de Vliet, dr. van Gijsbertus Adrianus van de Vliet en Adriana Antonia Blom, geb. te Boskoop op 9 jun 1932, kleuterleidster. Uit dit huwelijk 6 kinderen.

7.          Doodgeboren Zoon, geb. en ovl. te Boskoop op 23 aug 1933.

8.          Petrus Adrianus, geb. te Reeuwijk op 7 apr 1935, eigenaar staalstraalbedrijf, ovl. (64 jaar oud) te Reeuwijk op 3 sep 1999, tr. (resp. 26 en 22 jaar oud) te Reeuwijk op 28 sep 1961 met Ida Theresia van der Werf, dr. van Johannes van der Werf en Ida van Leeuwen, geb. te Reeuwijk op 25 jun 1939. Uit dit huwelijk 3 zonen.

11.        Hendricus Leonardus, geb. te Reeuwijk op 4 apr 1942, ovl. (3 maanden oud) te Gouda op 19 jul 1942.

 

XIIbs.   Bernardus Johannes Antonius de Groot, zn. van Adrianus Cornelis Antonius de Groot (XIau) en Agnes Johanna Helbes, geb. te Gouda op 27 sep 1918, grossier, tr. (resp. 29 en 26 jaar oud) te Utrecht op 20 apr 1948 met Johanna Berendina Vethaak, dr. van Bernardus Vethaak en Johanna Gathier, geb. te Utrecht op 23 dec 1921, kantoorbediende.

             Uit dit huwelijk 2 kinderen, verborgen.

 

XIIbt.    Joannes de Groot, zn. van Marcelus de Groot (XIaw) en Petronella Maria Augustinus, geb. te Voorhout op 2 apr 1899, bloemist, ovl. (83 jaar oud) te Fort Pierce, Florida [Verenigde Staten] op 9 feb 1983, tr. (resp. 27 en 22 jaar oud) te Voorhout op 13 okt 1926 met Maria Antonia Verhaegen, dr. van Josef Lodewijk Verhaegen en Maria Ludovika Houwelijckx, geb. te Sint-Katelijne-Waver op 4 jul 1904, coupeuse, ovl. (85 jaar oud) te Fort Myers, Florida [Verenigde Staten] op 26 aug 1989.

             Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.          Louise.

2.          Puck.

3.          Loek.

 

XIIbu.   Albertus de Groot, zn. van Marcelus de Groot (XIaw) en Petronella Maria Augustinus, geb. te Voorhout op 18 sep 1902, bloembollenkweker, ovl. (70 jaar oud) te Noordwijkerhout op 29 mei 1973, tr. (resp. 26 en 25 jaar oud) te Hillegom op 30 jan 1929 met Johanna Petronella Maria Juffermans, dr. van Hendricus Jacobus Juffermans en Maria Johanna Adriana van Noort, geb. te Warmond op 21 mei 1903, ovl. (73 jaar oud) te Noordwijkerhout op 30 jul 1976.

             Uit dit huwelijk 8 kinderen, o.a.

1.          Petronella Maria, geb. te Voorhout op 16 nov 1929, ovl. (82 jaar oud) op 2 apr 2012, tr. (resp. 27 en 29 jaar oud) te Noordwijkerhout op 28 aug 1957 met Wilhelmus Petrus Johannes Caspers, zn. van Johannes Adrianus Caspers en Anna Maria Vertuin, geb. te Noordwijk op 28 mrt 1928, hovenier, ovl. (46 jaar oud) te Noordwijk op 1 okt 1974.

6.          Hendrica Alberta, geb. te Noordwijkerhout op 17 mrt 1937, ovl. (75 jaar oud) op 21 mei 2012, tr. (resp. 22 en 24 jaar oud) te Noordwijkerhout op 18 feb 1960 met Johannes Hendrikus Duivenvoorden, zn. van Cornelis Johannes Duivenvoorden en Catharina Elisabeth Wolters, geb. te Noordwijkerhout op 1 nov 1935, worstmaker.

 

XIIbv.    Johannes de Groot, zn. van Marcelus de Groot (XIaw) en Petronella Maria Augustinus, geb. te Voorhout op 24 jul 1909, tr. (resp. 31 en 32 jaar oud) te Sassenheim op 15 mei 1941, (gesch. in 1973) met Adriana Margaretha van Leeuwen, dr. van Ludovicus van Leeuwen en Ida Langelaan, geb. te Sassenheim op 15 feb 1909.

             Uit dit huwelijk 4 kinderen, verborgen.

 

XIIbw.   Cornelis de Groot, zn. van Marcelus de Groot (XIaw) en Petronella Maria Augustinus, geb. te Noordwijk op 1 sep 1912, relatie met Helena van Leeuwen, dr. van Ludovicus van Leeuwen en Ida Langelaan.

             Uit deze relatie 3 kinderen, verborgen.

 

XIIbx.    Bernardus de Groot, zn. van Johannes de Groot (XIax) en Arendje (Leentje) Zwetsloot, geb. te Voorhout op 22 okt 1907, gemeente-arbeider, ovl. (65 jaar oud) te Voorhout op 24 apr 1973, tr. (resp. 23 en 25 jaar oud) te Noordwijk op 18 jun 1931 met Johanna Maria Helena Verhoeven, dr. van Pieter Verhoeven en Jacoba Cornelia Driessen, geb. te Noordwijk op 25 jan 1906, ovl. (65 jaar oud) te Voorhout op 1 dec 1971.

             Uit dit huwelijk 2 zonen, verborgen.

 

XIIby.    Johannes de Groot, zn. van Johannes Petrus de Groot (XIay en Maria van Schie, geb. te Sassenheim op 17 jun 1901, sierbollenkweker, USA, ovl. (72 jaar oud) te USA op 17 nov 1973, tr. (resp. 26 en 24 jaar oud) te Voorhout op 12 okt 1927 met Johanna Gerarda Martina Meijer, dr. van Petrus Meijer en Johanna Margrieta Langerak, geb. op 25 jul 1903, ovl. (94 jaar oud) te USA op 26 feb 1998.

             Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.          Maria Johanna Theresia, geb. te Voorhout op 12 mrt 1929, USA, tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) te USA op 14 apr 1952 met Adrianus Johannes Witteman, geb. op 22 mrt 1928.

2.          Petrus Cornelis, geb. te Voorhout op 28 aug 1930, USA, ovl. (79 jaar oud) te Vietnam in okt 2009, tr. (resp. 27 en 18 jaar oud) te USA op 21 jul 1958 met Kathleen Mae Kinch, geb. op 30 nov 1939. Uit dit huwelijk 4 kinderen.

3.          Anna Alida Cornelia, geb. te Voorhout op 4 jun 1934, USA, tr. (resp. 26 en 32 jaar oud) te USA op 2 jul 1960 met John Joseph O'Neil, geb. op 3 apr 1928.

 

XIIbz.   Johannes de Groot, zn. van Johannes Petrus de Groot (XIay) en Maria van Schie, geb. te Sassenheim op 25 sep 1902, bloemistenknecht, ovl. (84 jaar oud) te Noordwijkerhout op 3 jan 1987, tr. (resp. 28 en 23 jaar oud) te Noordwijkerhout op 27 nov 1930 met Jacoba van Stijn, dr. van Cornelis van Stijn en Neeltje Duivenvoorde, geb. op 7 jan 1907, ovl. (79 jaar oud) te Noordwijkerhout op 24 apr 1986.

             Uit dit huwelijk 6 kinderen, o.a.:

1.          Petrus Cornelis Gerardus, geb. te Noordwijkerhout op 1 mei 1932, ovl. (76 jaar oud) op 8 aug 2008, tr. te Noordwijkerhout met verborgen. Uit dit huwelijk 3 kinderen.

4.          Cornelia Maria Anna, geb. te Noordwijkerhout 28 aug 1940, overl. 8 aug. 2016 (75 jaar oud).

6.          Maria Catharina Jacoba, geb. te Noordwijkerhout op 27 jan 1950, ovl. (52 jaar oud) te Lisse op 24 okt 2002, tr. (resp. 21 en 25 jaar oud) op 8 jul 1971 met verborgen

 

XIIca.    Antonius de Groot, zn. van Johannes Petrus de Groot (XIay) en Maria van Schie, geb. te Sassenheim op 9 jan 1904, gemeente-ambtenaar, boekhouder, ovl. (65 jaar oud) te Noordwijkerhout op 21 jan 1969, tr. (resp. 26 en 22 jaar oud) te Noordwijk op 25 sep 1930, kerk.huw. te Noordwijk op 1 okt 1930 met Alida Clasina Verwey, dr. van Nicolaas Verwey en Christina van Veen, geb. op 11 nov 1907, ovl. (88 jaar oud) te Katwijk op 18 jul 1996.

             Uit dit huwelijk 14 kinderen, o.a.:

1.          Levenloos Kind de Groot, geb. te Noordwijk op 10 jun 1931.

2.          Maria Theresia (Riet), geb. te Noordwijk op 24 jun 1932, ovl. (48 jaar oud) te Leiden op 25 mrt 1981.

3.          Christina Maria (Tiny), geb. te Noordwijk op 11 jun 1934, ovl. (4 jaar oud) te Leiden op 11 okt 1938.

4.          Petrus Johannes, geb. te Noordwijk op 10 nov 1935, ovl. (72 jaar oud) te Hilversum op 2 jul 2008, tr. (resp. 26 en 24 jaar oud) te Vortum op 20 okt 1962 met Elisabeth Jansen, geb. te Vortum op 13 jul 1938. Uit dit huwelijk 2 zonen.

8.          Nicolaas Cornelis Maria (Nico), geb. te Noordwijk op 1 mei 1941, ovl. (45 jaar oud) op 4 sep 1986, tr. (resp. 29 en 31 jaar oud) te Leiden op 13 aug 1970 met Krijna Leensvaart, dr. van Bastiaan Leensvaart en Martha van Beek, geb. op 27 jul 1939. Uit dit huwelijk 2 kinderen.

11.        Victor Cornelis Maria, geb. te Noordwijk op 17 mei 1946, ovl. (51 jaar oud) te Noordwijkerhout op 22 dec 1997.

 

XIIcb.    Wilhelmus de Groot, zn. van Johannes Petrus de Groot (XIay) en Maria van Schie, geb. te Voorhout op 19 apr 1906, broodbakker, ovl. (62 jaar oud) te Haarlem op 31 jan 1969, tr. (resp. 24 en 22 jaar oud) te Noordwijkerhout op 5 nov 1930 met Maria Petronella van der Klugt, dr. van Johannes van der Klugt en Maria Alida Warmenhoven, geb. te Noordwijkerhout op 8 jan 1908, ovl. (85 jaar oud) te Zandvoort op 16 jul 1993.

             Uit dit huwelijk 13 kinderen, o.a.

            5.            Alida Gerarda (Lida) de Groot, geb. te Haarlem 13 nov 1937, overl. (76 jaar oud) 8 okt 2014 , begr. te Assendelft 13 okt 2014.

 

XIIcc.    Cornelius de Groot, zn. van Johannes Petrus de Groot (XIay) en Maria van Schie, geb. te Voorhout op 21 jun 1907, winkelier, ovl. (72 jaar oud) te Riegelsville [Verenigde Staten] op 11 dec 1979, tr. (resp. 25 en 16 jaar oud) te USA op 14 jun 1933 met Helena Franceska Slovacek, dr. van Joseph Slovacek en Rosalie Cect, geb. op 28 dec 1916.

             Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.          Richard Joseph, geb. te USA op 22 aug 1934.

2.          Robert Peter, geb. te USA op 29 nov 1943, tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) (1) te USA op 8 apr 1967 met Rosemary Brugger, geb. op 17 jan 1943. Uit dit huwelijk een zoon, tr. (32 jaar oud) (2) te USA op 21 jun 1976 met Christine Scarff.

3.          Helena Charlotte, geb. te USA op 21 feb 1945, tr. (resp. 20 en 22 jaar oud) te USA op 18 sep 1965 met Charles Joseph Staats, geb. op 20 okt 1942.

4.          Cornelia Ann, geb. te USA op 19 aug 1949, tr. (resp. 27 en 34 jaar oud) te USA op 7 jul 1977 met Kenneth Lee Withehead, geb. op 20 okt 1942.

5.          Lilian Rosalie, geb. te USA op 24 sep 1951, tr. (resp. 20 en 21 jaar oud) te USA op 13 mei 1972 met Derryl Kevin Crum, geb. op 18 apr 1951.

 

XIIcd.   Jacobus de Groot, zn. van Johannes Petrus de Groot (XIay) en Maria van Schie, geb. te Voorhout op 17 feb 1913, ovl. (63 jaar oud) te Leiden op 13 jan 1977, tr. (resp. 27 en 28 jaar oud) te Sassenheim op 8 jun 1940 met Anna Maria van der Elst, dr. van Nicolaas Stefanus van der Elst en Anna Maria Wassenaar, geb. op 14 nov 1911, ovl. (68 jaar oud) te Sassenheim op 8 aug 1980.

             Uit dit huwelijk 2 geádopteerde kinderen:

 

XIIce.   Jacobus de Groot, zn. van Jacobus Andries de Groot (XIaz) en Martijntje Lemmers, geb. te Hillegom op 5 sep 1894, rangeerder Ned. Spoorwegen, overl. aldaar 23 feb 1993 (98 jaar oud),  tr. (resp. 30 en 23 jaar oud) te Hillegom op 26 aug 1925 met Maria Anna Elisabeth Berkhout, dr. van Leonardus Petrus Berkhout en Johanna Elisabeth van der Peyl, geb. te Hillegom op 30 aug 1901, overl. aldaar 9 juli 1994 (92 jaar oud).

             Uit dit huwelijk 5 kinderen, o.a.:

             3.           Johannes Leonardus Petrus geb. te Hillegom op 18 dec 1932, overl. op 21 dec 2001, crem. te Alphen aan den Rijn.

4.          Martinus Jacobus Arnoldus, geb. te Hillegom op 1 mrt 1938, ovl. (27 jaar oud) te Hillegom op 28 okt 1965..

 

XIIcf.    Arnoldus de Groot, zn. van Jacobus Andries de Groot (XIaz) en Martijntje Lemmers, geb. te Hillegom op 4 jun 1897, wagenbestuurder van de tram N.Z.H, ovl. (73 jaar oud) te Leiden op 23 dec 1970, tr. (resp. 26 en 22 jaar oud) te Voorhout op 22 nov 1923 met Petronella Johanna Angevaare, dr. van Franciscus Marinus Angevaare en Maria Elisabeth Tetteroo, geb. te Voorhout op 15 mrt 1901.

             Uit dit huwelijk 3 dochters, verborgen.